Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Seminar iz analitičke kemije 1

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Seminar iz analitičke kemije 1"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Seminar iz analitičke kemije 1

2 VRIJEME ODRŽAVANJA PARCIJALNIH TESTOVA AK I-PK
I parcijalni test teorijske građe: 27. ožujka 2017. II parcijalni test teorijske građe: 24. travnja 2017. I parcijalni test seminarske građe: 29. ožujka 2017. II parcijalni test seminarske građe: 26. travnja 2017.

3 Međunarodni predmeci za tvorbu decimalnih jedinica

4 Prefiksi (predmetci) za mjerne jedinice
jota Y 1024 zeta Z 1021 eksa E 1018 peta P 1015 tera T 1012 giga G 109 mega M kilo k 103 hekto h 102 deka da 10 deci d 10–1 centi c 10–2 mili m 10–3 mikro µ 10–6 nano n 10–9 piko p 10–12 femto f 10–15 ato a 10–18 zepto z 10–21 jokto y 10–24

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 * Izrazite volumen 1m3 u jedinicama: dm3, cm3, mm3, L, dL, mL, μL.
1m3 = 103 dm3 = 106 cm3 = 109mm3 = 103 L = 104 dL = 106 mL * Izrazite masu 1g u kg, mg i μg. 1g = 10-3 kg = 103 mg = 106 μg

21 * Odvagali smo po 20 g aluminija, antimona, kroma, silicija i bora.
Koliko je to mola svakog pojedinog elementa? m (Al, Sb, Cr, Si, B) = 20g n (Al, Sb, Cr, Si, B) = ?

22 * Koliko mola Be, C, Mg, Cr, Cd i W sadrže odvage ovih elemenata:
4.4g berilija, 6.0g ugljika, 12.15g magnezija, 26.0g kroma, 56.2g kadmija, 91.9g volframa? m (Be) = 4.4g m (C) = 6.0 g itd. n (Be, C….) = ?

23

24

25

26 STEHIOMETRIJSKI ODNOSI U KEMIJSKIM JEDNADŽBAMA

27 STEHIOMETRIJSKI ODNOSI U KEMIJSKIM JEDNADŽBAMA
- jednadžba kemijske reakcije pokazuje kvantitativne odnose između reaktanata i produkata kemijske reakcije - ako se promotri općenita kemijska jednadžba: - iz nje je vidljivo da a mol reaktanta A reagira s b mol reaktanta B, pri čemu nastaje c mol produkta C i d mol produkta D, tj. da vrijedi omjer množina: n(A) : n(B) : n(C) : n(D) = a : b : c : d - ako je poznata množina bilo kojeg reaktanta ili produkta, iz tog je omjera moguće izračunati množine svih ostalih tvari koje sudjeluju u reakciji NAPOMENA! Navedeno razmišljanje vrijedi samo ako se množine reaktanata nalaze u stehiometrijskom omjeru (tj. omjeru množina jednakom omjeru stehiometrijskih koeficijenata reaktanata u jednadžbi), te ako se u reakciji svi reaktanti kvantitativno prevode u produkte (tj. iskorištenje reakcije iznosi 100 %)

28 Iskazivanje sastava smjese

29 Iskazivanje sastava smjese

30

31 RAČUNANJE U OTOPINAMA

32 Koncentracija otopljne tvari
Koncentracija otopina u kemiji se najčešće izražava omjerom količine otopljene tvari i volumena otopine.

33 Koncentracija otopljne tvari
1.Priredite 250 mL otopine natrijevog karbonata koncentracije 2 mol L-1. 2.Koja je koncentracija otopine koja sadrži 100 g natrijevog karbonata u 1 L otopine. 3.Kolika je koncentracija otopine koja sadrži 40 g natrijevog karbonata u 600 g otopine? Gustoća te otopine je 1,067 g mL-1.

34 Masena koncentracija otopljene tvari
Masena koncentracija otopljene tvari izražava se omjerom mase otopljene tvari i volumena otopine. SI-jedinica masene koncentracije otopljene tvari je kgm3,dok se u laboratorijskom radu najčešće masena koncentracija izražava gdm-3

35 Masena koncentracija otopljene tvari
1. Pripremite 250 mL otopine natrijevog karbonata masene koncentracije 100 g L-1.

36 Molalitet otopljene tvari
Molalitet otopljne tvari izražava se omjerom količine otopljene tvari i mase otapala. Npr. SI-jedinica molaliteta je mol kg-1

37 Molalitet otopljene tvari
1. Priredite oko 1000 cm3 vodene otopine natrijevog karbonata čiji je molalitet 1 mol kg-1. 2. Izračunajte molalitet otopine natrijevog karbonata koncentracije 1 mol dm-3 , ako je nezina gustoća 1,098 gcm-3.

38 Količinski udio Količinski udio (molarni, množinski) (xA) je omjer količine otopljene tvari (nA) i zbroja količina svih tvari (ni) u otopini. Količinski udio je brojčana, bezdimenzijska veličina i često se izražava kao postotak (% = 1/100), promil, (‰ = 1/1 000) ili dio na milijun, (ppm = 1/1 000 000 - parts per milion).

39 Količinski udio Koliki je količinski udio natrijevog karbonata u otopini koncentracije 1 mol dm-3 , ako je njezina gustoća 1,098 g cm-3.

40 Maseni udio Maseni udio (w) je jednak omjeru mase (m) otopljene tvari i zbroja masa (m) svih tvari u otopini. Maseni udio je brojčana, bezdimenzijska veličina i često se izražava kao postotak (% = 1/100), promil, (‰ = 1/1 000) ili dio na milijun, (ppm = 1/1 000 000 - parts per milion). Ako nije drugačije naglašeno udio se odnosi na maseni udio.

41 Maseni udio Izračunajte maseni udio natrijevog karbonata u otopini koncentracije 1 mol dm-3 , ako je gustoća otopine 1,098 g cm-3.

42

43 Koncentracija otopina

44

45

46 Zadatak 1. Izračunajte masu kalijeva karbonata potrebnu za pripremu 1 dm3 otopine čija koncentracija iznosi c(K2CO3) = 1 mol dm-3. V(otop.) = 1 dm3 c(K2CO3) = 1 mol dm-3 m(K2CO3) = ?

47 Zadatak 2. Izračunajte masu natrijeva hidroksida koju je potrebno odvagati da biste pripremili 500 cm3 otopine u kojoj maseni udio natrijeva hidroksida iznosi 5 %. Gustoće te otopine iznosi 1,0452 g cm−3. V(otop.) = 500 cm3 w(NaOH) = 5 % ρ(otop.) = 1,0452 g cm−3 m(NaOH) = ?

48

49 Primjer 3. Izračunajte koji volumen otopine solne kiseline koncentracije 5 mol/L treba uzeti za pripremu 250 cm3 otopine solne kiseline koncentracije 0,2 mol dm-3. c1(HCl) = 5 mol dm-3 c2(HCl) = 0,2 mol dm-3 V2(otop. HCl) = 250 cm3 V1(otop. HCl) = ?

50 Primjer 4. Izračunajte koji volumen otopine solne kiseline koncentracije 10 mol/L treba uzeti za pripremu 750 cm3 otopine solne kiseline masene koncentracije 15 g dm-3. c1(HCl) = 10 mol dm-3 γ2(HCl) = 15 g dm-3 V2(otop. HCl) = 750 cm3 V1(otop. HCl) = ?

51

52 Zadaci za vježbu

53

54 RazrjeĐivanje otopina
5. Na koliki volumen treba razrijediti 200 cm3 otopine sulfatne kiseline masene koncentracije 120 g dm-3 da bismo dobili otopinu masene koncentracije 50 g dm-3. 6. Ako se pomiješa 2,5 dm3 otopine natrijevog klorida koncentracije c1(NaCl)=0,125 moldm-3 sa 0,75 dm3 otopine NaCl koncentracije c2(NaCl)=0,5 mol dm-3 , uz pretpostavku o aditivnosti volumena, dobije se 3,25 dm3 otopine NaCl. Izračunajte koncentraciju dobivene otopine. 7. Raspolažemo otopinom srebrova nitrata koncentracije c1(AgNO3)=0,1 mol dm-3. Za jedan eksperiment potrebno je 50 cm3 otopine koncentracije c2(AgNO3)=2x10-3 mol dm-3 . Kako ćete pripremiti tu otopinu? Rješenja V=480mL / c(NaCl)=0,2115 / n2(AgNO3)=1x10-4 V1(AgNO3)=1cm3 Sikirica

55 RazrjeĐivanje otopina
8. Kolike volumene otopina kloridne kiseline, koncentracije c1(HCl)=0,1 M i c2(HCl)=0,5 M, treba međusobno pomiješati da se dobije 2 L otopine kloridne kiseline koncentracije c3(HCl)=0,2 M? 9. U koliku omjeru treba miješati otopine natrijevog hidroksida koncentracije c1(NaOH)=0,2 M i c2(NaOH)=0,5 M, da bi se dobila otopina koncentracije c3(NaOH)=0,375 M? Pretpostavljamo aditivnost volumena. Rješenja V1 = 1,5 L ,V2=0,5 L / V1/V2=1,4 Sikirica

56 Zadaci za vježbu

57 Rješenja

58 Zadaci za vježbu Rješenja

59 …Debye-Hückel-ova jednadžba
Veza između c i a ? ai = fi ·ci fi - faktor (koeficijent) aktiviteta (activity coefficient) …Debye-Hückel-ova jednadžba vrijedi za μ ≤ 0.2 zi = naboj (charge) μ = ionska jakost (ionic strength) otopine

60 Ionska jakost Izračunajte ionsku jakost 0,1M otopine KNO3 i
0,1M otopine Na2SO4. a) Za otopinu KNO3, i jednake su 0,1M pa je b) Za otopinu Na2SO4, i

61 Ionska jakost Izračunajte ionsku jakost
0,01M otopine NaNO3 i 0,1M otopine Na2SO4.

62 Statistika

63 n 90% 95% 99% 99.9% 2 3 4 5 10 20 30 2.920 2.353 2.132 2.015 1.812 1.725 1.697 4.303 3.182 2.776 2.571 2.228 2.086 2.042 9.925 5.841 4.604 4.032 3.169 2.845 2.750 31.596 12.941 8.610 6.869 4.587 3.850 3.646 Granice vjerodostojnosti (confidence limits)

64 Statistika Rezultati sadržaja klorida (mg/l) u vodi određenog potenciometrijski su: 0.50,0.80, 0.90, 0.20, 1.00, 0,80. Standardna devijacija iznosi: 0,297 Izračunajte: Srednja vrijednost: 0,7 Relativno standardno odstupanje (RSD) Koeficijent varijacije (CV) % Varijanca 0,0882 Granice vjerodostojnosti 90% 99%

65 Statistika Rezultati sadržaja bromida (mg/l) u otopini određenog potenciometrijski su: 2.30,1.80, 2.90, 2.20,2.70, 2.4, 3.00, 3.20, 2.60, 2.60, 2.40. Standardna devijacija iznosi:0,396 Izračunajte: Srednja vrijednost: 2,55 Relativno standardno odstupanje (RSD) Koeficijent varijacije (CV) % Varijanca 0,1568 Granice vjerodostojnosti 90% 99%

66 Napišite izraze za koncentracijsku konstantu disocijacije ovih kiselina:
Mravlje kiseline Hipokloritne kiseline Nitritne kiseline Karbonatne kiseline Oksalne kiseline Fosfatne kiseline Sulfitne kiseline

67 Izračunajte koncentraciju OH- iona u vodenoj otopini amonijaka, c(NH3)=0,01M, ako je koncentracijska konstanta disocijacije amonijaka 1.79x10-5.

68 Našlo se da neka otopina ima pH=6,6
Našlo se da neka otopina ima pH=6,6. izračunajte približnu koncentraciju iona H+ i OH-. Koliki je pOH te otopine? Riješenje : c(OH-)=0,4 x 10-7 pOH=7,4

69 Izračunajte koncentraciju hidronijeva i hidroksidnog iona u 0,2M vodenoj otopini NaOH.
Riješenje : c(OH-)=0.200 M c(H+)=5E-14M

70 Koliki je pH otopine cijanidne kiseline, (cHCN=1 M), ako je njezina koncentracijska konstanta disocijacije KHCN=7,9x10-10 M. Cijanidna kiselina vrlo je slabo disocirana kiselina. To se vidi iz veličine konstante disocijacije. Prema tome će se i c(HCN)=(1-x) vrlo malo razlikovati od polazne koncentracije pa se u našem slučaju može uzeti da je ravnotežna koncentracija c(HCN)=1 M. Pojednostavimo li tako račun, biti će;

71 Koliko mL koncentrirane HCl(36,6%), gustoće 1,18 treba za pripremu otopine čija je pH vrijednost 1,4?

72 Zove Hercegovac iz Sirokog Brijega kuma u Zagreb:
"Kume, sutra mi putuje sin u Zagreb, pa jel' bi mu mogao naci kaki poso..." "Nema frke... evo, zastupnik u Saboru, placa kuna a nista ne mora radit... Samo ruku dize..." "Ne, ne, to je previse para za mladog covjeka koji tek pocinje... Imas li nesto za manju placu, a s vise posla, da se nauci odgovornosti?" "Kako ne, ima, tajnik u stranci, kuna i nesto papirologije..." - "Ne, ne, i to je previse." "Onda direktor poduzeca kuna i dosta odgovornosti." "Ma kume, jel imas neki odgovoran poso, a za recimo 4000 kuna?" - "A j... ga kume... za to ce morat ici na faks...

73 Izračunajte pH otopine koja u 500mL sadrži 5,0 g NaOH.
0,25 cm3 10%-tne HCl razrijeđeno je vodom na volumen od 1500 cm3. Izračunajte pH otopine. Izračunajte pH otopine koja u 500mL sadrži 5,0 g NaOH. Izračunajte pH otopine HCl slijedećih koncentracija: 5,0 M, 0,02 M, 1x10-4 M, 5x10-7 M, 1x10-9 M Izračunajte pH otopine NaOH slijedećih koncentracija: 5 M, 0,02 M, 1x10-4 M, 5x10-7 M, 1x10-8 M

74 Izračunajte pH otopine mravlje kiseline koncentracije 0,017 M
Izračunajte pH otopine mravlje kiseline koncentracije 0,017 M. KHCOOH=1,77x10-4 Izračunajte pH 0,5%-tne otopine HCN. KHCN=7,9x10-10 Izračunajte pH otopine dobivene otapanjem 0,6100 g čiste benzojeve kiseline (C6H5COOH) u 500 mL vode. K C6H5COOH=6,6x10-5 Izračunajte pH otopine dobivene razrjeđivanjem 50,0 mL 60%tne otopine HNO2 (gustoće 1,15 g/mL) na 500 mL. KHNO2=4,5x10-4

75 Izračunajte stupanj disocijacije i pH slabe monoprotonske kiseline koncentracije 1x10-3 M. Kk=5,2x10-6 Koliki je stupanj disocijacije i pH nitritne kiseline koncentracije 0,12 M? Izračunajte stupanj disocijacije i pH 1,5% tne otopine mravlje kiseline. KHCOOH=1,77x10-4, gustoća=1g/mL Izračunajte koncentraciju hipoklorne kiseline ako je stupanj disocijacije 0,0018.

76 Kod koje je koncentracije benzojeva kiselina 10% ionizirana?
Stupanj disocijacije octene kiseline u 3%-tnoj otopini iznosi 0,6%. Izračunajte konstantu disocijacije te kiseline. Otopina slabe kiseline koncentracije 0,02 M je 0,31 % disocirana. Izračunajte Ka i pKa Kolika je konstanta disocijacije monoprotonske kiseline koja je kod koncentracije 1,0x10-2 M disocirana 1,2%?

77 Izračunajte pH 0,001%-tne otopine amonijaka. KNH3=1,8x10-5
Amonijak oslobođen iz 1g (NH4)2SO4 otopljen je u 1dm3 destilirane vode. Izračunajte pH dobivene otopine. Izračunajte pH otopine priređene razrjeđivanjem 30,00 mL otopine amonijaka koncentracije 0,1100 M na volumen od 100,00 mL. Izračunajte koncentraciju otopine amonijaka koja je 3% disocirana. Izračunajte stupanj disocijacije otopine amonijaka koncentracije 0,05 M.

78 izračunajte Kb i pKb otopine amonijaka koncentracije 0,1 M, ako stupanj disocijacije iznosi 0,0134.
Otopina hidrazina koncentracije 0,5 M ima pH 10,89. Izračunajte konstantu disocijacije hidrazina.

79 PUFERI Izračunajte masu natrijeva formijata kojeg treba dodati u odmjernu tikvicu od 250 mL da bi pH pufera iznosio Koncentracija mravlje kiseline je 0.10 mol/L a njena konstanta Ka=1.80 x 10-4 mol/L.

80

81 2. Koliko grama natrijeva acetata treba dodati u 750 mL 0
2. Koliko grama natrijeva acetata treba dodati u 750 mL 0.05 molarne otopine octene kiseline da bi dobili pufer otopinu čiji je pH = 5.0? Ka= 1.8 x 10-5 mol/L

82 3. Izračunajte pH puferske otopine dobivene otapanjem 33
3. Izračunajte pH puferske otopine dobivene otapanjem 33.2 g amonijeva sulfata u amonijaku koncentracije 0.5 mol/L, u odmjernoj tikvici od 250 mL. Kb= 1.78 x 10-5 mol/L.

83

84 4. Treba pripremiti pufersku otopinu pH = 5
4. Treba pripremiti pufersku otopinu pH = 5.30 od propionske kiseline i natrijeva propionata. Koncentracija natrijeva propionata mora biti 0.50 mol/L. Kolika mora biti koncentracija kiseline u puferu? Ka (CH3CH2COOH)=1.3 x 10-5mol/L.

85 5. U 15 mL otopine mravlje kiseline koncentracije 0
5. U 15 mL otopine mravlje kiseline koncentracije 0.03 mol/L doda se 12 mL otopine kalijeva formijata koncentracije 0.15 mol/L. Izračunajte pH dobivene smjese.

86 6. U kojem omjeru treba pomiješati NH4Cl i NH4OH da se pripravi puferska otopina koja pokazuje pH=9.4?

87 7. Koliki je pH otopine koja u 750 mL sadrži 1.2 mola amonijaka i 25 g
NH4Cl. Kb=1.8 x 10-5 mol/L. M(NH4Cl)= gmol-1

88 8. Izračunajte pH otopine dobivene miješanjem 30 mL otopine octene
kiseline koncentracije mol/L i 50 mL otopine kalijeva acetata koncentracije mol/L.

89 9. Izračunaj pH otopine pufera koji sadrži c(NH4Cl)=0
9. Izračunaj pH otopine pufera koji sadrži c(NH4Cl)= mol/L i c(NH3)= mol/L? Kakvu će promjenu pH vrijednosti izazvati dodatak mL otopine kloridne kiseline koncentracije mol/L u mL navedene otopine pufera?

90

91 10. U 600 mL puferske otopine koja se sastoji iz otopine Na-acetata, c(NaAc)=0.02 mol/L i otopine acetatne kiseline c(HAc)=0.1 mol/L, dodano je 200 mL otopine NaOH c(NaOH)=0.4 mol/L. Koji će biti pH otopine: a) prije dodatka NaOH b) nakon dodatka NaOH a)

92 b)

93 11. Dodatkom 25. 00 mL HCl nepoznate koncentracije u 22
11. Dodatkom mL HCl nepoznate koncentracije u mL otopine NH3mL koncentracije mol/L nastaje otopina čiji pH iznosi Izračunajte koncentraciju dodane kloridne kiseline.

94

95 D.Z. 12. U 500 mL otopine acetatne kiseline koncentracije 0.1 mol/L doda se 2 g natrijeva acetata. Izračunajte: a) pH otopine acetatne kiseline koncentracije 0.1 mol/L b) pH navedene otopine c) pH ako se navedenoj otopini doda 4.0 m-mola NaOH d) pH ako se navedenoj otopini doda 4.0 m-mola HCl

96

97

98

99 13. Koji volumen otopine kalijeva acetata koncentracije 0
13. Koji volumen otopine kalijeva acetata koncentracije 0.25 mol/L treba dodati u mL otopine octene kiseline koncentracije 1.0 mol/L da bi se dobila pufer otopina pH=3.0?

100 14. Pomiješano je 10. 00 mL otopine kloridne kiseline koncentracije 0
14. Pomiješano je mL otopine kloridne kiseline koncentracije 0.3 mol/L i mL otopine amonijaka koncentracije 0.2 mol/L. Izračunajte pH dobivene otopine.

101 HIDROLIZA

102 1. Izračunajte pH vrijednost 0.05 M otopine NaAc.
2. Izračunati pH vrijednost 0.1 M otopine NH4Cl.

103 3. Koliki je pH 0.1 M otopine NH4CN?

104 4. Izračunaj stupanj hidrolize i pH otopine amonij – acetata
koncentracije c = 0.1 mol/L, ako su koncentracijske konstante

105

106 5. Koliki je pH 0.2 M otopine Na2CO3 i koliki je % hidrolizirao?

107 6. Koliki je pH 0.05 M NaCN?

108 7. Izračunajte pH i stupanj hidrolize u otopini kalijeva cijanida koncentracije
0.05 mol/L. KHCN=7.9 x 10-10

109

110 8. Odredite pH, konstantu i stupanj hidrolize u otopini kalijeva formijata
koncentracije 0.05 M. KHCOOH = 1.77 x 10-4

111

112 9. Izračunajte konstantu hidrolize i stupanj kidrolize u otopini natrijevog
nitrata koncentracije 0.15 mol/L. KHNO2=4 x 10-4mol/L

113 10. Izračunajte pH, stupanj hidrolize i konstantu hidrolize 2M otopine
natrij – fenolata ako je konstanta disocijacije fenola K = 1x10-10 mol/L.

114 PUFERI & HIDROLIZA

115 Izračunajte pH i konstantu hidrolize 1M otopine amonij – acetata ako su KNH4OH= 1.79 x 10-5 mol/L, KHAc= 1.75 x 10-5 mol/L

116 2. Izračunajte stupanj hidrolize natrij – acetata u otopini koncentracije cNaAc= 0.01
mol/L. Koncentracijska konstanta disocijacije octene kiseline KHAc= 1.75 x 10-5 mol/L

117 3. Izračunajte pH puferske otopine dobivene otapanjem 9
3. Izračunajte pH puferske otopine dobivene otapanjem 9.15 g amonijeva sulfata u amonijaku koncentracije 0.2 mol/L, u odmjernoj tikvici od 250 mL. Kb= 1.78 x 10-5 mol/L.

118

119 4. Nađite pH puferske otopine koja sadrži 1 mol/L amonij – hidroksida i 0.5 mol/L
amonij – klorida. KNH4OH= 1.79 x 10-5 mol/L

120 5. U kojem omjeru treba pomiješati octenu kiselinu i natrij – acetat da bi se priredila
puferska otopina čiji je pH = 4.6 ? KHAc= 1.75 x 10-5 mol/L

121 6. Izračunaj stupanj hidrolize i pH otopine amonij – acetata
koncentracije c = 0.02 mol/L, ako su koncentracijske konstante

122

123 7. Pomiješano je 5. 00 mL otopine kloridne kiseline koncentracije 0
7. Pomiješano je 5.00 mL otopine kloridne kiseline koncentracije 0.1 mol/L i mL otopine amonijaka koncentracije 0.5 mol/L. Izračunajte pH dobivene otopine.

124 8. Odredite pH, konstantu i stupanj hidrolize u otopini kalijeva formijata
koncentracije 0.3 M. KHCOOH = 1.77 x 10-4

125 9. U 470 mL puferske otopine koja se sastoji iz otopine Na-acetata, c(NaAc)=0.01 mol/L i otopine acetatne kiseline c(HAc)=0.2 mol/L, dodano je 330 mL otopine NaOH c(NaOH)=0.4 mol/L. Koji će biti pH otopine: a) prije dodatka NaOH b) nakon dodatka NaOH a)

126 b)

127 PUFERI, HIDROLIZA

128 Izračunajte stupanj hidrolize i pH u otopini anilinijeva hidroklorida koncentracije
0.01mol/L. K(C6H5NH2)=3.8 x 10-10

129 3. Koliki je pH otopine koja se dobije miješanjem 500 mL 0
3. Koliki je pH otopine koja se dobije miješanjem 500 mL 0.1M NaOH i 300 mL 0.3M NH4Cl. Kb=1.8 x 10-5

130

131 4. Izračunajte pH smjese koja se dobije kada se u 50,00 cm3 otopine neke slabe monoprotonske kiseline koncentracije 0,2 M doda ekvivalentna količina otopine NaOH koncentracije 0,25 M. Ka=2,0x10-4

132 5. Koliko grama NH4Cl treba dodati u 750 mL otopine NH4OH koncentracije 1,2 M da pH otopine iznosi 9,0? KB=1,8x10-5

133 10. Koliki volumen 6M NaOH treba dodati u 500 cm3 0,25M CH3COOH da bi se dobio pufer pH=5.
Kk=1,8x10-5 Rj – 13,3 cm3

134 12. Koliko grama Na-formijata treba dodati u 100 cm3 0,2M HCl da se dobije pufer otopina čiji je pH=4,3. Ka=1,8x10-4

135 Sretno na kolokviju ;-)


Κατέβασμα ppt "Seminar iz analitičke kemije 1"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google