Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ELEKTOLITIČKA DISOCIJACIJA

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ELEKTOLITIČKA DISOCIJACIJA"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ELEKTOLITIČKA DISOCIJACIJA
MAČVANSKA SREDNJA ŠKOLA RASTVORI ELEKTROLITA ELEKTOLITIČKA DISOCIJACIJA KLARA KAKUČKA, prof. hemije

2 ELEKTROLITI Elektroliti su supstance čiji vodeni rastvori provode struju. Neelektroliti su supstance čiji vodeni rastvori ne provode struju. Rastvori elektrolita sadrže jone Joni u rastvoru nastaju elektrolitičkom disocijacijom

3

4 Elektrolitička disocijacija
Elektrolitička disocijacija je spontani proces izdvajanja jona iz neutralnih molekula pod dejstvom vode. Iz jonskih kristalnih rešetki ili iz molekula sa polarnim kovalentnim vezama dejstvom polarnih molekula vode.

5 Elektrolitička disocijacija

6

7 Podela elektrolita Prema količini disosovanih neutralnih molekula elektroliti se dele na JAKE i SLABE Jaki su potpuno dsisosovani i u rastvoru ima samo jona. Slabi su delimično disosovani i u rastvoru ima i molekula i jona Mera za jačinu disocijacije je stepen disocijacije α α= N disos. / N ukupno α> 30% jaki elektroliti; α< od 3% slabi elektroliti

8 Konstanta disocijacije
Stepen disocijacije raste sa razblaženjem tako da slabi elektroliti postaju jaki pri beskonačnom razblaženju Disocijacija slabih elektrolita je dinamički proces: jedni disosuju, drugi se asosuju Pri beskonačnom razblaženju joni se ne mogu ponovo sastaviti i postaju jaki elektroliti Zato je uveden pojam konstante disocijacije koji preedstavlja odnos proizvoda koncentacija jona i koncentracije molekula u rastvoru

9 Jaki i slabi elektroliti
A. Jaki elektroliti – 100% disosovani Sve soli, jake kiseline, jake baze NaCl (s) Na+ (aq) + Cl- (aq) HClO4 (aq) + H2O(l) H3O+ (aq) + ClO4- (aq) NaOH (s) Na+ (aq) + OH- (aq) B. Slabi elektroliti – nisu potpuno disocirani Slabe kiseline, slabe baze CH3COOH CH3COO- (aq) + H+ (aq) NO2- (aq) + H2O (l) OH- (aq) + HNO2 (aq)

10 Šta je H+ (aq)? H2O+H+ H3O+ hidronijum jon
Proton( kada H atom otpusti elektron) se vezuje za slobodan elektronski par kiseonika u molekulu vode Molekuli grade vodonične veze međusobno

11 Autojonizacija vode voda je veoma slab elektrolit i u veoma maloj meri disosuje prema jednačini: 2 H2O(l) ⇄ H3O+(aq) + OH-(aq) H2O(l) ⇄ H+(aq) + OH- (aq)

12

13 Jaki elektroliti

14 Slab elektrolit

15 Disocijacija kiselina

16 Disocijacija baza

17 Konstanta disocijacija kiselina i baza

18 PROTOLITIČKA TEORIJA KISELINA I BAZA
KISELINE SU JEDINJENJA KOJA OTPUŠTAJU PROTON (H+) HCl→H+ +Cl- Kiselina konjugovana baza BAZE SU JEDINJENJA KOJA PRIMAJU PROTON (H+) NH3 + H+ → NH4+ Baza konjugovana kiselina Protolitički par NH3 + HCl → NH4Cl

19 Protolitički parOVI CH3COOH + H2O → CH3COO- + H3O+ CH3COOH →CH3COO- + H+ K KB1 H2O + H+ → H3O+ B KK2 NH3+ HCN → NH4+ +CN- B K KK KB2 NH3 + H+ → NH4+ B KK1 HCN →H+ + CN- K KB2 KONJUGOVANE KISELINE I BAZE SU UVEK SLABIJE OD SVOJIH KISELINA I BAZA

20 Jonski proizvod vode H2O(l) ⇄ H+(aq) + OH- (aq)
U razblaţenim vodenim rastvorima koncentracija vode ostaje praktično konstantna tako da sledi: Kw = [H+] ∙ [OH-] = 1∙10-14 mol2/dm6 (25 oC) Jonski proizvod vode je proizvod koncentracija vodonikovih i hidroksidnih jona u vodenim rastvorima i konstantna je vrednost na određenoj temperaturi.

21 pH i pOH pH je negativni dekadni logaritam koncentracije vodonikovih jona pH = - log [H+] • pOH je negativni dekadni logaritam koncentracije hidroksidnih jona pOH = - log [OH-] • veza između pH i pOH pH + pOH = 14

22 Odnos između pH i [H+] i [OH-]

23 Značenje pH promena pHvrednosti od jedne pH jedinice
označava promenu koncentracije vodonikovih jona od 10 puta, a promena od 2 pH jedinice 100puta, 3 pH jedinice 1000 puta itd.

24 Procena pH VREDNOSTI VODE

25 Puferi Puferi (puferske smeše ili regulatori pH) predstavljaju takve sisteme koji su sposobni da se odupiru promeni pH u rastvorima. Puferi ili puferske smeše se sastoje od slabe kiseline i njene soli koja sadrži isti anjon ili od slabe baze i njene soli koja sadrži isti katjon.

26 Kiseli puferi Acetatni puferski sistem se sastoji od
CH3COOH i CH3COONa • Dodavanje jake baze: CH3COOH + NaOH →CH3COONa + H2O • Dodavanje jake kiseline: CH3COONa + HCl →CH3COOH + NaCl

27 Bazni puferi Amonijačni pufer
sastav: smeša NH3 i amonijum so (npr. NH4Cl) kiselinsko bazni par: NH3 – NH4+ Dodavanje jake baze: NH4+ + OH- NH4OH Dodavanje jake kiseline: NH3 + H+ NH4+


Κατέβασμα ppt "ELEKTOLITIČKA DISOCIJACIJA"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google