Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

«Περιοδική έρευνα πεδίου σε αντιπροσωπευτικό δείγμα ΜΜ εμπορικών επιχειρήσεων» ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013   Ενίσχυση της επιστημονικής και επιχειρησιακής ικανότητας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "«Περιοδική έρευνα πεδίου σε αντιπροσωπευτικό δείγμα ΜΜ εμπορικών επιχειρήσεων» ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013   Ενίσχυση της επιστημονικής και επιχειρησιακής ικανότητας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 «Περιοδική έρευνα πεδίου σε αντιπροσωπευτικό δείγμα ΜΜ εμπορικών επιχειρήσεων»
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Ενίσχυση της επιστημονικής και επιχειρησιακής ικανότητας και της τεκμηρίωσης της ΕΣΕΕ κωδικός ΟΠΣ: Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΒΑΣΗΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ: Eθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ) ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: Η συστηματική παρακολούθηση δεδομένων χρονοσειράς που αφορούν στις εμπορικές επιχειρήσεις και η εξαγωγή εκτιμήσεων για την πορεία του κλάδου. ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, με ατομικές συνεντεύξεις, πρόσωπο με πρόσωπο (face-to-face) στις εμπορικές επιχειρήσεις με χρήση δομημένου ερωτηματολογίου. ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: Το σύνολο των εμπορικών επιχειρήσεων της χώρας ανεξαρτήτως νομικής μορφής και αριθμού απασχολουμένων με αντικείμενο χονδρικό & λιανικό εμπόριο. ΠΕΡΙΟΧΗ: Το σύνολο της χώρας, σε επίπεδο διοικητικών περιφερειών / Νομών.

3 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΒΑΣΗΣ
ΔΕΙΓΜΑ: Το σχεδιασθέν μέγεθος του δείγματος των ατόμων που εκπροσώπησαν τις εμπορικές επιχειρήσεις ανέρχεται στον αριθμό των ατόμων και το πραγματοποιηθέν μέγεθος σε άτομα. ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Η έρευνα πεδίου πραγματοποιήθηκε στο χρονικό διάστημα 14 Μαρτίου έως 25 Ιουνίου 2012. ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: Ακολουθήθηκε η μέθοδος της πολυσταδιακής στρωματοποιημένης δειγματοληψίας. Στρώματα της έρευνας αποτέλεσαν: Οι διοικητικές περιφέρειες της χώρας με τις νήσους Αιγαίου και Ιονίου. Το μέγεθος της επιχείρησης όπως αυτό ορίζεται από τον αριθμό των ατόμων που απασχολεί η επιχείρηση. Ο κλάδος της οικονομικής δραστηριότητας στον οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρηση. Ειδικότερα χρησιμοποιήθηκαν οι κωδικοί 51 και 52 όπως αυτοί ορίζονται από την Στατιστική Ταξινόμηση των Κλάδων Οικονομικής Δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟΔ) της ΕΣΥΕ. Με αυτή τη δειγματοληπτική μέθοδο εξασφαλίστηκε η τυχαιότητα και αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος ως προς τα βασικά χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων χονδρικού και λιανικού εμπορίου. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ: Για την πραγματοποίηση της έρευνας εργάστηκαν 39 ερευνητές και 10 επόπτες. ΤΥΠΙΚΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ: Το μέγιστο στατιστικό σφάλμα για τα αποτελέσματα της έρευνας είναι 2,05%.

4 318.046,88 € Μέσος όρος κύκλου εργασιών 2012
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2012 (Σύνολο δείγματος) Μέσος όρος κύκλου εργασιών 2012 ,88 €

5 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2012 (Κατά μέγεθος επιχείρησης)
Μικρές – Οικογενειακές επιχειρήσεις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (2-9 εργαζόμενοι) Μεσαίες – Μεγάλες επιχειρήσεις (10 + εργαζόμενοι) Μέσος όρος κύκλου εργασιών 2012 68.423,08 € ,03 € ,57 €

6 616.873,02 € 172.108,53 € Μέσος όρος κύκλου εργασιών 2012
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2012 (Κατά αντικείμενο επιχείρησης) Χονδρικό εμπόριο Λιανικό εμπόριο Μέσος όρος κύκλου εργασιών 2012 ,02 € ,53 €

7 (εκτίμηση A’ εξαμήνου)
Εκτιμώμενος κύκλος εργασιών 2013 (εκτίμηση A’ εξαμήνου) ,26 €

8 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2013 (ΕΚΤΙΜΗΣΗ A’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ) (Κατά μέγεθος επιχείρησης) Μικρές – Οικογενειακές επιχειρήσεις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (2-9 εργαζόμενοι) Μεσαίες – Μεγάλες επιχειρήσεις (10 + εργαζόμενοι) Εκτιμώμενος κύκλος εργασιών 2013 (εκτίμηση A’ εξαμήνου) 55.739,40 € ,44 € ,00 €

9 (εκτίμηση A’ εξαμήνου)
Χονδρικό εμπόριο Λιανικό εμπόριο Εκτιμώμενος κύκλος εργασιών 2013 (εκτίμηση A’ εξαμήνου) ,52 € ,50 €

10 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2009-2013 (Σύνολο δείγματος)
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Σύνολο δείγματος) ΕΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2009 ,38 € 2010 ,05 € 2011 ,45 € 2012 ,88 € 2013 (εκτίμηση α’ εξαμήνου) ,26 €

11 ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2009-2013 (Σύνολο δείγματος, %)
ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Σύνολο δείγματος, %) ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΙΩΣΗΣ (εκτίμηση) -15,8% ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΙΩΣΗΣ (εκτίμηση) -37,0 %

12 ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2009-2013 (Χονδρικό εμπόριο, %)
ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Χονδρικό εμπόριο, %) ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΙΩΣΗΣ (εκτίμηση) -4,0 % ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΙΩΣΗΣ (εκτίμηση) -27,4 %

13 ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2009-2013 (Λιανικό εμπόριο, %)
ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Λιανικό εμπόριο, %) ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΙΩΣΗΣ (εκτίμηση) -30,3 % ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΙΩΣΗΣ (εκτίμηση) -54,6 %

14 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΚΕΡΔΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2012 (Σύνολο δείγματος)
Μέσος όρος κέρδους 2012 12.636,02 €

15 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΚΕΡΔΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2012 (Κατά μέγεθος επιχείρησης)
Μικρές – Οικογενειακές επιχειρήσεις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (2-9 εργαζόμενοι) Μεσαίες – Μεγάλες επιχειρήσεις (10 + εργαζόμενοι) Μέσος όρος κέρδους 2012 4.992,05 € 20.119,57 € 10.000,00 €

16 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΚΕΡΔΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2012 (Κατά αντικείμενο επιχείρησης)
Χονδρικό εμπόριο Λιανικό εμπόριο Μέσος όρος κέρδους 2012 23.177,78 € 8.323,48 €

17 (εκτίμηση Α’ εξαμήνου)
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2013 (ΕΚΤΙΜΗΣΗ A’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ) (Σύνολο δείγματος) Εκτιμώμενα κέρδη 2013 (εκτίμηση Α’ εξαμήνου) 7.090,06 €

18 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2013 (ΕΚΤΙΜΗΣΗ A’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ) (Κατά μέγεθος επιχείρησης)
Μικρές – Οικογενειακές επιχειρήσεις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (2-9 εργαζόμενοι) Μεσαίες – Μεγάλες επιχειρήσεις (10 + εργαζόμενοι) Εκτιμώμενα κέρδη 2013 (εκτίμηση Α’ εξαμήνου) 2.160,26 € 11.721,52 € 11.750,00 €

19 (εκτίμηση Α’ εξαμήνου)
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2013 (ΕΚΤΙΜΗΣΗ A’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ) (Κατά αντικείμενο επιχείρησης) Χονδρικό εμπόριο Λιανικό εμπόριο Εκτιμώμενα κέρδη 2013 (εκτίμηση Α’ εξαμήνου) 14.044,44 € 4.392,24 €

20 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΚΕΡΔΟΥΣ 2009-2013 (Σύνολο δείγματος)
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΚΕΡΔΟΥΣ (Σύνολο δείγματος) ΕΤΟΣ ΚΕΡΔΗ 2009 49.212,51 € 2010 36.521,40 € 2011 25.198,60 € 2012 12.636,02 € 2013 (εκτίμηση Α’ Εξαμήνου) 7.090,06 €

21 ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΕΡΔΟΥΣ 2009-2013 (Σύνολο δείγματος, %)
ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΙΩΣΗΣ (εκτίμηση) -43,9 % ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΙΩΣΗΣ (εκτίμηση) -85,6 %

22 ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΕΡΔΟΥΣ 2009-2013 (Χονδρικό εμπόριο, %)
ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΕΡΔΟΥΣ (Χονδρικό εμπόριο, %) ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΙΩΣΗΣ (εκτίμηση) -39,4 % ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΙΩΣΗΣ (εκτίμηση) -82,8 %

23 ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΕΡΔΟΥΣ 2009-2013 (Λιανικό εμπόριο, %)
ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΙΩΣΗΣ (εκτίμηση) -47,2 % ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΙΩΣΗΣ (εκτίμηση) -87,8 %

24 στο εμπόριο ανά επιχείρηση (συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης)
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (Σύνολο δείγματος) Μέσος όρος απασχολούμενων στο εμπόριο ανά επιχείρηση (συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης) 2012 2,88 απασχολούμενοι

25 στο εμπόριο ανά επιχείρηση (συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης)
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (Κατά αντικείμενο επιχείρησης) Χονδρικό εμπόριο Λιανικό εμπόριο Μέσος όρος απασχολούμενων στο εμπόριο ανά επιχείρηση (συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης) 2012 5,05 απασχολούμενοι 2,01 απασχολούμενοι

26 στο εμπόριο ανά επιχείρηση (συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης)
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2013 (Σύνολο δείγματος) Μέσος όρος απασχολούμενων στο εμπόριο ανά επιχείρηση (συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης) 2013 2,76 απασχολούμενοι

27 1,00 2,87 31,86 Μικρές – Οικογενειακές επιχειρήσεις
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2013 (Κατά μέγεθος επιχείρησης) Μικρές – Οικογενειακές επιχειρήσεις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (2-9 εργαζόμενοι) Μεσαίες - Μεγάλες επιχειρήσεις (10 + εργαζόμενοι) Μέσος όρος απασχολούμενων στο εμπόριο ανά επιχείρηση (συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης) 2013 1,00 απασχολούμενοι 2,87 31,86

28 στο εμπόριο ανά επιχείρηση (συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης)
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (Κατά αντικείμενο επιχείρησης) Χονδρικό εμπόριο Λιανικό εμπόριο Μέσος όρος απασχολούμενων στο εμπόριο ανά επιχείρηση (συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης) 2013 5,04 απασχολούμενοι 1,86 απασχολούμενοι

29 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΙΩΣΗΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (Σύνολο δείγματος, %) ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΙΩΣΗΣ (εκτίμηση) -4,2 % ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΙΩΣΗΣ (εκτίμηση) -24,8 %

30 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΥΨΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ (Σύνολο δείγματος)
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΥΨΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ (Σύνολο δείγματος) Μέσος όρος ύψους μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών 890,05 €

31 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΥΨΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ (Κατά μέγεθος επιχείρησης)
Μικρές – Οικογενειακές επιχειρήσεις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (2-9 εργαζόμενοι) Μεσαίες - Μεγάλες επιχειρήσεις (10 + εργαζόμενοι) Μέσος όρος ύψους μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών 437,76 € 1.185,97 € 6.500,00 €

32 Μέσος όρος ύψους μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΥΨΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ (Κατά αντικείμενο επιχείρησης) Χονδρικό εμπόριο Λιανικό εμπόριο Μέσος όρος ύψους μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών 1.332,02 € 724,63 €

33 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ (Σύνολο δείγματος)

34 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ (Κατά μέγεθος επιχείρησης, %)

35 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ (Κατά αντικείμενο επιχείρησης, %)
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ (Κατά αντικείμενο επιχείρησης, %)

36 ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ (Σύνολο δείγματος)

37 ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ (Κατά μέγεθος επιχείρησης, %)
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ (Κατά μέγεθος επιχείρησης, %)

38 ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ (Κατά αντικείμενο επιχείρησης, %)
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ (Κατά αντικείμενο επιχείρησης, %)

39 ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΜΕΣΟ ΜΕΛΛΟΝ (Σύνολο δείγματος, %)

40 ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΜΕΣΟ ΜΕΛΛΟΝ (Κατά μέγεθος επιχείρησης, %)
Μικρές – Οικογενειακές επιχειρήσεις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (2-9 εργαζόμενοι) Μεσαίες – Μεγάλες επιχειρήσεις (10+ εργαζόμενοι) Να αυξηθεί 7 14 Να παραμείνει σταθερό σε αριθμό, αλλά να αντικατασταθούν ορισμένοι εργαζόμενοι 1 Να παραμείνει σταθερό σε αριθμό ως έχει 91 73 57 Να μειωθεί 16 29 ΔΑ 3

41 ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΜΕΣΟ ΜΕΛΛΟΝ (Κατά αντικείμενο επιχείρησης, %)
Χονδρικό εμπόριο Λιανικό εμπόριο Να αυξηθεί 8 7 Να παραμείνει σταθερό σε αριθμό, αλλά να αντικατασταθούν ορισμένοι εργαζόμενοι 1 Να παραμείνει σταθερό σε αριθμό ως έχει 74 84 Να μειωθεί 14 ΔΑ 4

42 ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (Σύνολο δείγματος, %)

43 ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (Κατά μέγεθος επιχείρησης, %)

44 ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (Κατά αντικείμενο επιχείρησης, %)

45 ΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΦΕΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (Σύνολο δείγματος)

46 ΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΦΕΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (Κατά μέγεθος επιχείρησης, %)

47 ΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΦΕΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (Κατά αντικείμενο επιχείρησης, %)

48 ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΜΕΣΟ ΜΕΛΛΟΝ (Σύνολο δείγματος, %)

49 ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΜΕΣΟ ΜΕΛΛΟΝ (Κατά μέγεθος επιχείρησης, %)

50 ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΜΕΣΟ ΜΕΛΛΟΝ (Κατά αντικείμενο επιχείρησης, %)


Κατέβασμα ppt "«Περιοδική έρευνα πεδίου σε αντιπροσωπευτικό δείγμα ΜΜ εμπορικών επιχειρήσεων» ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013   Ενίσχυση της επιστημονικής και επιχειρησιακής ικανότητας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google