Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Ι Β. Τζώρτζη Συνεργάτης Τομέα Διεθνών Σπουδών

2 Έδρα Jean Monnet

3 "The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein."

4 Δικαστήριο της Ε.Ε. (ά. 19 ΣΕΕ)
τι περιλαμβάνει Δικαστήριο Γενικό Δικαστήριο Ειδικευμένα δικαστήρια

5 σύνθεση κατανομή εργασιών
28 δικαστές και 9 γενικοί εισαγγελείς που διορίζονται με κοινή συμφωνία από τις κυβερνήσεις των κρατών μελών για περίοδο 6 ετών κατανομή εργασιών ολομέλεια (28 δικαστές) τμήμα μείζονος συνθέσεως (15 δικαστές) πενταμελή και τριμελή τμήματα

6 γενική αποστολή Δικαστηρίου
Η εξασφάλιση της τήρησης του δικαίου κατά την ερμηνεία και την εφαρμογή των Συνθηκών και των νομικών πράξεων που θεσπίζονται από ΕυρΚοινβ και το Συμβ, ή την Επιτροπή. γνωμοδοτική και δικαιοδοτική λειτουργία

7 Δικαστήριο - είδη διαδικασιών
Διαδικασία λόγω παραβάσεως Επιτροπή κατά κράτους μέλους (άρθρο 258 ΣΛΕΕ) ή κράτος μέλος κατά κράτους μέλους (άρθρο 259 ΣΛΕΕ) Προσφυγή ακύρωσης και προσφυγή λόγω παραλείψεως θεσμικού οργάνου της Ένωσης ή κράτους μέλους λόγω παράνομης πράξης ή παράλειψης (άρθρα 263 και 265 ΣΛΕΕ) Αιτήσεις εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως δικαστηρίων των κρατών μελών σχετικά με το κύρος και την ερμηνεία διατάξεων της νομοθεσίας της Ένωσης (άρθρο 267 ΣΛΕΕ) Αγωγή αποζημίωσης Κάθε άτομο ή εταιρεία που υπέστη ζημία λόγω πράξης ή παράλειψης των οργάνων της Ε.Ε. ή των υπαλλήλων τους μπορεί να ασκήσει αγωγή αποζημίωσης στο Γενικό Δικαστήριο. Ένδικα μέσα κατά αποφάσεων του Γενικού Δικαστηρίου (άρθρο 256 ΣΛΕΕ)

8 Γενικό Δικαστήριο – σύνθεση
28 δικαστές που διορίζονται με κοινή συμφωνία από τις κυβερνήσεις των κρατών μελών για περίοδο 6 ετών κατανομή εργασιών πενταμελή ή τριμελή τμήματα (και σε ορισμένες περιπτώσεις ως μονομελές). Επίσης μπορεί να συνεδριάσει ως τμήμα μείζονος συνθέσεως (15 δικαστές) ή σε ολομέλεια (28 δικαστές).

9 Γενικό Δικαστήριο – αρμοδιότητες
■■ σε πρώτο βαθμό, το Γενικό Δικαστήριο είναι αρμόδιο για προσφυγές ακυρώσεως ή κατά παραλείψεως που ασκούνται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα κατά οργάνων της Ένωσης, αποφάσεις βάσει ρήτρας διαιτησίας που έχει περιληφθεί σε σύμβαση συναφθείσα από την ΕΕ ή για λογαριασμό της, καθώς και για αγωγές αποζημίωσης κατά της ΕΕ ■■ ως εφετείο, το Γενικό Δικαστήριο ενεργεί ασκώντας την αρμοδιότητά του για έλεγχο των αποφάσεων των ειδικευμένων δικαστηρίων· ■■ τέλος, προβλέπεται ότι στο Γενικό Δικαστήριο δύναται να μεταβιβαστεί αρμοδιότητα για την έκδοση προδικαστικών αποφάσεων σε ορισμένους το­μείς. Μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει χρήση της δυνατότητας αυτής.

10 Ειδικευμένα δικαστήρια
○ σύσταση: με Κανονισμό θεσπιζόμενο με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, κατόπιν πρωτοβουλίας της Επιτροπής ή του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, ○ υπάγονται στο Γενικό Δικαστήριο, ○αρμόδια να εκδικάζουν σε πρώτο βαθμό ορισμένες κατηγορίες προσφυγών οι οποίες ασκούνται σε συγκεκριμένους τομείς ○ Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης (2004) αρμόδιο να αποφαίνεται επί των διαφορών α) μεταξύ της Ένωσης και των υπαλλήλων της β) μεταξύ κάθε οργάνου και του προσωπικού του

11 Ελεγκτικό Συνέδριο (ά. 285 και 286 ΣΛΕΕ)
έδρα: Λουξεμβούργο σύνθεση: 28 μέλη που διορίζονται από το Συμβούλιο, το οποίο, μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εγκρίνει με ειδική πλειοψηφία τον κατάλογο των μελών που καταρτίζεται σύμφωνα με τις προτάσεις που υποβάλλει κάθε κράτος μέλος αρμοδιότητα: ελεγκτικές, γνωμοδοτικές, κατάρτιση ετήσιας έκθεσης

12 Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ά. 129 και 130 ΣΛΕΕ)
έδρα ΕΚΤ: Φραγκφούρτη αποστολή: να διαχειρίζεται το ευρώ, να διαφυλάττει τη σταθερότητα των τιμών (μέσω της διατήρησης του πληθωρισμού υπό έλεγχο) και να διαφυλάττει τη σταθερότητα του δημοσιονομικού συστήματος– διασφαλίζοντας την κατάλληλη εποπτεία των κεφαλαιαγορών και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αυτοτελής νομική προσωπικότητα και ανεξαρτησία όργανα: διοικητικό συμβούλιο και εκτελεστική επιτροπή

13 ευρωπαϊκό σύστημα κεντρικών τραπεζών (ΕΣΚΤ): αποτελείται από την ΕΚΤ και τις κεντρικές τράπεζες των κρατών μελών και διοικείται από τα όργανα λήψης αποφάσεων της ΕΚΤ(άρθρο 129 ΣΛΕΕ). αποστολή: να χαράσσει και να εφαρμόζει τη νομισματική πολιτική της Ένωσης και το αποκλειστικό δικαίωμα να επιτρέπει την έκδοση τραπεζογραμματίων και την κοπή κερμάτων εντός της Ένωσης.

14 Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης
διπλός ρόλος : α. ΥπΕκ της ΚΕΠΠΑ (Συμβούλιο) β. Επίτροπος για τις εξωτερικές σχέσεις (Επιτροπή)

15

16 Στοιχεία στα οποία αντανακλάται η διπλή αποστολή του ΥπΕκ
προϋποθέσεις διορισμού του θεσμική του θέση το εύρος των αρμοδιοτήτων του απαίτηση διπλής πίστης

17 Επικουρικά όργανα της ΕΕ
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΟΚΕ) Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ)

18 1.Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ά. 301 ΣΛΕΕ)
συμβουλευτική συνέλευση η οποία παρέχει γνωμοδοτήσεις στα μεγαλύτερα θεσμικά όργανα, ιδίως το Συμβούλιο, την Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σύνθεση: 353 μέλη (σύμβουλοι), τα οποία προέρχονται από τις πλέον αντιπροσωπευτικές οργανώσεις των κρατών μελών τρεις ομάδες : εργοδότες, εργαζόμενοι, εκπρόσωποι διαφόρων συμφερόντων (π.χ. γεωργοί, ομάδες καταναλωτών)

19 2. Επιτροπή των Περιφερειών (ά. 305 ΣΛΕΕ)
συμβουλευτικό σώμα που εκπροσωπεί τις τοπικές και περιφερειακές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύνθεση: 353 μέλη (σύμβουλοι) αντιπρόσωποι των δημοτικών ή περιφερειακών αρχών των κρατών μελών αποστολή: να εκφράσει την τοπική και την περιφερειακή άποψη σχετικά με την ευρωπαϊκή νομοθεσία μέσω της έκδοσης γνωμοδοτήσεων για προτάσεις της Επιτροπής


Κατέβασμα ppt "ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google