Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

2 ΟΜΑΔΑ 1η - ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 10 ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ 11 ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 12 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 13 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 14 ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 15 ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΤΗΣΗΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 16 ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ 17 ……………………………………………………………………………………… 18 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 19 ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Η΄ΑΛΛΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ Ενσώματα πάγια στοιχεία : Ασώματες ακινητοποιήσεις ή άυλα πάγια στοιχεία : Έξοδα πολυετούς απόσβεσης

3 Επέκταση - Προσθήκη - Βελτίωση - Συντήρηση και Επισκευή Ενσώματων Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων
Επέκταση ή προσθήκη κτιρίου: οποιαδήποτε μόνιμη αύξηση του όγκου, του μεγέθους ή της ωφελιμότητας του με τη χρησιμοποίηση δομικών υλικών. Επέκταση ή προσθήκη μηχανήματος: κάθε προσθήκη ή εργασία που γίνεται σε αυτό και αυξάνει το μέγεθος και την παραγωγική τους δυναμικότητά. Βελτίωση ενσώματου πάγιου περιουσιακού στοιχείου: κάθε μεταβολή μετά από τεχνολογική επέμβαση που έχει ως αποτέλεσμα είτε την αύξηση του χρόνου της ωφέλιμης ζωής, είτε την αύξηση της παραγωγικότητάς του, είτε τη μείωση του κόστους λειτουργίας ή τη βελτίωση των συνθηκών χρησιμοποίησής του. Συντήρηση ενσώματου πάγιου περιουσιακού στοιχείου: η τεχνολογική επέμβαση με σκοπό τη διατήρησή του στην αρχική παραγωγική του ικανότητα για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Επισκευή ενσώματου πάγιου περιουσιακού στοιχείου: αντικατάσταση ή επιδιόρθωση μερών αυτού που έχουν καταστραφεί ή υποστεί βλάβη με σκοπό την επαναφορά της παραγωγικής του ικανότητας. Το κόστος αυτό προσαυξάνει την αξία κτήσης των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και καταχωρείται στους σχετικούς λογαριασμούς.

4 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Ορισμός: Απόσβεση είναι η μείωση της αξίας του πάγιου στοιχείου λόγω της χρήσης του, της παρόδου του χρόνου και της ξενοδοχειακής του απαξίωσης. Οι αποσβέσεις κάθε χρήσης βαρύνουν το λειτουργικό κόστος ή απευθείας τα αποτελέσματα χρήσης όταν πρόκειται για αποσβέσεις που δεν ενσωματώνονται στο λειτουργικό κόστος. Υπολογίζονται με βάση την ωφέλιμη διάρκεια ζωής του και κατανέμονται σε κάθε λογιστική χρήση. Υπολογίζονται με βάση τους προβλεπόμενους από την κείμενη νομοθεσία συντελεστές ετήσιας απόσβεσης για κάθε κατηγορία παγίων στοιχείων. Η διενέργεια αποσβέσεων για κάθε έτος είναι υποχρεωτική ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή μη κερδών. Διακόπτεται από τη στιγμή που το σύνολο των διενεργημένων αποσβέσεων για κάθε αποσβέσιμο στοιχείο γίνει ίσο με την αποσβεστέα αξία αυτού του στοιχείου (μείον μιας μονάδας), ανεξάρτητα από το αν εξακολουθεί η παραγωγική χρησιμοποίησή του. Για τον υπολογισμό των αποσβέσεων εφαρμόζεται η μέθοδος της σταθερής απόσβεσης.

5 Αποσβέσιμο πάγιο περιουσιακό στοιχείο
Είναι το ενσώματο ή άυλο περιουσιακό στοιχείο που αποκτάται από την ξενοδοχειακή μονάδα για διαρκή παραγωγική χρήση και έχει ωφέλιμη διάρκεια ζωής περιορισμένη και μεγαλύτερη από 1 έτος.

6 Ωφέλιμη διάρκεια ζωής Η χρονική περίοδος κατά την οποία υπολογίζεται ότι το αποσβέσιμο πάγιο στοιχείο θα χρησιμοποιείται παραγωγικά από την ξενοδοχειακή μονάδα. Η ολική ποσότητα παραγωγής. Το ολικό έργο το οποίο αναμένεται να επιτύχει η ξενοδοχειακή μονάδα από το πάγιο αυτό στοιχείο (ωφέλιμη διάρκεια ζωής μηχανήματος μετρημένη σε παραγωγικές ώρες).

7 Αποσβεστέα αξία ενός αποσβέσιμου πάγιου περιουσιακού στοιχείου
Το ιστορικό κόστος ή άλλο ποσό που αντικατέστησε το ιστορικό κόστος (π.χ. αξία αναπροσαρμογής που επιβλήθηκε από το νόμο ή αξία που έχει προκύψει λόγω συγχώνευσης) μειωμένο κατά την υπολειμματική αξία του όταν είναι αξιόλογη. Αν η υπολειμματική αξία του δεν είναι αξιόλογη δε λαμβάνεται υπόψη κατά τον προσδιορισμό της αποσβεστέας αξίας.

8 Υπολειμματική αξία αποσβέσιμου πάγιου περιουσιακού στοιχείου
Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία του που υπολογίζεται να πραγματοποιηθεί κατά το τέλος της ωφέλιμης διάρκειας της ζωής του.

9 Υπολογισμός Αποσβέσεων
Από τη στιγμή που το πάγιο στοιχείο αρχίζει να χρησιμοποιείται ή να λειτουργεί. Αν ο χρόνος δεν συμπίπτει με την έναρξη της λογιστικής χρήσης, η απόσβεση υπολογίζεται σε τόσα δωδέκατα της ετήσιας απόσβεσης, όσοι είναι οι μήνες μέχρι το τέλος της χρήσης στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μήνας μέσα στον οποίο το πάγιο στοιχείο αρχίζει να χρησιμοποιείται. π.χ. αν το ξενοδοχείο αγοράσει ένα πάγιο τον Σεπτέμβριο, η απόσβεση αυτού θα υπολογιστεί για 4 μήνες δηλαδή 4/12. Οι αποσβέσεις των παγίων που παραμένουν σε αδράνεια για χρονικό διάστημα που διαρκεί συνέχεια πέρα από 6 μήνες υπολογίζονται για το διάστημα αυτό με μειωμένους συντελεστές. Οι αποσβέσεις που διενεργούνται για κάθε λογιστική χρήση καταλογίζονται σε αυτή με χρέωση των λογαριασμών 66 «αποσβέσεις παγίων στοιχείων ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος» και 85 «αποσβέσεις παγίων στοιχείων μη ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος» και με πίστωση των 10.99, 11.99, 12.99, 13.99, και

10 Τακτικές – Πρόσθετες Αποσβέσεις
Από τις αποσβέσεις που διενεργούνται σε κάθε χρήση, οι τακτικές που θεωρούνται ότι αφορούν το λειτουργικό κόστος (τη λειτουργία παραγωγής, τη διοικητική λειτουργία, τη λειτουργία ερευνών και ανάπτυξης και τη λειτουργία διάθεσης) καταχωρούνται στη χρέωση του λογαριασμού 66 και τελικά μεταφέρονται στο λογαριασμό της Γενικής Εκμετάλλευσης. Οι προβλεπόμενες από τη φορολογική νομοθεσία με τη μορφή αναπτυξιακών κινήτρων πρόσθετες (επιταχυνόμενες) αποσβέσεις καταχωρούνται στη χρέωση του λογαριασμού 85 και τελικά μεταφέρονται στα Αποτελέσματα Χρήσης (Λογ ).

11 Μητρώο Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων
Τηρείται υποχρεωτικά για τη διαχειριστική παρακολούθηση κάθε πάγιου στοιχείου. Τη λογιστική παρακολούθηση της αξίας κτήσης και των αποσβέσεών του. Αποτελεί την τελευταία ανάλυση των λογαριασμών των πάγιων περιουσιακών στοιχείων (λογαριασμοί τρίτου ή τέταρτου βαθμού).

12 Στοιχεία που προκύπτουν από το μητρώο παγίων στοιχείων
Τα στοιχεία που εξατομικεύουν το είδος του πάγιου (ονοματολογία και διακριτικά στοιχεία). Τα στοιχεία της λογιστικής του ένταξης (τίτλοι και κωδικοί αριθμοί του πρωτοβάθμιου και του λογαριασμού της τελευταίας βαθμίδας). Η αιτιολογία και τα αρχικά στοιχεία κτήσης, η αρχική αξία κτήσης και οι μεταβολές αυτής (προσθήκες, βελτιώσεις, μειώσεις). Ο τόπος εγκατάστασης. Η ημερομηνία κατά την οποία άρχισε η χρησιμοποίηση ή λειτουργία του καθώς και η ημερομηνία που τέθηκε σε αδράνεια. Η τυχόν κτήση του με ευεργετική φορολογική διάταξη. Ο κωδικός αριθμός της τελευταίας βαθμίδας του λογαριασμού αποσβέσεων. Οι λογισμένες αποσβέσεις (συντελεστής και ποσά) και τα στοιχεία της λογιστικής τους εγγραφής (α/α παραστατικού, ημερομηνία) καθώς και οι αντιλογισμένες αποσβέσεις π.χ. σε περίπτωση πώλησης ή καταστροφής. Τα στοιχεία και η αιτία του τερματισμού της παραγωγικής του ζωής (π.χ. εκποίηση, διάλυση ή καταστροφή). Για να αντιμετωπιστούν δυσχέρειες που θα προκύψουν από την υποχρεωτική τήρηση του μητρώου παγίων στοιχείων παρέχεται η δυνατότητα τήρησής του κατά ομάδες ομοειδών παγίων στοιχείων. Π.χ. πάγια στοιχεία του λογαριασμού 14 που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια αυτού του μήνα παρακολουθούνται σε μία ατομική μερίδα, με την προϋπόθεση ότι το συγκεκριμένο πάγιο στοιχείο όταν κρίνεται αναγκαίο (κατά την απογραφή ή την πώληση) θα είναι δυνατό να εξατομικεύεται.

13 Λογαριασμός 10 «Εδαφικές Εκτάσεις»
10 ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ 10.00 Γήπεδα-Οικόπεδα 10.01 Ορυχεία 10.02 Μεταλλεία 10.03 Λατομεία 10.04 Αγροί 10.05 Φυτείες 10.06 Δάση 10.07 ………. 10.08 ………. 10.09 ………. 10.10 Γήπεδα – Οικόπεδα εκτός εκμετάλλευσης 10.11 Ορυχεία εκτός εκμετάλλευσης 10.12 Μεταλλεία εκτός εκμετάλλευσης 10.13 Λατομεία εκτός εκμετάλλευσης 10.14 Αγροί εκτός εκμετάλλευσης 10.15 Φυτείες εκτός εκμετάλλευσης 10.16 Δάση εκτός εκμετάλλευσης 10.17 ……………………………… 10.18 ……………………………… 10.19 ………………………………

14 10.99 Αποσβεσμένες εδαφικές εκτάσεις
01 Αποσβεσμένα Ορυχεία 02 Αποσβεσμένα Μεταλλεία 03 Αποσβεσμένα Λατομεία 04 05 Αποσβεσμένες Φυτείες 06 Αποσβεσμένα Δάση 07 08 09 10 11 Αποσβεσμένα Ορυχεία εκτός εκμετάλλευσης 12 Αποσβεσμένα Μεταλλεία εκτός εκμετάλλευσης 13 Αποσβεσμένα Λατομεία εκτός εκμετάλλευσης 14 15 Αποσβεσμένες Φυτείες εκτός εκμετάλλευσης 16 Αποσβεσμένα Δάση εκτός εκμετάλλευσης 17 …………..

15 Εδαφικές Εκτάσεις Είναι τα οικόπεδα, γήπεδα, αγροτεμάχια, δάση, ορυχεία, μεταλλεία, λατομεία και γενικά οποιαδήποτε έκταση γης της οποίας η κυριότητα ανήκει στην ξενοδοχειακή μονάδα. Διακρίνονται: Σε αυτές που έχουν απεριόριστη διάρκεια ωφέλιμης ζωής όπως π.χ. τα οικόπεδα, γήπεδα ή αγροτεμάχια. Σε αυτές που έχουν περιορισμένη διάρκεια ωφέλιμης ζωής και για το λόγο αυτό η αξία τους είναι αποσβεστέα (π.χ. ορυχεία, μεταλλεία, λατομεία). Η χρέωση του λογαριασμού γίνεται με την τιμή κτήσης της εδαφικής έκτασης που προσαυξάνεται με τις δαπάνες βελτίωσης (π.χ. διαμορφώσεις γηπέδων, ισοπεδώσεις, εκβραχισμοί). Τα συμβολαιογραφικά, τα μεσιτικά, τα δικηγορικά έξοδα δεν προσαυξάνουν την αξία της εδαφικής έκτασης αλλά αποσβένονται είτε μέσα στο έτος που πραγματοποιούνται είτε τμηματικά σε 5 έτη (ή 4 ή 3). Τα έξοδα κτήσης των εδαφικών εκτάσεων (π.χ. φόροι μεταβίβασης, συμβολαιογραφικά και μεσιτικά) καταχωρούνται και παρακολουθούνται στο λογαριασμό «έξοδα κτήσης ακινητοποιήσεων». Τα έξοδα διαμόρφωσης των γηπέδων και άλλων εδαφικών εκτάσεων, τα οποία προσδίδουν αξία σε αυτές επειδή τα σχετικά έργα (εκβραχισμοί ή ισοπεδώσεις) δε φθείρονται, αυξάνουν την αξία κτήσης τους. Αν τα έργα αυτά φθείρονται και συνεπώς αποσβένονται, με την προϋπόθεση ότι τα σχετικά έξοδα δεν έχουν περιληφθεί στο κόστος κτιρίων σαν κόστος υποδομής της κατασκευής τους, καταχωρούνται και παρακολουθούνται στο λογαριασμό «υποκείμενες σε απόσβεση διαμορφώσεις γηπέδων». Τα γήπεδα- οικόπεδα και άλλες εδαφικές εκτάσεις δε φθείρονται από τη χρήση τους ή την πάροδο του χρόνου και για αυτό το λόγο δεν αποσβένονται. Όταν για τις εδαφικές εκτάσεις υπάρχει κίνδυνος ξενοδοχειακής απαξίωσης και υποτίμησης σχηματίζεται ειδική πρόβλεψη η οποία καταχωρείται στο λογαριασμό «προβλέψεις απαξιώσεων και υποτιμήσεων παγίων στοιχείων» με χρέωση του λογαριασμού

16 Περίπτωση εκποίησης μη οικοδομημένης εδαφικής έκτασης (π. χ
Περίπτωση εκποίησης μη οικοδομημένης εδαφικής έκτασης (π.χ. γήπεδο, οικόπεδο) Στην πίστωση του λογαριασμού της εδαφικής έκτασης καταχωρούνται: Το τίμημα πώλησης του πωλητήριου συμβολαίου. Η τυχόν σχηματισμένη πρόβλεψη για υποτίμηση της πωλούμενης έκτασης (από τον λογαριασμό 44.10). Στη χρέωση του λογαριασμού φέρονται τα τυχόν έξοδα που δημιουργούνται για την πραγματοποίηση της πώλησης. Στη χρέωση του λογαριασμού της εδαφικής έκτασης μεταφέρονται: Το αναπόσβεστο υπόλοιπο των εξόδων κτήσης και των τυχόν εξόδων διαμόρφωσής της. Οι μεταφορές αυτές γίνονται από τους λογαριασμούς και αντίστοιχα, στους οποίους προηγουμένως μεταφέρονται από τους λογαριασμούς και οι διενεργημένες αποσβέσεις. Το αποτέλεσμα που προκύπτει μετά τις παραπάνω καταχωρήσεις μεταφέρεται στο λογαριασμό «ζημιές από εκποίηση ακινήτων» όταν είναι ζημιά ή στο λογαριασμό «κέρδη από εκποίηση ακινήτων» όταν είναι κέρδος.

17 Λογαριασμός 11 Κτίρια-Εγκαταστάσεις Κτιρίων- Τεχνικά Έργα
Λογαριασμός 11 Κτίρια-Εγκαταστάσεις Κτιρίων Τεχνικά Έργα 11 ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΈΡΓΑ Κτίρια- Εγκαταστάσεις Κτιρίων Τεχνικά Έργα εξυπηρέτησης μεταφορών Λοιπά τεχνικά έργα Υποκείμενες σε απόσβεση διαμορφώσεις γηπέδων ………………………………………………………….. 11.07 Κτίρια – Εγκαταστάσεις κτιρίων σε ακίνητα τρίτων 11.08 Τεχνικά Έργα εξυπηρέτησης μεταφορών σε ακίνητα τρίτων 11.09 Λοιπά τεχνικά έργα σε ακίνητα τρίτων 11.10 Υποκείμενες σε απόσβεση διαμορφώσεις γηπέδων τρίτων 11.11 …………………………………………………………… Κτίρια – Εγκαταστάσεις κτιρίων εκτός εκμετάλλευσης 11.15 Τεχνικά έργα εξυπηρέτησης μεταφορών εκτός εκμετάλλευσης Λοιπά τεχνικά έργα εκτός εκμετάλλευσης 11.17 Υποκείμενες σε απόσβεση διαμορφώσεις γηπέδων εκτός εκμετάλλευσης 11.18 ………………………………………………………………………………….. 11.21 Κτίρια – εγκαταστάσεις κτιρίων σε ακίνητα τρίτων εκτός εκμετάλλευσης 11.22 Τεχνικά έργα εξυπηρέτησης μεταφορών σε ακίνητα τρίτων εκτός εκμετάλλευσης 11.23 Λοιπά τεχνικά έργα σε ακίνητα τρίτων εκτός εκμετάλλευσης 11.24 Υποκείμενες σε απόσβεση διαμορφώσεις γηπέδων τρίτων εκτός εκμετάλλευσης 11.25 ……………………………………………………………………………………………. Κατασκευάζονται σε ακίνητα κυριότητας τρίτων

18 11.99 Αποσβεσμένες εδαφικές εκτάσεις
Αποσβεσμένα κτίρια – εγκαταστάσεις κτιρίων 01 Αποσβεσμένα τεχνικά έργα εξυπηρέτησης μεταφορών 02 Αποσβεσμένα λοιπά τεχνικά έργα 03 Αποσβεσμένα διαμορφώσεις γηπέδων 04 ………………………………………… 07 Αποσβεσμένα κτίρια – εγκαταστάσεις κτιρίων σε ακίνητα τρίτων 08 Αποσβεσμένα τεχνικά έργα εξυπηρέτησης μεταφορών σε ακίνητα τρίτων 09 Αποσβεσμένα λοιπά τεχνικά έργα σε ακίνητα τρίτων 10 Αποσβεσμένες διαμορφώσεις γηπέδων τρίτων 11 ……………………………………….. 14 Αποσβεσμένα κτίρια – εγκαταστάσεις κτιρίων εκτός εκμετάλλευσης 15 Αποσβεσμένα τεχνικά έργα εξυπηρέτησης μεταφορών εκτός εκμετάλλευσης 16 Αποσβεσμένα λοιπά τεχνικά έργα εκτός εκμετάλλευσης 17 Αποσβεσμένες διαμορφώσεις γηπέδων εκτός εκμετάλλευσης 18 ………………………………………………………………. 21 Αποσβεσμένα κτίρια – εγκαταστάσεις κτιρίων σε ακίνητα τρίτων εκτός 22 Αποσβεσμένα τεχνικά έργα εξυπηρέτησης μεταφορών σε ακίνητα τρίτων εκτός εκμετάλλευσης 23 Αποσβεσμένα λοιπά τεχνικά έργα σε ακίνητα τρίτων εκτός εκμετάλλευσης 24 Αποσβεσμένες διαμορφώσεις γηπέδων τρίτων εκτός εκμετάλλευσης 25………….. ………………………………………………….

19 Κτίρια - Εγκαταστάσεις Κτιρίων Τεχνικά Έργα
Κτίρια - Εγκαταστάσεις Κτιρίων Τεχνικά Έργα Κτίρια: είναι οι οικοδομικές κατασκευές που γίνονται με τη χρησιμοποίηση δομικών υλικών και προορίζονται για κατοικίες, βιομηχανοστάσια, αποθήκες ή οποιαδήποτε άλλη εκμετάλλευση ή δραστηριότητα της ξενοδοχειακής μονάδας. Εγκαταστάσεις κτιρίων: πρόσθετες εγκαταστάσεις όπως ηλεκτρικές, υδραυλικές, μηχανολογικές, κλιματιστικές, ενδοσυνεννόησης οι οποίες είναι συνδεδεμένες με το κτίριο κατά τέτοιο τρόπο, ώστε ο αποχωρισμός τους να μην είναι δυνατό να γίνει εύκολα και χωρίς βλάβη του κτιρίου. Τεχνικά Έργα: είναι μόνιμες τεχνικές κατασκευές με τις οποίες τροποποιείται το φυσικό περιβάλλον με σκοπό την εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων της ξενοδοχειακής μονάδας (π.χ. δρόμοι, πλατείες, λιμάνια, λίμνες, περιφράξεις, αεροδρόμια ή στάδια).

20 Στο λογαριασμό 11.01 «τεχνικά έργα εξυπηρέτησης μεταφορών»
παρακολουθούνται όσα από τα έργα αυτά εξυπηρετούν τις μεταφορές της ξενοδοχειακής μονάδας. Τα τεχνικά έργα που εξυπηρετούν άλλους σκοπούς παρακολουθούνται στο λογαριασμό «λοιπά τεχνικά έργα». Στο λογαριασμό «υποκείμενες σε απόσβεση διαμορφώσεις γηπέδων» παρακολουθούνται οι δαπάνες διαμόρφωσης γηπέδων και άλλων εδαφικών εκτάσεων όταν συντρέχουν 2 προϋποθέσεις: α) οι δαπάνες αυτές δεν πρέπει να έχουν ενσωματωθεί στο κόστος κτιρίων ή τεχνικών έργων σαν κόστος υποδομής της κατασκευής τους και β) οι διαμορφώσεις να φθείρονται και για το λόγο αυτό να αποσβένονται. Τα έξοδα μεταβίβασης (συμβολαιογραφικά κλπ) παρακολουθούνται στο λογαριασμό «έξοδα κτήσης ακινητοποιήσεων» και αποσβένονται είτε εφάπαξ είτε σε πέντε έτη. Τα έξοδα προσθηκών και βελτιώσεων προσαυξάνουν το κόστος των κτιρίων και τεχνικών έργων και υπόκεινται κανονικά σε απόσβεση, αντίθετα τα έξοδα συντήρησης και επισκευής θεωρούνται δαπάνη και εκπίπτονται από τα κέρδη της επιχείρησης.

21 Πώληση κτιρίων ή τεχνικών έργων
Στην πίστωση καταχωρείται το τίμημα πώλησης του πωλητηρίου συμβολαίου και στη χρέωση τα έξοδα που τυχόν δημιουργούνται για την επίτευξη της πώλησης. Στη χρέωση του ίδιου λογαριασμού μεταφέρονται η αξία κτήσης του αντίστοιχου γηπέδου ή άλλης εδαφικής έκτασης και το αναπόσβεστο υπόλοιπο των εξόδων διαμόρφωσης του γηπέδου (δηλαδή το υπόλοιπο του λογαριασμού που προκύπτει μετά τη μεταφορά στο λογαριασμό αυτό των αποσβέσεων του λογαριασμού ). Στην πίστωση του ίδιου λογαριασμού μεταφέρεται η τυχόν σχηματισμένη πρόβλεψη για υποτίμηση του πωλούμενου γηπέδου (από το λογαριασμό 44.10). Στην πίστωση του ίδιου λογαριασμού μεταφέρονται οι αποσβέσεις που διενεργήθηκαν μέχρι την πώληση και στη χρέωσή του μεταφέρεται το αναπόσβεστο υπόλοιπο των εξόδων κτήσης του ακινήτου (δηλ. το υπόλοιπο του λογαριασμού που προκύπτει μετά τη μεταφορά στο λογαριασμό αυτό των αποσβέσεων του λογαριασμού ). Το αποτέλεσμα που προκύπτει μεταφέρεται στο λογαριασμό «ζημιές από εκποίηση ακινήτων» ή «ζημιές από εκποίηση τεχνικών έργων» όταν είναι ζημιά ή στο λογαριασμό «κέρδη από εκποίηση ακινήτων» ή «κέρδη από εκποίηση τεχνικών έργων» όταν είναι κέρδος. Σε περίπτωση κατεδάφισης κτιρίου το οποίο δεν έχει αποσβεστεί ολοκληρωτικά, η αναπόσβεστη αξία του μεταφέρεται στη χρέωση του λογαριασμού «λοιπά έξοδα πολυετούς απόσβεσης». Τα έξοδα κατεδάφισης παλαιού κτιρίου καταχωρούνται στο λογαριασμό «υποκείμενες σε απόσβεση διαμορφώσεις γηπέδων» εκτός εάν επακολουθεί ανέγερση νέου κτιρίου οπότε τα έξοδα αυτά προσαυξάνουν το κόστος ανέγερσής του.

22 Λογαριασμός 12 Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις-Λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός
12 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Μηχανήματα Τεχνικές εγκαταστάσεις Φορητά μηχανήματα «χειρός» Εργαλεία Καλούπια - Ιδιοσυσκευές Μηχανολογικά όργανα Λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός Μηχανήματα σε ακίνητα τρίτων Τεχνικές εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων Λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός σε ακίνητα τρίτων Μηχανήματα εκτός εκμετάλλευσης Τεχνικές εγκαταστάσεις εκτός εκμετάλλευσης Φορητά μηχανήματα «χειρός» εκτός εκμετάλλευσης Εργαλεία εκτός εκμετάλλευσης Καλούπια – Ιδιοσυσκευές εκτός εκμετάλλευσης Μηχανολογικά όργανα εκτός εκμετάλλευσης Λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός εκτός εκμετάλλευσης Μηχανήματα σε ακίνητα τρίτων εκτός εκμετάλλευσης Τεχνικές εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων εκτός εκμετάλλευσης Λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός σε ακίνητα τρίτων εκτός εκμετάλλευσης ………………………………………………………………………………………. Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός στον ΟΔΔΥ για εκποίηση

23 12.99 Αποσβεσμένα μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις-λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός
Αποσβεσμένα μηχανήματα 01 Αποσβεσμένες τεχνικές εγκαταστάσεις 02 Αποσβεσμένα φορητά μηχανήματα «χειρός» 03 Αποσβεσμένα εργαλεία 04 Αποσβεσμένα καλούπια - ιδιοσυσκευές 05 Αποσβεσμένες μηχανολογικά όργανα 06 Αποσβεσμένος λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 07 Αποσβεσμένα μηχανήματα σε ακίνητα τρίτων 08 Αποσβεσμένες τεχνικές εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων 09 Αποσβεσμένος λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός σε ακίνητα τρίτων 10 Αποσβεσμένα μηχανήματα εκτός εκμετάλλευσης 11 Αποσβεσμένες τεχνικές εγκαταστάσεις εκτός εκμετάλλευσης 12 Αποσβεσμένα φορητά μηχανήματα «χειρός» εκτός εκμετάλλευσης 13 Αποσβεσμένα εργαλεία εκτός εκμετάλλευσης 14 Αποσβεσμένα καλούπια – ιδιοσυσκευές εκτός εκμετάλλευσης 15 Αποσβεσμένες μηχανολογικά όργανα εκτός εκμετάλλευσης 16 Αποσβεσμένος λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός εκτός εκμετάλλευσης 17 Αποσβεσμένα μηχανήματα σε ακίνητα τρίτων εκτός εκμετάλλευσης 18 Αποσβεσμένες τεχνικές εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων εκτός εκμετάλλευσης 19 Αποσβεσμένος λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός σε ακίνητα τρίτων εκτός εκμετάλλευσης ………………………………………………………………………………………….. …………………………. …………………………………………………………………………………………..

24 Μηχανήματα (λογαριασμός 12
Μηχανήματα (λογαριασμός 12.00): παρακολουθούνται τα μηχανήματα της ξενοδοχειακής μονάδας, οι μηχανολογικές κατασκευές, μόνιμα εγκαταστημένες ή κινητές οι οποίες χρησιμεύουν για να αποσπούν από τη φύση, να επεξεργάζονται ή να μετασχηματίζουν υλικά αγαθά ή για να παράγουν υπηρεσίες που αποτελούν το αντικείμενο δραστηριότητάς της. Τεχνικές εγκαταστάσεις (λογαριασμός 12.01): παρακολουθούνται οι τεχνικές εγκαταστάσεις της ξενοδοχειακής μονάδας, δηλ. τεχνικές κατασκευές που γίνονται για τις μόνιμες εγκαταστάσεις των μηχανημάτων και των οργάνων που δεν είναι συνδεδεμένες με τις κτιριακές εγκαταστάσεις. Επίσης συμπεριλαμβάνονται και οι εγκαταστάσεις θέρμανσης, υδραυλικές και τηλεφωνικές εγκαταστάσεις. Φορητά μηχανήματα «χειρός» (λογαριασμός 12.02): παρακολουθούνται τα φορητά μηχανήματα που έχουν παραγωγική ζωή μεγαλύτερη από ένα έτος και μικρότερη από την παραγωγική ζωή των μηχανημάτων. Εργαλεία (λογαριασμός 12.03): παρακολουθούνται τα εργαλεία δηλαδή τα όργανα που χρησιμοποιούνται χειρονακτικά από τον άνθρωπο και έχουν χρόνο ζωής μεγαλύτερο από ένα έτος. Η διαφορά των εργαλείων από τα μηχανήματα είναι ότι τα εργαλεία δεν παράγουν ενέργεια αλλά απλώς ενισχύουν τις δυνάμεις του ανθρώπου. Τα μικροεργαλεία παρακολουθούνται στο λογ/σμό «μικρά εργαλεία» (χρόνος ζωής μικρότερος του έτους και αποσβένονται εφάπαξ στη χρήση που θα χρησιμοποιηθούν.

25 Καλούπια - ιδιοσυσκευές (λογαριασμός 12
Καλούπια - ιδιοσυσκευές (λογαριασμός 12.04): παρακολουθούνται οι μηχανολογικές και άλλης φύσης κατασκευές της ξενοδοχειακής μονάδας, οι οποίες προσαρμόζονται στα μηχανήματα για την παραγωγή εξειδικευμένων αντικειμένων, αποχωρίζονται από αυτά μετά από την εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου και παραμένουν σε αδράνεια μέχρι να επαναχρησιμοποιηθούν. Μηχανολογικά όργανα (λογαριασμός 12.05): παρακολουθούνται τα διάφορα μηχανολογικά όργανα π.χ. μετρήσεων, πειραματισμών ή ελέγχων. Λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός (λογαριασμός 12.06): παρακολουθείται ο λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός της ξενοδοχειακής μονάδας ο οποίος δεν είναι δυνατόν να ενταχθεί σε μία από τις κατηγορίες εξοπλισμού των λογαριασμών ( ). Λογαριασμοί 12.07, 12.08, 12.09: παρακολουθούνται τα μηχανήματα, οι εγκαταστάσεις και ο λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός της ξενοδοχειακής μονάδας που έχουν εγκατασταθεί σε ακίνητα τρίτων και που μετά από παρέλευση ορισμένου χρόνου η κυριότητά τους περιέρχεται στους κυρίους των ακινήτων χωρίς αντάλλαγμα. Λογαριασμοί έως και 12.19: παρακολουθούνται τα μηχανήματα, οι τεχνικές εγκαταστάσεις και ο λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός όταν δε χρησιμοποιούνται παραγωγικά για τις ανάγκες της βασικής επαγγελματικής δραστηριότητας της ξενοδοχειακής μονάδας. Επίσης παρακολουθούνται τα πάγια τα οποία θεωρούνται ως οριστικά εκτός εκμετάλλευσης είτε έχουν ολοκληρωτικά αποσβεστεί, είτε δεν έχουν ολοκληρωτικά αποσβεστεί οπότε η παρακολούθηση τους γίνεται με την αξία κτήσης τους.

26 Υπολογαριασμοί του 12 Τα μηχανήματα, οι τεχνικές εγκαταστάσεις και ο λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός παρακολουθούνται στους οικείους υπολογαριασμούς του 12 έπειτα από καταχώρηση σε αυτούς: α) της αξίας κτήσης τους (αγοράς) η οποία προσαυξάνεται με τα ειδικά έξοδα αγοράς όπως τα έξοδα εγκατάστασης και συναρμολόγησης ή της αξίας η οποία προκύπτει μετά από νόμιμη αναπροσαρμογή της αξίας κτήσης. β) του κόστους κατασκευής όταν πρόκειται για ιδιοκατασκευές (λογαριασμός «μηχανήματα-τεχνικές εγκατάστασης-λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός υπό εκτέλεση» και το οποίο προσαυξάνεται με τα έξοδα εγκατάστασης και συναρμολόγησής τους.

27 Προσθήκες – Βελτιώσεις μηχανημάτων
Προσθήκη μηχανήματος: κάθε εργασία που πραγματοποιείται πάνω σε αυτό με σκοπό την αύξηση της παραγωγικής του ικανότητας. Βελτίωση μηχανήματος: κάθε τεχνολογική επέμβαση πάνω σε αυτό με σκοπό την αύξηση του χρόνου ζωής του ή τη μείωση του κόστους λειτουργίας του. Προσαυξάνουν το κόστος των μηχανημάτων έξοδα συντήρησης και επισκευών βαρύνουν τα αποτελέσματα χρήσης.

28 Πώληση μηχανήματος Πιστώνεται ο λογ/σμός του μηχανήματος με το τίμημα της πώλησης και χρεώνεται με όλα τα έξοδα πώλησης. Στην πίστωση του ίδιου λογ/σμού μεταφέρονται οι αποσβέσεις που διενεργήθηκαν μέχρι την πώληση. Το αποτέλεσμα που προκύπτει μεταφέρεται στο λογ/σμό «ζημιές από εκποίηση μηχανημάτων-τεχνικών εγκαταστάσεων-λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού» όταν είναι ζημιά ή στο λογ/σμό «κέρδη από εκποίηση μηχανημάτων-τεχνικών εγκαταστάσεων-λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού» όταν είναι κέρδος. Σε περίπτωση καταστροφής ή αχρήστευσης του μηχανήματος, η αναπόσβεστη αξία του μηχανήματος μεταφέρεται στη χρέωση του λογ/σμού «λοιπές έκτακτες ζημιές».

29 Λογαριασμός 13 – Μεταφορικά Μέσα
13 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ Αυτοκίνητα - Λεωφορεία Λοιπά επιβατικά αυτοκίνητα Πλωτά μέσα Μέσα εσωτερικών μεταφορών ……………………………….. Λοιπά μέσα μεταφοράς Αυτοκίνητα – λεωφορεία εκτός εκμετάλλευσης Λοιπά επιβατικά αυτοκίνητα εκτός εκμετάλλευσης Πλωτά μέσα εκτός εκμετάλλευσης Μέσα εσωτερικών μεταφορών εκτός εκμετάλλευσης 13.17 ………………………………………………………….. Λοιπά μέσα μεταφοράς εκτός εκμετάλλευσης ………………………………………………………………………………………. Μεταφορικά μέσα στον ΟΔΔΥ για εκποίηση

30 13.99 Αποσβεσμένα μέσα μεταφοράς
Αποσβεσμένα αυτοκίνητα λεωφορεία 01 Αποσβεσμένα λοιπά επιβατικά αυτοκίνητα 04 Αποσβεσμένα πλωτά μέσα 06 Αποσβεσμένα μέσα εσωτερικών μεταφορών 07 …………………………………………………. 09 Αποσβεσμένα λοιπά μέσα μεταφοράς 10 Αποσβεσμένα αυτοκίνητα λεωφορεία εκτός εκμετάλλευσης 11 Αποσβεσμένα λοιπά επιβατικά αυτοκίνητα εκτός εκμετάλλευσης 14 Αποσβεσμένα πλωτά μέσα εκτός εκμετάλλευσης 16 Αποσβεσμένα μέσα εσωτερικών μεταφορών εκτός εκμετάλλευσης 17 ……………..……………………………… 19 Αποσβεσμένα λοιπά μέσα μεταφοράς εκτός εκμετάλλευσης ………………………………………………………………………… …………………… ……………………………………………………… …………………

31 Ανάλυση του λογ/σμού 13 Παρακολουθούνται τα κάθε είδους οχήματα με τα οποία η ξενοδοχειακή μονάδα διενεργεί μεταφορές προσώπων ή αγαθών (π.χ. εμπορευμάτων έτοιμων προϊόντων). Τα έξοδα συντήρησης και ανταλλακτικών επιβαρύνουν τα έξοδα χρήσης. Οι βελτιώσεις θεωρούνται ότι αυξάνουν το κόστος του παγίου (π.χ. αγορά μίας μηχανής). Οι αποσβέσεις γίνονται κάθε τέλος χρήσης σύμφωνα με τα νόμιμα ποσοστά.

32 Λογαριασμός 14 – Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός
14 ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Έπιπλα Σκευή Μηχανές γραφείων Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα Μέσα αποθήκευσης και μεταφοράς Επιστημονικά όργανα Ιματισμός Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών Λοιπός εξοπλισμός Έπιπλα εκτός εκμετάλλευσης Σκεύη εκτός εκμετάλλευσης Μηχανές γραφείων εκτός εκμετάλλευσης Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα εκτός εκμετάλλευσης Μέσα αποθήκευσης και μεταφοράς εκτός εκμετάλλευσης Επιστημονικά όργανα εκτός εκμετάλλευσης ………………………………………………… Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών εκτός εκμετάλλευσης Λοιπός εξοπλισμός εκτός εκμετάλλευσης ……………………………………………………… Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός στον ΟΔΔΥ για εκποίηση

33 14.99 Αποσβεσμένα έπιπλα και αποσβεσμένος λοιπός εξοπλισμός
Αποσβεσμένα έπιπλα 01 Αποσβεσμένα σκεύη 02 Αποσβεσμένες μηχανές γραφείων 03 Αποσβεσμένοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και αποσβεσμένα ηλεκτρονικά συγκροτήματα 04 Αποσβεσμένα μέσα αποθήκευσης και μεταφοράς 05 Αποσβεσμένα επιστημονικά όργανα 07 …………………………………………………. 08 Αποσβεσμένος εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών 09 Αποσβεσμένα λοιπός εξοπλισμός 10 Αποσβεσμένα έπιπλα εκτός εκμετάλλευσης 11 Αποσβεσμένα σκεύη εκτός εκμετάλλευσης 12 Αποσβεσμένες μηχανές γραφείων εκτός εκμετάλλευσης 13 Αποσβεσμένοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και αποσβεσμένα ηλεκτρονικά συγκροτήματα εκτός εκμετάλλευσης 14 Αποσβεσμένα μέσα αποθήκευσης και μεταφοράς εκτός εκμετάλλευσης 15 Αποσβεσμένα επιστημονικά όργανα εκτός εκμετάλλευσης 17 …………………………………………………………………………… 18 Αποσβεσμένος εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών εκτός εκμετάλλευσης 19 Αποσβεσμένα λοιπός εξοπλισμός εκτός εκμετάλλευσης ……………………………………………………………………………… …………………… ………………………………………………………………………………………

34 Ανάλυση του λογαριασμού 14
Παρακολουθούνται τα έπιπλα και ο λοιπός εξοπλισμός των διαφόρων κτιριακών χώρων της ξενοδοχειακής μονάδας (π.χ. γραφεία, εργαστήρια, καταστήματα, αποθήκες). Έπιπλα (λογαριασμός 14.00): παρακολουθούνται τα κινητά αντικείμενα ή εκείνα που είναι εγκαταστημένα αλλά είναι δυνατόν να αποχωριστούν εύκολα και προορίζονται για τον καλλωπισμό των κτιριακών χώρων. Σκεύη (λογαριασμός 14.01): παρακολουθούνται τα διάφορα είδη εστίασης που χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση αναγκών κυλικείων, εστιατορίων, ξενοδοχείων (π.χ. ψυγεία, ηλεκτρικοί φούρνοι, σκεύη κουζίνας). Μηχανές γραφείων (λογαριασμός 14.02): παρακολουθούνται οι κάθε είδους μηχανές (λογιστικές, αριθμομηχανές, γραφομηχανές) της ξενοδοχειακής μονάδας. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συστήματα (λογαριασμός 14.03): παρακολουθούνται τα κάθε είδους ηλεκτρονικά μηχανήματα που εξυπηρετούν τις ανάγκες της ξενοδοχειακής μονάδας όπως οι ηλεκτρονικές λογιστικές μηχανές, οι ηλεκτρονικές οθόνες, οι διατρητικές μηχανές.

35 Μέσα αποθήκευσης και μεταφοράς (λογαριασμός 14
Μέσα αποθήκευσης και μεταφοράς (λογαριασμός 14.04): παρακολουθούνται τα περιουσιακά στοιχεία που χρησιμοποιούνται ως μέσα αποθήκευσης και μεταφοράς, έχουν παραγωγική ζωή μεγαλύτερη από 1 έτος και αποσβένονται τμηματικά (π.χ. δεξαμενές, δοχεία, κοντέινερ). Επιστημονικά όργανα (λογαριασμός 14.05): παρακολουθούνται τα μέσα με τα οποία εξασφαλίζονται οι αναγκαίες αναλύσεις, μετρήσεις και δοκιμές (ζυγοί ακριβείας, αντιδραστήρες, συσκευές δημιουργίας κενού, συσκευές τεχνητής δημιουργίας διαφόρων συνθηκών περιβάλλοντος). Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών (λογαριασμός 14.08): παρακολουθούνται τα τηλεφωνικά κέντρα, οι τηλεφωνικές συσκευές, οι συσκευές fax. Λοιπός εξοπλισμός (λογαριασμός 14.09): καταχωρούνται και οι φωτεινές επιγραφές. Αν καταβάλλονται ενοίκια για αυτές τότε αυτά καταχωρούνται στο λογαριασμό «ενοίκια φωτεινών επιγραφών». Στους λογαριασμούς έως παρακολουθούνται τα έπιπλα που δεν χρησιμοποιούνται ούτε παραγωγικά αλλά ούτε και για τις ανάγκες της επαγγελματικής δραστηριότητας της επιχείρησης.

36 Ανάλυση λογαριασμού 15 Παρακολουθούνται τα ποσά τα οποία έχουν διατεθεί για την κατασκευή νέων ενσώματων πάγιων στοιχείων καθώς και τα ποσά τα οποία προκαταβάλλονται για την αγορά όμοιων στοιχείων. Ιδιοκατασκευές: σε περίπτωση κατασκευής του παγίου από την ίδια την ξενοδοχειακή μονάδα με δικά της μέσα, πιστώνεται ο λογαριασμός ταμείο (38.00) και χρεώνονται οι λογαριασμοί της ομάδας 6. Ο λογιστής κοστολογεί το πάγιο σύμφωνα με τους λογαριασμούς της ομάδας 9 (λογαριασμός 93.98) και χρεώνεται ο λογαριασμός 15 με πίστωση του λογαριασμού «ιδιοπαραγωγή και βελτιώσεις παγίων». Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής παγίων, χρεώνεται η κατηγορία παγίων (από 11 μέχρι 14 και 16) και πιστώνεται ο λογαριασμός 15. Όταν η κατασκευή ολοκληρώνεται μέσα στη χρήση ενημερώνονται από την αρχή οι λογαριασμοί των παγίων χωρίς τη μεσολάβηση του λογαριασμού 15. Σε περίπτωση κατασκευής του παγίου από τρίτους με υλικά που παρέχονται από την ξενοδοχειακή μονάδα, στη χρέωση καταχωρείται η αξία των υλικών που αγοράζονται και η αξία των τιμολογίων των τρίτων κατασκευαστών. Στην περίπτωση κατά την οποία τα υλικά που αγοράζονται εισάγονται πρώτα στις αποθήκες και από τις αποθήκες αυτές παραδίδονται στους τρίτους, η αξία των υλικών καταχωρείται στη χρέωση των υπολογαριασμών του 15 με πίστωση των αντίστοιχων υπολογαριασμών του

37 Προκαταβολές κτήσης παγίων στοιχείων
Οι προκαταβολές που δίνονται σε κατασκευαστές παγίων στοιχείων και σε προμηθευτές υλικών κατασκευής, καταχωρούνται στη χρέωση του λογαριασμού «προκαταβολές κτήσης παγίων στοιχείων». Μετά τη λήψη του τιμολογίου πιστώνεται ο λογαριασμός με χρέωση άλλων υπολογαριασμών του 15 ή των λογαριασμών παγίων στοιχείων (11-14 και 16). Οι προκαταβολές που δίνονται για εισαγωγή υλικών ή παγίων στοιχείων από το εξωτερικό να παρακολουθούνται στο λογαριασμό «παραγγελίες παγίων στοιχείων». Οι προκαταβολές που δίνονται σε προμηθευτές ή κατασκευαστές παγίων στοιχείων του εσωτερικού, παρακολουθούνται στο λογαριασμό «προμηθευτές εσωτερικού παγίων στοιχείων». Στο τέλος κάθε χρήσης το υπόλοιπο του λογαριασμού 15 «ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές κτήσης παγίων στοιχείων» και τα χρεωστικά υπόλοιπα των υπολογαριασμών «παραγγελίες παγίων στοιχείων» και «προμηθευτές εσωτερικού λογαριασμός παγίων στοιχείων» εμφανίζονται στον ισολογισμό σε ένα ενιαίο κονδύλι.

38 Λογαριασμός 16 – Ασώματες ακινητοποιήσεις και έξοδα πολυετούς απόσβεσης
16 ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ Υπεραξία επιχείρησης (Goodwill) Λοιπές παραχωρήσεις Δικαιώματα χρήσης ενσώματων πάγιων στοιχείων Λοιπά δικαιώματα ……………………… Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης Έξοδα λοιπών ερευνών Έξοδα αύξησης κεφαλαίου και έκδοσης ομολογιακών δανείων Έξοδα κτήσης ακινητοποιήσεων Συναλλαγματικές διαφορές από πιστώσεις και δάνεια για κτήσεις παγίων στοιχείων (υποχρεωτική ανάπτυξη κατά πίστωση ή δάνειο) Διαφορές έκδοσης και εξόφλησης ομολογιών Έξοδα αναδιοργάνωσης Λογισμικά προγράμματα Η/Υ Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου Λοιπά έξοδα πολυετούς απόσβεσης Έξοδα μετεγκατάστασης της επιχείρησης ……………………………………………. Προκαταβολές κτήσης ασώματων ακινητοποιήσεων

39 16.99 Αποσβεσμένες ασώματες ακινητοποιήσεις και αποσβεσμένα έξοδα πολυετούς απόσβεσης
Αποσβεσμένη υπεραξία επιχείρησης 03 Αποσβεσμένες λοιπές παραχωρήσεις 04 Αποσβεσμένα δικαιώματα χρήσης παγίων στοιχείων 05 Αποσβεσμένα λοιπά δικαιώματα …………………………………. 10 Αποσβεσμένα έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης 12 Αποσβεσμένα έξοδα λοιπών ερευνών 13 Αποσβεσμένα έξοδα αύξησης κεφαλαίου και έκδοσης ομολογιακών δανείων 14 Αποσβεσμένα έξοδα κτήσης ακινητοποιήσεων 15 …………………………………………………………………………… 16 Αποσβεσμένες διαφορές έκδοσης και εξόφλησης ομολογιών 17 Αποσβεσμένα έξοδα αναδιοργάνωσης 18 Αποσβεσμένοι τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου 19 Αποσβεσμένα λοιπά έξοδα πολυετούς απόσβεσης 20 ………………………………………………………… …………………………. 90 Αποσβεσμένα έξοδα μετεγκατάστασης της επιχείρησης ………………………… ………………………………………………………………………………

40 Ανάλυση του λογαριασμού 16
Ι) Ασώματες ακινητοποιήσεις (άυλα πάγια στοιχεία): ασώματα οικονομικά αγαθά τα οποία αποτιμώνται χρηματικά και είναι δυνατό να αποτελέσουν αντικείμενο συναλλαγής είτε μόνα είτε με την ξενοδοχειακή μονάδα. Επίσης περιλαμβάνει και τα έξοδα πρώτης εγκατάστασης (έξοδα ίδρυσης). Διακρίνονται σε 2 κατηγορίες: α) δικαιώματα (διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμποροβιομηχανικά σήματα ή πνευματική ιδιοκτησία). β) πραγματικές καταστάσεις (πελατεία, η φήμη, η πίστη, η καλή οργάνωση της ξενοδοχειακής μονάδας ή η ειδίκευση στην παραγωγή ορισμένων αγαθών). ΙΙ) Έξοδα πολυετούς απόσβεσης: εκείνα που γίνονται για την ίδρυση και αρχική οργάνωση της ξενοδοχειακής μονάδας, την επέκταση και την αναδιοργάνωσή της. Τα έξοδα αυτά εξυπηρετούν την ξενοδοχειακή μονάδα για χρονική περίοδο μεγαλύτερη από 1 έτος και αποσβένονται τμηματικά.

41 Υπεραξία ξενοδοχειακής μονάδας
Υπεραξία επιχείρησης (goodwill) (λογαριασμός 16.00): παρακολουθείται η υπεραξία που δημιουργείται κατά την εξαγορά ή συγχώνευση ολόκληρης της ξενοδοχειακής μονάδας. Η υπεραξία αυτή είναι ίση με τη διαφορά του συνολικού τιμήματος της αγοράς και της πραγματικής αξίας των επιμέρους περιουσιακών της στοιχείων. Ικανότητα της ξενοδοχειακής μονάδας να πραγματοποιεί υψηλά κέρδη λόγω της καλής της φήμης, της εκτεταμένης πελατείας, της καλής οργάνωσης, των πλεονεκτημάτων της θέσης στην οποία είναι εγκαταστημένη, της υψηλής στάθμης των στελεχών που απασχολεί και του δυναμισμού του διοικητικού και διευθυντικού της μηχανισμού. Η υπεραξία της ξενοδοχειακής μονάδας αποσβένεται είτε εφάπαξ είτε τμηματικά και ισόποσα σε περισσότερες από μία χρήσεις χωρίς να υπερβαίνουν τα 5 έτη.

42 Δικαιώματα χρήσης ενσώματων πάγιων στοιχείων
Δικαιώματα χρήσης ενσώματων πάγιων στοιχείων (λογαριασμός 16.04): παρακολουθείται η αξία της εισφοράς κατά χρήση, στην ξενοδοχειακή μονάδα, ενσώματων πάγιων στοιχείων για ορισμένο χρόνο. Η παραπάνω αξία αποσβένεται σε ισόποσες δόσεις μέσα στο χρόνο. Σε περίπτωση μεταβίβασης ακινήτου από μισθωτή στην ξενοδοχειακή μονάδα, η αξία που καταβάλλεται στον μισθωτή καταχωρείται στη χρέωση του υπολογαριασμού και αποσβένεται σε ισόποσες δόσεις μέσα στο χρόνο. Σε περίπτωση οριστικής παύσης της χρησιμοποίησης άυλου περιουσιακού στοιχείου πριν ολοκληρωθεί η απόσβεση της αξίας κτήσης του, το αναπόσβεστο υπόλοιπο μεταφέρεται στη χρέωση του λογ/σμού «λοιπές έκτακτες ζημιές».

43 Ανάλυση εξόδων πολυετούς απόσβεσης
Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης (λογαριασμός 16.10): παρακολουθούνται τα έξοδα που απαιτούνται για την ίδρυση και οργάνωση της επιχείρησης (κατάρτισης και δημοσίευσης του καταστατικού, συμβολαιογραφικά, δικηγορικά, λογιστικά). Επίσης έξοδα που δημιουργούνται από την επέκταση της δραστηριότητας της ξενοδοχειακής επιχείρησης. Ειδικά τα έξοδα τεχνικών μελετών όταν το έργο κατασκευαστεί δεν καταχωρούνται στο λογαριασμό αλλά ενσωματώνονται στο κόστος του έργου και αποσβένονται όπως αυτό. Έξοδα αύξησης κεφαλαίου και έκδοσης ομολογιακών δανείων (λογαριασμός 16.13): περιλαμβάνει τα έξοδα που γίνονται για τις ανακοινώσεις αύξησης του κεφαλαίου και της έκδοσης ομολογιακών δανείων. Έξοδα κτήσης ακινητοποιήσεων (λογαριασμός 16.14): περιλαμβάνει όλα τα έξοδα που καταβάλλει η επιχείρηση για να αποκτήσει ένα πάγιο (συμβολαιογραφικά, μεσιτικά, δικηγορικά, φόρος μεταβίβασης). Διαφορές έκδοσης και εξόφλησης ομολογιών (λογαριασμός 16.16): παρακολουθούνται οι διαφορές από τη διάθεση ομολογιών σε τιμή μικρότερη από την ονομαστική τους καθώς και διαφορές από την εξόφληση ομολογιών σε τιμή μεγαλύτερη από την ονομαστική τους.

44 Έξοδα αναδιοργάνωσης (λογαριασμός 16
Έξοδα αναδιοργάνωσης (λογαριασμός 16.17): παρακολουθούνται τα έξοδα μελετών ξενοδοχειακής, εμπορικής, τεχνικής και διοικητικής αναδιοργάνωσης για να καλυφθούν οι νέες ανάγκες που προκύπτουν από το μεγάλωμα της ξενοδοχειακής μονάδας. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου (λογαριασμός 16.18): παρακολουθούνται οι τόκοι πιστώσεων ή δανείων μόνο της κατασκευαστικής περιόδου αποκλειστικά για κτήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων. Λοιπά έξοδα πολυετούς απόσβεσης (λογαριασμός 16.19): παρακολουθούνται τα έξοδα που δεν εντάσσονται σε καμία από τις κατηγορίες των λογ/σμών (π.χ. η αναπόσβεστη αξία κτιρίου σε περίπτωση κατεδάφισης του). Προκαταβολές κτήσης ασώματών ακινητοποιήσεων (λογαριασμός 16.98): παρακολουθούνται οι προκαταβολές που δίνονται για το σκοπό αυτό. Τα έξοδα των λογαριασμών 16.10,16.12, 16.13, 16.14, 16.17, και αποσβένονται είτε εφάπαξ κατά το έτος χρησιμοποίησης είτε τμηματικά και ισόποσα σε μία πενταετία.

45 Λογαριασμός 18 – Συμμετοχές και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
18 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Συμμετοχές σε συνδεμένες επιχειρήσεις Μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο εταιρειών εσωτερικού Μετοχές μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο εταιρειών εσωτερικού 02 Ανεξόφλητες μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο εταιρειών εσωτερικού 03 Ανεξόφλητες μετοχές μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο εταιρειών 04 Μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο εταιρειών εξωτερικού 05 Μετοχές μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο εταιρειών εξωτερικού 06 Ανεξόφλητες μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο εταιρειών εξωτερικού 07 Ανεξόφλητες μετοχές μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο εταιρειών 08 Συμμετοχές σε λοιπές (πλην Α.Ε.) επιχειρήσεις εσωτερικού 09 Συμμετοχές σε λοιπές (πλην Α.Ε.) επιχειρήσεις εξωτερικού 10 Προεγγραφές σε υπό έκδοση μετοχές εταιρειών εσωτερικού 11 Προεγγραφές σε υπό έκδοση μετοχές εταιρειών εξωτερικού 12 Μετοχές σε τρίτους για εγγύηση …………………………………… ………………………

46 18.01 Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις
Μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο εταιρειών εσωτερικού 01 Μετοχές μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο εταιρειών εσωτερικού 02 Ανεξόφλητες μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο εταιρειών εσωτερικού 03 Ανεξόφλητες μετοχές μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο εταιρειών 04 Μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο εταιρειών εξωτερικού 05 Μετοχές μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο εταιρειών εξωτερικού 06 Ανεξόφλητες μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο εταιρειών εξωτερικού 07 Ανεξόφλητες μετοχές μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο εταιρειών 08 Συμμετοχές σε λοιπές (πλην Α.Ε.) επιχειρήσεις εσωτερικού 09 Συμμετοχές σε λοιπές (πλην Α.Ε.) επιχειρήσεις εξωτερικού 10 Προεγγραφές σε υπό έκδοση μετοχές εταιρειών εσωτερικού 11 Προεγγραφές σε υπό έκδοση μετοχές εταιρειών εξωτερικού 12 Μετοχές σε τρίτους για εγγύηση ……………………………………

47 18.02 Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεμένων επιχειρήσεων σε €.
Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεμένων επιχειρήσεων σε Ξ.Ν. Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις κατά λοιπών συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεων σε €. Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις κατά λοιπών συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεων σε Ξ.Ν. Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις κατά εταίρων Γραμμάτια εισπρακτέα μακροπρόθεσμα σε € Γραμμάτια εισπρακτέα μακροπρόθεσμα σε Ξ.Ν. Μη δεδουλευμένοι τόκοι γραμματίων εισπρακτέων μακροπρόθεσμων σε € Μη δεδουλευμένοι τόκοι γραμματίων εισπρακτέων μακροπρόθεσμων σε Ξ.Ν. Δοσμένες εγγυήσεις Οφειλόμενο κεφάλαιο Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις σε € Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις σε Ξ.Ν. Τίτλοι με χαρακτήρα ακινητοποιήσεων σε € Τίτλοι με χαρακτήρα ακινητοποιήσεων σε Ξ.Ν. …………………………………………………… ……… ……………………………………………………

48 Ανάλυση του λογαριασμού 18
Συμμετοχές είναι τα δικαιώματα συμμετοχής στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων (Α.Ε., Ε.Π.Ε.) με πάγια κατοχή και όχι με σκοπό τη μεταπώληση και υπερβαίνει το 10% των κεφαλαίων κάθε εταιρίας. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις (λογαριασμός 18.00): καταχωρούνται οι συμμετοχές της ξενοδοχειακής μονάδας σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις (θυγατρικές). Επειδή θεωρούνται πάγια επένδυση, καταχωρούνται στο πάγιο ενεργητικό. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις (λογαριασμός 18.01): παρακολουθούνται οι μετοχές ανώνυμων εταιρειών, Ε.Π.Ε. που η διαρκής κατοχή τους κρίνεται ιδιαίτερα χρήσιμη για τη δραστηριότητα της ξενοδοχειακής μονάδας, κυρίως γιατί της εξασφαλίζει άσκηση επιρροής στις αντίστοιχες εταιρείες. Λογαριασμοί 18.02, 18.03, 18.04, 18.05: καταχωρούνται όλα τα ποσά των απαιτήσεων κατά συνδεμένων επιχειρήσεων που δεν προέρχονται από κανονικές πωλήσεις.

49 Λογαριασμοί 18.07, 18.08, 18.09, 18.10: η τήρηση των λογαριασμών αυτών δεν είναι υποχρεωτική.
Δοσμένες εγγυήσεις (λογαριασμός 18.11) : παρακολουθούνται οι εγγυήσεις που καταβάλλονται στη ΔΕΗ, ΟΤΕ, εκμισθωτές ακινήτων. Οφειλόμενο κεφάλαιο (Λογαριασμός 18.12): παρακολουθούνται οι δόσεις που λήγουν μετά το τέλος της επόμενης χρήσης. Ο λογαριασμός αυτός πιστώνεται στο τέλος κάθε χρήσης και χρεώνεται ο λογαριασμός «οφειλόμενο κεφάλαιο». Λογαριασμοί 18.13, 18.14: παρακολουθούνται οι μακροπρόθεσμες απαιτήσεις που δεν αναφέρονται στους λογ/σμούς 18.00, 18.12, και Λογαριασμοί και 18.16: καταχωρούνται οι μακροπρόθεσμες τοποθετήσεις κεφαλαίων που δεν εντάσσονται στους λογαριασμούς και Όταν αναλαμβάνεται η κάλυψη μέρους του μετοχικού κεφαλαίου ανώνυμης εταιρίας με τον όρο η καταβολή του να γίνει σε δόσεις, οι μετοχές που αποκτούνται με τον τρόπο αυτό καταχωρούνται στους λογαριασμούς , , και ή στους λογαριασμούς , και με πίστωση του λογαριασμού «οφειλόμενες δόσεις συμμετοχών».

50 Λογαριασμός 19- Πάγιο ενεργητικό υποκαταστημάτων ή άλλων κέντρων
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ (Όμιλος λογ/σμών προαιρετικής χρήσης)\ ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ Ανάπτυξη αντίστοιχη του λογαριασμού 10 ΚΤΙΡΙΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΑ ΈΡΓΑ Ανάπτυξη αντίστοιχη του λογαριασμού 11 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Ανάπτυξη αντίστοιχη του λογαριασμού 12 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ Ανάπτυξη αντίστοιχη του λογαριασμού 13 ΈΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Ανάπτυξη αντίστοιχη του λογαριασμού 14 ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΤΗΣΗΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ανάπτυξη αντίστοιχη του λογαριασμού 15 ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ Ανάπτυξη αντίστοιχη του λογαριασμού 16 ………………………………………………. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Ανάπτυξη αντίστοιχη του λογαριασμού 18

51 Ανάλυση λογαριασμού 19 Όταν το υποκατάστημα τηρεί αυτοτελή λογιστική, το υποκατάστημα συνδέεται με το κεντρικό με το λογαριασμό 48 «λογαριασμοί συνδέσμου με τα υποκαταστήματα». Όταν το υποκατάστημα δεν τηρεί αυτοτελή λογιστική, αναπτύσσονται οι λογαριασμοί της ομάδας 19. Στο τέλος κάθε χρήσης (ισολογισμός) τα ποσά των λογαριασμών 190,191,….αθροίζονται μαζί με την αξία των παγίων του κεντρικού και απεικονίζονται στους λογαριασμούς 10,11,12….

52 ΟΜΑΔΑ 2η - ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ Παρακολουθούνται τα αποθέματα της ξενοδοχειακής μονάδας που προέρχονται είτε από απογραφή, είτε από αγορά, είτε από ιδιοπαραγωγή και σε εξαιρετικές περιπτώσεις είτε από ανταλλαγή, είτε από εισφορά σε είδος είτε από δωρεά. Οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις προσφέρουν κατά κύριο λόγο υπηρεσίες και επομένως δεν χρησιμοποιείται ο λογαριασμός 21 «Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή» και 23 «Παραγωγή σε εξέλιξη» επειδή δεν υπάρχει παραγωγική διαδικασία.

53 Λογαριασμός 20 - Εμπορεύματα
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ Εμπορεύματα mini market Είδη δώρων, σουβενίρ Καπνοβιομηχανικά, εφημερίδες, περιοδικά ……………. Εκπτώσεις αγορών Προϋπολογισμένες αγορές Είναι τα υλικά αγαθά (εφημερίδες, είδη mini market, διάφορα είδη δώρων) που αποκτούνται από την ξενοδοχειακή μονάδα με σκοπό να μεταπωλούνται στην κατάσταση που αγοράζονται.

54 Λογαριασμός 24 – Πρώτες και βοηθητικές ύλες-υλικά συσκευασίας
Λογαριασμός 24 – Πρώτες και βοηθητικές ύλες-υλικά συσκευασίας ΠΡΩΤΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ – ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Τρόφιμα Ποτά Υλικά συσκευασίας ………………. Εκπτώσεις αγορών Προϋπολογισμένες αγορές Πρώτες και βοηθητικές ύλες: είναι τα υλικά αγαθά που η ξενοδοχειακή μονάδα αποκτάει με σκοπό την επεξεργασία ή συναρμολόγησή τους για την παραγωγή προϊόντων (τρόφιμα εστιατορίου). Υλικά συσκευασίας: είναι τα υλικά αγαθά που η ξενοδοχειακή μονάδα χρησιμοποιεί για τη συσκευασία των προϊόντων της που προσφέρονται στους πελάτες.

55 Λογαριασμός 25 – Αναλώσιμα Υλικά
25 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ Μικρά εργαλεία Λιγνίτης Πετρέλαιο Μαζούτ Λοιπά καύσιμα – λιπαντικά Διάφορα αναλώσιμα υλικά Οικοδομικά υλικά Είδη ένδυσης Υλικά καθαριότητας Υλικά πισίνας (χημικά) Υλικά συντήρησης φυτών Υλικά αναλώσιμα Η/Υ ………….. Εκπτώσεις αγορών Προϋπολογισμένες αγορές Αναλώσιμα υλικά: είναι τα υλικά αγαθά που η ξενοδοχειακή μονάδα αποκτάει με σκοπό τη συντήρηση του πάγιου εξοπλισμού της και την εξασφάλιση των αναγκαίων συνθηκών λειτουργίας των υπηρεσιών της.

56 Λογαριασμός 26 – Ανταλλακτικά πάγιων στοιχείων
Ανταλλακτικά πάγιων στοιχείων: είναι τα υλικά αγαθά που προορίζονται για αντικατάσταση άλλων λόγω φθοράς, βλάβης ή απώλειας. Τα ανταλλακτικά αποσβένονται μέσα στο χρόνο που αποκτήθηκαν.

57 Λογαριασμός 28 – Είδη συσκευασίας
ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Μπουκάλια Κιβώτια …………. Εκπτώσεις αγορών Προϋπολογισμένες αγορές Είδη συσκευασίας: είναι τα υλικά μέσα που χρησιμοποιούνται από την ξενοδοχειακή μονάδα για τη συσκευασία εμπορευμάτων ή προϊόντων της και παραδίνονται στους πελάτες μαζί με το περιεχόμενο. Τα είδη συσκευασίας είναι επιστρεπτέα ή μη επιστρεπτέα ανάλογα με τη συμφωνία που γίνεται κατά την πώληση.

58 ΟΜΑΔΑ 3η – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
30 ΠΕΛΑΤΕΣ 31 ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 32 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 34 ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 35 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 36 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 37 ………………………………… 38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 39 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ή ΑΛΛΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ Στην ομάδα αυτή παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της ξενοδοχειακής μονάδας. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις είναι εκείνες που κατά το κλείσιμο του ισολογισμού είναι εισπρακτέες μέσα στη χρήση που ακολουθεί. Έτσι κάθε απαίτηση της ξενοδοχειακής μονάδας της οποίας η προθεσμία εξόφλησης λήγει μέσα στην επόμενη χρήση καταχωρείται σε λογαριασμό της ομάδας3

59 Λογαριασμός 30 - Πελάτες Λογ/σμός «Πελάτες εσωτερικού»: απαιτήσεις από πωλήσεις που γίνονται στο εσωτερικό της χώρας. Λογ/σμός «Πελάτες – εγγυήσεις ειδών συσκευασίας»: ποσά που καταβάλλονται στην ξενοδοχειακή μονάδα από τους πελάτες της ως εγγύηση της επιστροφής των ειδών συσκευασίας τα οποία παραδίνονται σε αυτούς χωρίς να τιμολογούνται. Λογ/σμός « Προκαταβολή πελατών»: προκαταβολές που λαμβάνονται από πελάτες για παραγγελίες που γίνονται προς την ξενοδοχειακή μονάδα. Στην περίπτωση που ο πελάτης επειδή δεν τηρεί κάποιον όρο της παραγγελίας, χάνει την προκαταβολή ή μέρος της, το ποσό αυτό μεταφέρεται από το λογ/σμό στο λογ/σμό «αποζημιώσεις από πελάτες». Αν πρόκειται για ποινική ρήτρα μεταφέρεται στο λογαριασμό «καταπτώσεις εγγυήσεων – ποινικών ρητρών».

60 Λογ/σμός «Πελάτες αντίθετος λογ/σμός αξίας ειδών συσκευασίας»: παρακολουθείται η αξία των τιμολογημένων ειδών συσκευασίας για τα οποία οι πελάτες διατηρούν το δικαίωμα της επιστροφής (πολλές φορές έχουν υποχρέωση να τα επιστρέψουν). Λογ/σμός «Πελάτες επισφαλείς»: παρακολουθούνται οι απαιτήσεις κατά πελατών που η είσπραξή τους γίνεται επισφαλής (αμφίβολης ρευστοποίησης). Λογ/σμός «Ελληνικό δημόσιο λογαριασμός επίδικων απαιτήσεων» και «λοιποί πελάτες λογαριασμός επίδικων απαιτήσεων»: παρακολουθούνται όσες απαιτήσεις της ξενοδοχειακής μονάδας κατά πελατών της μετατρέπονται σε επίδικες.

61 Λογαριασμός 31 – Γραμμάτια Εισπρακτέα
Λογ/σμός «Γραμμάτια στο χαρτοφυλάκιο»: εκφράζουν την απαίτηση της επιχείρησης απέναντι σε τρίτους που είναι ενσωματωμένη πάνω στη συναλλαγματική ή το γραμμάτιο. Λογ/σμός «Γραμμάτια σε Ξ.Ν. στο χαρτοφυλάκιο»: αποτιμώνται στην απογραφή 31/12/…. στην τιμή αγοράς του εξωτερικού συναλλάγματος την ημέρα εκείνη και η διαφορά καταχωρείται στο λογ/σμό «Συναλλαγματικές διάφορες σε περίπτωση υποτίμησης του Ξ.Ν.» και στο λογαριασμό «Συναλλαγματικές διάφορες σε περίπτωση υπερτίμησης του Ξ.Ν.» Λογ/σμός «Γραμμάτιο σε καθυστέρηση» και ο λογ/σμός «Γραμμάτια σε Ξ.Ν. σε καθυστέρηση»: καταχωρούνται οι απαιτήσεις της επιχείρησης κατά των πελατών της και αφορούν τα γραμμάτια που έληξαν και δεν εξοφλήθηκαν από αυτούς. Όταν οι απαιτήσεις γίνουν επισφαλείς μεταφέρονται στο λογ/σμό «πελάτες επισφαλείς» ή τον λογ/σμό «λοιποί πελάτες λογαριασμός επίδικων απαιτήσεων» όταν είναι επίδικες.

62 Λογ/σμός 31.05 «Γραμμάτια προεξοφλημένα»:
Στην περίπτωση προεξόφλησης στην τράπεζα των γραμματίων έχουμε τις παρακάτω εγγραφές: Χρηματικά Διαθέσιμα Χ Προεξοφλητικοί τόκοι και έξοδα τραπεζών Χ Γραμμάτια Προεξοφλημένα Π Μόλις τα γραμμάτια λήξουν: Γραμμάτια προεξοφλημένα Χ Γραμμάτια στο χαρτοφυλάκιο Π Λογ/σμός «Μη δεδουλευμένοι τόκοι γραμματίων εισπρακτέων»: παρακολουθούνται οι τόκοι που περιλαμβάνονται στα γραμμάτια εισπρακτέα που μένουν άληκτα στο τέλος της χρήσης. Όταν τα γραμμάτια λήγουν μέσα στη χρήση, τότε οι τόκοι είναι δουλευμένοι και πιστώνεται απευθείας ο λογ/σμός «Δουλευμένοι τόκοι γραμματίων εισπρακτέων». Στην επόμενη χρήση χρεώνεται ο λογ/σμός και πιστώνεται ο λογ/σμός

63 Λογαριασμός 32 – Παραγγελίες στο εξωτερικό
Παρακολουθείται η αξία κτήσης των εισαγόμενων αγαθών (πάγια ή κυκλοφορούντα). Ο λογαριασμός αυτός χρεώνεται με το κόστος των εισαγόμενων περιουσιακών στοιχείων και με τα έξοδα εισαγωγής (μεταφορικά, εκτελωνιστικά, ασφάλιστρα κλπ). Το τελικό κόστος κάθε παραγγελίας μεταφέρεται από το λογ/σμό 32 στις ομάδες 1 ή 2 του Ε.Γ.Λ.Σ. Λογ/σμός «Παραγγελίες πάγιων στοιχείων»: παρακολουθούνται κατά παραγγελία τα πάγια περιουσιακά στοιχεία που εισάγονται από το εξωτερικό. Λογ/σμός «Παραγγελίες κυκλοφορούντων στοιχείων»: παρακολουθούνται τα μη πάγια στοιχεία που εισάγονται από το εξωτερικό (προϊόντα, εμπορεύματα, πρώτες και βοηθητικές ύλες). Λογ/σμός «Προεμβάσματα μέσω τραπεζών» και Λογ/σμός «ανέκκλητες πιστώσεις μέσω τραπεζών»: παρακολουθούνται προσωρινά προεμβάσματα που γίνονται ή ανέκκλητες πιστώσεις που ανοίγονται για πολλές παραγγελίες μαζί όταν ο άμεσος διαχωρισμός τους κατά παραγγελία είτε είναι αδύνατος είτε δυσχερής. Μόλις γίνουν οριστικές οι καταχωρήσεις μεταφέρονται στους λογ/σμούς ή Λογ/σμός «Δεσμευμένα περιθώρια και δασμοί εισαγωγής»: χρεώνεται με τα ποσά τα οποία καταβάλλονται σύμφωνα με τους κανόνες των εισαγωγών και πρόκειται να επιστραφούν μελλοντικά στην επιχείρηση.

64 Λογαριασμός 33 – Χρεώστες διάφοροι
Χρεώστης είναι το πρόσωπο που είναι υποχρεωμένο για την καταβολή κάποιου χρέους. Λογ/σμός «Προκαταβολές προσωπικού»: παρακολουθούνται οι προκαταβολές που δίνονται στο προσωπικό της επιχείρησης κάθε 15 του μήνα. Στο τέλος του μήνα ο λογαριασμός κλείνει με την εκκαθάριση της μισθοδοσίας. Λογ/σμός «Χρηματικές διευκολύνσεις προσωπικού»: παρακολουθούνται οι χρηματικές διευκολύνσεις προσωρινού χαρακτήρα που δίνονται στο προσωπικό. Λογ/σμός «Δάνεια προσωπικού»: παρακολουθούνται τα δάνεια που καταβάλλει η επιχείρηση στο προσωπικό και αποσβένονται κάθε μήνα συνήθως. Λογ/σμός «Μέτοχοι (ή εταίροι) λογ/σμός κάλυψης κεφαλαίου, «Οφειλόμενο κεφάλαιο» και «Δόσεις μετοχικού κεφαλαίου σε καθυστέρηση» ότι ισχύει στο λογαριασμό 40 (κεφάλαιο).

65 Λογ/σμός 33.06 «Προμερίσματα»
Όταν η επιχείρηση καταβάλλει προμερίσματα στους μετόχους: Προμερίσματα Χ Προμερίσματα Πληρωτέα Π Κατά το κλείσιμο της χρήσης το υπόλοιπο του λογ/σμου μεταφέρεται στο λογ/σμό «Μερίσματα πληρωτέα». Λογ/σμός «Δοσοληπτικοί λογ/σμοί εταίρων»: παρακολουθούνται όλες οι δοσοληψίες της επιχείρησης με τα πρόσωπα που συμμετέχουν σε εταιρείες προσωπικές ή κεφαλαιουχικές. Ο αντίστοιχος λογαριασμός στην ατομική επιχείρηση είναι ο λογαριασμός «ατομικός λογ/σμός επιχειρηματία». Λογ/σμός «Ελληνικό Δημόσιο – προκαταβλημένοι και παρακρατημένοι φόροι»: παρακολουθούνται οι απαιτήσεις της ξενοδοχειακής μονάδας κατά του ελληνικού δημοσίου οι οποίες προέρχονται από φόρους.

66 Λογ/σμός 33.13.00 «Προκαταβολή φόρου εισοδήματος»
Προκαταβολή φόρου εισοδήματος (της επόμενης χρήσης) Χ 54.08 Λογ/σμός εκκαθάρισης φορών-τελών ετήσιας δήλωσης φόρου εισοδήματος Π Στο τέλος της επόμενης χρήσης (31/12/….), το υπόλοιπο του λογ/σμού μεταφέρεται στη χρέωση του λογ/σμού Λογ/σμός – 99 «παρακρατημένοι φόροι εισοδήματος….»: καταχωρούνται τα ποσά που παρακρατούνται κατά τη διάρκεια της χρήσης για φόρο εισοδήματος από τα εισοδήματα που εισπράττονται από την ξενοδοχειακή μονάδα από κινητές αιτίες ή από εισπράξεις από άλλες αιτίες (φόρος εργολάβων). Στο τέλος της χρήσης όσα από τα ποσά αυτά είναι δυνατό να συμψηφίζονται με το φόρο εισοδήματος της κλειόμενης χρήσης (σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία) μεταφέρονται στη χρέωση του λογ/σμού 54.08, ενώ τα υπόλοιπα που δεν συμψηφίζονται μεταφέρονται στη χρέωση του λογ/σμού «φόρος εισοδήματος μη συμψηφιζόμενος».

67 Λογ/σμός «Ελληνικό δημόσιο – λοιπές απαιτήσεις»: παρακολουθούνται οι λοιπές απαιτήσεις της ξενοδοχειακής μονάδας κατά του ελληνικού δημοσίου, οι οποίες δεν προέρχονται από συναλλαγές που αφορούν το αντικείμενό της. Λογ/σμός «Απαιτήσεις από ειδικές επιχορηγήσεις»: απαιτήσεις που προέρχονται από δικαιώματα της ξενοδοχειακής μονάδας για είσπραξη ποσών π.χ. λόγω επιχορηγήσεων ή συμμετοχής του ελληνικού δημοσίου σε έξοδα ή επενδυτικές δαπάνες. Λογ/σμός «δασμοί και λοιποί φόροι εισαγωγής προς επιστροφή»: καταχωρούνται ποσά δασμών, φόρων ή τελών που καταβάλλονται προσωρινά για την εισαγωγή αγαθών με σκοπό την επανεξαγωγή τους ή πώληση σε πρόσωπα εσωτερικού. Τα ποσά τα οποία μετά την επανεξαγωγή επιστρέφονται στην ξενοδοχειακή μονάδα πιστώνονται στο λογ/σμό και οι τυχόν διαφορές μεταφέρονται στο λογ/σμό «λοιποί φόροι – τέλη».

68 Λογ/σμός «επιταγές εισπρακτέες»: αφορά τις μεταχρονολογημένες επιταγές διότι οι επιταγές όψεως παρακολουθούνται στο λογ/σμό 38. Όταν εισπραχθούν οι μεταχρονολογημένες επιταγές έχουμε: Ταμείο Χ Επιταγές εισπρακτέες Π Αν δεν εισπραχθούν και σφραγιστούν από την τράπεζα έχουμε: Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες) Χ Επιταγές εισπρακτέες Π Στον ισολογισμό καταχωρούνται στο κυκλοφορούν ενεργητικό. Λογ/σμός «χρεώστες επισφαλείς»: παρακολουθούνται οι διάφοροι χρεώστες της ξενοδοχειακής μονάδας οι οποίοι χαρακτηρίζονται ως επισφαλείς λόγω αμφίβολης ρευστοποίησης. Οι προβλέψεις για πιθανές ζημιές καταχωρούνται ως εξής: Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις Χ Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις Π

69 Λογ/σμός «επίδικες απαιτήσεις κατά ελληνικού δημοσίου» και λογ/σμός «λοιποί χρεώστες επίδικοι»: παρακολουθούνται όσες απαιτήσεις της ξενοδοχειακής μονάδας κατά χρεωστών της μετατρέπονται σε επίδικες. Ο λογ/σμός χρεώνεται με τα ποσά των φόρων που βεβαιώνονται σε βάρος της ξενοδοχειακής μονάδας για τα οποία έχει προηγηθεί η άσκηση προσφυγών στα διοικητικά δικαστήρια με πίστωση του λογ/σμού «φόροι – τέλη προηγούμενων χρήσεων».

70 Λογαριασμός 34 - Χρεόγραφα
Παρακολουθούνται τα χρεόγραφα – μετοχές ανώνυμων εταιρειών, ομολογίες, έντοκα γραμμάτια του ελληνικού δημοσίου, μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων, ομόλογα τραπεζών τα οποία αποκτούνται από την ξενοδοχειακή μονάδα με σκοπό την μεταπώλησή τους και σκοπεύει μακροπρόθεσμα στην επίτευξη κέρδους. Αντίθετα στο λογ/σμό 18 «Συμμετοχές και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις» παρακολουθείται η αξία των μετοχών που αγοράζει η επιχείρηση με σκοπό την είσπραξη μερίσματος. Καταχωρούνται με την αξία κτήσης τους. Λογ/σμός «ανεξόφλητες μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο εταιρειών εσωτερικού»: καταχωρείται η συνολική αξία των μετοχών που η ξενοδοχειακή μονάδα αποκτάει χωρίς πρόθεση διαρκούς κατοχής από την κάλυψη μέρους του μετοχικού κεφαλαίου Α.Ε. με τον όρο της τμηματικής καταβολής. Το συνολικό ποσό που οφείλεται για τις μετοχές αυτές πιστώνεται στο λογ/σμό «οφειλόμενες δόσεις ομολογιών και λοιπών χρεογράφων». Όταν εξοφληθούν οι μετοχές η συνολική αξία μεταφέρεται από το λογ/σμό στο λογ/σμό Oμοίως και για τις μετοχές μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο.

71 Λογ/σμός «μερισματαποδείξεις εισπρακτέες μετοχών εταιρειών εσωτερικού»: παρακολουθούνται οι μερισματαποδείξεις που αποκόπτονται μετά την έγκριση του ισολογισμού της Α.Ε. από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και τη γνωστοποίηση της ημερομηνίας πληρωμής των μερισμάτων. Με τα ποσά των μερισμάτων που δικαιούται η ξενοδοχειακή μονάδα χρεώνεται ο και πιστώνεται ο «έσοδα συμμετοχών» και «έσοδα χρεογράφων». Στις περιπτώσεις που στις μετοχές δεν είναι ενσωματωμένες σχετικές μερισματαποδείξεις (όταν πρόκειται για ονομαστικές μετοχές), η απαίτηση της ξενοδοχειακής μονάδας για είσπραξη μερισμάτων καταχωρείται στους λογ/σμούς «λοιποί χρεώστες διάφοροι σε €». Λογ/σμός «ομολογίες ελληνικών δανείων»: παρακολουθούνται οι ομολογίες οι οποίες αποκτούνται από την ξενοδοχειακή μονάδα. Λογ/σμός «μετοχές εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρειών εσωτερικού»: παρακολουθούνται οι εξοφλημένες μετοχές οι οποίες αποκτούνται από την ξενοδοχειακή μονάδα. Λογ/σμός «Ίδιες μετοχές»: παρακολουθούνται οι μετοχές που εκδίδονται από την ίδια Α.Ε. και εξαγοράζονται από την ίδια Α.Ε.

72 Λογαριασμός 35 – Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων
Παρακολουθούνται τα ποσά που καταβάλει η ξενοδοχειακή μονάδα στους υπαλλήλους και τους λοιπούς συνεργάτες της με σκοπό την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου ή εργασίας π.χ. εκτελωνισμός ή ταξίδι για λήψη παραγγελιών. Χρεώνονται με τα ποσά που καταβάλλονται στους προσωρινούς διαχειριστές της ξενοδοχειακής μονάδας και πιστώνονται με αντίστοιχη χρέωση των οικείων λογαριασμών π.χ. αποθεμάτων ή εξόδων. Λογ/σμός «εκτελωνιστές – λογ/σμός προς απόδοση»: οι εκτελωνιστές αποδίδουν λογ/σμό (ανάλυση των εξόδων) που εισπράττουν τμηματικά από την επιχείρηση. Λογ/σμός «Προσωπικό – λογ/σμός προς απόδοση» και «λοιποί συνεργάτες τρίτοι - λογ/σμός προς απόδοση»: παρακολουθούνται οι λογ/σμοί των υπαλλήλων ή συνεργατών της επιχείρησης που έχουν υποχρέωση να αποδώσουν λογαριασμό. Λογ/σμός «Πάγιες προκαταβολές»: καταχωρούνται συνήθως οι προκαταβολές που δίνονται στους διαχειριστές για την αντιμετώπιση διαφόρων εξόδων π.χ. εργοτάξια, κινητά συνεργεία, περιπτώσεις αντιμετώπισης μικροεξόδων. Λογ/σμός «πιστώσεις υπέρ τρίτων»: οι πιστώσεις που ανοίγονται στις τράπεζες για λογαριασμό συνεργατών (π.χ. αντιπροσώπων).

73 Λογαριασμός 36 – Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού
Λογαριασμός 36 – Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού Οι μεταβατικοί λογαριασμοί δημιουργούνται στο τέλος κάθε χρήσης με σκοπό τη χρονική τακτοποίηση των εσόδων και εξόδων έτσι ώστε στα αποτελέσματά της να περιλαμβάνονται μόνο τα έσοδα και έξοδα που αφορούν τη συγκεκριμένη χρήση. Συγκεκριμένα στους μεταβατικούς λογαριασμούς ενεργητικού καταχωρούνται: α) τα έξοδα που πληρώνονται μεν μέσα στη χρήση, ανήκουν όμως στην επόμενη ή σε επόμενες χρήσεις. β) τα έσοδα που ανήκουν στην κλειόμενη χρήση (δουλευμένα) αλλά που δεν εισπράττονται μέσα σ’ αυτή, ούτε επιτρέπεται η καταχώρησή τους στη χρέωση προσωπικών λογαριασμών απαιτήσεων επειδή δεν είναι ακόμη απαιτητά. Λογ/σμός «έξοδα επόμενων χρήσεων»: είναι τα έξοδα που καταβάλλονται μέσα στη χρήση αλλά αφορούν την επόμενη ή επόμενες χρήσεις. Ο λογ/σμός αυτός χρεώνεται με το σύνολο των εξόδων που αφορούν την επόμενη χρήση και πιστώνεται ο αντίστοιχος λογ/σμός των εξόδων.

74 Λογ/σμός «έσοδα χρήσης εισπρακτέα»: τα έσοδα που ανήκουν στην τρέχουσα χρήση και θα εισπραχθούν την επόμενη χρήση ή τις επόμενες. Ο λογ/σμός αυτός χρεώνεται με τα έσοδα που απαιτεί η επιχείρηση και πιστώνεται ο αντίστοιχος λογ/σμός της ομάδας 7. Λογ/σμός «Αγορές υπό παραλαβή»: χρεώνεται στο τέλος κάθε χρήσης με τη συνολική αξία των τιμολογίων που έφτασαν στην επιχείρηση αλλά τα εμπορεύματα δεν έχουν παραληφθεί ακόμα και πιστώνεται ο λογ/σμός 50 «προμηθευτές». Στην επόμενη χρήση (όταν παραληφθούν τα εμπορεύματα) πιστώνεται ο λογ/σμός αυτός και χρεώνεται η ομάδα 2. Λογ/σμός «εκπτώσεις επί αγορών χρήσης υπό διακανονισμό»: καταχωρούνται οι εκπτώσεις αγορών που η επιχείρηση δικαιούται κάθε χρόνο με αντίστοιχες πιστώσεις των λογ/σμών εκπτώσεων εφόσον το ποσό δεν έχει γνωστοποιηθεί από τον προμηθευτή και δεν μπορεί να πιστωθεί ο λογ/σμός του προμηθευτή. Δηλαδή χρεώνεται ο λογ/σμός αντί του 50 «προμηθευτές» με πίστωση του λογ/σμού «εκπτώσεις αγορών». Όταν οριστικοποιηθούν οι εκπτώσεις την επόμενη χρήση, χρεώνεται ο λογ/σμός 50 και πιστώνεται ο λογ/σμός

75 Λογαριασμός 38 – Χρηματικά διαθέσιμα
Παρακολουθούνται τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της ξενοδοχειακής μονάδας στα οποία περιλαμβάνονται εκτός από τα μετρητά και τις εισπρακτέες επιταγές, τα ληξιπρόθεσμα τοκομερίδια, οι καταθέσεις όψεως και οι καταθέσεις προθεσμίας. Εάν υπάρχει ειδικός απαγορευτικός λόγος αναλήψεώς τους, πρόκειται για δεσμευμένες καταθέσεις και παρακολουθούνται στους λογ/σμούς «λογ/σμοί δεσμευμένων καταθέσεων σε €» και «λογ/σμοί δεσμευμένων καταθέσεων σε Ξ.Ν.». Λογ/σμός «διάμεσος λογαριασμός ελέγχου διακίνησης μετρητών»: οι οικονομικές μονάδες έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν τα μετρητά που διακινούνται από το ταμείο ενός κέντρου (έδρας) στο ταμείο ενός άλλου κέντρου (υποκαταστήματος) και αντίστροφα. Λογ/σμός «ληγμένα τοκομερίδια για είσπραξη»: καταχωρούνται τα τοκομερίδια μετά τη λήξη τους με αντίστοιχη πίστωση του λογ/σμού «έσοδα ομολογιών ελληνικών δανείων» ή «έσοδα ομολογιών αλλοδαπών δανείων».

76 ΟΜΑΔΑ 4η ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ – ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ – ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΟΜΑΔΑ 4η ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ – ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ – ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 41 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ – ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ – ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 42 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ 43 ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 44 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 45 ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 46 …………………………………………….. 47 ……………………………………………… 48 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 49 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ – ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ή ΑΛΛΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ Παρακολουθούνται η καθαρή θέση της ξενοδοχειακής μονάδας, οι προβλέψεις και οι μακροχρόνιες υποχρεώσεις της. Καθαρή θέση ή καθαρή περιουσία είναι το ίδιο κεφάλαιο κάθε ξενοδοχειακής μονάδας, το οποίο για τις εταιρείες αποτελείται από το μετοχικό ή εταιρικό κεφάλαιο (λογ/σμός 40), από τα κάθε είδους και φύσης αποθεματικά (λογ/σμός 41) και από το εκάστοτε υπόλοιπο εις νέο (κερδών ή ζημιών) (λογ/σμός 42).

77 Λογαριασμός 40 - Κεφάλαιο
Στις ατομικές επιχειρήσεις αντιστοιχεί στην καθαρή περιουσία τους ενώ στις εταιρείες αντιπροσωπεύει την ονομαστική αξία των μετοχών ή των εταιρικών μεριδίων. Τα μετοχικό κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρείας διαιρείται σε μετοχές που δίνονται στους μετόχους. Σχηματίζεται: α) από τις εισφορές των μετόχων που καταβάλλονται κατά τη σύσταση της εταιρείας για να συγκροτηθεί το αρχικό κεφάλαιο της καθώς και για την αύξησή του και β) από τη διάθεση αποθεματικών ή αδιανέμητων καθαρών κερδών εφόσον η διάθεση αυτή αποφασίζεται και πραγματοποιείται για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και για το εταιρικό κεφάλαιο των λοιπών Εταιρειών.

78 Καταβλημένο κεφάλαιο ανώνυμης εταιρείας είναι το μέρος της ονομαστικής αξίας των μετοχών της που έχει εισπραχθεί. Οφειλόμενο κεφάλαιο ανώνυμης εταιρείας είναι το μέρος του μετοχικού της κεφαλαίου που οι μέτοχοι οφείλουν να καταβάλουν για να εξοφληθεί η αξία των μετοχών τους. Μείωση μετοχικού κεφαλαίου ανώνυμης εταιρείας είναι η απόδοση στους μετόχους της εταιρείας της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους που γίνεται από το καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο έπειτα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου για τη σύσταση ανώνυμης εταιρείας απεικονίζεται με χρέωση του λογ/σμού «μέτοχοι λογαριασμός κάλυψης κεφαλαίου» και με πίστωση του λογ/σμού «οφειλόμενο μετοχικό κεφάλαιο κοινών μετοχών» ή «οφειλόμενο μετοχικό κεφάλαιο προνομιούχων μετοχών».

79 Απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου ανώνυμης εταιρείας είναι η απόδοση στους μετόχους της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους η οποία προβλέπεται από το καταστατικό και γίνεται: α) από τα προς διάθεση κέρδη β) από αποθεματικά της εταιρείας ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ Κέρδη προς διάθεση Χ 53 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 53.16 Μέτοχοι αξία μετοχών τους προς απόδοση λόγω απόσβεσης ή μείωσης του κεφαλαίου Π Σε περίπτωση που η απόσβεση ή μέρος αυτής γίνει με τη χρησιμοποίηση αποθεματικών , τα ποσά μεταφέρονται από τους υπολογαριασμούς του 41 στο λογ/σμό «λογαριασμός αποθεματικών προς διάθεση. Με το ποσό της απόσβεσης έχουμε 40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 40.00 Καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο κοινών μετοχών Χ 40.04 Κοινό μετοχικό κεφάλαιο αποσβεσμένο Π

80 Λογ/σμός «κεφάλαιο ατομικών επιχειρήσεων»: παρακολουθείται το κεφάλαιο που καταθέτει ο επιχειρηματίας στην ατομική του επιχείρηση. Ο λογ/σμός παραμένει αμετάβλητος σε όλη τη διάρκεια της χρήσης εκτός αν γίνουν νέες καταθέσεις του επιχειρηματία οι οποίες καταχωρούνται στην πίστωση του λογαριασμού αυτού. Οι αναλήψεις του επιχειρηματία που γίνονται κατά τη διάρκεια της χρήσης καταχωρούνται στο λογ/σμό ο οποίος μετονομάζεται σε «ατομικός λογαριασμός επιχειρηματία». Στον τελευταίο αυτό λογαριασμό μεταφέρεται από το λογαριασμό 88 το αποτέλεσμα κάθε χρήσης. Το υπόλοιπο του λογαριασμού 33.07, που προκύπτει μετά τη μεταφορά σ’ αυτόν του αποτελέσματος της χρήσης είναι δυνατόν να μεταφέρεται είτε στο σύνολό του είτε κατά μέρος στο λογ/σμό

81 Λογαριασμός 41 – Αποθεματικά – διαφορές Αναπροσαρμογής – Επιχορηγήσεις Επενδύσεων
Αποθεματικά είναι συσσωρευμένα καθαρά κέρδη τα οποία δεν έχουν διανεμηθεί ούτε έχουν ενσωματωθεί στο μετοχικό ή εταιρικό κεφάλαιο. Στην κατηγορία των αποθεματικών κατατάσσεται και η διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Λογ/σμός «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο»: είναι το πλεόνασμα που προκύπτει από την έκδοση μετοχών ή εταιρικών μεριδίων Ε.Π.Ε. σε τιμή μεγαλύτερη από την ονομαστική τους. Λογ/σμός «τακτικό αποθεματικό»: είναι εκείνο που σχηματίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί ανωνύμων εταιρειών και Ε.Π.Ε. που ισχύουν κάθε φορά. Λογ/σμός «αποθεματικά καταστατικού» είναι εκείνα που σχηματίζονται σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις του καταστατικού της εταιρείας. Λογ/σμός «ειδικά αποθεματικά» και «έκτακτα αποθεματικά» είναι εκείνα τα οποία σχηματίζονται σύμφωνα με απόφαση της Γενικής συνέλευσης των μετόχων. Λογ/σμός «διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας συμμετοχών και χρεογράφων» είναι η υπεραξία που προκύπτει από αναπροσαρμογή της αξίας περιουσιακών στοιχείων του ισολογισμού της ξενοδοχειακής μονάδας σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά.

82 Λογαριασμός 42 – Αποτελέσματα εις νέο
Λογ/σμός «υπόλοιπο κερδών εις νέο»: στο λογαριασμό αυτό μεταφέρεται από το λογ/σμό «κέρδη προς διάθεση» το τελικό υπόλοιπο που απομένει μετά τη διάθεση των κερδών. Λογ/σμός «υπόλοιπο ζημιών χρήσης εις νέο» μεταφέρεται από το λογ/σμό «ζημιές εις νέο» το ποσό των ζημιών που τελικά μένει ακάλυπτο. Λογ/σμός «υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων» μεταφέρεται από το λογ/σμό «υπόλοιπο ζημιών χρήσης εις νέο» το ποσό εκείνο των ζημιών που δεν καλύπτεται κατά την επόμενη χρήση από κέρδη της ή από διάθεση αποθεματικών.

83 Λογαριασμός 43 – Ποσά προορισμένα για αύξηση του κεφαλαίου
Λογ/σμός «καταθέσεις μετόχων»: παρακολουθούνται οι καταθέσεις που γίνονται από τους μετόχους για να καλυφθεί μερικά ή ολικά η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ανώνυμης εταιρείας. Αμέσως μετά τη διαδικασία για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το υπόλοιπο του λογ/σμού μεταφέρεται στην πίστωση του λογ/σμού «οφειλόμενο κεφάλαιο».

84 Λογαριασμός 44 - Προβλέψεις
Πρόβλεψη είναι η κράτηση ορισμένου ποσού που γίνεται κατά το κλείσιμο του ισολογισμού της ξενοδοχειακής μονάδας σε βάρος του λογαριασμού γενικής εκμετάλλευσης ή του λογαριασμού των αποτελεσμάτων χρήσης. Η κράτηση αυτή αποβλέπει στην κάλυψη ζημιάς ή εξόδων όταν κατά την ημερομηνία σύνταξης του ισολογισμού είναι πιθανή η πραγματοποίησή του χωρίς όμως να είναι γνωστό το ακριβές μέγεθός τους ή ο χρόνος πραγματοποίησης ή και τα δύο. Διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες: α) στις προβλέψεις για κινδύνους εκμετάλλευσης οι οποίες σχηματίζονται με χρέωση του 68 «προβλέψεις εκμετάλλευσης». Για τις προβλέψεις αυτές χρησιμοποιούνται οι υπολογαριασμοί Τα έξοδα αυτά αν είχαν πραγματοποιηθεί μέσα στη χρήση θα είχαν καταχωρηθεί σε προσαύξηση των εξόδων της ομάδας 6. β) στις προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους (έκτακτες ζημιές έξοδα) οι οποίες σχηματίζονται με χρέωση του 83 «προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους». Για τις προβλέψεις αυτές χρησιμοποιούνται οι υπολογαριασμοί Τα έξοδα αυτά αν είχαν πραγματοποιηθεί μέσα στη χρήση θα είχαν καταχωρηθεί στους υπολογαριασμούς των 81 «έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα» και 82 «έξοδα και έσοδα προηγούμενων χρήσεων».

85 Λογαριασμός 45 – Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Λογαριασμός 45 – Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Οι υποχρεώσεις διακρίνονται ανάλογα με το χρόνο λήξης τους σε μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες. Μακροπρόθεσμες είναι οι υποχρεώσεις που η προθεσμία εξόφλησής τους λήγει μετά από το τέλος της επόμενης χρήσης. Οι υποχρεώσεις εκείνες για τις οποίες η προθεσμία εξόφλησής τους λήγει ως το τέλος της επόμενης χρήσης θεωρούνται βραχυπρόθεσμες και παρακολουθούνται από τους λογαριασμούς της ομάδας 5.

86 ΟΜΑΔΑ 5η ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΟΜΑΔΑ 5η ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 50 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 51 ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ 52 ΤΡΑΠΕΖΕΣ – ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 53 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ – ΤΕΛΗ 55 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 56 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 57 …………………………………………………. 58 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ 59 ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ Στην ομάδα αυτή παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της ξενοδοχειακής μονάδας, δηλαδή εκείνες για τις οποίες η προθεσμία εξόφλησής τους λήγει μέχρι το τέλος της επόμενης χρήσης.

87 Λογαριασμός 50 - Προμηθευτές
Παρακολουθούνται οι κάθε φύσης δοσοληψίες της ξενοδοχειακής μονάδας με τους προμηθευτές της, από τους οποίους αγοράζει περιουσιακά στοιχεία ή υπηρεσίες. Λογ/σμός «προμηθευτές εσωτερικού» και «προμηθευτές εξωτερικού»: παρακολουθούνται οι υποχρεώσεις της ξενοδοχειακής μονάδας από τις «επί πιστώσει» αγορές της από προμηθευτές εσωτερικού και εξωτερικού αντίστοιχα. Λογ/σμός «προμηθευτές – εγγυήσεις ειδών συσκευασίας»: παρακολουθούνται τα ποσά που καταβάλλει η ξενοδοχειακή μονάδα στους προμηθευτές της ως εγγύηση για την κανονική επιστροφή των ειδών συσκευασίας που παραλαμβάνει με την υποχρέωση να τα επιστρέψει. Λογ/σμός «προκαταβολές σε προμηθευτές» παρακολουθούνται τα ποσά που καταβάλλονται σε προμηθευτές προκαταβολικά για την εκτέλεση παραγγελιών εκτός από όσα αφορούν πάγια στοιχεία τα οποία παρακολουθούνται ή στο λογ/σμό «προκαταβολές κτήσης παγίων στοιχείων» ή στο λογ/σμό «προμηθευτές εσωτερικού λ/σμός παγίων στοιχείων» ή στο λογ/σμό «παραγγελίες παγίων στοιχείων». Ο λογ/σμός κινείται στις περιπτώσεις που οι προκαταβολές οι οποίες δίνονται σε προμηθευτές αφορούν σημαντικές παραγγελίες που η εκτέλεσή τους απαιτεί πολύ χρόνο. Σε περίπτωση που από υπαιτιότητα της ξενοδοχειακής μονάδας δεν εκτελείται η παραγγελία και για το λόγο αυτό η προκαταβολή κρατείται από τον προμηθευτή ο λογ/σμός πιστώνεται με χρέωση του λογ/σμού «καταπτώσεις εγγυήσεων – ποινικών ρητρών».

88 Λογ/σμός «προμηθευτές αντίθετος λογαριασμός ειδών συσκευασίας» παρακολουθούνται τα είδη συσκευασίας που επιστρέφονται στους προμηθευτές. α) χρεώνεται ο λογ/σμός με πίστωση του λογαριασμού του προμηθευτή με την αξία που αναγράφεται στο σχετικό τιμολόγιο. β) κατά την επιστροφή των ειδών συσκευασίας γίνεται αντίστροφη από την παραπάνω εγγραφή δηλαδή πιστώνεται ο λογ/σμός με την αξία που χρεώθηκε και χρεώνεται ο οικείος λογαριασμός του προμηθευτή. γ) όταν επιστραφούν τα είδη συσκευασίας σε όχι καλή κατάσταση, πιστώνεται ο λογ/σμός με την ολική αρχική αξία και χρεώνεται ο οικείος λογαριασμός του προμηθευτή με το ποσό που αυτός αναγνωρίζει και ο λογαριασμός «αποζημιώσεις για φθορά ειδών συσκευασίας προμηθευτών» με τη διαφορά. δ) σε περίπτωση καταστροφής των επιστρεπτέων ειδών συσκευασίας πριν από την επιστροφή τους χρεώνεται με την αρχική αξία τους ο λογ/σμός και πιστώνεται ο λογ/σμός ε) σε περίπτωση που η ξενοδοχειακή μονάδα αποφασίζει να κρατήσει τα είδη συσκευασίας των προμηθευτών της για να τα χρησιμοποιήσει σαν δικά της, η αρχική αξία των ειδών αυτών μεταφέρεται στο λογ/σμό 28 «είδη συσκευασίας» με πίστωση του λογ/σμού

89 Λογαριασμός 51 – Γραμμάτια πληρωτέα
Περιλαμβάνει το σύνολο των γραμματίων που έχει αποδεχτεί η ξενοδοχειακή μονάδα. Τηρείται θεωρημένο βιβλίο γραμματίων πληρωτέων. Ο λογαριασμός αυτός πιστώνεται με την αποδοχή των συναλλαγματικών ή την έκδοση των γραμματίων και χρεώνεται με την πληρωμή τους. Λογ/σμός «μη δουλευμένοι τόκοι γραμματίων πληρωτέων σε €», λογ/σμός «μη δουλευμένοι τόκοι γραμματίων πληρωτέων σε Ξ.Ν.», λογ/σμός «μη δουλευμένοι τόκοι γραμματίων πληρωτέων έκδοσης Ν.Π.Δ.Δ. και Δημοσίων Επιχειρήσεων», οι αντίθετοι λογαριασμοί στους οποίους καταχωρούνται οι τόκοι που περιλαμβάνονται στα άληκτα γραμμάτια πληρωτέα κατά το τέλος της χρήσης.

90 Στην περίπτωση που οι τόκοι διαχωρίζονται από το κόστος προμήθειας πάγιων ή κυκλοφοριακών στοιχείων ισχύουν τα εξής: Οι τόκοι των γραμματίων που γίνονται αποδεκτά και λήγουν μέσα στη χρήση καταχωρούνται απευθείας στους οικείους υπολογαριασμούς του «τόκοι και έξοδα λοιπών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων» Από τους τόκους των γραμματίων που γίνονται αποδεκτά μέσα στη χρήση και λήγουν μετά το τέλος της, εκείνοι που αναλογούν στη χρονική περίοδο μέχρι τη λήξη της χρήσης αυτής καταχωρούνται απευθείας στους υπολογαριασμούς του «τόκοι και έξοδα λοιπών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων» και εκείνοι που αναλογούν στη χρονική περίοδο μετά τη λήξη της χρήσης αυτής καταχωρούνται στους αντίθετους λογαριασμούς 51.03, και κατά περίπτωση. Στο τέλος κάθε χρήσης, οι δουλευμένοι τόκοι των γραμματίων που έληξαν μέσα στην χρήση (γραμμάτια που έγιναν αποδεκτά σε προηγούμενες χρήσεις) καθώς και οι τόκοι των λοιπών γραμματίων (γραμμάτια που έγιναν αποδεκτά σε προηγούμενες χρήσεις και λήγουν μετά το τέλος της χρήσης) που αναλογούν στη χρονική περίοδο μέχρι τη λήξη της χρήσης αυτής, μεταφέρονται από τους λογαριασμούς 51.03, 51.04, κατά περίπτωση στους υπολογαριασμούς του

91 Λογαριασμός 52 -Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
Λογαριασμός 52 -Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων Παρακολουθούνται οι υποχρεώσεις της ξενοδοχειακής μονάδας από βραχυπρόθεσμες τραπεζικές χρηματοδοτήσεις προς αυτή.

92 Λογαριασμός 53 – Πιστωτές διάφοροι
Πιστωτής είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο η επιχείρηση οφείλει να καταβάλλει ένα ποσό που έχει λάβει ως δάνειο. Παρακολουθούνται οι υποχρεώσεις της ξενοδοχειακής μονάδας προς τους τρίτους οι οποίες δεν υπάγονται σε άλλη κατηγορία υποχρεώσεων της ομάδας 5. Λογ/σμός «αποδοχές προσωπικού πληρωτέες» πιστώνεται στο τέλος κάθε μήνα με τις καθαρές αποδοχές με χρέωση των υπολογαριασμών του 60 «αμοιβές και έξοδα προσωπικού». Αν για οποιαδήποτε αιτία δεν καταβληθούν οι αποδοχές μέχρι το τέλος του άλλου μήνα, τότε χρεώνεται ο 53 με πίστωση του λογ/σμού «οφειλόμενες αμοιβές προσωπικού». Λογ/σμός «μερίσματα πληρωτέα» α) διανεμητέα μερίσματα χρήσης 88.99 «κέρδη προς διάθεση» Χ 53.01 «μερίσματα πληρωτέα» Π β) προμερίσματα που μένουν απλήρωτα στο τέλος της χρήσης 53.02 «προμερίσματα πληρωτέα» Χ 53.01 «μερίσματα πληρωτέα» Π γ) μεταφορά προμερισμάτων 53.01 «μερίσματα πληρωτέα» Χ 33.06 «προμερίσματα» Π

93 δ) μεταφορά του παρακρατημένου φόρου μερισμάτων
53.01 «μερίσματα πληρωτέα» Χ «φόρος μερισμάτων» Π ε) μερίσματα που προτείνεται να διατεθούν για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου 43.02 «διαθέσιμα μερίσματα χρήσης για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου» Π στ) χρεώνεται με τα μερίσματα που καταβάλλονται στους μετόχους από την ημερομηνία που αρχίζει η πληρωμή του μερίσματος μέχρι το τέλος της χρήσης.

94 Λογ/σμός «προμερίσματα πληρωτέα», πιστώνεται με χρέωση του λογ/σμού «προμερίσματα» για τα προμερίσματα που θα πάρουν οι μέτοχοι. Επίσης χρεώνεται με πίστωση του λογ/σμού «ταμείο» για τα προμερίσματα που καταβάλλονται στους μετόχους. Λογ/σμός «ομολογίες πληρωτέες» καταχωρείται το πληρωτέο ποσό μέσα στην επόμενη χρήση που αντιστοιχεί στις εξοφλητέες ομολογίες με χρέωση του υπολογαριασμού των έως και Λογ/σμός «τοκομερίδια πληρωτέα» καταχωρείται η αξία των τοκομεριδίων ομολογιακών δανείων κατά τη λήξη τους με χρέωση των υπολογαριασμών του «τόκοι και έξοδα ομολογιακών δανείων». Λογ/σμός «οφειλόμενες δόσεις συμμετοχών» καταχωρούνται οι δόσεις που οφείλονται από συμμετοχές της όταν η κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου της Α.Ε. γίνεται σε δόσεις. Λογ/σμός «οφειλόμενες δόσεις ομολογιών και λοιπών χρεογράφων» καταχωρούνται οι δόσεις που οφείλονται από χρεόγραφα. Λογ/σμός «δικαιούχοι αμοιβών» καταχωρούνται οι αμοιβές που οφείλονται σε ελεύθερους επαγγελματίες, σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου της ξενοδοχειακής μονάδας και σε τρίτους. Λογ/σμός «δικαιούχοι χρηματικών εγγυήσεων» καταχωρούνται οι χρηματικές εγγυήσεις που καταθέτονται στην ξενοδοχειακή μονάδα, για διάφορους λόγους, από τρίτους εκτός από προμηθευτές για τους οποίους οι παρακρατημένες εγγυήσεις καταχωρούνται στο λογαριασμό «προμηθευτές –παρακρατημένες εγγυήσεις».

95 Λογ/σμός «δικαιούχοι ομολογιούχοι παροχών επιπλέον τόκου» παρακολουθούνται οι επιπλέον παροχές που δικαιούνται οι ομολογιούχοι της επιχείρησης (μέρισμα ή πρόσθετος τόκος) και καταχωρούνται στη χρέωση του λογ/σμού «κέρδη προς διάθεση». Λογ/σμός «μέτοχοι – αξία μετοχών τους προς απόδοση λόγω απόσβεσης ή μείωσης του κεφαλαίου»: καταχωρούνται η ονομαστική αξία των μετοχών καθώς και τα ποσά τα οποία καταβάλλονται στους μετόχους ανώνυμης εταιρείας λόγω απόσβεσης ή μείωσης του κεφαλαίου της. Λογ/σμός «μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση σε €»: παρακολουθούνται οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της ξενοδοχειακής μονάδας οι οποίες μετατρέπονται σε βραχυπρόθεσμες. Καταχωρούνται τα ποσά των λογαριασμών «τράπεζες – λογαριασμοί μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων σε €» έως που λήγουν στη νέα χρήση. Λογ/σμός «επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)». Πιστώνεται με τις μεταχρονολογημένες επιταγές πληρωτέες και χρεώνεται ο λογαριασμός 50 «προμηθευτές». Όταν οι επιταγές αυτές λήξουν και πληρωθούν κανονικά, χρεώνεται ο λογαριασμός με πίστωση των λογαριασμών ή

96 Λογαριασμός 54 – Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη
Λογαριασμός 54 – Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη Παρακολουθούνται οι υποχρεώσεις της ξενοδοχειακής μονάδας από φόρους και τέλη προς το Ελληνικό Δημόσιο, τους δήμους, τις κοινότητες και λοιπούς οργανισμούς δημοσίου δικαίου. Λογ/σμός «φόρος προστιθέμενης αξίας». Πιστώνεται κατά τη διάρκεια της χρήσης με το φόρο των εκροών (πωλήσεων) και χρεώνεται με τον ΦΠΑ των εισροών (αγορών και εξόδων). Η διαφορά καταβάλλεται στο δημόσιο και ο λογ/σμός αυτός εξισώνεται. Λογ/σμός «φόροι – τέλη αμοιβών προσωπικού». Πιστώνονται οι φόροι και τα τέλη χαρτοσήμου και ΟΓΑ που παρακρατούνται από τις αποδοχές του προσωπικού και από τις αποζημιώσεις του λόγω απόλυσης ή εξόδου από την υπηρεσία. Πιστώνεται κάθε τέλος του μήνα με τη μισθοδοσία (λογ/σμός 60 «αμοιβές και έξοδα προσωπικού»). Χρεώνεται όταν καταβάλλεται στο δημόσιο με πίστωση του λογ/σμού Λογ/σμός «φόροι – τέλη αμοιβών τρίτων». Πιστώνονται οι φόροι και τα τέλη χαρτοσήμου που η ξενοδοχειακή μονάδα παρακρατεί για τις αμοιβές τρίτων και χρεώνεται με την απόδοση του φόρου στο δημόσιο. Λογ/σμός «φόροι – τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων». Πιστώνεται με χρέωση του λογ/σμού «φόροι – τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων» και χρεώνεται με πίστωση του λογ/σμού

97 Λογ/σμός 54. 07 «φόρος εισοδήματος φορολογητέων κερδών»
Λογ/σμός «φόρος εισοδήματος φορολογητέων κερδών». Πιστώνεται στο τέλος της χρήσης με χρέωση του λογ/σμού «φόρος εισοδήματος και εισφορά ΟΓΑ». Ο λογαριασμός αυτός χρεώνεται με τη μεταφορά των υπολοίπων στο λογ/σμό «λογ/σμός εκκαθάρισης φορών – τελών ετήσιας δήλωσης φόρου εισοδήματος». Λογ/σμός «λογ/σμός εκκαθάρισης φορών – τελών ετήσιας δήλωσης φόρου εισοδήματος»: συγκεντρώνονται κατά το κλείσιμο του ισολογισμού όλοι οι λογαριασμοί που απεικονίζουν ποσά φόρων τα οποία περιλαμβάνονται στη δήλωση του φόρου εισοδήματος της κλειόμενης χρήσης. Λειτουργεί ως εξής; α) στη χρέωσή του μεταφέρονται τα υπόλοιπα των λογ/σμών «προκαταβολή φόρου εισοδήματος» και μέχρι β) στην πίστωσή του μεταφέρονται τα υπόλοιπα των λογ/σμών 54.07, «χαρτόσημο και ΟΓΑ εισοδημάτων από οικοδομές» και «τέλη ύδρευσης εισοδημάτων από οικοδομές» γ) πιστώνεται με χρέωση του λογ/σμού με τον προκαταβλητέο φόρο για την επόμενη χρήση ο οποίος μεταφέρεται στη χρέωση του 54.08 κατά το κλείσιμο του ισολογισμού της επόμενης χρήσης. Τέλος ο 54.08 χρεώνεται με το ποσό κάθε δόσης που καταβάλλει η επιχείρηση στην εφορία. Αν το υπόλοιπο είναι χρεωστικό επιστρέφεται στην επιχείρηση.

98 Λογαριασμός 55 – Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
Καταχωρούνται οι υποχρεώσεις της ξενοδοχειακής μονάδας προς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς από εισφορές του εργοδότη και του εργαζομένου. Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις προς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς εμφανίζονται στον ισολογισμό στην κατηγορία των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων (λογ/σμός 45.23). Λογ/σμός «Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ)» παρακολουθούνται οι υποχρεώσεις της ξενοδοχειακής μονάδας ως εξής: α) στο τέλος κάθε μισθοδοτικής περιόδου πιστώνεται ο λογ/σμός «λογαριασμός τρέχουσας κίνησης» με το συνολικό ύψος των εισφορών εργοδότη και εργαζομένων που αναλογούν στις αποδοχές της περιόδου αυτής. β) σε περίπτωση διακανονισμού καθυστερημένων προς το ΙΚΑ υποχρεώσεων με δόσεις, οι οφειλές μεταφέρονται στο λογ/σμό «λογαριασμός δόσεων καθυστερούμενων κρατήσεων και εισφορών». γ) σε περίπτωση που ο έλεγχος του ΙΚΑ διαπιστώσει ότι οφείλονται και άλλα πρόσθετα ποσά εκτός από εκείνα που αναφέρονται στα βιβλία της επιχείρησης χρεώνεται ο λογ/σμός «αμοιβές και έξοδα προσωπικού» και πιστώνεται ο λογ/σμός 55. Αν όμως αφορούν προηγούμενες χρήσεις χρεώνεται ο «έξοδα και έσοδα προηγούμενων χρήσεων» και πιστώνεται ο «κρατήσεις και εισφορές καθυστερούμενες προηγούμενων χρήσεων».

99 Λογαριασμός 56 – Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού
Λογαριασμός 56 – Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού Κινείται στο τέλος της χρήσης και εξυπηρετεί το σκοπό της αναμόρφωσης των λογαριασμών του ισολογισμού στο πραγματικό μέγεθός τους κατά την ημερομηνία λήξης της χρήσης. Είναι αντίστοιχος του λογ/σμου «μεταβατικοί λογ/σμοί ενεργητικού». Καταχωρούνται: τα έσοδα της επόμενης χρήσης που προεισπράττονται και τα πληρωτέα έξοδα της κλειόμενης χρήσης που πραγματοποιούνται μέσα στη χρήση δεν πληρώνονται όμως μέσα σε αυτή ούτε είναι δυνατή η πίστωσή τους σε προσωπικούς λογαριασμούς επειδή δεν είναι απαιτητά κατά το τέλος της χρήσης.

100 Λογ/σμός «έσοδα επόμενων χρήσεων»: είναι τα έσοδα που εισπράττονται μέσα στη χρήση αλλά αφορούν την επόμενη χρήση. Ο λογ/σμός αυτός πιστώνεται με το σύνολο των εσόδων που ανήκουν στην επόμενη χρήση και χρεώνονται οι αντίστοιχοι λογαριασμοί των εσόδων. Μέσα στην επόμενη χρήση γίνεται η αντίστροφη εγγραφή. Λογ/σμός «έξοδα χρήσης δουλευμένα (πληρωτέα)»: τα έξοδα που ανήκουν στην κλειόμενη χρήση αλλά δεν πληρώνονται μέσα σε αυτή. Πιστώνονται με αντίστοιχη χρέωση των λογαριασμών εξόδων της ομάδας 6. Λογ/σμός «αγορές υπό τακτοποίηση»: παρακολουθούνται οι υπό τακτοποίηση αγορές αγαθών σε περίπτωση που το τιμολόγιο ή τα λοιπά δικαιολογητικά αγοράς δεν περιέρχονται στην ξενοδοχειακή μονάδα κατά την παραλαβή των αγαθών. Λογ/σμός «εκπτώσεις επί πωλήσεων χρήσης υπό διακανονισμό»: στην πίστωση του λογ/σμού καταχωρούνται οι εκπτώσεις πωλήσεων που δικαιούνται οι πελάτες της επιχείρησης οι οποίες κατά το κλείσιμο του ισολογισμού δεν είναι γνωστό το ακριβές τους ύψος με αντίστοιχη χρέωση των υπολογαριασμών του Όταν κατά την επόμενη χρήση οι εκπτώσεις οριστικοποιούνται, μεταφέρονται από το λογ/σμό στους προσωπικούς λογ/σμούς των δικαιούχων πελατών.

101 Λογαριασμός 58 – Λογαριασμοί περιοδικής κατανομής
Λογαριασμός 58 – Λογαριασμοί περιοδικής κατανομής Αποβλέπει στον προσδιορισμό των βραχυπρόθεσμων αποτελεσμάτων της επιχείρησης (είναι προαιρετικός). Δίνεται η ευχέρεια να καταχωρούνται στους λογ/σμούς εξόδων, εσόδων και αποθεμάτων της γενικής λογιστικής τα ποσά εκείνα τα οποία μολονότι δεν έχουν πραγματοποιηθεί είναι γνωστά (π.χ. δώρα Χριστουγέννων, ασφάλιστρα, ενοίκια) ή είναι δυνατό να προσδιορίζονται προϋπολογιστικά με ικανή προσέγγιση (π.χ. αποζημιώσεις απολυόμενου προσωπικού, φόροι – τέλη). Στο τέλος κάθε περιόδου (μήνας, τρίμηνο): Πιστώνεται ο ο λογ/σμός 58 με τα προϋπολογισμένα έξοδα με χρέωση των ομάδων 6 και 8. Πιστώνεται ο λογ/σμός 58 με τις προϋπολογισμένες αγορές (π.χ. αγορές που δεν συνοδεύονται από τιμολόγιο) με χρέωση της ομάδας 2. Χρεώνεται ο λογ/σμός 58 με τα προϋπολογισμένα έσοδα (π.χ. μη πραγματοποιημένες επιχορηγήσεις) με πίστωση των ομάδων 7 και 8. Στο τέλος κάθε χρήσης ο λογ/σμός 58 εξισώνεται και έτσι δεν εμφανίζεται στον ισολογισμό της επιχείρησης.

102 ΟΜΑΔΑ 6η ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΤ’ ΕΙΔΟΣ
60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 63 ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ 64 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 65 ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ 66 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 67 …………………………………………………………………… 68 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 69 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΤ’ ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ Παρακολουθούνται κατ’ είδος τα έξοδα που αναφέρονται στην ομαλή εκμετάλλευση της χρήσης (οργανικά), καθώς επίσης και οι ετήσιες επιβαρύνσεις για τη διενέργεια αποσβέσεων και προβλέψεων που ενσωματώνονται στο λειτουργικό κόστος.

103 Στους λογαριασμούς της ομάδας 6 δεν καταχωρούνται:
Ποσά που αφορούν επενδύσεις. Τα ποσά αυτά καταχωρούνται στους λογαριασμούς των ομάδων 1 και 3. Ποσά που αφορούν ζημιές και έξοδα εξαιρετικού χαρακτήρα που καταχωρούνται στον 81 «έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα». Ποσά που αφορούν ζημιές και έξοδα προηγούμενων χρήσεων τα οποία καταχωρούνται στον 82 «έξοδα και έσοδα προηγούμενων χρήσεων. Ποσά προβλέψεων που δεν αφορούν άμεσα την εκμετάλλευση τα οποία καταχωρούνται στον 83 «προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους». Ποσά που αφορούν φόρο εισοδήματος επί των αδιανέμητων κερδών της χρήσης, τα οποία καταχωρούνται στη χρέωση του λογ/σμού «φόρος εισοδήματος και εισφορά ΟΓΑ». Τα υπολογιστικά ή τεκμαρτά έξοδα (π.χ. τόκοι ιδίων κεφαλαίων, αμοιβή επιχειρηματία στις προσωπικές εταιρείες και ατομικές επιχειρήσεις, αυτοασφάλιστρα).

104 Τακτοποίηση λογαριασμών εξόδων στο τέλος της χρήσης
Τα υπόλοιπα των λογαριασμών της ομάδας 6 στο τέλος της χρήσης μεταφέρονται στη χρέωση του λογ/σμού «λογαριασμός γενικής εκμετάλλευσης». Σε περίπτωση που οι λογαριασμοί εξόδων περιλαμβάνουν και προπληρωμένα ποσά εξόδων που αφορούν επόμενες χρήσεις ή σε περίπτωση που οι λογαριασμοί αυτοί δεν περιλαμβάνουν ποσά δουλευμένων εξόδων επειδή θα πληρωθούν κατά τις επόμενες χρήσεις, πριν από τη μεταφορά των υπολοίπων τους στο λογαριασμό γίνονται εγγραφές τακτοποίησης. Οι εγγραφές τακτοποίησης γίνονται με τη βοήθεια μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού (λογαριασμός 36) και παθητικού (λογαριασμός 56).

105 Λογαριασμός 60 – Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Λογαριασμός 60 – Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καταχωρούνται όλα τα έξοδα της ξενοδοχειακής μονάδας που προκύπτουν από την απασχόληση του προσωπικού της και συνδέεται με αυτή με σύμβαση μίσθωσης εργασίας. Χρεώνεται με το συνολικό ποσό της μισθοδοτικής κατάστασης του μηνός (μικτές αποδοχές) και πιστώνονται: α) ο λογ/σμός 33 «προκαταβολές προσωπικού» για την προκαταβολή που έχει δοθεί στο προσωπικό (συνήθως κάθε 15 του μήνα). β) ο λογ/σμός «αποδοχές προσωπικού πληρωτέες» για τα ποσά που θα πάρουν οι μισθωτοί στο τέλος του μήνα. γ) ο λογ/σμός 55 «ασφαλιστικοί οργανισμοί» με τις κρατήσεις που γίνονται για τα αρμόδια ασφαλιστικά ταμεία. Όταν τα ποσά καταβληθούν στους δικαιούχους – μισθωτούς χρεώνεται ο λογ/σμός και εξισώνεται με πίστωση του λογ/σμού Το ίδιο συμβαίνει και για το λογ/σμό 55. Ο λογ/σμός 60 εξισώνεται στο τέλος του χρόνου όταν μεταφέρεται στο λογαριασμό «λογαριασμός γενικής εκμετάλλευσης».

106 Λογ/σμός 60. 00 «αμοιβές έμμισθου προσωπικού» και λογ/σμός 60
Λογ/σμός «αμοιβές έμμισθου προσωπικού» και λογ/σμός «αμοιβές ημερομίσθιου προσωπικού» καταχωρούνται οι κάθε είδους αμοιβές του έμμισθου και ημερομίσθιου προσωπικού. Στο λογαριασμό καταχωρούνται και οι αποδοχές που καταβάλλονται σε διευθυντές, γενικούς διευθυντές και μέλη του διοικητικού συμβουλίου ανώνυμων εταιρειών για υπηρεσίες που παρέχουν στην ξενοδοχειακή μονάδα με βάση σύμβαση μίσθωσης εργασίας. Λογ/σμός «παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού» καταχωρούνται τα ποσά που αντιπροσωπεύουν εκτός από αμοιβές και εργοδοτικές εισφορές, λοιπές παροχές και έξοδα που πραγματοποιούνται για το προσωπικό της ξενοδοχειακής μονάδας. Αν η επιχείρηση αποφασίζει να παρακολουθεί τα διάφορα είδη που προορίζονται για το προσωπικό της (π.χ. είδη ένδυσης ή φάρμακα) σε λογαριασμούς αποθεμάτων, κατά την αγορά των ειδών αυτών χρεώνεται ο 25 «αναλώσιμα υλικά». Τα ποσά που ενδεχομένως εισπράττονται από το προσωπικό ή λογίζονται σε βάρος του για συμμετοχή στα παραπάνω έξοδα φέρονται σε πίστωση του λογαριασμού «έσοδα από παροχή υπηρεσιών στο προσωπικό».

107 Λογ/σμός «εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις έμμισθου προσωπικού» και «εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις ημερομίσθιου προσωπικού» καταχωρούνται τα ποσά των εργοδοτικών εισφορών και λοιπών επιβαρύνσεων (χαρτόσημο, φόρος) που αναλογούν στις αποδοχές που καταβάλλονται στο έμμισθο και ημερομίσθιο προσωπικό της ξενοδοχειακής μονάδας με αντίστοιχη πίστωση των λογ/σμών 54 και 55. Τα ποσά των προστίμων και προσαυξήσεων που ενδεχομένως επιβάλλονται στις εισφορές π.χ. λόγω καθυστερημένης καταβολής τους καταχωρούνται αν αφορούν τη χρήση στο λογ/σμό «έκτακτα και ανόργανα έξοδα», αν όμως αφορούν προηγούμενες χρήσεις έστω και αν βεβαιώνονται μέσα στη χρήση, στο λογ/σμό «έξοδα προηγούμενων χρήσεων». Λογ/σμός «αποζημιώσεις απόλυσης ή εξόδου από την υπηρεσία» καταχωρούνται οι αποζημιώσεις που καταβάλλονται από την ξενοδοχειακή μονάδα στο προσωπικό που αποχωρεί από την υπηρεσία είτε λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας, είτε λόγω συμπλήρωσης του χρόνου συνταξιοδότησης ανεξάρτητα εάν έχει προηγηθεί ο σχηματισμός σχετικής πρόβλεψης (λογ/σμός 44.00).