Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Σ. Ι. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ1 *************** ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ***************** Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Σ. Ι. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ1 *************** ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ***************** Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Σ. Ι. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ1 *************** ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ***************** Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου

2 Σ. Ι. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ2 Ασφαλιστικό Νομικό Περιβάλλον  Οι Ασφαλιστικές Αρχές  Ο Ασφαλιστικός Νόμος (35 (Ι) / 2002)  Οι Κανονισμοί (Κ.Δ.Π. 193 / 2002)  Οι Οδηγίες του Εφόρου  Οι Εσωτερικοί Κανονισμοί  Οι Κώδικες Επαγγελματικής Ηθικής

3 Σ. Ι. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ3 Ασφαλιστικός Νόμος & Π.τ.Κ.  Η Κρατική Εποπτεία § 5  Η Άδεια της Ασφαλιστικής Επιχείρησης § 21  Η Γλώσσα των Ασφαλιστηρίων § 126  Η Πληροφόρηση των Ασφαλισμένων § 133  Το Δικαίωμα Υπαναχώρησης § 135  Η Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης § 171  Η Διαγραφή των Διαμεσολαβητών § 179  Οι Συνέπειες Ψευδών Δηλώσεων § 192  Τα Στοιχεία του Διαμεσολαβητή Κ. 50  Το Δικαίωμα Υποβολής Καταγγελιών Κ. 50

4 Κρατική Εποπτεία (§ 5) Ο Έφορος φέρει την ευθύνη της παρακολούθησης της νομιμότητας των ασφαλιστικών δραστηριοτήτων, προς το συμφέρον των Ασφαλισμένων και των άλλων Δικαιούχων του ασφαλιστηρίου. Σ. Ι. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ4

5 Άδεια Ασφαλιστικής Επιχείρησης (§ 21) Η Άδεια χορηγείται εάν η εταιρεία παρέχει εχέγγυα ότι θα ασκεί τις εργασίες της σύμφωνα με υγιείς ασφαλιστικές αρχές και κατά τρόπο που να διαφυλάσσει τα συμφέροντα των ασφαλισμένων και να μη προσκρούει στα χρηστά ήθη ή τη δημόσια τάξη. Σ. Ι. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ5

6 Γλώσσα Ασφαλιστηρίου (§ 126) Όλοι οι όροι των ασφαλιστηρίων πρέπει να είναι διατυπωμένοι με σαφήνεια και ακρίβεια και να είναι σε επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας, (ή σε άλλη επίσημη γλώσσα Κράτους Μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., εφ’ όσον συμφωνηθεί). Σ. Ι. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ6

7 Πληροφόρηση Ασφαλισμένων (§ 133 + K. 26-29) Κάθε ασφαλιστική έχει υποχρέωση να γνωστοποιεί σε κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο, πριν από τη σύναψη της συμβάσεως, τις καθορισμένες με Κανονισμούς πληροφορίες, οι οποίες θα πρέπει να είναι έγγραφες (Κ.Ζ.) και διατυπωμένες με σαφήνεια και ακρίβεια, ευχερώς κατανοητές και σε επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας. Οι Κανονισμοί 26-29 απαιτούν την παροχή πληροφοριών για περίπου 50 σημεία, που αφορούν την εταιρεία και το ασφαλιστήριο! Σ. Ι. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ7

8 Δικαίωμα Υπαναχώρησης (§ 135) Κάθε κάτοχος ατομικού ασφαλιστηρίου στον Κλάδο Ζωής, έχει το δικαίωμα, μέσα σε προθεσμία τριάντα ημερών από τη στιγμή που πληροφορήθηκε τη σύναψη της σύμβασης, να γνωστοποιεί εγγράφως την απόφαση του προς υπαναχώρηση και τερματισμό της σύμβασης. (Σημείωμα / Εξαιρέσεις / Ασφάλιστρα) Σ. Ι. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ8

9 Επαγγελματική Ευθύνη (§ 171) Οι Διαμεσολαβητές οφείλουν να διαθέτουν Ασφάλιση Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης που προκύπτει από επαγγελματική αμέλεια, για ποσό τουλάχιστον ίσο με € 1.120.000 ανά απαίτηση και € 1.680.000 συνολικά κατ’ έτος, για όλες τις απαιτήσεις. Σ. Ι. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ9

10 Διαγραφή Διαμεσολαβητών (§ 179) Ο Έφορος διαγράφει από τα Μητρώα τον Διαμεσολαβητή, σε περίπτωση άσκησης των εργασιών του κατά τρόπο μη συνετό ή επαγγελματικά αντιδεοντολογικό, δυνάμενο να παραβλάψει τα συμφέροντα της ασφαλιστικής αγοράς ή του κοινού. Σ. Ι. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ10

11 Ψευδείς Δηλώσεις (§ 192) Διαμεσολαβητής ο οποίος κατά την άσκηση των εργασιών του προβαίνει εν γνώσει σε δήλωση ψευδή, παραπλανητική ή απατηλή, ή εν γνώσει αποκρύπτει, οτιδήποτε ουσιώδες, με σκοπό να πείσει ή να παρακινήσει άλλον στη σύναψη ασφαλιστικής συμβάσεως, διαπράττει ποινικό αδίκημα. ( 2 χρόνια + € 17,000 ) Σ. Ι. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ11

12 Συνέπειες Ψευδών Δηλώσεων (§192) Σε περίπτωση σύναψης σύμβασης, μετά από Ψευδείς Δηλώσεις του Διαμεσολαβητή, ο Ασφαλισμένος έχει το δικαίωμα : (α)Να ζητήσει ακύρωση της σύμβασης και επανόρθωση της ζημιάς που έχει υποστεί, ή (α)Να ζητήσει ακύρωση της σύμβασης και επανόρθωση της ζημιάς που έχει υποστεί, ή (β)Να επιμείνει στην εκπλήρωση της σύμβασης και να απαιτήσει αναπροσαρμογή των όρων της σύμβασης που επηρεάστηκαν. Σ. Ι. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ12

13 Στοιχεία Διαμεσολαβητή (Κ.50) Πριν από τη σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης ο διαμεσολαβητής παρέχει στον Ασφαλιζόμενο, στοιχεία για :  Την Ασφαλιστική Ταυτότητα & Διεύθυνση του  Το Μητρώο Εγγραφής του  Οποιανδήποτε Ειδική Συμμετοχή ή άλλες σχέσεις του με την Εταιρεία.  Άλλες συμβατικές υποχρεώσεις του. Σ. Ι. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ13

14 Υποβολή Καταγγελιών (Κ.50) Ο Διαμεσολαβητής παρέχει στο πρόσωπο που επιθυμεί να συνάψει ασφάλιση, πληροφορίες για την υφιστάμενη διαδικασία εξώδικης επίλυσης των αναφυόμενων διαφορών, καθώς και το δικαίωμα των ασφαλισμένων να υποβάλλουν καταγγελίες για τους διαμεσολαβητές και τη σχετική διαδικασία υποβολής των καταγγελιών. (Εταιρεία – Έφορος – Επίτροπος – Δικαστήριο) Σ. Ι. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ14

15 Ασφαλιστικές Αρχές  Ασφαλιστικό Συμφέρον  Απόλυτη Καλή Πίστη  Υγιείς Ασφαλιστικές Αρχές  Δίκαιος Χειρισμός των Πελατών Σ. Ι. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ15

16 Ασφαλιστικό Συμφέρον Η αρχή του ″Ασφαλιστικού Συμφέροντος″, αποτελεί την ηθική και την αντικειμενική βάση της ασφάλισης. Είναι το Δικαίωμα για ασφάλιση και θα πρέπει να βασίζεται σε μια αναγνωρισμένη νόμιμη σχέση και στο οικονομικό συμφέρον που έχει ο ασφαλιζόμενος επί του αντικειμένου της ασφάλισης. Σ. Ι. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ16

17 Απόλυτη Καλή Πίστη ″Απόλυτη Καλή Πίστη″ είναι το καθήκον που έχουν τα δύο μέρη σε μια ασφαλιστική σύμβαση, για πλήρη αποκάλυψη όλων των ουσιωδών γεγονότων που αφορούν τον υπό ασφάλιση κίνδυνο, έστω και εάν δεν ερωτηθούν. Παράβαση της Αρχής επιφέρει ακυρώτητα της σύμβασης. (Materiality Test – Proportionality Principle) Σ. Ι. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ17

18 Υγιείς Ασφαλιστικές Αρχές Είναι οι αρχές εκείνες που έχουν καθιερωθεί σε σχέση με την ασφάλιση και αφορούν τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό που πρέπει να επιδεικνύεται από την κάθε ασφαλιστική εταιρεία στις συναλλαγές της με τους ασφαλισμένους, τους συνεργάτες της και το κοινό. Σ. Ι. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ18

19 Δίκαιος Χειρισμός των Πελατών Όλες οι Ασφαλιστικές Εποπτικές Αρχές έχουν θέσει το θέμα του Δίκαιου Χειρισμού των Πελατών στην ψηλότερη βαθμίδα των προτεραιοτήτων τους και επιδιώκουν την υιοθέτηση των αντιστοίχων Αρχών από τις Ασφαλιστικές Εταιρείες και τους Διαμεσολαβητές, με κάθε μέσο που έχουν στην διάθεση τους. Σ. Ι. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ19

20 Σ. Ι. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ20 Εποπτικές Αρχές Εποπτικές Αρχές

21 Principles for the Conduct of Insurance Business Principle 1: Integrity Principle 2: Skill, Care and Diligence Principle 3: Prudence Principle 4: Disclosure of Information to Customers Principle 5: Information about Customers Principle 6: Conflicts of Interests Principle 7: Relationship with Regulators Principle 8: Complaints Principle 9: Management and Control Σ. Ι. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ21

22 The FSA Principles 1 Integrity 2 Skill, care and diligence 3 Management and control 4 Financial prudence 5 Market conduct 6 Customers' interests 7 Communications with clients 8 Conflicts of interest 9 Customers: relationships of trust 10 Clients’ assets 11 Relations with regulators Σ. Ι. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ22

23 "Our primary mission is to protect the interests of insurance consumers." "Our primary mission is to protect the interests of insurance consumers." Walter Bell. NAIC President 2007. Walter Bell. NAIC President 2007. Σ. Ι. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ23

24 “Taking a “leading role” in the area of consumer protection is vital for eiopa. We want to improve transparency for all stakeholders and we will take action in order to promote safety and soundness of the markets” We want to improve transparency for all stakeholders and we will take action in order to promote safety and soundness of the markets” Gabriel Bernardino eiopa Chairman 2012 Σ. Ι. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ24

25 Δίκαιος Χειρισμός Πελατών (Α.6) Η εταιρεία πρέπει να αποδίδει την οφειλόμενη σημασία στα συμφέροντα των πελατών της και να τους χειρίζεται δίκαια. (Απόλυτη Καλή Πίστη / Υγιείς Ασφαλιστικές Αρχές) Σ. Ι. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ25

26 Επικοινωνία με Πελάτες (Α.7) Η εταιρεία πρέπει να επιδεικνύει τον οφειλόμενο σεβασμό στις ανάγκες των πελατών της για πληροφόρηση και να διαβιβάζει σε αυτούς τις πληροφορίες με τρόπο σαφή, δίκαιο και μη παραπλανητικό. (S.L.-Cash Vs FRB- -4,8% - £ 102,7m+£ 3,5m) Σ. Ι. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ26

27 Σύγκρουση Συμφερόντων (Α.8) Η εταιρεία πρέπει να χειρίζεται τις Συγκρούσεις Συμφερόντων αποτελεσματικά και δίκαια, είτε εμπλέκεται σε αυτές άμεσα, είτε έμμεσα. (Αναγνώριση – Αποκάλυψη - Αποχή) Σ. Ι. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ27

28 Σχέσεις Εμπιστοσύνης (Α.9) Η εταιρεία πρέπει να επιδεικνύει την απαιτούμενη προσοχή και να εξασφαλίζει την ορθότητα και την καταλληλότητα των συμβουλών και των διακριτικών αποφάσεων της, για οποιονδήποτε πελάτη, ο οποίος έχει το δικαίωμα να βασίζεται επάνω στην συμβουλή της εταιρείας. (Client info-Sale’s records-Suitable Advice-£ 70.000) Σ. Ι. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ28

29 Προστασία της Περιουσίας των Πελατών (Α.10) Η εταιρεία πρέπει να προσφέρει επαρκή και αποτελεσματική προστασία για τα περιουσιακά στοιχεία των πελατών της, όταν αυτά είναι υπό την ευθύνη της. (NU- 800 =>74=> £ 3,3m + £ 1,8m) Σ. Ι. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ29

30 The TCF Initiative Για την επιβολή του ″Δίκαιου Χειρισμού των Πελατών″ και των υπολοίπων Αρχών που στοχεύουν στην Προστασία του Καταναλωτή, η FSA εξήγγειλε την πρωτοβουλία ″Treating Customers Fairly″. (Detailed Rules Vs Outcomes) Σ. Ι. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ30

31 FSA Outcomes for TCF Δίκαιος Χειρισμός Πελατών - Επιθυμητά Αποτελέσματα 1 Οι Πελάτες είναι βέβαιοι ότι ο Δίκαιος Χειρισμός των Πελατών είναι βασική αρχή στην εταιρική κουλτούρα. 2 Τα προϊόντα σχεδιάζονται για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες συγκεκριμένων (και στοχευμένων) καταναλωτικών ομάδων. 3 Οι Πελάτες λαμβάνουν πλήρεις και σαφείς πληροφορίες πριν, κατά και μετά από τη διαδικασία της πώλησης. 4 Οι συμβουλές είναι κατάλληλες και λαμβάνουν υπ’ όψιν τις προσωπικές περιστάσεις του Πελάτη. 5 Τα προϊόντα λειτουργούν και αποδίδουν όπως οι εταιρίες έχουν υποσχεθεί και η εξυπηρέτηση είναι σε αποδεκτά επίπεδα. 6 Η Εταιρεία δεν επιβάλλει στους Πελάτες αδικαιολόγητα εμπόδια μετά την πώληση. Σ. Ι. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ31

32 Οι Δικοί Μας Στόχοι  Προϊόντα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις δυνατότητες των πελατών.  Συμβουλές κατάλληλες για τον πελάτη.  Επικοινωνία έγκαιρη, πλήρης και αληθινή.  Απόδοση σύμφωνα με τις υποσχέσεις.  Εξυπηρέτηση και μετά την πώληση.  Χρεώσεις λογικές και διαφανείς.  Υπευθυνότητα και Επαγγελματισμός. Σ. Ι. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ32

33 Ασφαλιστικός Οδηγός Καταναλωτή Η Ασφάλιση στη ζωή μας ******************* Έκδοση του Συνδέσμου Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου. Σ. Ι. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ33


Κατέβασμα ppt "Σ. Ι. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ1 *************** ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ***************** Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google