Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Επικοινωνίες Λιμανιών και Ασφάλεια Δεδομένων N. ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ καθηγητής Παν. Αιγαίου Γ.ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ μεταδιδακτορικός υπότροφος Δ.Παπαχρήστος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Επικοινωνίες Λιμανιών και Ασφάλεια Δεδομένων N. ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ καθηγητής Παν. Αιγαίου Γ.ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ μεταδιδακτορικός υπότροφος Δ.Παπαχρήστος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Επικοινωνίες Λιμανιών και Ασφάλεια Δεδομένων N. ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ καθηγητής Παν. Αιγαίου Γ.ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ μεταδιδακτορικός υπότροφος Δ.Παπαχρήστος μέλος ΕΔΙΠ ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Α ΙΓΑIΟΥ & ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Τμήματα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών & Μηχ. Αυτοματισμού ΤΕ 7 η Διάλεξη

2 Σκοπός Διάλεξης Παρουσίαση θεμάτων Ασφάλειας Δεδομένων στις επικοινωνίες

3 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

4 Ναυτιλία και Ασφάλεια Αρχές Κρυπτογραφίας

5 Ναυτιλία και Ασφάλεια Αρχές Κρυπτογραφίας Κρυπτογραφία η Κρυπτογραφία αποτέλεσε την τεχνική της απόκρυψης του περιεχοµένου ενός µηνύµατος, από µη εξουσιοδοτηµένες οντότητες Αρχικό κείµενο (plaintext Αρχικό κείµενο (plaintext), ονοµάζεται το αρχικό µή- νυµα που ϑέλουµε να κρυπτογραφήσουµε Πολύ συχνά το ονοµάζουµε και απλό ή καθαρό

6 Ναυτιλία και Ασφάλεια Αρχές Κρυπτογραφίας Κρυπτογραφηµένο κείµενο ή κρυπτογράφηµα (ciphertext Κρυπτογραφηµένο κείµενο ή κρυπτογράφηµα (ciphertext), ονοµάζεται η µυστική- κρυπτογραφηµένη µορφή του κειµένο Αλγόριθµος κρυπτογράφησης (encyption algorithm) ή µέθοδος κρυπτογράφησης (ciphering), Αλγόριθµος κρυπτογράφησης (encyption algorithm) ή µέθοδος κρυπτογράφησης (ciphering), ονοµάζεται η µέθοδος που ακολουθείται για τη µετατροπή του αρχικού κειµένου σε µυστική µορφή

7 Ναυτιλία και Ασφάλεια Αρχές Κρυπτογραφίας Κρυπτογράφηση (encryption Κρυπτογράφηση (encryption), ονοµάζεται η διαδικα- σίας µετατροπής του αρχικού κειµένου σε κρυπτογράφηµα Αποκρυπτογράφηση (decryption, deciphering Αποκρυπτογράφηση (decryption, deciphering) ονοµάζεται η αντίστροφη διαδικασία της κρυπτογράφησης, δηλαδή η µετατροπή του κρυπτογραφήµατος σε αρχικό κείµενο

8 Ναυτιλία και Ασφάλεια Αρχές Κρυπτογραφίας

9 Ναυτιλία και Ασφάλεια Αρχές Κρυπτογραφίας Κλειδί (key) Κλειδί (key) κρυπτογράφησης, ονοµάζεται η αναλυτική περιγραφή της µεθόδου κρυπτογράφησης Το κλειδί για παϱάδειγµα µπορεί να είναι η αντιστοιχία γραµµάτων του αρχικού κειµένου και του κρυπτογραφήµατος Κάλυµµα ενός µηνύµατος (padding), Κάλυµµα ενός µηνύµατος (padding), ονοµάζουµε το επιπρόσϑετο κείµενο το οποίο πρέπει να προσϑέσουµε στο κείµενο προκειµένου το αρχικό κείµενο να αποκτήσει ένα συγκεκριµένο αρχικό µήκος που απαιτεί κάποιος αλγόριθµος κρυπτογράφησης

10 Ναυτιλία και Ασφάλεια Αρχές Κρυπτογραφίας κρυπτογραφικό σύστηµα ή κρυπτοσύστηµα, Η υλοποίηση ενός κρυπτογραφικού αλγόριθµου ονοµάζεται κρυπτογραφικό σύστηµα ή κρυπτοσύστηµα, ενώ πρωτόκολλα που κάνουν χρήση κρυπτογραφικών αλγορίθµων ονοµάζονται κρυπτογραϕικά

11 Ναυτιλία και Ασφάλεια Αρχές Κρυπτογραφίας

12 Ναυτιλία και Ασφάλεια Αρχές Κρυπτογραφίας

13 Ναυτιλία και Ασφάλεια Αρχές Κρυπτογραφίας

14 Ναυτιλία και Ασφάλεια Αρχές Κρυπτογραφίας

15 Ναυτιλία και Ασφάλεια Αρχές Κρυπτογραφίας

16 Ναυτιλία και Ασφάλεια Αρχές Κρυπτογραφίας

17 Ναυτιλία και Ασφάλεια Αρχές Κρυπτογραφίας ασφαλής Ενας αλγόριθµος ϑεωρείται ασφαλής αν κανείς άλλος, εκτός των εξουσιοδοτηµένων, δεν µπορεί να υπολογίσει οποιαδήποτε συνάρτηση του αρχικού κειµένου, δεδοµένων οποιοδήποτε άλλων ζευγών αρχικού και κρυπτογραφηµένου κείµενο ή µόνο κρυπτογραφηµένου κείµενου, σε γόνιµο για οποιοδήποτε εξουσιοδοτηµένο χρήστη χρονικό διάστηµα

18 Ναυτιλία και Ασφάλεια Αρχές Κρυπτογραφίας

19 Ναυτιλία και Ασφάλεια Αρχές Κρυπτογραφίας

20 Ναυτιλία και Ασφάλεια Αρχές Κρυπτογραφίας

21 Ναυτιλία και Ασφάλεια Αρχές Κρυπτογραφίας ισχυρού (strong) Απαιτείται η ύπαρξη ενός ισχυρού (strong) αλγορίθμου κρυπτογράφησης Ο πομπός και ο δέκτης πρέπει να έχουν παραλάβει τα αντίγραφα του μυστικού κλειδιού με ασφαλή τρόπο και να διαφυλάσσουν αυτό το μυστικό κλειδί σε ασφαλές μέρος

22 Ναυτιλία και Ασφάλεια Αρχές Κρυπτογραφίας

23 Ναυτιλία και Ασφάλεια Αρχές Κρυπτογραφίας

24 Ναυτιλία και Ασφάλεια Αρχές Κρυπτογραφίας

25 Ναυτιλία και Ασφάλεια Αρχές Κρυπτογραφίας αποτελεσματικότερη υπηρεσία (service) εμπιστευτικότητα η αποτελεσματικότερη υπηρεσία (service) αντιμετώπισης απειλών στην ασφάλεια δικτύων υπολογιστών και κυρίως στην εμπιστευτικότητα ενός μηνύματος είναι η μέθοδος της κρυπτογράφησης κρυπτογράφηση ζεύξης (link encryption) από-άκρη-σε-άκρη (end-to- end encryption) Υπάρχουν δύο εναλλακτικές λύσεις: η κρυπτογράφηση ζεύξης (link encryption) και η κρυπτογράφηση από-άκρη-σε-άκρη (end-to- end encryption)

26 Ναυτιλία και Ασφάλεια Αρχές Κρυπτογραφίας ευπαθής σύνδεση Με την κρυπτογράφηση ζεύξης κάθε ευπαθής σύνδεση εξοπλίζεται στα άκρα της με μία συσκευή κρυπτογράφησης Με αυτόν το τρόπο διασφαλίζεται η κυκλοφορία από τις επιμέρους ζεύξεις επικοινωνιών υψηλό επίπεδο ασφάλειας Αν και η απαίτηση αυτή σε ένα μεγάλο δίκτυο οδηγεί σε προμήθεια πολλών συσκευών κρυπτογράφησης, παρέχεται υψηλό επίπεδο ασφάλειας

27 Ναυτιλία και Ασφάλεια Αρχές Κρυπτογραφίας μεταγωγέα πακέτων (packet switc Το βασικό μειονέκτημα αυτής της προσέγγισης είναι η απαίτηση για αποκρυπτογράφηση του μηνύματος κάθε φορά που φτάνει σε ένα μεταγωγέα πακέτων (packet switch) Η αποκρυπτογράφηση είναι απαραίτητη επειδή ο μεταγωγέας πρέπει να προσπελάσει τη διεύθυνση στην επικεφαλίδα του πακέτου ώστε να μπορέσει να το δρομολογήσει περαιτέρω

28 Ναυτιλία και Ασφάλεια Αρχές Κρυπτογραφίας ευάλωτο το μήνυμα είναι ευάλωτο σε κάθε μεταγωγέα και όπως είναι φανερό σε ένα δημόσιο δίκτυο μεταγωγής πακέτων ο χρήστης δεν μπορεί να ασκήσει κανέναν έλεγχο για την ασφάλεια των κόμβων κρυπτογράφηση από-άκρη-σε-άκρη Με την κρυπτογράφηση από-άκρη-σε-άκρη η διαδικασία κρυπτογράφησης πραγματοποιείται στα δύο ακραία συστήματα, το αρχικό και το τελικό

29 Ναυτιλία και Ασφάλεια Αρχές Κρυπτογραφίας Ο αρχικός σταθμός κρυπτογραφεί τα δεδομένα, στη συνέχεια τα δεδομένα σε κρυπτογραφημένη μορφή διαβιβάζονται αμετάβλητα μέσα από το δίκτυο προς το σταθμό προορισμού σταθμός προορ Ο σταθμός προορισμού διαμοιράζεται ένα κλειδί με το σταθμό αποστολής και είναι σε θέση να αποκρυπτογραφήσει τα δεδομένα

30 Ναυτιλία και Ασφάλεια Αρχές Κρυπτογραφίας Η προσέγγιση αυτή εξασφαλίζει τη μετάδοση ενάντια σε επιθέσεις στις ζεύξεις δικτύου ή τους μεταγωγείς H κρυπτογράφηση από-άκρη-σε-άκρη τα δεδομένα του χρήστη είναι ασφαλή, αλλά δε θεωρείται η βέλτιστη λύση αφού οι επικεφαλίδες των πακέτων διαβιβάζονται στην αρχική τους μορφή μη κρυπτογραφημένες

31 Ναυτιλία και Ασφάλεια Αρχές Κρυπτογραφίας

32 Ναυτιλία και Ασφάλεια Αρχές Κρυπτογραφίας διανομή κλειδιών Η διανομή κλειδιών μπορεί να επιτευχθεί με διάφορους τρόπους Α Β Για δύο συμβαλλόμενα μέρη Α και Β: Α Β Ένα κλειδί θα μπορούσε να επιλεγεί από τον Α και να παραδοθεί με φυσικό τρόπο στον Β ΑΒ Ένας έμπιστος τρίτος θα μπορούσε να επιλέξει το κλειδί και να το παραδώσει με φυσικό τρόπο στους Α και Β ΑΒ Εάν ο Α και ο Β έχουν χρησιμοποιήσει πρόσφατα κάποιο κλειδί που παραμένει μυστικό, θα μπορούσε ο ένας να διαβιβάσει στον άλλο το νέο κλειδί, κρυπτογραφώντας το με το παλαιό κλειδί Α Β ΓΓ ΑΒ Εάν οι Α και Β διατηρούν μία κρυπτογραφημένη σύνδεση με έναν τρίτο Γ, ο Γ θα μπορούσε να παραδώσει ένα κλειδί μέσω της κρυπτογραφημένης σύνδεσης στους Α και Β

33 Ναυτιλία και Ασφάλεια Αρχές Κρυπτογραφίας

34 Ναυτιλία και Ασφάλεια Ασφάλεια Δεδομένων

35 Ναυτιλία και Ασφάλεια Ασφάλεια Δεδομένων

36 Ναυτιλία και Ασφάλεια Ασφάλεια Δεδομένων

37 Ναυτιλία και Ασφάλεια Ασφάλεια Δεδομένων

38 Ναυτιλία και Ασφάλεια Ασφάλεια Δεδομένων

39 Ναυτιλία και Ασφάλεια Ασφάλεια Δεδομένων

40 Ναυτιλία και Ασφάλεια Ασφάλεια Δεδομένων

41 Ναυτιλία και Ασφάλεια Ασφάλεια Δεδομένων

42 Ναυτιλία και Ασφάλεια Ασφάλεια Δεδομένων Ιδιόχειρη υπογραφήΨηφιακή υπογραφή Ενσωματωμένη στο μήνυμα Εξωτερικό «αντικείμενο» το οποίο συνδέεται με το μήνυμα Για όλους τους σκοπούς χρησιμοποιείται η ίδια υπογραφή Διαφορετικές υπογραφές για διαφορετικούς σκοπούς Δυνατή η πλαστογράφησηΣχεδόν αδύνατη η «πλαστογράφηση» Πιστοποιεί την ταυτότητα του υπογράφοντος Πιστοποιεί τη γνησιότητα του περιεχομένου της πληροφορίας και την ταυτότητα του υπογράφοντος Απευθείας ορατή Απαιτείται ειδικό λογισμικό για να δημιουργηθεί και κατά συνέπεια για να είναι ορατή Ο «μηχανισμός» δημιουργίας της παραμένει ο ίδιος και δεν μπορεί να αποσυρθεί Ο μηχανισμός δημιουργίας, επαλήθευσής της μπορεί να καταστραφεί (αποσυρθεί) και να υποκατασταθεί από κάποιον εντελώς διαφορετικό

43 Ναυτιλία και Ασφάλεια Ασφάλεια Δεδομένων (Ν. 2672/1999) Το ελληνικό Δίκαιο µε ειδική πρόβλεψη (Ν. 2672/1999) προτείνει τον όρο "ψηφιακή υπογραφή" αντί για "ηλεκτρονική", και δίνει τον ορισµό της: "Η ψηφιακής μορφής υπογραφή σε δεδομένα ή λογικά συνεχιζόμενη με αυτά, που χρησιμοποιείται από τον υπογράφοντα ως ένδειξη υπογραφής του περιεχομένου των δεδομένων αυτών, εφόσον η εν λόγω υπογραφή α) συνδέεται μονοσήμαντα με τον υπογράφοντα, β) ταυτοποιεί τον υπογράφοντα, γ) δημιουργείται με μέσα τα οποία ο υπογράφων μπορεί να διατηρήσει υπό τον έλεγχό του και δ) συνδέεται με τα δεδομένα στα οποία αναφέρεται κατά τρόπο ώστε να μπορεί να αποκαλυφθεί οποιαδήποτε αλλοίωση των εν λόγω δεδομένων". Προεδρικό Διάταγµα 150/20 Παρά τον ορισµό αυτό, ο εν λόγω νόµος δεν εξομοιώνει νομικά τη ψηφιακή υπογραφή µε την ιδιόχειρη, κενό το οποίο ήρθε να καλύψει το Προεδρικό Διάταγµα 150/2001

44 Ναυτιλία και Ασφάλεια Ασφάλεια Δεδομένων Η χρήση της ψηφιακής υπογραφής περιλαμβάνει δύο διαδικασίες: α) τη δημιουργία της υπογραφής και β) την επαλήθευσή της σύνοψή» (message digest) αλγορίθμων κατακερματισμού δεδομένων (one- way hashing algorithms) Κατά τη δημιουργία μιας ψηφιακής υπογραφής παραγεται μία μικρή μαθηματική «σύνοψή» (message digest) με τη χρήση μονόδρομων αλγορίθμων κατακερματισμού δεδομένων (one- way hashing algorithms)

45 Ναυτιλία και Ασφάλεια Ασφάλεια Δεδομένων

46 Ναυτιλία και Ασφάλεια Ασφάλεια Δεδομένων Ψηφιακή υπογραφή στο Outlook

47 Ναυτιλία και Ασφάλεια Ασφάλεια Δεδομένων

48 Ναυτιλία και Ασφάλεια Ασφάλεια Δεδομένων Υποδομή Δημόσιου Κλειδιού (Public Key Infrastructure, PKI Η Υποδομή Δημόσιου Κλειδιού (Public Key Infrastructure, PKI) αποτελεί ένα συνδυασμό λογισμικού, τεχνολογιών ασύμμετρης κρυπτογραφίας και διαδικασιών, ο οποίος κατά βάση πιστοποιεί την εγκυρότητα κάθε εμπλεκόμενου σε μια ψηφιακή συναλλαγή πιστοποιητικό Η ΥΔΚ πιστοποιεί την ταυτότητα μιας πιστοποιημένης οντότητας υπογράφοντας το δημόσιο κλειδί της και δημοσιεύοντάς το, μαζί με πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα της οντότητας, σε ένα πιστοποιητικό έγκυρα ληγμένα Παράλληλα διατηρεί καταλόγους με τα έγκυρα, τα ληγμένα αλλά και τα ανακληθέντα πιστοποιητικά

49 Ναυτιλία και Ασφάλεια Ασφάλεια Δεδομένων

50 Ναυτιλία και Ασφάλεια Ασφάλεια Δεδομένων

51 Ναυτιλία και Ασφάλεια Αλγόριθμοι Ασφάλειας Δεδομένων

52 Ναυτιλία και Ασφάλεια

53 ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

54 Ναυτιλία και Ασφάλεια Port Community System (PCS) Ουδέτερη και ανοικτή ηλεκτρονική πλατφόρμα που επιτρέπει την ασφαλή ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών φορέων με σκοπό τη βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης της κοινότητας των λιμένων

55 Ναυτιλία και Ασφάλεια Port Community System (PCS) αναπτύσσονται από τους χρήστες του λιμένα για τους χρήστες του λιμένα αναγνωρίζεται ως η πιο προηγμένη μέθοδος ανταλλαγής πληροφοριών στο εσωτερικό μιας λιμενικής υποδομής

56 Ναυτιλία και Ασφάλεια Port Community System (PCS) Εύκολη, γρήγορη και αποδοτική ανταλλαγή δεδομένων (EDI) διαθέσιμη συνεχώς όλο το χρόνο

57 Ναυτιλία και Ασφάλεια Port Community System (PCS) Customs declarations

58 Ναυτιλία και Ασφάλεια Port Community System (PCS) Container electronic handling management

59 Ναυτιλία και Ασφάλεια Port Community System (PCS) Πληροφορίες και Έλεγχος Κατάστασης

60 Ναυτιλία και Ασφάλεια Port Community System (PCS) Επεξεργασία επικίνδυνων εμπορευμάτων

61 Ναυτιλία και Ασφάλεια Port Community System (PCS) Επεξεργασία και Αναφορές Ναυτιλιακών Στατιστικών

62 Ναυτιλία και Ασφάλεια Port Community System (PCS) διαχείριση κυκλοφορίας πλωτών μέσων

63 Ναυτιλία και Ασφάλεια Port Community System (PCS) Διαχείριση Πύλης

64 Ναυτιλία και Ασφάλεια Port Community System (PCS) Έλεγχος και Ασφάλεια

65 Ναυτιλία και Ασφάλεια Ασύρματα Συστήματα Επικοινωνίας Η ασύρματη επικοινωνία είναι η μεταφορά των πληροφοριών μεταξύ δύο ή περισσοτέρων σημείων που δεν είναι συνδεδεμένα με ένα ηλεκτρικό αγωγό

66 Ναυτιλία και Ασφάλεια Ασύρματα Συστήματα Επικοινωνίας Οπτική επικοινωνία χωρίς μέσο μετάδοσης ή ασύρματη ζεύξη οπτικού σήματος (FSO) είναι μια τεχνολογία οπτικής επικοινωνίας που χρησιμοποιεί το φως και διαδίδεται στον ελεύθερο χώρο για να μεταδώσει ασύρματα τα δεδομένα για τις τηλεπικοινωνίες ή τη δικτύωση των υπολογιστών

67 Ναυτιλία και Ασφάλεια Ασύρματα Συστήματα Επικοινωνίας Οπτική επικοινωνία χωρίς μέσο μετάδοσης ή ασύρματη ζεύξη οπτικού σήματος (FSO)

68 Ναυτιλία και Ασφάλεια Ασύρματα Συστήματα ΕπικοινωνίαςΠεριορισμοί Ασφάλεια Περιορισμένες συνδέσεις Περιορισμένο εύρος

69 Ναυτιλία και Ασφάλεια Worldwide Interoperability for Microwave Access (WIMax) πρότυπο ασύρματης επικοινωνίας που έχει σχεδιαστεί για να παρέχει 30 έως 40 megabit ανά δευτερόλεπτο (ρυθμό δεδομένων), με την επικαιροποίηση του 2011 παρέχονται έως και 1 Gbit / s για σταθερούς σταθμούς WiMAX λειτουργούν παρόμοια με το WiFi αλλά σε υψηλότερες ταχύτητες, σε μεγάλες αποστάσεις και για ένα μεγαλύτερο αριθμό χρηστών

70 Ναυτιλία και Ασφάλεια Worldwide Interoperability for Microwave Access (WIMax)

71 Ναυτιλία και Ασφάλεια Worldwide Interoperability for Microwave Access (WIMax) WiMAX tower WiMAX tower: παρόμοια λειτουργία με το cell-phone tower - ένα απλό WiMAX tower μπορεί να παρέχει κάλυψη σε ευρεία περιοχή (έως 3.000 square miles ~8,000 square km) WiMAX receiver WiMAX receiver: ο δέκτης και η κεραία μπορεί να είναι ένα μικρό κουτί ή μια κάρτα προωπικού υπολογιστή (PCMCIA card), ή μπορεί να κατασκευαστεί σε ένα laptop με πρόσβαση WiFi σήμερα

72 Ναυτιλία και Ασφάλεια Worldwide Interoperability for Microwave Access (WIMax) WIMax Tower

73 Ναυτιλία και Ασφάλεια Worldwide Interoperability for Microwave Access (WIMax) WIMax Receiver

74 Ναυτιλία και Ασφάλεια TETRA TETRA (Terrestrial Trunked Radio) Πρόκειται για προηγμένο ψηφιακό σύστημα ραδιοεπικοινωνιών, βασισμένο στην πρωτοποριακή τεχνολογία Tetra, που τυποποιήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Προτύπων Τηλεπικοινωνιών (ETSI) και αποτελεί το κυρίαρχο πρότυπο κρίσιμης ομαδικής επικοινωνίας παγκοσμίως

75 Ναυτιλία και Ασφάλεια TETRA Κύρια πλεονεκτήματά του είναι η άμεση πραγματοποίηση ομαδικών κλήσεων και η δυνατότητα υψηλής κρυπτογράφησης της μεταδιδόμενης πληροφορίας χαρακτηριστικά Τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά του TETRA είναι: o Πολύ σαφής ψηφιακή ομιλία o Ομαδικές κλήσεις, προσωπικές κλήσεις, τηλεφωνία, άμεση λειτουργία o Γρήγορες κλήσεις

76 Ναυτιλία και Ασφάλεια TETRA

77 Ναυτιλία και Ασφάλεια Επικοινωνιακά Πρωτόκολλα πρωτόκολλο επικοινωνίας είναι ένα σύστημα ψηφιακών κανόνων για την ανταλλαγή δεδομένων εντός ή μεταξύ των υπολογιστών

78 Ναυτιλία και Ασφάλεια Επικοινωνιακά Πρωτόκολλα πρωτόκολλο Στον κόσμο των δικτύων, πρωτόκολλο είναι ένα σύνολο από συμβάσεις που καθορίζουν το πώς ανταλλάσσουν μεταξύ τους δεδομένα οι υπολογιστές του δικτύου Το πρωτόκολλο είναι αυτό που καθορίζει το πώς διακινούνται τα δεδομένα, το πώς γίνεται ο έλεγχος και ο χειρισμός των λαθών

79 Ναυτιλία και Ασφάλεια Επικοινωνιακά Πρωτόκολλα Το Internet δεν είναι ένα απλό δίκτυο, αλλά ένα διαδίκτυο διαφορετικού τύπου και να ανήκουν σε διαφορετικά δίκτυα Χρειάζεται επομένως ένα σύνολο από συμβάσεις που να καθορίζουν το πώς ανταλλάσσουν μεταξύ τους δεδομένα υπολογιστές που μπορεί να είναι διαφορετικού τύπου και να ανήκουν σε διαφορετικά δίκτυα

80 Ναυτιλία και Ασφάλεια Επικοινωνιακά Πρωτόκολλα Ακριβώς αυτό το σύνολο συμβάσεων προσφέρει το TCP/IP μιλούν μια κοινή γλώσσα που τους επιτρέπει να συνεννοούνται παρά τις διαφορές τους Όλοι οι υπολογιστές που είναι συνδεδεμένοι στα χιλιάδες μικρότερα δίκτυα του Internet τρέχουν το πρωτόκολλο TCP/IP κι έτσι μιλούν μια κοινή γλώσσα που τους επιτρέπει να συνεννοούνται παρά τις διαφορές τους

81 Ναυτιλία και Ασφάλεια Επικοινωνιακά Πρωτόκολλα Internet Tο Internet χρησιμοποιεί την τεχνολογία μεταγωγής πακέτων για τη μεταφορά των δεδομένων: τα δεδομένα κόβονται σε κομμάτια που ονομάζονται πακέτα και σε κάθε πακέτο μπαίνει μια “επικεφαλίδα” με τις διευθύνσεις του υπολογιστή - αποστολέα και του υπολογιστή-παραλήπτη

82 Ναυτιλία και Ασφάλεια Επικοινωνιακά Πρωτόκολλα σε κάθε υπολογιστή του Internet αντιστοιχίζεται μία διεύθυνση που ονομάζεται διεύθυνση IP Το πρωτόκολλο IP είναι υπεύθυνο για το πέρασμα του πακέτου από υπολογιστή σε υπολογιστή μέσα από το “σύννεφο” των συνδέσεων

83 Ναυτιλία και Ασφάλεια Επικοινωνιακά Πρωτόκολλα Το TCP προσφέρει ένα αξιόπιστο πρωτόκολλο πάνω από το IP Εγγυάται ότι τα πακέτα θα παραδοθούν στον προορισμό τους, ότι θα φτάσουν με τη σειρά με την οποία στάλθηκαν και ότι τα περιεχόμενα των πακέτων θα φτάσουν αναλλοίωτα

84 Ναυτιλία και Ασφάλεια Επικοινωνιακά Πρωτόκολλα

85 Ναυτιλία και Ασφάλεια Επικοινωνιακά Πρωτόκολλα

86 Ναυτιλία και Ασφάλεια Επικοινωνιακά Πρωτόκολλα Τα δίκτυα του Internet συνδέονται μεταξύ τους με ειδικούς υπολογιστές που ονομάζονται δρομολογητές (routers) ή πύλες (gateways) Ένας router είναι λοιπόν ένας υπολογιστής που συνδέει δύο ή περισσότερα δίκτυα (που μπορεί να είναι διαφορετικού τύπου) και έτσι ανήκει σε δύο ή περισσότερα δίκτυα ταυτόχρονα

87 Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας…


Κατέβασμα ppt "ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Επικοινωνίες Λιμανιών και Ασφάλεια Δεδομένων N. ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ καθηγητής Παν. Αιγαίου Γ.ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ μεταδιδακτορικός υπότροφος Δ.Παπαχρήστος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google