Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΚΑ2-Στρατηγικές Συμπράξεις Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Τεχνική Ημερίδα Τομέας Σχολικής Εκπαίδευσης Αθήνα, 15/10/2014 Μαρία Αδαμοπούλου, Στέλεχος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΚΑ2-Στρατηγικές Συμπράξεις Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Τεχνική Ημερίδα Τομέας Σχολικής Εκπαίδευσης Αθήνα, 15/10/2014 Μαρία Αδαμοπούλου, Στέλεχος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΚΑ2-Στρατηγικές Συμπράξεις Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Τεχνική Ημερίδα Τομέας Σχολικής Εκπαίδευσης Αθήνα, 15/10/2014 Μαρία Αδαμοπούλου, Στέλεχος Ι.Κ.Υ./ Εθνική Μονάδα, Πρόγραμμα ERASMUS + Τομέας Σχολικής Εκπαίδευσης

2 Σύμβαση επιχορήγησης Ειδικοί όροι

3 Σύμβαση επιχορήγησης Εθνική Μονάδα/Ι.Κ.Υ. Δικαιούχος: (συντονιστής/εταίρος) Δύο συμβαλλόμενα μέρη &

4 Σύμβαση επιχορήγησης Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ την ημερομηνία υπογραφής και από το τελευταίο εκ των δυο συμβαλλόμενων μέρων. Η σύμβαση καθορίζει τη διάρκεια του σχεδίου και το ανώτατο ποσό επιχορήγησης. Ημερομηνία έναρξης: 1/09/2014 Ημερομηνία λήξης: 31/08/2016 αν είναι διετές ή 31/08/2017 αν είναι τριετές

5 Σύμβαση επιχορήγησης Περιλαμβάνει: Γενικούς Όρους Ειδικούς Όρους Παραρτήματα

6 Σύμβαση επιχορήγησης Ειδικότερα η σύμβαση περιλαμβάνει: Μέρος Ι: Ειδικοί Όροι Μέρος ΙΙ: Γενικοί Όροι Παράρτημα Ι: Περιγραφή Σχεδίου – Τμήμα [D-I] της αίτησης Παράρτημα ΙΙ: Εκτιμώμενος Προϋπολογισμός Επιχορήγησης Παράρτημα III: Χρηματοοικονομικοί και Συμβατικοί Κανόνες

7 Σύμβαση επιχορήγησης Οι διατάξεις των Ειδικών Όρων υπερισχύουν έναντι των διατάξεων των Γενικών Όρων. Οι διατάξεις των Ειδικών και των Γενικών Όρων υπερισχύουν έναντι των διατάξεων των Παραρτημάτων. Οι διατάξεις του Παραρτήματος III υπερισχύουν έναντι των διατάξεων των λοιπών Παραρτημάτων.

8 Σύμβαση επιχορήγησης Οι διατάξεις του Παραρτήματος II υπερισχύουν έναντι των διατάξεων του Παραρτήματος I. Είδικοί όροι, γενικοί όροι και παραρτήματα αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της Σύμβασης.

9 Σύμβαση επιχορήγησης Γενικοί Όροι Ειδικοί Όροι Παραρτήματα >> Ισχύς των όρων

10 Σύμβαση επιχορήγησης Μορφή της επιχορήγησης: Η επιχορήγηση διατίθεται με τη μορφή χρηματοδοτικής συνεισφοράς ανά κόστος μονάδας δαπάνης, καθώς και με τη μορφή αποζημίωσης των επιλέξιμων δαπανών που πράγματι πραγματοποιούνται. Μορφή της επιχορήγησης: Η επιχορήγηση διατίθεται με τη μορφή χρηματοδοτικής συνεισφοράς ανά κόστος μονάδας δαπάνης, καθώς και με τη μορφή αποζημίωσης των επιλέξιμων δαπανών που πράγματι πραγματοποιούνται.

11 Σύμβαση επιχορήγησης Μεταφορές κονδυλίων μεταξύ κατηγοριών προϋπολογισμού:

12 στα κονδύλια οποιασδήποτε άλλης κατηγορίας με εξαίρεση τις κατηγορίες που αφορούν τις δαπάνες διαχείρισης και υλοποίησης Σχεδίου και τις Ειδικές Κατηγορίες Δαπανών κατ’ Εξαίρεση. Διαχείρισης και Υλοποίησης των Διεθνικών Συναντήσεων των Πνευματικών Προϊόντων των Πολλαπλασιαστικών Δράσεων των Ειδικών Κατηγοριών Δαπανών κατ’ Εξαίρεση των Διεθνικών Δραστηριοτήτων Μάθησης/Διδασκαλίας/ Επιμόρφωσης Ο δικαιούχος δύναται να μεταφέρει μέχρι και το 20% των κονδυλίων: Οποιαδήποτε μεταφορά κονδυλίων σε κατηγορία προϋπολογισμού αυξάνει το ανώτατο κατά 20% το ποσό που διατίθεται για τη συγκεκριμένη κατηγορία προϋπολογισμού Οποιαδήποτε μεταφορά κονδυλίων σε κατηγορία προϋπολογισμού αυξάνει το ανώτατο κατά 20% το ποσό που διατίθεται για τη συγκεκριμένη κατηγορία προϋπολογισμού

13 Ο δικαιούχος δύναται να μεταφέρει κονδύλια από οποιαδήποτε κατηγορία προϋπολογισμού στην κατηγορία προϋπολογισμού της επιχορήγησης για άτομα με ειδικές ανάγκες ακόμα και στην περίπτωση που δεν είχε προβλεφθεί αρχικά επιχορήγηση για άτομα με ειδικές ανάγκες Στην περίπτωση αυτή δεν ισχύει η ρήτρα για αύξηση κονδυλίων της κατηγορίας αυτής κατά 20% το ανώτατο.

14 01/09/2014 Έναρξη Προχρηματοδότηση 80% του ανώτατου συνολικού ποσού επιχορήγησης εντός 30 ήμερων από τη θέση σε ισχύ της σύμβασης. 31/08/2015-Λήξη της περιόδου αναφοράς Εντός 30 ημερών Υποβολή Ενδιάμεσης Έκθεσης (Mobility Tool & Hard Copy) 31/08/2016 -Λήξη του σχεδίου Εντός 60 ημερών υποβολή Τελικής Έκθεσης (Mobility Tool & Hard Copy) Καταβολή του υπολοίπου 20% της επιχορήγησης από την ΕΜ School to School Υποβολή εκθέσεων και πληρωμές για σχέδια διάρκειας 2 ετών

15 01/09/2014 Έναρξη Σχεδίου 1 η Προχρηματοδότηση το 60% του ανώτατου συνολικού ποσού επιχορήγησης εντός 30 ημερών από τη θέση σε ισχύ της σύμβασης. 31/12/2015-Λήξη της περιόδου αναφοράς Εντός 30 ημερών υποβολή Ενδιάμεσης Έκθεσης (Mobility Tool & Hard Copy) Καταβολή του 20% της συνολικής επιχορήγησης ως 2 η προχρηματοδότηση 31/08/2017-Λήξη του σχεδίου Εντός 60 ημερών υποβολή Τελικής Έκθεσης (Mobility Tool & Hard Copy) Καταβολή του υπολοίπου 20% από την ΕΜ School to School Υποβολή εκθέσεων και πληρωμές για σχέδια διάρκειας 3 ετών

16 Διευρυμένες συμπράξεις Υποβολή εκθέσεων και πληρωμές για σχέδια διάρκειας 2 ετών 1/09/2014 Έναρξη σχεδίου Καταβολή 40% της συνολικής επιχορήγησης ως 1 η προχρηματοδότηση, εντός 30 ήμερων από τη θέση σε ισχύ της σύμβασης. 31/08/2015-Λήξη της περιόδου αναφοράς Εντός 30 ημερών Υποβολή Ενδιάμεσης Έκθεσης (Mobility Tool & Hard Copy) Καταβολή έως το 40% της συνολικής επιχορήγησης ως 2η προχρηματοδότηση 31/08/2016-Λήξη του σχεδίου Εντός 60 ημερών υποβολή Τελικής Έκθεσης (Mobility Tool & Hard Copy) Καταβολή του υπολοίπου 20% της επιχορήγησης

17 Διευρυμένες συμπράξεις Υποβολή εκθέσεων και πληρωμές για σχέδια διάρκειας 3 ετών 1/09/2014 Έναρξη σχεδίου Καταβολή 40% της συνολικής επιχορήγησης ως 1 η προχρηματοδότηση, εντός 30 ήμερων από τη θέση σε ισχύ της σύμβασης. 31/12/2015-Λήξη της περιόδου αναφοράς Εντός 30 ημερών Υποβολή Ενδιάμεσης Έκθεσης (Mobility Tool & Hard Copy) Καταβολή ως το 40% της συνολικής επιχορήγησης ως 2η προχρηματοδότηση 31/08/2017-Λήξη του σχεδίου Εντός 60 ημερών υποβολή Τελικής Έκθεσης (Mobility Tool & Hard Copy) Καταβολή του υπολοίπου 20% επιχορήγησης

18 Τελική έκθεση

19 Η τελική έκθεση θεωρείται ότι συνιστά αίτημα του δικαιούχου για καταβολή του υπόλοιπου ποσού της επιχορήγησης.

20 Τελική έκθεση Ο δικαιούχος βεβαιώνει: Ότι οι πληροφορίες είναι πλήρεις, αξιόπιστες και αληθείς. Ότι οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες θεωρούνται επιλέξιμες βάσει της σύμβασης. &

21 Τελική έκθεση Το αίτημα καταβολής του υπολοίπου τεκμηριώνεται από κατάλληλα δικαιολογητικά τα οποία είναι δυνατόν να προσκομιστούν στο πλαίσιο των ελέγχων.

22 Τελική έκθεση Μη υποβολή εγγράφων Αν ο δικαιούχος δεν υποβάλει Τελική Έκθεση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, η Εθνική Μονάδα αποστέλλει επίσημη επιστολή υπενθύμισης εντός 15 ημερολογιακών ημερών από την εκπνοή της σχετικής ορισθείσας προθεσμίας. Αν ο δικαιούχος δεν υποβάλλει και πάλι την εν λόγω έκθεση εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την αποστολή της επιστολής υπενθύμισης η Εθνική Μονάδα διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην καταγγελία της Σύμβασης, και να ζητήσει την επιστροφή του συνόλου της προχρηματοδότησης που έχει καταβληθεί.

23 Σύμβαση επιχορήγησης Ειδικοί όροι Στη σύμβαση καθορίζονται: Τραπεζικός λογαριασμός για πληρωμές: Επωνυμία Τράπεζας, Διεύθυνση υποκαταστήματος, Ακριβής επωνυμία Δικαιούχου του λογαριασμού, Πλήρης αριθμός λογαριασμού (συμπεριλαμβανόμενων των τραπεζικών κωδικών), Κωδικός IBAN, Κωδικός SWIFT Στοιχεία επικοινωνίας δικαιούχου: Πλήρης Επωνυμία / Ονοματεπώνυμο, Ιδιότητα / Θέση, Επωνυμία Ιδρύματος Εκπαίδευσης, Πλήρης επίσημη διεύθυνση, Ηλεκτρονική διεύθυνση

24 Εργαλείο Κινητικότητας (Mobility Tool) καταγραφή συνόλου πληροφοριών και στοιχείων για δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του Σχεδίου, συμπεριλαμβανομένων δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται με μηδενική κοινοτική επιχορήγηση συμπλήρωση & υποβολή των Ενδιάμεσων και Τελικών Εκθέσεων Εργαλείο Κινητικότητας (Mobility Tool) καταγραφή συνόλου πληροφοριών και στοιχείων για δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του Σχεδίου, συμπεριλαμβανομένων δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται με μηδενική κοινοτική επιχορήγηση συμπλήρωση & υποβολή των Ενδιάμεσων και Τελικών Εκθέσεων Σύμβαση επιχορήγησης και ειδικοί όροι

25 Σύμβαση επιχορήγησης Ειδικοί όροι Πλατφόρμα Διάδοσης Αποτελεσμάτων Ο δικαιούχος καταχωρεί τα παραδοτέα του Σχεδίου στην Πλατφόρμα Διάδοσης Αποτελεσμάτων του Προγράμματος http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/. http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/ Η καταχώριση των παραδοτέων πριν την υποβολή της τελικής έκθεσης συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκριση της. Πλατφόρμα Διάδοσης Αποτελεσμάτων Ο δικαιούχος καταχωρεί τα παραδοτέα του Σχεδίου στην Πλατφόρμα Διάδοσης Αποτελεσμάτων του Προγράμματος http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/. http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/ Η καταχώριση των παραδοτέων πριν την υποβολή της τελικής έκθεσης συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκριση της.

26 Σύμβαση επιχορήγησης - Ειδικοί όροι Συμπληρωματικές διατάξεις για τις υπεργολαβικές αναθέσεις Ο δικαιούχος δεν αναθέτει υπό μορφή υπεργολαβίας δραστηριότητες που επιχορηγούνται από την κατηγορία προϋπολογισμού Προϊόντα Πνευματικής Διανοίας (Πνευματικά Προϊόντα). Συμπληρωματικές διατάξεις για τις υπεργολαβικές αναθέσεις Ο δικαιούχος δεν αναθέτει υπό μορφή υπεργολαβίας δραστηριότητες που επιχορηγούνται από την κατηγορία προϋπολογισμού Προϊόντα Πνευματικής Διανοίας (Πνευματικά Προϊόντα).

27 Σύμβαση επιχορήγησης - Ειδικοί όροι Συγκατάθεση γονέων/συνοδού Ο δικαιούχος πρέπει να διασφαλίζει τη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων για τους ανήλικους συμμετέχοντες πριν από την υλοποίηση οποιασδήποτε δραστηριότητας κινητικότητας. Συγκατάθεση γονέων/συνοδού Ο δικαιούχος πρέπει να διασφαλίζει τη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων για τους ανήλικους συμμετέχοντες πριν από την υλοποίηση οποιασδήποτε δραστηριότητας κινητικότητας.


Κατέβασμα ppt "ΚΑ2-Στρατηγικές Συμπράξεις Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Τεχνική Ημερίδα Τομέας Σχολικής Εκπαίδευσης Αθήνα, 15/10/2014 Μαρία Αδαμοπούλου, Στέλεχος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google