Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Οι εταιρίες στις ανταγωνιστικές αγορές Κεφάλαιο 14 Copyright © 2001 by Harcourt, Inc. All rights reserved. Requests for permission to make copies of any.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Οι εταιρίες στις ανταγωνιστικές αγορές Κεφάλαιο 14 Copyright © 2001 by Harcourt, Inc. All rights reserved. Requests for permission to make copies of any."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Οι εταιρίες στις ανταγωνιστικές αγορές Κεφάλαιο 14 Copyright © 2001 by Harcourt, Inc. All rights reserved. Requests for permission to make copies of any part of the work should be mailed to: Permissions Department, Harcourt College Publishers, 6277 Sea Harbor Drive, Orlando, Florida 32887-6777.

2 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Το νόημα του ανταγωνισμού u Μία πλήρως ανταγωνιστική αγορά έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: u Υπάρχουν πολλοί αγοραστές και πωλητές. u Το προϊόν είναι ομοιογενές. u Υπάρχει ελευθερία εισόδου - εξόδου.

3 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Το νόημα του ανταγωνισμού u Σαν αποτέλεσμα των χαρακτηριστικών αυτών η πλήρως ανταγωνιστική αγορά έχει τα ακόλουθα αποτελέσματα: u Οι ενέργειες ενός αγοραστή ή πωλητή έχουν αμελητέα επίδραση στην αγορά. u Κάθε αγοραστής ή πωλητής παίρνει την αγοραία τιμή σαν δεδομένη.

4 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Το νόημα του ανταγωνισμού Οι αγοραστές και οι πωλητές είναι στην πλήρως ανταγωνιστική αγορά λήπτες τιμών Οι αγοραστές και οι πωλητές λαμβάνουν την τιμή σαν δεδομένη όταν συμμετέχουν στην αγορά.

5 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Έσοδα ανταγωνιστικής επιχείρησης Το συνολικό έσοδο για μία επιχείρηση είναι η τιμή πώλησης επί την προσφερόμενη ποσότητα. TR = (P X Q)

6 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Έσοδα ανταγωνιστικής επιχείρησης Τα συνολικά έσοδα εξαρτώνται από την ποσότητα παραγωγής.

7 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Έσοδα ανταγωνιστικής επιχείρησης Το μέσο έσοδο δείχνει το πόσο εισπράττει μία εταιρεία από μία τυπική μονάδα.

8 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Έσοδα ανταγωνιστικής επιχείρησης Στον τέλειο ανταγωνισμό, το μέσο έσοδο είναι ίσο με την τιμή του προϊόντος.

9 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Έσοδα ανταγωνιστικής εταιρείας Το οριακό έσοδο είναι η μεταβολή στα συνολικά έσοδα από μία επιπλέον μονάδα προϊόντος MR =  TR/  Q

10 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Έσοδα ανταγωνιστικής επιχείρησης Για τις ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, το οριακό έσοδο είναι ίσο με την τιμή.

11 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Συνολικό, μέσο και οριακό κόστος της επιχείρησης

12 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Μεγιστοποίηση κέρδους για την επιχείρηση u Ο στόχος της επιχείρησης είναι η μεγιστοποίηση του κέρδους. u Αυτό σημαίνει ότι η εταιρεία θέλει να πουλήσει την ποσότητα που μεγιστοποιεί τη διαφορά ανάμεσα στα συνολικά έσοδα και τα συνολικά έξοδα.

13 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Μεγιστοποίηση κέρδους

14 P = AR = MR P=MR 1 MC Μεγιστοποίηση κέρδους για την ανταγωνιστική επιχείρηση... Ποσότητα 0 Κόστη Και Έσοδα ATC AVC Q MAX Η εταιρεία μεγιστοποιεί το κέρδος στην ποσότητα για την οποία το οριακό κόστος είναι ίσο με το οριακό κέρδος MC 1 Q1Q1 MC 2 Q2Q2 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc.

15 Μεγιστοποίηση κέρδους για την ανταγωνιστική επιχείρηση... Μεγιστοποίηση κέρδους έχουμε στην ποσότητα για την οποία το οριακό κόστος είναι ίσο με το οριακό κέρδος.

16 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Μεγιστοποίηση κέρδους για την ανταγωνιστική επιχείρηση... Όταν MR < MC  μειώνω Q Όταν MR = MC Το κέρδος είναι μέγιστο.

17 Η οριακή καμπύλη κόστους και η απόφαση της επιχείρησης... Ποσότητα 0 Κόστη Και Έσοδα MC ATC AVC Copyright © 2001 by Harcourt, Inc. All rights reserved Q1Q1 P 1 P 2 Q2Q2 Αυτό το μέρος της καμπύλης MC είναι η καμπύλη προσφοράς της επιχείρησης.

18 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Η απόφαση της επιχείρησης να κλείσει βραχυχρόνια u Το κλείσιμο αναφέρεται στη βραχυχρόνια απόφαση μιας επιχείρησης να μην παράγει τίποτα κατά τη διάρκεια της βραχυχρόνιας περιόδου λόγω των συνθηκών που επικρατούν στην αγορά. u Έξοδο έχουμε σε μια μακροχρόνια απόφαση αποχώρησης από την αγορά.

19 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Η απόφαση της επιχείρησης να κλείσει βραχυχρόνια Η εταιρεία υπολογίζει τα μη αναστρέψιμα κόστη όταν θέλει να βγει από μία αγορά, αλλά όχι όταν θέλει να κλείσει. u Μη αναστρέψιμα είναι τα κόστη που έχουν ήδη γίνει και δεν μπορούν να αποκατασταθούν.

20 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Η απόφαση της επιχείρησης να κλείσει βραχυχρόνια u Η επιχείρηση κλείνει αν τα έσοδα της είναι χαμηλότερα από το μέσο κόστος της. Κλείνει όταν TR < VC Ή TR/Q < VC/Q Ή P < AVC

21 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Η απόφαση της επιχείρησης να κλείσει βραχυχρόνια Ποσότητα ATC AVC 0 Κόστος MC Αν P < AVC, κλείνει. Αν P > AVC, Η παραγωγή Συνεχίζεται Βραχυχρόνια. Αν P > ATC, Υπάρχει κέρδος. Η βραχυχρόνια καμπύλη προσφοράς

22 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Η απόφαση της επιχείρησης να κλείσει βραχυχρόνια Το μέρος της καμπύλης του οριακού κόστους πάνω από την καμπύλη μέσου κόστους είναι η βραχυχρόνια καμπύλη κόστους.

23 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Η μακροχρόνια απόφαση της επιχείρησης για έξοδο από την αγορά u Μακροχρόνια η εταιρεία εξέρχεται από την αγορά όταν τα συνολικά της έσοδα είναι κάτω από το συνολικό της κόστος. TR < TC Ή TR/Q < TC/Q Η’ P < ATC

24 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Η μακροχρόνια απόφαση της επιχείρησης για έξοδο από την αγορά u Μία εταιρεία μπαίνει στην αγορά όταν τα συνολικά της έσοδα είναι μεγαλύτερα από το συνολικό της κόστος,. TR > TC Η’TR/Q > TC/Q Η’ P > ATC

25 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Η καμπύλη της ανταγωνιστικής επιχείρησης μακροχρόνια... Ποσότητα MC =μακροχρόνια Προσφορά S ATC AVC 0 Κόστη Η εταιρεία μπαίνει P > ATC Η εταιρεία συνεχίζει P < ATC

26 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Η καμπύλη της ανταγωνιστικής επιχείρησης μακροχρόνια... Η μακροχρόνια καμπύλη προσφοράς είναι το μέρος της καμπύλης πάνω από την καμπύλη μέσου κόστους.

27 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Η καμπύλη της ανταγωνιστικής επιχείρησης μακροχρόνια... Ποσότητα MC ATC AVC 0 Κόστη Μακροχρόνια καμπύλη προσφοράς

28 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Η μακροχρόνια και βραχυχρόνια καμπύλη προσφοράς u Βραχυχρόνια καμπύλη προσφοράς u Το μέρος της καμπύλης οριακού κόστος πάνω από το μέσο μεταβλητό κόστος. u Μακροχρόνια καμπύλη προσφοράς u Το μέρος της καμπύλης του οριακού κόστους πάνω από το μέσο συνολικό κόστος.

29 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Κέρδος Q Μετρώντας το κέρδος της ανταγωνιστικής επιχείρησης... Ποσότητα 0 Τιμή P = AR = MR ATCMC P ATC Κέρδος που μεγιστοποιεί την ποσότητα a. Μια εταιρεία με κέρδη

30 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Απώλειες Μετρώντας το κέρδος της ανταγωνιστικής επιχείρησης... Ποσότητα 0 Τιμή P = AR = MR ATCMC P Q Απώλεια που ελαχιστοποιεί την ποσότητα ATC b. Μια εταιρεία με απώλειες

31 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Προσφορά σε μια ανταγωνιστική αγορά Η συνολική προσφορά είναι το άθροισμα των ατομικών καμπυλών προσφοράς που υπάρχουν στην αγορά.

32 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Βραχυχρόνια συνολική καμπύλη προσφοράς... u Για κάθε δεδομένη τιμή, ο κάθε παραγωγός παράγει τόσο ώστε το οριακό κόστος να είναι ίσο με την τιμή. u Η αγοραία καμπύλη προσφοράς είναι το οριζόντιο άθροισμα των ατομικών καμπυλών προσφοράς.

33 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Βραχυχρόνια προσφορά με δεδομένο τον αριθμό των επιχειρήσεων (a) Ατομική καμπύλη προσφοράς Ποσότητα (επιχείρηση) 0 Τιμή (b) Αγοραία καμπύλη προσφοράς Quantity (market) 0 S MC 1.00 $2.00 100200 1.00 $2.00 100,000200,000

34 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Μακροχρόνια: Η αγορά με είσοδο – έξοδο επιχειρήσεων u Οι επιχειρήσεις θα μπαίνουν ή θα βγαίνουν από την αγορά μέχρι το κέρδος να μηδενιστεί. u Στη μακροχρόνια περίοδο η τιμή αγγίζει το ελάχιστο μέσο συνολικό κόστος. u Η μακροχρόνια καμπύλη προσφοράς είναι μία ευθεία που ορίζεται από την τιμή αυτή.

35 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Μακροχρόνια προσφορά με είσοδο και έξοδο επιχειρήσεων... (a) Κατάσταση μηδενικού κέρδους Ποσότητα (εταιρεία) 0 Τιμή P = minimum ATC (b) Προσφορά αγοράς Ποσότητα (Αγορά) Τιμή 0 S MC ATC

36 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Μακροχρόνια προσφορά με είσοδο και έξοδο επιχειρήσεων... u Στο τέλος της διαδικασίας εισόδου και εξόδου, οι εναπομείναντες θα πρέπει να έχουν μηδενικό κέρδος. u Η διαδικασία εισόδου-εξόδου συμβαίνει μόνο όταν οι τιμές και το μέσο συνολικό κόστος τείνουν να εξισωθούν. u Η μακροχρόνια ισορροπία συμβαίνει όταν οι επιχειρήσεις του κλάδου έχουν λειτουργικά κέρδη.

37 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Οι επιχειρήσεις που μένουν με μηδενικό κέρδος u Το κέρδος είναι η διαφορά συνολικών εσόδων και συνολικού κόστους. u Το συνολικό κόστος περιλαμβάνει και το κόστος ευκαιρίας της επιχείρησης. u Στη μηδενικού κέρδους ισορροπία, τα έσοδα αποζημιώνουν τον ιδιοκτήτη για τα έξοδα που κάνει για να διατηρήσει την επιχείρηση του σε λειτουργία.

38 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Αύξηση της ζήτησης μακροχρόνια u Μια αύξηση της ζήτησης αυξάνει την τιμή και την προσφορά βραχυχρόνια. u Οι επιχειρήσεις κερδίζουν γιατί η τιμή υπερβαίνει το μέσο κόστος.

39 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Αύξηση της ζήτησης βραχυχρόνια... Αγορά Επιχείρηση Ποσότητα (επιχείρηση) 0 Τιμή MC ATC P1P1 Ποσότητα (αγορά) Τιμή 0 D1D1 P1P1 Q1Q1 A S 1 Μακροχρόνια Προσφορά (a) Αρχική κατάσταση P

40 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. D2D2 Αύξηση της ζήτησης βραχυχρόνια... Αγορά Επιχείρηση Ποσότητα (επιχείρηση) 0 Τιμή MCATC P1P1 Ποσότητα (αγορά) Τιμή 0 D1D1 P1P1 Q1Q1 A S1S1 Μακροχρόνια Προσφορά Β) βραχυχρόνια αντίδραση Q2Q2 B P2P2 P2P2 Κέρδος

41 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Αύξηση στη ζήτηση βραχυχρόνια... Αγορά Επιχείρηση Ποσότητα (επιχείρηση) 0 Τιμή MCATC P1P1 Ποσότητα (Αγορά) Τιμή 0 D1D1 P1P1 Q1Q1 A S1S1 Μακροχρόνια προσφορά (γ) Μακροχρόνια αντίδραση D2D2 B Q2Q2 P2P2 S2S2 C Q3Q3

42 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Γιατί η μακροχρόνια καμπύλη προσφοράς μπορεί να έχει θετική κλίση ; u Κάποιες πρώτες ύλες μπορεί να διατίθενται σε περιορισμένες ποσότητες. u Οι επιχειρήσεις μπορεί να έχουν διαφορετικά κόστη.

43 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Οριακή επιχείρηση Η οριακή επιχείρηση είναι αυτή που θα εγκαταλείψει την αγορά αν πέσει η τιμή.


Κατέβασμα ppt "Οι εταιρίες στις ανταγωνιστικές αγορές Κεφάλαιο 14 Copyright © 2001 by Harcourt, Inc. All rights reserved. Requests for permission to make copies of any."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google