Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Ημερίδα Ευρωκωδίκων EC6 Ε. Βιντζηλαίου, Σχολή Π.Μ./ΕΜΠ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Ημερίδα Ευρωκωδίκων EC6 Ε. Βιντζηλαίου, Σχολή Π.Μ./ΕΜΠ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Ημερίδα Ευρωκωδίκων EC6 Ε. Βιντζηλαίου, Σχολή Π.Μ./ΕΜΠ

2 ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 6 ΜΕΡΟΣ 1-1: ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΗ ΚΑΙ ΑΟΠΛΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ (σε φάση ψηφίσεως από τις χώρες-μέλη) ΜΕΡΟΣ 1-2: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΜΕΡΟΣ 2: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΜΕΡΟΣ 3: ΑΠΛΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (Σε φάση οριστικοποιήσεως, ώστε να σταλούν για ψήφιση)

3 Ο Ευρωκώδικας 6 καλύπτει τον σχεδιασμό άοπλης, διαζωματικής, ωπλισμένης και προεντεταμένης τοιχοποιίας έναντι συνήθων δράσεων και έναντι τυχηματικών δράσεων, εξαιρουμένης της σεισμικής (η οποία καλύπτεται απ’ το αντίστοιχο κεφάλαιο του Ευρωκώδικα 8). Βασίζεται, όπως και όλοι οι Ευρωκώδικες, στην μέθοδο των οριακών καταστάσεων (αστοχίας και λειτουργικότητας). Καλύπτει κυρίως τον σχεδιασμό κτηρίων από τεχνητά λιθοσώματα. Οι πληροφορίες που σχετίζονται με τις λιθοδομές είναι πολύ περιορισμένες.

4 ΜΕΡΟΣ 1-1 1. ΓΕΝΙΚΑ Στόχος, Πεδίο Εφαρμογής, Είδη τοιχοποιίας, Ορολογία, κλπ. 2. ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Δράσεις, επί μέρους συντελεστές για τις δράσεις, συνδυασμοί δράσεων, οριακές καταστάσεις.

5 3. ΥΛΙΚΑ ΛιθοσώματαΚονίαμα Κονίαμα πλήρωσης κατακόρυφων κενών Οπλισμός Οπλισμός προεντάσεως Μηχανικά χαρακτηριστικά τοιχοποιίας (άοπλης) Αντοχή σε θλίψη, αντοχή σε διάτμηση, αντοχή σε εφελκυσμό από κάμψη, χαρακτηριστικά παραμορφώσεως (διάγραμμα τάσεων-παραμορφώσεων, μέτρο ελαστικότητας και μέτρο διατμήσεως, συντελεστές θερμικής διαστολής, συντελεστής ερπυσμού)

6 Κατάταξη λιθοσωμάτων σε κατηγορίες, ανάλογα με το υλικό απ’ το οποίο κατασκευάζονται το υλικό απ’ το οποίο κατασκευάζονται το ποσοστό των κενών το ποσοστό των κενών το μέγεθος των κενών το μέγεθος των κενών το πάχος περιμετρικών και ενδιάμεσων τοιχωμάτων, κλπ το πάχος περιμετρικών και ενδιάμεσων τοιχωμάτων, κλπ

7 Κονιάματα (π.χ. Μ5) Κατατάσσονται ανάλογα με την θλιπτική τους αντοχή, το είδος των υλικών (συνήθη κονιάματα ή κόλλες), σύνθεση επί τόπου ή προδοσολογημένα κονιάματα κλπ.

8 Χαρακτηριστική τιμή θλιπτικής αντοχής τοιχοποιίας f k =Kf b 0,7 f m 0,3 Εξαρτάται από το είδος του λιθοσώματος, από το είδος του κονιάματος και από τον τρόπο δομήσεως της τοιχοποιίας. Για Συνήθη κονιάματα, παίρνει τιμές από 0,35 έως 0,55 ΜΕΣΗ θλιπτική αντοχή, ανηγμένη στην αντοχή κύβου πλευράς 100mm f d =f k /γ m Συνάρτηση της ποιότητας στην παραγωγή λιθοσωμάτων και στην παρασκευή του κονιάματος (=1,70-3,00)

9 f vk =f vk0 +0,4σ d Χαρακτηριστική τιμή διατμητικής αντοχής τοιχοποιίας Διατμητική αντοχή υπό μηδενική ορθή τάση (συνοχή). Εξαρτάται απ’ το είδος των λιθοσωμάτων και απ’ την αντοχή του κονιάματος Τιμή σχεδιασμού θλιπτικής τάσεως στον τοίχο Εφαρμόζονται οι ίδιοι γ m, όπως και για την θλιπτική αντοχή Αρχικό εφαπτομενικό μέτρο ελαστικότητας, Ε=1000f k

10 4. ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Εκτός από τις γενικές απαιτήσεις περί ανθεκτικότητας λιθοσωμάτων και κονιάματος, το κείμενο περιλαμβάνει απαιτήσεις σχετικές με τον οπλισμό. Ανάλογα (α) με την κατηγορία εκθέσεως σε βλαπτικό περιβάλλον (οι οποίες ορίζονται στο Μέρος 2 του Ευρωκώδικα 6) (β) με το εάν ο οπλισμός ευρίσκεται εντός κονιάματος οριζόντιων αρμών ή εντός κονιάματος κατακόρυφων οπών και (γ) με την επικάλυψη που του προσφέρεται, ορίζεται το είδος του χάλυβα που θα χρησιμοποιείται. Σε ορισμένες περιπτώσεις, απαιτείται η χρήση ανοξείδωτου χάλυβα.

11 5. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ Μεγάλο τμήμα αυτού του Κεφαλαίου αναφέρεται στον υπολογισμό της εκκεντρότητας υπό την οποία εφαρμόζεται το κατακόρυφο φορτίο στους τοίχους. Η στροφή στην κορυφή ενός τοίχου εξαρτάται από την σχετική δυσκαμψία τοίχων και πατωμάτων, απ’ τις συνθήκες φορτίσεως, καθώς και από τα χαρακτηριστικά της συνδέσεως.

12 Επίσης, δίνονται λεπτομερείς οδηγίες για τον υπολογισμό του μήκους λυγισμού των τοίχων (ανάλογα με το πλήθος των πλευρών που συνδέονται με εγκάρσιους τοίχους και με πατώματα) Αυτά τα στοιχεία χρησιμεύουν για την εκτίμηση της επιρροής του λυγισμού στην έναντι θλίψεως φέρουσα ικανότητα των τοίχων.

13 Τοίχοι (άοπλοι/ωπλισμένοι): Εντός επιπέδου τέμνουσα (δίνονται στοιχεία για το συμμετέχον τμήμα εγκάρσιου τοίχου). Δοκοί από ωπλισμένη τοιχοποιία: Μήκη ανοιγμάτων, υπολογισμός εντατικών μεγεθών Εκτός επιπέδου κάμψη τοίχων από άοπλη ή ωπλισμένη τοιχοποιία: Υπολογισμός ροπών και εφελκυστικών τάσεων.

14 6. ΕΛΕΓΧΟΙ (S d  R d ) Έλεγχος έναντι θλίψεως: Ν d =Φtf d (ανά m μήκους) h N1N1N1N1 N2N2N2N2 NmNmNmNm M1M1M1M1 M2M2M2M2 MmMmMmMm Συνάρτηση της εκκεντρότητας και της λυγηρότητας. Λαμβάνεται υπ’ όψη εκκεντρότητα από κατακόρυφα φορτία, από άνεμο, καθώς και αθέλητη εκκεντρότητα (1/450)xh

15 Έλεγχος έναντι συγκεντρωμένων φορτίων Έλεγχος έναντι τέμνουσας ( η αντίσταση επιστρατεύεται στο θλιβόμενο τμήμα της διατομής) Έλεγχος έναντι εκτός επιπέδου ροπής (κατά δύο άξονες) ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΠΛΙΣΜΕΝΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ, ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

16 7. Οριακή κατάσταση λειτουργικότητας Θεωρείται εν γένει ότι όταν ικανοποιούνται οι έλεγχοι στην ΟΚΑ, δεν απαιτούνται έλεγχοι λειτουργικότητας. 8. Κατασκευαστικές λεπτομέρειες Ελάχιστα μήκη και πάχη τοίχων, αλληλεμπλοκή λιθοσωμάτων, πάχη αρμών, λεπτομέρειες οπλίσεως, αγκυρώσεις και ματίσματα, κλπ.

17 ΜΕΡΟΣ 1-2 1.ΓΕΝΙΚΑ Πεδίο εφαρμογής, ορισμοί, σύμβολα, κλπ. Διάκριση των στοιχείων σε κατηγορίες, ανάλογα με τον ρόλο που θα έχουν κατά την διάρκεια μιάς πυρκαγιάς (φέροντα, διαχωριστικά, μη διαχωριστικά) 2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ Γενικά στοιχεία για τον υπολογισμό της εντάσεως λόγω υψηλών θερμοκρασιών, καθώς και για τον υπολογισμό των αντιστάσεων

18 3. ΥΛΙΚΑ Αναφορά στην επιρροή των υψηλών θερμοκρασιών στα μηχανικά χαρακτηριστικά των υλικών της τοιχοποιίας και της τοιχοποιίας. ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. 4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΜΕΝΟΥΣΑΣ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Γενικότητες και ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΤΑ ΠΙΝΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ.

19 5. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β (Κανονιστικό) Αυτό θα χρησιμοποιείται πρακτικώς σε όλες τις περιπτώσεις. Ανάλογα με (α) την συμβατική διάρκεια της πυρκαγιάς η οποία λαμβάνεται υπ’ όψη κατά τον σχεδιασμό, (β) το είδος του στοιχείου, (γ) το είδος των υλικών και της τοιχοποιίας, δίνονται Ελάχιστες διαστάσεις στοιχείων και ελάχιστες επικαλύψεις οπλισμού (όπου υπάρχει)

20 ΜΕΡΟΣ 2 1.ΓΕΝΙΚΑ 2.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΥΠ’ ΟΨΗ ΚΑΤΆ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ Παράγοντες που επηρεάζουν την ανθεκτικότητα της τοιχοποιίας σε διάρκεια, επιλογή υλικών, λεπτομέρειες (αρμοί διαστολής, αρμοί διακοπής εργασίας, κλπ.) 1.ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Αποδοχή υλικών,προετοιμασία υλικών για την κατασκευή, ανοχές, κατασκευή τοιχοποιίας, συντήρηση, κλπ.

21 Από το κείμενο που συζητήθηκε προ τριών μηνών, απέμειναν μόνον γενικότητες. Κάθε χώρα ακολουθεί την πρακτική της σε αυτά τα θέματα και υπήρξε γενική απροθυμία υιοθετήσεως οδηγιών, οι οποίες θα επηρέαζαν τους κανόνες που εφαρμόζονται στις χώρες- μέλη.

22 ΜΕΡΟΣ 3 Αυτό το κείμενο ισχύει μόνον για κτήρια από άοπλη τοιχοποιία. Σε πολλές περιπτώσεις, η μέθοδος υπολογισμού της αντιστάσεως ενός στοιχείου έναντι θλίψεως ή τέμνουσας, αλλά ακόμη και ο υπολογισμός της θλιπτικής αντοχής της τοιχοποιίας κατά τα προβλεπόμενα στο Μέρος 1-1, είναι χρονοβόρος, χωρίς τούτο να δικαιολογείται απ’ το αποτέλεσμα. Επινοήθηκε ο απλοποιημένος σχεδιασμός, ο οποίος ισχύει υπό όρους και αναμένεται να καλύπτει σημαντικό μέρος των κτηρίων.

23 ΤΙ ΑΠΛΟΠΟΙΈΙΤΑΙ Ο υπολογισμός της θλιπτικής και της διατμητικής αντοχής της τοιχοποιίας (μέσω Πινάκων) Ο υπολογισμός της αντιστάσεως τοίχων έναντι (α) θλίψεως (απλοποιείται η διαδικασία για την εκτίμηση της επιρροής του λυγισμού), (β) έναντι συγκεντρωμένων φορτίων, (γ) έναντι τέμνουσας. ΥΠΟ ΠΟΙΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΠΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Περιορισμός (α) του συνολικού ύψους του κτηρίου, (β) του ύψους ορόφου, (γ) της αποστάσεως εγκάρσιων τοίχων, (δ) του μεγέθους των μεταβλητών δράσεων, (ε) των ανοχών και (στ) του συντελεστή ερπυσμού.

24 Η σημασία αυτού του μέρους για την χώρα μας αναμένεται να είναι μικρή. Το Μέρος 1-3 (όπως και τα άλλα μέρη του Ευρωκώδικα 6) ΔΕΝ καλύπτουν την σεισμική δράση. Οι απαιτήσεις που τίθενται απ’ το αντίστοιχο Κεφάλαιο του Ευρωκώδικα 8 (και για τον συνήθη σχεδιασμό και για τα απλά κτήρια) είναι πιο αυστηρές.

25 ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ Ο Ευρωκώδικας 6 καλύπτει τα ΝΕΑ κτήρια από φέρουσα τοιχοποιία έναντι συνήθων και τυχηματικών δράσεων (εκτός του σεισμού). Ο Ευρωκώδικας 6 καλύπτει τα ΝΕΑ κτήρια από φέρουσα τοιχοποιία έναντι συνήθων και τυχηματικών δράσεων (εκτός του σεισμού). Μπορεί να θεωρηθεί πλήρης σε ό,τι αφορά τα κτήρια από άοπλη τοιχοποιία. Μπορεί να θεωρηθεί πλήρης σε ό,τι αφορά τα κτήρια από άοπλη τοιχοποιία. Αντιθέτως, η διαζωματική τοιχοποιία περιλαμβάνεται πρακτικώς χωρίς οδηγίες σχεδιασμού. Αντιθέτως, η διαζωματική τοιχοποιία περιλαμβάνεται πρακτικώς χωρίς οδηγίες σχεδιασμού. Η πλήρης υιοθέτηση της θεωρίας του Ω.Σ. για τον σχεδιασμό της Ω.Τ.δεν είναι επαρκώς αιτιολογημένη. Η πλήρης υιοθέτηση της θεωρίας του Ω.Σ. για τον σχεδιασμό της Ω.Τ.δεν είναι επαρκώς αιτιολογημένη.

26 Ο σχεδιασμός έναντι πυρκαγιάς πραγματοποιείται στις συνήθεις περιπτώσεις με πρακτικό τρόπο, χωρίς υπολογιστική επιβάρυνση. Ο σχεδιασμός έναντι πυρκαγιάς πραγματοποιείται στις συνήθεις περιπτώσεις με πρακτικό τρόπο, χωρίς υπολογιστική επιβάρυνση. Θέματα κατασκευαστικά αναφέρονται, χωρίς να δίνονται οδηγίες περιοριστικές για τις επί μέρους χώρες.Θέματα κατασκευαστικά αναφέρονται, χωρίς να δίνονται οδηγίες περιοριστικές για τις επί μέρους χώρες. Υπαγωγή των λιθοσωμάτων σε κατηγορίες κατά τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και κατά τον Ευρωκώδικα 6. Υπαγωγή των λιθοσωμάτων σε κατηγορίες κατά τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και κατά τον Ευρωκώδικα 6.


Κατέβασμα ppt "Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Ημερίδα Ευρωκωδίκων EC6 Ε. Βιντζηλαίου, Σχολή Π.Μ./ΕΜΠ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google