Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΓΕΦΥΡΕΣ ΜΟΡΦΗΣ ΕΣΧΑΡΑΣ ΠΛΑΚΟΔΟΚΩΝ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΓΕΦΥΡΕΣ ΜΟΡΦΗΣ ΕΣΧΑΡΑΣ ΠΛΑΚΟΔΟΚΩΝ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΓΕΦΥΡΕΣ ΜΟΡΦΗΣ ΕΣΧΑΡΑΣ ΠΛΑΚΟΔΟΚΩΝ
Περιγραφή μελών και λειτουργικά χαρακτηριστικά Ι. Πλάκα καταστρώματος (άνω πέλμα) Πολυσύνθετη λειτουργία η οποία περιλαμβάνει τα εξής: 1. μεταφορά των φορτίων στους κορμούς 2. εξασφάλιση εγκάρσιας συνδέσεως χάρις στην οποία ενεργοποιείται το σύνολο των δοκών για την παραλαβή και κατανομή των φορτίων, ανεξάρτητα από τη θέση εφαρμογής τους. 3. δημιουργία ενός οριζοντίου διαφράγματος μεγάλης αντοχής, για την παραλαβή και κατανομή των οριζοντίων φορτίων (ανεμοπίεση, τροχοπέδηση), καθώς και σεισμικών δράσεων. 4. προσφορά άφθονου θλιβόμενου πέλματος στις κύριες δοκούς. 5. αύξηση του μοχλοβραχίονα των εσωτερικών δυνάμεων (για Μ+), έτσι ώστε να παραλαμβάνονται οι ροπές κάμψεως με μικρότερες δυνάμεις θλίψεως και εφελκυσμού.

2 ΙΙ. Κορμοί κυρίων δοκών 1  Τοποθετούνται σε αποστάσεις από 2,0 έως 3,5m χωρίς εγκάρσια προένταση ή σε σημαντικά μεγαλύτερες, με χρήση εγκάρσιας προεντάσεως. 2 Έχουν σταθερή ή μεταβλητή, κατά περίπτωση, διατομή με ή χωρίς διευρυμένο κάτω πέλμα. 3  Εξασφαλίζουν την απαιτούμενη διαμήκη ακαμψία και παραλαμβάνουν τη διατμητική κυρίως ένταση (κύριες τάσεις λόγω Μ και V, δικτύωμα μεταφοράς τέμνουσας). 4   Επιπλέον, παραλαμβάνουν τις εγκάρσιες ροπές των εκατέρωθεν πλακών καταστρώματος. ΙΙΙ. Κάτω πέλματα Παραλαμβάνουν τις ορθές τάσεις (θλιπτικές ή εφελκυστικές). Για την περίπτωση πελμάτων σημαντικού πλάτους πρέπει να ελέγχεται και η οριζόντια διατμητική ροή.

3 ΙV. Διαδοκίδες Εγκάρσια στοιχεία σημαντικής ακαμψίας, τα οποία διακρίνονται ανάλογα με τη θέση τους: α. Διαδοκίδες στηρίξεως Διατάσσονται στους άξονες στηρίξεως σε ακρόβαθρα και μεσόβαθρα και, πέραν της εγκάρσιας συνδέσεως, χρησιμοποιούνται για να μεταφέρουν τα φορτία από την ανωδομή στην υποδομή. Καθοριστική είναι η συμβολή τους στην παραλαβή της στρεπτικής εντάσεως των κυρίων δοκών, ενώ επιπλέον, περιορίζουν τη στρέβλωση της διατομής, κυρίως σε γέφυρες δύο κορμών. Παραλλήλως χρησιμοποιούνται για την προσωρινή στήριξη του καταστρώματος σε περίπτωση αντικαταστάσεως των εφεδράνων. Η πρόβλεψή τους είναι σχεδόν πάντοτε επιθυμητή (εκτός από κάποιες περιπτώσεις ειδικών μεθόδων κατασκευής) ή και απαραίτητη. β. Ενδιάμεσες διαδοκίδες Διατάσσονται στο εσωτερικό του ανοίγματος (π.χ. / 3 ή / 2) για την ενίσχυση της εγκάρσιας ακαμψίας. Η σύγχρονη τάση είναι να αποφεύγονται ειδικότερα για κορμούς σε μικρές αποστάσεις.

4 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΥΝΟΪΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ ΜΟΡΦΗΣ ΕΣΧΑΡΑΣ ΠΛΑΚΟΔΟΚΩΝ
Κύριο χαρακτηριστικό της πλακοδοκού (βασικού μέλους αυτού του δομητικού συστήματος), είναι η μεγάλη τιμή της διαθέσιμης καμπτικής αντοχής ανά μονάδα επιφανείας (R/A)  max (εννοείται για δράσεις που θλίβουν το πάνω πέλμα) Η εκμετάλλευση αυτού του ευνοϊκού χαρακτηριστικού οδηγεί στην επιτυχή χρήση των πλακοδοκών σε περιπτώσεις γεφυρώσεων οι οποίες περιλαμβάνουν (συνδυαστικώς): i.  Ανεξάρτητα αμφιέρειστα ανοίγματα (άλλως στην αντιστροφή του προσήμου των ροπών η πλακοδοκός υστερεί σημαντικά) ii.  Άνεση στο ύψος του φορέα iii.  Ευθύγραμμες χαράξεις ή χαράξεις με μεγάλη ακτίνα καμπυλότητας, οπότε οι πλακοδοκοί διατάσσονται κατά τις χορδές της καμπύλης. Σε αντίθετη περίπτωση, δηλ. για χαράξεις με σημαντική καμπυλότητα οι πλακοδοκοί μειονεκτούν επειδή: Η αναπόφευκτα σημαντική στρεπτική ένταση γίνεται κρίσιμη. Η κατασκευή των γενικώς λεπτών κορμών είναι δυσχερής. Η τοποθέτηση των οπλισμών και η δέσμευσή τους, ιδίως όσων είναι στο εσωτερικό της καμπύλης, αυξάνουν τις δυσχέρειες της κατασκευής.

5 iv. Μικρά σχετικώς ανοίγματα (25   40m, συνήθως).
Σε μεγαλύτερα ανοίγματα η ανάγκη προβλέψεως συνεχών φορέων (όπου η πλακοδοκός υστερεί) είναι σχεδόν αναπόφευκτη. Ομοίως για ανοίγματα από 40,0m και πάνω είναι συνήθης, η χρήση κατασκευαστικών μεθόδων για τις οποίες η πλακοδοκός δεν προσφέρεται. Πρέπει πάντως να τονισθεί ότι περιπτώσεις όπου οι ανωτέρω δεσμεύσεις ή δεν υπάρχουν ή δεν είναι καθοριστικές, οι πλακοδοκοί σε συνδυασμό με μεθόδους προκατασκευής αποτελούν την οικονομικότερη συνήθως λύση. Ενισχυτικό αυτής της απόψεως είναι ότι σε πρόσφατες δημοπρασίες έργων γεφυροποιίας στη χώρα μας (ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ - ΠΑΘΕ κλπ) με το σύστημα «μελέτη - εκτέλεση», οι προκατασκευασμένες - προεντεταμένες πλακοδοκοί έχουν επικρατήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι οι σχετικώς πρόσφατες προσπάθειες της εκ των υστέρων αποκαταστάσεως της συνέχειας μεταξύ αρχικώς ανεξάρτητων τμημάτων πιστεύεται ότι θα βελτιώσουν σημαντικά τη συμπεριφορά των πλακοδοκών και θα επεκτείνουν το πεδίο εφαρμογής τους.


Κατέβασμα ppt "ΓΕΦΥΡΕΣ ΜΟΡΦΗΣ ΕΣΧΑΡΑΣ ΠΛΑΚΟΔΟΚΩΝ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google