Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΧΗΜΕΙΑ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦ.3.I: ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ–ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ (α) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑ: Η ουσία Χ μπορεί να είναι η Α ή η Β. ΔΙΑΚΡΙΣΗ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΧΗΜΕΙΑ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦ.3.I: ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ–ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ (α) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑ: Η ουσία Χ μπορεί να είναι η Α ή η Β. ΔΙΑΚΡΙΣΗ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΧΗΜΕΙΑ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦ.3.I: ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ–ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ (α) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑ: Η ουσία Χ μπορεί να είναι η Α ή η Β. ΔΙΑΚΡΙΣΗ είναι η διαδικασία την οποία προτείνουμε για να καταλάβουμε ποια ουσία είναι. Η Διαδικασία αυτή πρέπει να περιλαμβάνει αντιδράσεις απλές με παρατηρήσιμα αποτελέσματα. Π.χ. σχηματισμός ιζήματος, έκλυση αερίου, χρωματική αλλαγή κλπ ΠΡΟΒΛΗΜΑ: Η ουσία Χ έχει δεδομένο μοριακό τύπο και ιδιότητες ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ είναι η διαδικασία βάσει της οποία αξιοποιούμε τον μοριακό τύπο και τις ιδιότητες που δίνονται, ώστε να βρούμε ποια είναι η ένωση. 1.Σε δοχείο περιέχεται αέριο που μπορεί να είναι προπάνιο, ή προπένιο ή προπίνιο. Προτείνατε διαδικασία με την οποία θα μπορέσετε να διαπιστώσετε ποια ουσία υπάρχει στο δοχείο. 2.Υδρογονάνθρακας έχει μοριακό τύπο C 4 H 6. Αν είναι γνωστό ότι ο υδρογονάνθρακας αυτός με αμμωνιακό διάλυμα χλωριούχου χαλκού (Ι) δίνει ίζημα, να προσδιορισθεί ο συντακτικός του τύπος. 3.Τρία δοχεία περιέχουν τις ενώσεις 1-προπανόλη, 2-προπανόλη και προπανάλη, δίχως να γνωρίζουμε ποια ένωση περιέχει κάθε δοχείο. Προτείνατε διαδικασία με την οποία θα διαπιστώσετε ποια ένωση περιέχει κάθε δοχείο. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1: Πως θα διακρίνετε μεταξύ τους μια πρωτοταγή από μία τριτοταγή αλκοόλη; ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2: Η ουσία Χ έχει μοριακό τύπο C 4 H 10 O και είναι γνωστό ότι εμφανίζει τις εξής ιδιότητες: α) Αντιδρά με Na και ελευθερώνει υδρογόνο και β) δεν οξειδώνεται από όξινο διάλυμα υπερμαγγανικού καλίου. Να βρεθεί ο συντακτικός τύπος της Χ.

2 ΧΗΜΕΙΑ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦ.3.Ι: ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ–ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ (β) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝΧΑΡΑΚΤΗΡ. ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΚΟΡΕΣΤΟΙ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ (Και γενικά ακόρεστες ενώσεις) Αποχρωματίζουν διάλυμα Βr 2 σε CCl 4. CH 2 =CH 2 + Br 2  CH 2 BrCH 2 Br ΑΛΚΙΝΙΑ με ακραίο τριπλό δεσμό, δηλ. της μορφής RC≡CH 1- Με Na δίνουν υδρογόνο 2- Με (CuCl+NH 3 ) δίνουν ιζήματα του τύπου RC≡CCu CH 3 C≡CH +Να  CH 3 C ≡CΝα +1/2Η 2 CH 3 C≡CH + CuCl + NH 3  CH 3 C≡CCu + NH 4 Cl ΑΛΚΟΟΛΕΣ (Γενικά)Με Na ελευθερώνουν υδρογόνο 2 CH 3 OH + 2Na  2 CH 3 ONa + H 2 ΑΛΚΟΟΛΕΣ ΠΡΩΤΟΤΑΓΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΤΑΓΕΊΣ. ΟΞΕΙΔΩΝΟΝΤΑΙ δηλαδή αποχρωματίζουν οξ. Δ. KMnO 4, ή αλλάζουν το χρώμα του όξ. Δ. K 2 Cr 2 O 7. 5 CH 3 CH 2 OH +2 KMnO 4 + 6 HCl  5 CH 3 CH=O + 2MnCl 2 + 2 KCl +8 H 2 O ΑΛΚΟΟΛΕΣ της μορφής C v H 2v+1 CH(OH)CH 3 v>0 Δίνουν αλογονοφορμική αντίδραση, δηλ. με (NaOH+ I 2 ), σχηματίζουν κίτρινο ίζημα CHI 3. CH 3 CH 2 OH + 6 NaOH +4 I 2  HCOONa + CHI 3 + 5 NaI + 5 H 2 O ΑΛΔΕΫΔΕΣΟξειδώνονται από οξ. Δ. KMnO 4, όξ. Δ. K 2 Cr 2 O 7.και από ήπια οξειδωτικά μέσα, όπως: 1- Φελίγγειο υγρό (CuSO 4 +NaOH) και δίνουν κεραμέρυθρο ίζημα Cu 2 O. 2- Αμμωνιακό διάλυμα νιτρικού αργύρου (AgNO 3 +NH 3 ) και δίνουν «καθρέφτη» Ag. CH 3 CH=O + 2CuSO 4 + 5NaOH  CH 3 COONa+Cu 2 O+2Na 2 SO 4 +3H 2 O CH 3 CH=O + 2AgNO 3 +3NH 3 + H 2 O  CH 3 COONH 4 + 2 Ag + 2NH 4 NO 3

3 ΧΗΜΕΙΑ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦ.3.Ι: ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ–ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ (γ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝΧΑΡΑΚΤΗΡ. ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ KETONEΣ του τύπου C v H 2v+1 COCH 3 v>0 (και αιθανάλη) Δίνουν αλογονοφορμική αντίδραση, δηλ. με (NaOH+ I 2 ), σχηματίζουν κίτρινο ίζημα CHI 3. CH 3 COCH 3 + 3 NaOH +4 I 2  CH 3 COONa + CHI 3 + 3 NaI + 3 H 2 O ΟΞΕΑ1- Με Na δίνουν υδρογόνο 2- Αλλάζουν το χρώμα των δεικτών (πχ ερυθραίνουν το κυανούν βάμμα του Ηλιοτροπίου). 3- Με Ανθρακικά άλατα (πχ Na 2 CO 3 ) δίνουν CO 2 (g) 2CH 3 COOH+2Na  2CH 3 COONa +H 2 2CH 3 COOH + Na 2 CO 3  2CH 3 COONa + H 2 O + CO 2 HCOOH (Μυρμηκικό οξύ), ΗOOC-COOH (oξαλικό οξύ) ΟΞΕΙΔΩΝΟΝΤΑΙ δηλαδή αποχρωματίζουν οξ. Δ. KMnO 4, ή αλλάζουν το χρώμα του όξ. Δ. K 2 Cr 2 O 7. 5 HCOOH + 2 KMnO 4 +6 HCl  5 CO 2 + 2 MnCl 2 +2 KCl + 8 H 2 O ΦΑΙΝΟΛΕΣ (C 6 H 5 -OH), ΟΞΕΑ1-Τα υδατικά του διαλύματα έχουν όξινο χαρακτήρα δηλ. pH<7. (Ενώ των αλκοολών είναι ουδέτερα) 2- Αντιδρούν με βάσεις πχ ΝαΟΗ. Προσοχή: Οι φαινόλες δεν αντιδρούν με ανθρακικά άλατα όπως τα περισσότερα οξέα, αντιδρούν όμως με Na. C 6 H 5 OH + NaOH  C 6 H 5 ONa +H 2 O RCOOH + NaOH  RCOONa +H 2 O

4 ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΕΣΤΕΡΩΝ Οι εστέρες διακρίνονται έμμεσα από τα προϊόντα της υδρόλυσής τους με νερό σε όξινο περιβάλλον. (το οξύ, ή κυρίως την αλκοόλη) Για παράδειγμα αν θέλουμε να διακρίνουμε μεταξύ τους τον οξικό μεθυλεστέρα (CH 3 COOCH 3 ) από τον οξικό αιθυλεστέρα, (CH 3 COOCH 2 CH 3 ), τότε αφού υδρολύσουμε το άγνωστο δείγμα, προσθέτουμε σ’ αυτό αλκαλικό διάλυμα ιωδίου. Αν σχηματισθεί κίτρινο ίζημα, αυτό θα οφείλεται στην αιθανόλη, επομένως θα πρόκειται για τον δεύτερο εστέρα. Αντιδράσεις: CH 3 COOCH 3 + H 2 O  CH 3 COOH + CH 3 OH CH 3 COOCH 2 CH 3 + H 2 O  CH 3 COOH + CH 3 CH 2 OH CH 3 CH 2 OH + 6 NaOH + 4 I 2 → HCOONa + CHI 3 + 5NaI + 5 H 2 O ΧΗΜΕΙΑ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦ.3.Ι: ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ–ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ (δ)

5 ΧΗΜΕΙΑ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦ.3: ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ – ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ (ε) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ Συμπληρώστε τα κενά του πίνακα με τα σύμβολα (+) για την περίπτωση θετικής αντίδρασης και (-) για την περίπτωση αρνητικής αντίδρασης μεταξύ των ενώσεων της πρώτης στήλης και των αντιδραστηρίων της πρώτης γραμμής του πίνακα. NaNaOHCuCl+NH 3 KMnO 4 AgNO 3 +NH 3 Διάλ. Br 2 KOH+I 2 Na 2 CO 3 pH<7 ΠΕΝΤΑΝΙΟ 1-ΒΟΥΤΕΝΙΟ ΠΡΟΠΙΝΙΟ ΑΙΘΑΝΟΛΗ ΠΡΟΠΑΝΑΛΗ ΠΡΟΠΑΝΙΚΟ ΟΞΥ ΜΕΘΑΝΙΚΟ ΟΞΥ ΒΟΥΤΑΝΟΝΗ 2 ΜΕΘΥΛΟ-2-ΒΟΥΤΑΝΟΛΗ ΦΑΙΝΟΛΗ


Κατέβασμα ppt "ΧΗΜΕΙΑ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦ.3.I: ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ–ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ (α) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑ: Η ουσία Χ μπορεί να είναι η Α ή η Β. ΔΙΑΚΡΙΣΗ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google