Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Οξείδωση αλκοολών Οξείδωση αλκοολών προς καρβονυλικές ενώσεις (διαδικασία αντίστροφη αναγωγής των καρβονυλικών ενώσεων προς αλκοόλες) 1ο αλκοόλες σχηματίζουν.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Οξείδωση αλκοολών Οξείδωση αλκοολών προς καρβονυλικές ενώσεις (διαδικασία αντίστροφη αναγωγής των καρβονυλικών ενώσεων προς αλκοόλες) 1ο αλκοόλες σχηματίζουν."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Οξείδωση αλκοολών Οξείδωση αλκοολών προς καρβονυλικές ενώσεις (διαδικασία αντίστροφη αναγωγής των καρβονυλικών ενώσεων προς αλκοόλες) 1ο αλκοόλες σχηματίζουν αλδεϋδες ή καρβοξυλικά οξέα 2ο αλκοόλες σχηματίζουν κετόνες 3ο αλκοόλες δεν αντιδρούν

3 8. Οξείδωση πρωτοταγών αλκοόλων σε αλδευδες
Αποσπάται 1άτομο-H από το υδροξύλειο Και 1 άτομο-Η από το αλκοολικό άτομο C

4 RCH2OH Πρωτοταγή αλκοόλη RCH=O αλδεύδη Αιθανάλη ακεταλδευδη αιθανόλη

5 9. Οξείδωση δευτεροταγών αλκοο΄λων σε κετόνες
Αποσπάται 1άτομο-H από το υδροξύλειο Και 1 άτομο-Η από το αλκοολικό άτομο C

6 RCH(OH)R’ Δευτεροταγή αλκoόλη RCOR’ κετόνη Προπανόνη ακετόνη 2 προπανόλη

7 Οξείδωση πρωτοταγούς αλκοόλης σε οξύ από όξινο διάλυμα KMnO4
28Δ) 5 CH3CH2OH + 4KMnO4 + 6H2SO4  5 CH3CΟOH + 4MnSO4 + 2K2SO4 + 11H2O Οξείδωση δευτεροταγούς αλκοόλης σε κετόνη από διάλυμα KMnO4 : 29Α) 5 CH3CH(OH)-CH3 + 2KMnO4+ 3Η2SO4  5 CH3COCH3+ 2MnSO4 + K2SO4+8H2O

8 Οξείδωση πρωτοταγούς αλκοόλης σε αλδεΰδη από όξινο διάλυμα K2Cr2O7
28Δ) 3CH3CH2OH + K2Cr2O7 + 4Η2SO4 3CH3COOH + Cr2(SO4)3 + K2SO4 +7H2O Οξείδωση δευτεροταγούς αλκοόλης σε κετόνη από διάλυμα K2Cr2O7 : 29Δ) 3CH3CH(OH)CH3 +K2Cr2O7 + 4Η2SO4 3 CH3COCH3 +Cr2(SO4)3+K2SO4+7H2O

9 Οξείδωση μεθανικού ή μυρμηκικού οξέος σε CO2 (μόνο αυτό οξειδώνεται από όλα τα μονοκαρβοξυλικά )
5ΗCΟOH KMnO Η2SO4  5CO2 + 2MnSO4 + K2SΟ H2O

10 5(COOΗ)2 + 2ΚΜnO4 + 3Η2SO4  10CO2 + 2ΜnSO4 + K2SO4 + 8H2O
5(COONa)2 + 2ΚΜnO4 + 8Η2SO4  10CO2 + 2ΜnSO4 + K2SO4 + 8H2O +5Na2SO4

11 ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΑΛΔΕΫΔΩΝ με αντιδραστήριο Tollens
CvH2v1CH = O  2AgNO3  3NH3 H2O  CvH2v1COONH4  2Ag  + 2NH4NO3 CH3-CH2-CH=O  2AgNO3  3NH3 H2O CH3-CH2-COONH4  2Ag  + 2NH4NO3

12 Οξείδωση αλδεϋδών σε οξέα με φελίγγειο υγρό
CvH2v1CH=O  2CuSO4  5NαOH  CvH2v1COONα Cu2O2Nα2SO4 +3H2O CH3-CH=O  2CuSO4  5NαOH  CH3COONα  Cu2O  2Nα2SO4 +3H2O CH3-CH2CH=O  2CuSO4  5NαOH  CH3CH2COONαCu2O2Nα2SO4+3H2O

13 Αντιδράσεις αναγωγής οργανικών ενώσεων
Οι αντιδράσεις προσθήκης υδρογόνου στα αλκένια  αλκίνια, στις αλδεΰδες  κετόνες είναι αντιδράσεις αναγωγής.(ΤΑ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΝΕΙ ΣΤΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ) CH3-C Ν  2H  CH3-CH2-ΝH2 αιθανονιτρίλιο αιθυλαμίνη

14 Αλογονοφορμική αντίδραση
CvH2v+1-CH-CH v  | OH μεθυλοδευτεροταγείς αλκοόλες Για v = 0 αιθανόλη CH3CH2OHη μόνη πρωτοταγής αλκοόλη+αλκαλικό διάλυμα ΝαΟΗ ή ΚΟΗ+Cl2 ή Br2ή Ι2 αλογονοφόρμιο CHX3 χλωροφόρμιο CHCl3ή βρωμοφόρμιο CHBr3 ή ιωδοφόρμιο CHI3 (κίτρινο στερεό)

15 Σταδια αλογονοφορμικής αντίδρασης
ΟΞΕΙΔΩΣΗ CH3-CH(ΟΗ) CH3 +Cl2  CH3-CΟ-CH HCl ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ CH3-CΟ-CH Cl2  CH3 CΟ-CCl HCl ΔΙΑΣΠΑΣΗ C  C CH3-CΟ-CCl3 +ΝαΟΗ  CH3-CΟΟΝα +CHCl χλωροφόρμιο ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ 5ΗCl ΝαΟΗ  5ΝαCl H2O ΣΥΝΟΛΙΚΑ : CH3-CH(ΟΗ)-CH3 + 4Cl2 + 6ΝαΟΗ CH3COOΝα + CHCl ΝαCl + 5H2O

16 CvH2v1-CH(OH)-CH3 + 4Cl2 + 6ΝαΟΗ  CvH2v1COOΝα + CHCl3 + 5ΝαCl + 5H2O
CH3CH2ΟΗ + 4Cl2 + 6ΝαΟΗ  ΗCOOΝα + CHCl3 + 5ΝαCl + 5H2O CH3CH(OH)-CH3 + 4Br2 + 6ΝαΟΗ  CH3COOΝα+ CHBr3 + 5ΝαBr + 5H2O CH3CH2CH(OH)-CH3 + 4I2 + 6ΝαΟΗ  CH3CH2COOΝα + CHI3 + 5ΝαI + 5H2O

17 Αλογονοφορμική Παράδειγμα για τις αλδεΰδες  κετόνες
CvH2v+1-CΟ-CH v  μεθυλοκετόνες Για v = 0 ακεταλδεϋδη CH3CH=Ο η μόνη αλδεϋδη

18 Σταδια αλογονοφορμικής σε κετόνες αλδεύδες
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ CH3-CΟ-CH Cl2  CH3 CΟ-CCl HCl ΔΙΑΣΠΑΣΗ C  C CH3-CΟ-CCl3 +ΝαΟΗ  CH3-CΟΟΝα +CHCl χλωροφόρμιο ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ 3ΗCl ΝαΟΗ  3ΝαCl H2O ΣΥΝΟΛΙΚΑ : CH3-CΟ-CH3 +3Cl2 +4ΝαΟΗ CH3COOΝα CHCl3 + 3ΝαCl + 5H2O

19 CvH2v1-CO-CH3 + 3Cl2 + 4ΝαΟΗ  CvH2v1COOΝα + CHCl3 + 3ΝαCl + 3H2O
CH3CH=Ο + 3Cl2 + 4ΝαΟΗ  ΗCOOΝα + CHCl3 + 3ΝαCl + 3H2O CH3CO-CH3 + 3Br2 + 4ΝαΟΗ  CH3COOΝα+ CHBr3 + 3ΝαBr + 3H2O CH3CH2CO-CH3 + 3I2 + 4ΝαΟΗ  CH3CH2COOΝα + CHI3 + 3ΝαI + 3H2O


Κατέβασμα ppt "Οξείδωση αλκοολών Οξείδωση αλκοολών προς καρβονυλικές ενώσεις (διαδικασία αντίστροφη αναγωγής των καρβονυλικών ενώσεων προς αλκοόλες) 1ο αλκοόλες σχηματίζουν."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google