Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η προοπτική εξέλιξης των προγραμμάτων Ηλεκτρονικής Διά Βίου Μάθησης στην Ελλάδα Συμεών Δ. Ρετάλης & Γ. Κορρές ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η προοπτική εξέλιξης των προγραμμάτων Ηλεκτρονικής Διά Βίου Μάθησης στην Ελλάδα Συμεών Δ. Ρετάλης & Γ. Κορρές ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η προοπτική εξέλιξης των προγραμμάτων Ηλεκτρονικής Διά Βίου Μάθησης στην Ελλάδα Συμεών Δ. Ρετάλης & Γ. Κορρές ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Εργαστήριο Προηγμένων Τεχνολογιών Μάθησης & Πολιτισμού – CoSy-LLab: Computer Supported Learning Engineering Lab [http://cosy.ted.unipi.gr]

2 2 Σκοπός της παρουσίασης Να παρουσιαστεί ένα μοντέλο αξιολόγησης προγραμμάτων δια βίου εκπαίδευσης από απόσταση Εφαρμογή του μοντέλου αξιολόγησης στα προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ενηλίκων από Απόσταση του Κ.Ε.Ε.ΕΝ.ΑΠ

3 3 Ανάγκη για αξιολόγηση (1/2) Πολλοί και διαφορετικοί εμπλεκόμενοι με πολλαπλά και ποικίλα οφέλη, ανάγκες και απαιτήσεις (εκπαιδευόμενοι, εκπαιδευτές, διδακτικό και διοικητικό προσωπικό, υπεύθυνοι σπουδών, κτλ)  ποιοι είναι οι παράγοντες επιτυχίας για ένα πρόγραμμα δια βίου εκπαίδευσης από απόσταση  πως μετριέται η επιτυχία (ή αποτυχία) του προγράμματος

4 4 Ανάγκη για αξιολόγηση (2/2) Η αξιολόγηση είναι απαραίτητη για: (α)Την δικαιολόγηση της αρχικής πρωτοβουλίας και επένδυσης (β)Την διασφάλιση της επίτευξης των στόχων του προγράμματος (γ)Την βελτίωση των διαδικασιών και αποτελεσμάτων (δ)Την λήψη αποφάσεων για την επέκταση, συνέχιση ή διακοπή του προγράμματος Διαφορετική η αξιολόγηση προγραμμάτων Δια Βίου Εκπαίδευσης από τα παραδοσιακά εκπαιδευτικά προγράμματα

5 5 The No Significant Difference Phenomenon? Τ. Rusel "Difference in what?" Τι μετράμε και πώς μετράμε την αποτελεσματικότητα;

6 6 The No Significant Difference Phenomenon? Ο Russell ανάλυσε πάνω από 355 μελέτες αξιολόγησης προγραμμάτων εκπαίδευσης από απόσταση από το 1928 Κι αναφέρει  «that there is no evidence of any kind that categorically proves that technology has any impact on learning – either positive or negative» [http://www.nosignificantdifference.org]. "Difference in what?" Τι μετράμε και πώς μετράμε την αποτελεσματικότητα

7 7 Προγράμματα Κ.Ε.Ε.ΕΝ.ΑΠ – Κέντρο Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης ΕΝηλίκων από Απόσταση Βασικός σκοπός η ευκαιρία απόκτησης, εκσυγχρονισμού ή αναβάθμισης γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, συμπληρωματικών προς την τυπική εκπαίδευση, την αρχική επαγγελματική κατάρτιση και την προηγούμενη προσωπική, κοινωνική και επαγγελματική εμπειρία, καθώς και δυνατότητα πιστοποίησης των αποκτηθέντων γνώσεων από την παρακολούθηση των συγκεκριμένων προγραμμάτων. Προγράμματα  Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (250 ώρες)  Οικονομία - Διοίκηση – Επιχειρήσεις (250 ώρες)  Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων (100 ώρες) Οδηγούν σε Πιστοποιητικό Δια Βίου Εκπαίδευσης. Διδακτικό μοντέλο: συνδυάζει τεχνικές από την εκπαίδευση από απόσταση με τεχνικές παραδοσιακής εκπαίδευσης ενηλίκων.  3 ομαδικές συναντήσεις-σεμινάρια σε κάθε διδακτική ενότητα,  χρήση διαδικτυακών τεχνολογιών.

8 8 Η μάθηση στα χέρια των ενηλίκων με ευέλικτο τρόπο - Κ.Ε.Ε.ΕΝ.ΑΠ http://www.keeenap.gr/lms/

9 9 Εκπαιδευτικό υλικό Ψηφιακά μαθησιακά αντικείμενα σε μορφή διαφανειών- παρουσιάσεων με αφήγηση (ppt slides with audio-video) Ηλεκτρονικό βιβλίο Δραστηριότητες πρακτικής άσκησης Ασκήσεις αυτό-αξιολόγησης Βιβλιογραφία για το αντικείμενο κάθε διδακτικής ενότητας Δραστηριότητες Αξιολόγησης  Τελικό τεστ μέσω του Περιβάλλοντος Αυτό-Αξιολόγησης Ενηλίκων  Επίδοση στις μαθησιακές εργασίες-projects

10 10 Θεωρητικό πλαίσιο αξιολόγησης Διαμορφωμένος ορισμός αξιολόγησης προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης: Η συστηματική διαδικασία αποτίμησης της αξίας, της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας ενός εκπαιδευτικού προγράμματος, σύμφωνα με τα κοινώς αποδεκτά ή/και θεσπισμένα πρότυπα, κριτήρια και αρχές - της εκπαίδευσης ενηλίκων - της δια βίου μάθησης και - της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Κύριος σκοπός της διαδικασίας αξιολόγησης είναι η βελτίωση του προγράμματος

11 11 Προτεινόμενο μοντέλο αξιολόγησης

12 12 Προσέλκυση ενηλίκων στα προγράμματα του Κ.Ε.Ε.ΕΝ.ΑΠ

13 13 Αποτελέσματα – Ευρήματα (1/4) Κύριος λόγος συμμετοχής στο πρόγραμμα

14 14 Αποτελέσματα – Ευρήματα (2/4) Πρόταση προγράμματος σε άλλους Επίτευξη προσδοκιών από πρόγραμμα Για τους Εκπαιδευόμενους

15 15 Αποτελέσματα – Ευρήματα (3/4) Για τους Εκπαιδευτές Συνεργασία με εκπαιδευόμενουςΣυνεργασία με διοίκηση / οργανωτές

16 16 Αποτελέσματα – Ευρήματα (4/4) Για τον οργανισμό Κ.Ε.Ε.ΕΝ.ΑΠ Σχέσεις επικοινωνίας με υπευθύνους διδακτικών ενοτήτων Αποτελεσματικότητα του θεσμού στα πλαίσια της προώθησης της δια βίου μάθησης

17 17 Συμπεράσματα – Προτάσεις (1/2) Οι εκπαιδευτές των τμημάτων περιφέρειας ανά διδακτική ενότητα αποτελούν κρίσιμη μεταβλητή και θα πρέπει να επιλέγονται με συγκεκριμένα κριτήρια, αλλά και να επιμορφώνονται συνεχώς και με σωστό τρόπο, ώστε να έχουν τις γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για ένα τέτοιο συγκεκριμένο ρόλο. Η αρμονική συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων συντελεστών (εκπαιδευτών, υπεύθυνων διδακτικών ενοτήτων και υπευθύνων προγράμματος σπουδών) αποτελεί παράγοντα επιτυχίας, αφού επιλύονται πολύ γρήγορα διδακτικά και διαδικαστικά προβλήματα. Το μαθησιακό περιεχόμενο να μπορεί να εμπλουτιστεί με εύκολο και γρήγορο τρόπο. Οφείλεται να εξεταστεί το θέμα ομοιογένειας των εκπαιδευτικών ομάδων ως προς τις αρχικές δεξιότητες τους σε χρήση υπολογιστών Η άμεση και αποτελεσματική τεχνική υποστήριξη εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων είναι σημαντικότατος παράγοντας Διαφαίνονται πολύ ενθαρρυντικά στοιχεία για την συνέχιση και επέκταση του προγράμματος και σε άλλους θεματικούς τομείς

18 18 Συμπεράσματα – Προτάσεις (2/2) Οι εκπαιδευτές πρέπει να επιμορφώνονται εκ των προτέρων και σε επαρκή χρονικά πλαίσια, ειδικά σε μεθόδους διδασκαλίας εξ αποστάσεως, έτσι ώστε να διαθέτουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες να διαχειριστούν με δημιουργικό και παραγωγικό τρόπο τα ηλεκτρονικά εργαλεία και συστήματα που είναι διαθέσιμα. Το ηλεκτρονικό μαθησιακό περιβάλλον πρέπει να είναι εύκολο στην πλοήγηση, έτσι ώστε να επιτρέπει στους εκπαιδευόμενους να επικεντρώνονται στο περιεχόμενο παρά στην τεχνολογία. Οι δραστηριότητες που εκτελούνται εξ αποστάσεως, καλό είναι να εμπλέκουν τους εκπαιδευόμενους σε μια συχνή επικοινωνία με τους συναδέλφους τους και με τον εκπαιδευτή, έτσι ώστε να μην παρουσιάζονται αξιοσημείωτα χρονικά «κενά» μεταξύ των ομαδικών συναντήσεων, και να διατηρείται μια ομοιογένεια στην εξέλιξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην αφομοίωση γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες στην καθημερινότητα και την εργασία του κάθε εκπαιδευόμενου, εφόσον ο κύριος λόγος παρακολούθησης του προγράμματος αποδεικνύεται ότι είναι η βελτίωση της υπάρχουσας εργασιακής θέσης. Ο εκπαιδευτικός οργανισμός οφείλει να υποβάλλει τα προγράμματα του σε διαρκείς διαδικασίες αξιολόγησης, με σκοπό την συνεχή βελτίωση και αύξηση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου.

19 19 Καταλήγοντας Δεν υπάρχει πλέον το “novel effect”! Η σχεδίαση συστημάτων ηλ. μάθησης είναι:  Τέχνη και επιστήμη ταυτόχρονα M.C. ESCHER


Κατέβασμα ppt "Η προοπτική εξέλιξης των προγραμμάτων Ηλεκτρονικής Διά Βίου Μάθησης στην Ελλάδα Συμεών Δ. Ρετάλης & Γ. Κορρές ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google