Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Základné diagnostické metódy v medicíne (2. doplnené vydanie)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Základné diagnostické metódy v medicíne (2. doplnené vydanie)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Základné diagnostické metódy v medicíne (2. doplnené vydanie)
Ján Jakuš

2 Základné diagnostické vyšetrovacie metódy
Cieľ: kvalifikovane diagnostikovať ochorenie pacienta a nasadiť účinnú terapiu. Diagnóza ochorenia – zahrňuje pôsobenie tzv. komplex-ného lekára, ktorý zahrňuje pôsobenie všetkých zdravotníckych pracovníkov. Základom správnej diagnostiky ochorenia je kvalitne urobená ANAMNÉZA ( ktorá sa viac ako 50% podieľa na stanovení správnej diagnózy) a VYŠETRENIE (základné a špecializované). Anamnéza - dialóg medzi lekárom a pacientom, v ktorom lekár kladie zmysluplné otázky tykajúce sa začiatku ochorenia, charakteru priznakov ( kašeľ v noci, dýchavičnost, opuchy členkov), ale pýta sa aj na prekonané ochorenia pacienta, užívanie liekov, alergiu na lieky , choroby u rodinných príslušníkov, zamestnanie, podmienky bývania , životosprávu etc.

3 Vyšetrenie pacienta Všetky dg. metódy a vyšetrenia( EKG, EEG, RTG...) majú v zásade len pomocnú úlohu, lekár by nemal absolutizovať výsledky získané jednou metódou, ale mal by zachovat panoramatický pohľad na pacienta a liečiť pacienta ako celok , liečiť nie príznaky-symptómy choroby , ale príčinu ochorenia. (Medicína založená na dôkazoch) Diagnostické a liečebné metódy v medicíne odrážajú jestvujúci stav techniky, najmä elektroniky- zavádzanie nanotechnológii a počítačovej techniky do všetkých oblastí spoločenského života, vrátane medicíny. Cieľom je najmä rýchlo, presne, kvalitne a prehľadne spracovať informácie o pacientovi (elektronický chorobopis, plán vyšetrení...) V nemocniciach u nás sa postupne zavádzajú a skvalitňujú tzv. nemocničné informačné systémy, ktorých cieĺom je nielen archivácia údajov- teploty, tlaku a pod, presný denný rozpis liečiv pre pacienta, injekcií, infuzií , počítač pripraví žiadanky na vyšetrenia a pod.

4 V medicíne sa začali používať počítače najskôr v laboratóriách klinickej biochémie, kde fungoval tzv. centrálny počítač, ktorý riadil činnosť viacerých prístrojov. Dnes sú všetky moderné meracie prístroje vybavené vlastným počítačom. Počítače zabudované v prístrojoch zhromaždujú výsledky meraní, automatizuje kalibráciu zariadení, prepočítava výsledky, porovnáva ich s naležitými hodnotami a upozorní i na príp. chyby merania, zhotoví tabuľky, grafy a pod. Napr. v laboratóriach funkčných vyšetrení srdca a pľúc počítač zhodnotí jednotlivé časti EKG krivky , dychových objemov, vitálnej kapacity etc. V neurologickom laboratóriu počítač zhodnotí EEG záznam, EMG , ENG záznam a pod. Rozhodujúcim článkom stanovenia konečnej dg. je vždy lekár + VŠ vzdelaný personál. Kompetenciou lekára je stanovenie konečnej dg. ochorenia a návrh účelnej farmakoterapie-liečba ochorenia.

5 Historický vývoj medicíny a jej metód.
Medicína - najstaršia veda , súvisí s uvedomením si bolesti a snahou ju odstrániť Kultové liečiteľstvo - sugescia, zaklínanie, obete bohom. Prírodné liečiteľstvo - napr. bylinkárstvo I. Medicína prvotnopospolnej spoločnosti - 1. etapa primitívneho liečiteľstva, kombinácia kultového a prírodného liečiteľtva ( napr. primitívna chirurgia pri trepanácii lebky u ľudí s nádormi , alebo pri epilepsii s cieľom vyhnať z hlavy zlých duchov). II. Medicína otrokárskej spoločnosti (5000 p.n.l.)- medicína staročínska, staroindická, medicína starého Grécka a neskôr medicína Rímskej ríše. Liečenie chorých v chrámoch, neskôr v príbytkoch lekárov. Cieľom bolo aby nielen otrokar , ale aj otrok a vojak boli silní a zdraví Medicína Starého Egypta: 4 prvky – vzduch, voda, oheň, zem. Špecializácia medicíny na očné, kožné, útrobné, zubné. Predstaviteľ – Ihmotep (balzamovanie mŕtvych)

6 Medicína Asýrska a Babylonská : Choroby ako dôsledok hriechov, prvá systemizácia chorob ( choroby duševné, pohlavné, prenosné, základy hygieny (kanalizácia). Chamurapi- vládca Babylonu – jeho zákonník stanovil odmenu za výkon lekára, ale aj zodpovednosť lekára za svoju prácu. Medicína Starej Číny: bylinkárstvo (žeň-šeň). Názor na choroby vychádzal z filozofie Jan a Jin. „Jan“- sila aktívna, mužská vytvárajúca životné teplo. „Jin“- sila pasívna, ženská, chladná,ich rovnováha. Liečebná metóda - akupunktúra (vpichovanie kamenných, neskôr kovových ihiel do 600 miest na tele ). Medicína Starej Indie: na rozdiel od ostatnych kultúr boli mozne pitvy, rozvoj chirurgickej techniky –poznali asi 120 nástrojov, kolíska plastickej chirurgie., rastlinné lieky. Starogrécka medicína : mala hlavný vplyv na medicínu v Európe. Kult lekára Asklépia (boh medicíny)- znak medicíny- palica s omotaným hadom. Lekári boli súčasne filozofmi ( Aristoteles, Platón, Demokritos). Najvýznamnejší lekár staroveku bol Hippokrates ( známa je jeho prísaha). Je to zakladateľ vedeckej, racionálnej medicíny ( v organizme pôsobia 4 šťavy-krv, žlč, hlien, čierna žlč, ktoré podmienujú zdravie aj temperam.človeka). Poznal perkusiu a auskultáciu.

7 Liečil na základe morálneho príkazu : nihil nocere .
Medicína Starého Ríma: vojenská medicína, lekármi boli najmä Gréci: napr. Asklépiades ( zaviedol tracheotomiu a potné kúry). Galenos – asi 400 lekárskych diel . Mal dobré anatomické znalosti -objavil hlavové nervy, liečil horúčku studenými obkladmi atď. III. Medicína feudalizmu - začína rozpadom Rímskej ríše (4 stor. n. l), nevoľníci, poľnohospodárstvo, presuny kmeňov, častý výskyt pandémií ( mor, cholera, kiahne). V Európe bola medicína po celý stredovek v područí cirkevnej ideológie (scholastiky, teologické učenia), ktoré brzdili rozvoj vedy. Medicína v kláštoroch (mnísi). Cirkevný zákaz pitiev a operácií. Ibn Sinna - Avicenna – lekár, prírodovedec a filozof. Napísal celú encyklopédiu medicíny. V chirurgii zdôrazňoval potrebu zručnosti a anatómie. Medicína Renesancie -vplyvom humanizmu rozvoj prír. vied i medicíny. Padov, Bologna.

8 Predstavitelia: Serveto – spoznal funkciu pľúcneho obehu
Predstavitelia: Serveto – spoznal funkciu pľúcneho obehu. Vesalius -zakladateľ vedeckej anatómie . Ján Jessenius Jesenský – rektor Karlovej Univerzity v Prahe, prvá verejná pitva v Európe – , bol popravený po bitke na Bielej Hore v r. 1621 IV. Medicína konca feudalizmu (od 17 stor.) - pokrok v medicíne súvisí s rozvojom filozofie humaniz-mu, renesancie a racionalizmu. V medicíne sa rozvíja samaritánstvo (ľudomilstvo, charita). Zostrojenie mikros-kopu A.Leeuwenhoekom v r viedlo k rozvoju medicíny odhalením bunky. Predstavitelia: Wiliam Harvey - objaviteľ krvného obehu (1628), rozvoj fyziológie srdca a ciev, predpokladal že medzi artérie a vény sú vradené kapiláry. Rozvíjal embryológiu. Marcello Malpig-hi- opísal filtračný aparát v obličke a zloženie alveolov. Marcus Marci – český lekár uplatňoval fyziku a matema-tiku v medicíne. Písal o vplyve mechaniky a svetla na organizmus. Opisal mechanizmus tzv. protinárazu, pri zlomeninách lebky. Opísal základy priestorového a fareb-ného videnia. Sydenham Thomas anglický lekár -skúmal infekčné choroby, podagru (dna). V tejto klesá počet felčia-rov a stúpa počet bakalárov a magistrov vedy lekárskej.

9 V. Medicína skorého kapitalizmu (18 stor).
koniec vlády Márie Terézie, rozvoj vedy (Lomonosov, Lavoiser). Funkcia lekárov sa dostala pod kontrolu štátu. Rozvoj lekárskych fakúlt. Skúmala sa najmä nervová činnosť. Vytvára sa patologická anatómia a pracovné lekárstvo ako medicínske odbory, značný rozvoj chirurgie a pôrodníctva. Procházka Jirí –významný český anatóm, fyziológ a očný lekár. Rozvíjal učenie o funkcii nervového systému. V r angličan Jenner Edward- objavil očkovania proti pravým kiahňam (tekutý obsah pľuzgierov kravských kiahní očkoval deťom aby získali imunitu a nedostali kiahne pravé) . Rayman Jan –uhorský lekár, priekopník variolizácie ( prenos zriedenej tekutiny z pľuzgierov chorého na zdravého človeka – skúsil to u svojej 2a pol ročnej dcéry). Hahnemann Christian –zakladateľ homeopatie (spôsob liečenia „podobného podobným“). Rozvoj homeopatie v Paríži, vo Viedni bola dlho zakázaná. Rakúšan Franz Mesmer–zakladateľ teórie živočíšneho magnetizmu, založeného hlavne na sugescii.

10 VI. Medicína rozvinutého kapitalizmu (19. stor
VI. Medicína rozvinutého kapitalizmu (19. stor.) – obdobie  buržoázno-demokratických revolúcii. Vo vede Mendelejev objavil periodickú tabuľku chemických prvkov, Charles Darwin- objav dedičnosti a premenlivosti. V medicíne sa zaviedol pokus na zvierati , vznikla mikrobioló-gia, bol založený Červený kríž ako medzinárodná organizácia pomoci chorým. Predstavitelia: Liebig Justus –zakladateľ lekárskej chémie. Wilhelm Karl Fridrich- fyziológia močového ústrojenstva, výskum krvného obehu. Ivan Petrovič Pavlov –skúmal vyššiu nervovú činnosť u psov , podmienené reflexy slinenia, nervovú reguláciu slinenia. Jan Evangelista Purkyňe – český fyziológ, jeden z najvýznamnejších svetových fyziológov. Výskum zraku, teórie videnia, objav bunky ako základnej stavebnej jednotky, objav nervových vlákien v srdci. V r založil Spolok českých lekárov. Karel Rokytanský –viedenský lekár patologický anatóm Za život vykonal veaj pitiev. Ivan Michaljovic Sečenov ruský fyziológ – študoval  reflexy. Rudolf Virchow –nemecký patologický anatóm študoval chorobné stavy roznych typov buniek v tele. Einthoven Wilhem –študoval elektrické potenciály v srdci a funkciu prevodového systému srdca. Zostrojil prvý EKG-graf.

11 Lister Josef – anglický chirurg, zakladateľ učenia o antisepse
Lister Josef – anglický chirurg, zakladateľ učenia o antisepse. –použil karbol pri vymývaní operačnýách rán. Mendel Johan Gregor – moravský prírodovedec-objaviteľ zákonov dedičnosti. Semmelweis Ignác – maďarský lekár zakladateľ učenia o asepse. (zaviedol umývanie rúk lekárov chlórovou vodou a znížil tak výskyt sepsy u rodičiek po pôrode). Škoda Josef - český lekár, zdokonalil vyšetrovanie posluchom (auskultácia) a poklopom (perkusia). Claude Bernard – francúzsky lekár, zakladateľ modernej experimentálnej fyziológie. Robert Koch- zakladateľ bakteriológie, objavil pôvodcu TBC, pôvodcu antraxu, pôvodcu cholery. Ilja I. Mečnikov – ruský imunológ , objavi-teľ fagocytózy. Louis Pasteur - francúzsky chemik, zaklada-teľ mikrobiológie, objavil úlohu kvasiniek pri alkoholovom a mliečnom kvasení, zaviedol pasterizáciu- ničil kvasinky zahriatim na 60 stupňov C. Urobil prvé očkovanie proti besnote vr Zigmund Freud – rakúsky psychiater, založil učenie o psychoanalýze- sexuálny pud, vplyvy podve-domia na rozvoj človeka. Thomayer Josef ceský klinický lekár zakladateľ modernej internej medicíny.

12 Ambro Ján slovenský lekár - pôrodník, priekopník zdravot-nej starostlivosti o matky- propagátor asepsy na Slovens-ku. Esmarch Johan August- nemecký vojenský chirurg (gumenné škrtidlo proti krvácaniu, trojcípy šátok ako záves). Helmholz Herman – nemecký lekár, zakladatel ocneho lekárstva, zaoberal sa akomodáciou, farebným videnim , zostrojil oftalmoskop. Zaoberal sa aj vnimanim zvuku a vyšetrovaním sluchu. Pirogov N.I. –ruský chirurg , zakladatel modernej vojenskej chirurgie... VII. Medicína 20. storočia (obdobie imperializmu a socializ-mu)-významný pokrok v prírodných vedách, pokrok vo fyzike a v technológiách dochádza k rozvoju diagnostic-kých a terapeutických metód v medicíne (rontgenologia, nukleárna medicína, elektronova mikroskopia, klinická biochemia, endokrinológia, transplantácie., zavedenie antibiotík, objav krvných skupín a transfúznej techniky, vznik WHO, po II. svet. vojne, etc.). Rozvoj fyziky - Maria Curie-Sklodowska – objaviteľka umelej rádioaktivity spolu s manželom Pierre Currie. Rozvoj medicíny – predstavitelia: Berger Hans – objaviteľ elektroencefa-lografu.

13 Forsman Werner – nemecký lekár zaviedol katetrizáciu srdca
Forsman Werner – nemecký lekár zaviedol katetrizáciu srdca. Riva- Rocci vynálezca sfygmomanometrie- nepriameho merania krvného tlaku. Ascheim Selmar - spoluobjaviteľ tehotenského testu založeného na prítomnosti pohlavných hormónov v moči tehotných žien. Banting Frederic objaviteľ inzulínu (1922). Francis Crick anglický molekulárny biológ- objaviteľ štruktúry DNA spolu s J. Watsonom v r Kendal Edward americký biochemik, objaviteľ tyroxínu a hormónov kôry nadobličiek. Knaus Herman rakúsky gynekológ, autor teórie neplodných dní. Szent - Gorgyi maďarský biochemik –objavil vitamín C a pripravil syntetický kys. askorbovú. Christian Barnard- juhoafrický chirurg v roku 1967 vykonal prvú úspešnú transplantáciu ľudského srdca v Kapskom Meste. Pacient žil 18 dní. V r urobil druhú transplantáciu-pacient žil skoro 20 mesiacov. Ehrlich Paul -imunológ , vyrobil preparat Salvarsan proti syfilisu, objavil niektoré činidlá na dôkaz bilirubínu a cukru v moči.

14 Hans Selye kanadský patofyziológ, autor teórie stresu pri nadmernej záťaži organizmu. –opísal 3 štádia stresu (alarmová reakcia, odolávanie, stav zlyhania organizmu). Blaškovič Dionýz – významný slovenský lekár -virológ (vírus chrípky, virus kliešťovej encefalitídy). Alexander Fleming – škótsky lekár-bakteriológ, objaviteľ antibioti-ka penicilínu ( 1929) a enzýmu lysozýmu v r Je to zakladateľ éry antibiotík. Jan Jánsky český psychiater, jeden z objaviteľov krvných skupín v r Na rozdiel od Landsteinera- Jansky objavil vsetky 4 krvne skupiny, zatial čo Landsteiner 3 skupiny ( v.r. 1901). Landsteiner spolu s Wienerom objavili v r aj Rh faktor. De Bakey – americký chirurg, tvorca umelého srdca. Stanislav Kostlivý –český chirurg, zakladateľ slovenskej chirurgie v Bratislave. Karol Šiska- vyznamný slovenský kardiochirurg. V r urobil prvú transplantáciu srdca v krajinách RVHP....Pokračovateľom dnes je prof. Fischer- Národny ústav kardiológie Bratislava

15 Klasifikácia A. Metódy biochemické –krvné testy, Testy na obsah minerálov - Na, K, Ca..., Glukózy, Močoviny, Cholesterolu, Hormónov v krvnej plasme,v liquore, v moči. Nádorové a enzymatické markery, etc... B. Metódy fyzikálne 1. Mechanické : e.g. Auskultá-cia, Perkusia, Palpácia, Meranie TK (nepriama me-tóda), Meranie telesnej teploty..... 2. Elektrické:EKG, EEG, EMG, ENG, ERG, Audiometria, Meranie TK (priama metó-da,) Meranie prietoku krvi, Meranie prietoku vzdu-chu (pneumotachografia)... 3. Elektromechanické: Spiro-metria, Energometria, Odpovede. svalu na el. podráždenie-superpozícia, sumácia, tetanus...

16 4. Optické a Optoelektrické: Svetelná mikroskopia, Elektrónová mikroskopia, Oftalmo-skopia, Otoskopia, Bronchoskopia, Fibroskopia... 5. Ultrazvukové (Dopplerovské) metódy: Angiografia, Ultrasonografia, Echokardiografia... 6. Röntgenové zobrazovacie metódy: Skiaskopia, Skiagrafia, Klasická tomografia, Počí-tačová tomografia (CT)... 7. Metódy Nukleárnej Medicíny: Rádio-izotopové vyšetrenia , Gamagrafia, Pozitrónová Emisná Tomografia (PET).... 8. Magnetické zobrazovacie metódy- Nukleárna Magnetická Rezonančná Tomografia (NMRT) 9. Kombinácia metód: AB, 1-8

17 Mechanické Metódy Palpácia- je subjektívna metóda vyšetrenia veľkosti a tvaru orgánov v tele pohmatom (napr. lymfatic-kých uzlín, sleziny, obličiek, pečene, apendixu... Perkusia- je subjektívna metóda vyšetrenia veľkosti a tvaru, príp. hraníc medzi orgánmi poklopom (napr. prekrytie srdca pľúcami...).Doktor používa 3. prst pravej ruky ktorým klepe na 3.prst ľavej ruky položenej na telo a rozochvieva tým tkanivo. Výsledkom sú zvuky, typické pre vibráciu prísluš-ného tkaniva. Auskultácia- je subjektívna metóda zisťovania zvu-kov a šelestov posluchom za použitia fonendos-kopu. Meranie TK, Meranie telesnej teploty (viď prakt. cvičenia)

18 Elektrické Metódy - EKG,EEG,EMG,ENG
Elektrokardiografia (EKG) - je objektívna metóda hodnotenia el. potenciálov srdca, snímaných z povrchu kože končatín (4 elektródy) a hrudníka(6) (viď Praktické cvičenie) Electroencefalografia (EEG)- objektívna metóda hod-notenia el. potenciálov mozgu snímaných z povr-chu hlavy systémom elektród. Hodnotí sa frekvencia a amplitúda vĺn (rytmov). Významná napr.pri dg. Epilepsie. Vlny (rytmy): Alpha prítomný v pokoji, pri zavretých viečkach, f = Hz, A = 50 μV. Beta – pri otvorení očí, f = Hz, A = μV Theta – patologicky u dospelých, f = 4-7 Hz, A=50 μV Delta - v spánku REM (sny), f = 1- 4 Hz, A = 100 μV

19 Elektrokardiografia EKG zvody Bipolárne: I.II.III, CR, CL, CF Unipolárne: VR,VL,VF, aVR, aVL, aVF, V1-V6 EKG krivka

20 Metódy optické a optoelektrické
Svetelný mikroskop- využíva vidit. svetlo. Zloženie: okulár, objektív, kondenzor, posun stolíka, svetelný zdroj. Mikros-kop (aj lupa) zväčšujú zorný uhol medzi spojnicami vychá-dzajúcimi z 2 bodov na hodnotu minimálne 1´, pri ktorej môžeme vidieť 2 body vzdialené od seba 73μm ako dva. Rozlišovacia schopnosť: m (1/10 mm- 1/10 nm. Elektrónová mikroskopia- využíva ako médium tok elektró-nov. Ich zdrojom je „elektrónové delo“. E.prechádzajú cez veľmi tenkú vrstvu preparátu, ktorý zobrazia na projektí-ve. Obraz je snímaný videokamerou a prenesený na moni-tor. Rozlíšenie: 10-6 – 10-9m ( rádovo μm - ηm) Fibroskopia- fibroskop je 130 cm hadica s priemerom do 1,5 cm, vybavená optickými vláknami a tzv. kanálmi: obrazový kanál, svetelný kanál, premývací kanál, pracovný kanál s klieštikmi na excíziu tkaniva. Doktor sa pozerá cez optiku a posúva hadicu ( vidí obraz vredu žalúdka, alebo nádor, robi oplach, zoberie vzorku tkaniva.., etc).

21

22

23 Endoskopia a Fibroskopia

24 Ultrazvukové - Dopplerovské metódy
Ultrazvuk (UZV) je VF zvuk s f >20kHz (rádovo MHz) Zdroj: piezoelektrický kryštál, generátor UZV Podstata: UZV prechádza do tkaniva , časť z neho sa pohltí tkanivom, časť sa odrazí (Dopplerov efekt). Odrazená časť sa volá ECHO Pravidlo: Čím vyššia je frekvencia UZV (MHz), tým menej preniká do hĺbky tkanív, ale obraz orgánu je kvalitnejší a naopak. ECHÁ sú snímané špeciálnymi senzormi, spracovávané a zobra-zované buď na Č-B alebo farebný monitor. UZV metódy : Ultrasonografia, Echokardiografia, Angiografia...Jednorozmerné A,dvojrozmerné B, troj 3D a viacrozmerné... Vyšetrenia UZV sú nein-vazívne, rýchle, veľmi užitočné pre dg. ochorení a bezpečné aj pre plod.

25

26 Ultrasonografia - zobrazenie plodu

27 Metódy röntgenové: Skiaskopia, Skiagrafia, Klasická a Počítačová tomografia (CT)
Rtg žiarenie: objavené C.W.Röntgenom v r Nobelova cena v r Ide o ionizujúce, neviditeľné žiarenie, ne-bezpečné pre živé organizmy pre tvorbu el.nabitých iónov. Je to elmg. vlnenie fotoelektrónov (ako viditeľné svetlo), ale s veľmi krátkou λ = 0.05 ηm ,je to nejadrove žiarenie. Ochrana: olovené zástery, krátka expozícia,dozimetria Max. dávka za rok je 5 mSv/, pre stochastické (dávkovo nezávislé) a 50mSv pre deterministické (d. závislé) účinky. Zdroj: röntgenka (dióda s - Katódou a+ Anódou ). Elektróny vyletujú z rozžeravenej Katódy a letia vákuom až sú zabrz-dené Anódou ( vzniká tzv.brzdné rtg. žiarenie). Vytvorí sa len 1-2% rtg. žiarenia ,98% sa premení na teplo (chladenie je nutné) Žeraviaci el. prúd Katódy podmieňuje Intenzitu rtg. žiarenia. Čim väčší je anódový prúd tým tvrdšie (rýchlejsie a prenikavejšie) je rtg žiarenie (a naopak). Kosti a vzduch vytvárajú najväčší kontrast, mäkké tkanivá majú malý alebo žiadny kontrast na ich zvýraznenie sa podávajú kontrastné látky- Báryová kaša, Jódové kontrastné látky...

28 Rtg žiarenie brzdné a charakteristické . rontgenka

29 Skiagrafia

30

31 Počítačová TOMOGRAFIA vyšetrenie orgánu po vrstvách- dôležité na posúdenie prerastania nádoru cez steny orgánu do okolia a pod., na zistenie metastáz primárnych nádorov.. Prístroj = lôžko + „gantry“+ rontgenka+ detektory.

32 CT tomografia CT meria hustotu tkaniva v danej vrstve. Jed-notkou hustoty je tzv. Hounsfieldova jednotka–HU. 0 HU zodpovedá absorbcii rtg. žiarenia vodou, mínus 1000 HU odpovedá absorbcii rtg. žiarenia vzduchom, 3000 HU – absorbcii kost-ným tkanivom HU zodpovedá tukovému tkanivu CT umožňuje tzv. skenovanie orgánov po vrst-vách, lepší kontrast a menšia zrnitosť sa dosa-huju zvýšením intenzity rtg. Žiarenia ( katóda). Záťaž pacientov rtg. žiarením je rovnaká ako u klasickej skiagrafie. Záťaž pri klasických skénoch je asi 0,1 Rad/1 expozíciu .Pozor! „Soft “rtg žiarenie je nebezpečnejsie než „hard“ rtg žiarenie,lebo dlhšie zostáva v tele.

33 „Computerová“ tomografia (CT)

34 CT skenovanie - tumor v pľúcach

35 Metódy nukleárnej medicíny
Izotopové vyšetrenia - GAMAGRAFIA Využivajú zobrazenie orgánov pomocou prechodu ionizu-júceho žiarenia , ktoré vzniká v jadre atómov. t.j. jadrové žiarenie alfa, beta, gama a pozitrónové žiarenie . Príslušný typ žiarenia sa dosahuje vpravením látok –žiari-čov (rádioizotopov), ktoré sú zdrojom príslušného žiarenia, napr. alfa, beta, gama... Tieto sa vpravujú do krvi . Látky sa hromadia v orgáne, ktorý chceme vyšetriť a kedže vyžaru-jú ionizujúce žiarenie, toto sa deteguje pristrojom – gama-kamerou.Tak sa dajú zistiť napr. zápal alebo nádor štítnej žľazy po vpraveni radioizotopu J 131 do krvi . J 131 je kombinovaný beta- gama žiarič s polčasom rozpadu 8 dní. Cr51 je daľší rádioizotop používaný na vyšetrenie veľkosti, tvaru bielych a červených krviniek ( zistovanie rakoviny krvi, leukemie) Pri gamagrafii pečene sa vpravuje do krvi iný rádioizotop- P 32 a umožňuje dg. nádorov, či zápalov pečene .

36 Pozitrónová emisná tomografia (PET)
ide o neinvazívnu zobrazovacia tomografickú metódu využívajúcu rádiofarmaká ( napr.18 flórdeoxyglukóza) ,ktoré sa po vypití dostane krvou do tkaniva (nádoru) kde vyžaruje kladne nabité častice zvané pozitróny.Pozitróny reagujú s elektrónmi atómového obalu nádoru , dochádza k anihilácii hmoty častíc a energia z anihilácie sa vyžiari v podobe fotónov. Tieto fotóny sa zachytávajú tzv. scintilačnými detektormi a na obrazovke sa vytvori obraz orgánu vo vrstvách. Táto metóda má nízku rozlišovaciu schopnosť (len mm), kým napr. CT ma rozlišovaciu schop-nost 0,5 mm t.j. takmer 100- krát vyššiu.

37 Nukleárna magnetická rezonančná tomografia (NMRT)
Metóda nevyužíva rtg. žiarenie, ale magnetický re-zonančný signál (MRS) .Tento vzniká na základe rozkmitania (excitácia) protónov v jadrách atómov prvkov (C, P,Ca,Na), s nepárnym počtom protónov a ich následnej relaxácie (deexcitácia). Postup: Na tkanivá sa pôsobí najprv NF magne-tickým poľom z elektromagnetu a potom VF mag-netickým poľom z rádiofrekvenčných cievok (čo vedie ku tzv. Precesii). Potom sa náhle vypne VF magnetické pole z rádiofrekvenčných cievok. Protóny sa vracajú na svoje pôvodné sféry v jadre atómov a rozdiel energie sa vyžiari ako MRS.

38 Schéma vzniku NMR signálu, princíp NMRT

39

40 NMRT Výhody: neinvazívna metóda,
krátke trvanie vyšetrenia (10-20 min.) nezaťažuje pacienta aj keď in- tenzita magnet. poľa je vyššia (1-2 Tesla) vysoká rozlišovacia schopnosť Nevýhody: ekonomicky náročné vyšetrenie klaustrofóbia (strach v tuneli) silný hluk (z RF cievok) nemožno vyšetriť pacienta s kovovými implantátmi

41 Prajem Vám úspešný deň !


Κατέβασμα ppt "Základné diagnostické metódy v medicíne (2. doplnené vydanie)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google