Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Fyzika a chemie společně CZ/FMP/17B/0456 SOUBOR VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ FYZIKA + CHEMIE ZŠ A MŠ KAŠAVA ZŠ A MŠ CEROVÁ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Fyzika a chemie společně CZ/FMP/17B/0456 SOUBOR VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ FYZIKA + CHEMIE ZŠ A MŠ KAŠAVA ZŠ A MŠ CEROVÁ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Fyzika a chemie společně CZ/FMP/17B/0456 SOUBOR VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ FYZIKA + CHEMIE ZŠ A MŠ KAŠAVA ZŠ A MŠ CEROVÁ

3 Fyzika a chemie společně Obsah Souboru výukových materiálů: 1 Netradiční zdroje energie / Fyzika CZ 2 Optické vlastnosti oka / Fyzika CZ 3 Sluneční světlo, teplo a skleníkový efekt / Fyzika CZ 4 Magnet / Fyzika CZ 5 Gravitačná sila / Fyzika SK 6 Hustota látky / Fyzika SK 7 Hybnosť a impulz sily / Fyzika SK 8 Ohmov zákon, Elektrický odpor vodiča / Fyzika SK 9 Voda / Chemie CZ 10Vzduch / Chemie CZ 11Alkalické kovy / Chémia SK 12Oddeľovanie zložiek zmesí / Chémia SK

4 Fyzika a chemie společně soubor výukových materiálů Prezentace č. 6 Fyzika SK Název: Hustota látky Autor: Mgr. Ľubica Kiráľová Počet slidů: 12 Materiál navazuje na učivo:6. roč. ZŠ / CZ 6. roč. ZŠ / SK

5 HUSTOTA LÁTKY Výpočet hustoty látky

6 Čím sa líšia a čo majú spoločné telesá na obrázku? Vidíme, že telesá z rozličných látok s objemom 1 cm 3 majú rozličné hmotnosti. Telesá z tej istej látky s objemom 1 cm 3 majú rovnakú hmotnosť. Hliník 1cm 3 Železo 1 cm 3 Meď 1cm 3 Olovo 1 cm 3 2,7 g7,8 g8,9 g11,3 g Meď 1 cm 3 Meď 1 cm 3 Meď 1 cm 3 8,9 g

7 Z našich pokusov vyplýva: Hmotnosť 1 cm 3 látky je pre každú látku iná, ale pre tú istú látku je rovnaká. Túto vlastnosť látok opisujeme fyzikálnou veličinou hustota látky, označujeme ju písmenom gréckej abecedy ρ (čítaj ró).

8 Jednotky hustoty látky: g gram na kubický centimeter, značka — cm 3 kg kilogram na kubický meter, značka — m 3 Zapamätáme si: 1 kg/m 3 =0,001 g/cm 3 1 g/cm 3 =1000 kg/m 3

9 Hodnoty hustoty niektorých látok môžeme zapísať takto: hliník 2,7 g/cm 3 = 2700 kg/m 3 meď 8,9 g/cm 3 = 8900 kg/m 3 železo 7,8 g/cm 3 = 7800 kg/m 3

10 Ako vypočítame hustotu látky?

11 Hustotu látky vypočítame, ak delíme hmotnosť plného telesa z tejto látky jeho objemom. Túto vetu zapíšeme pomocou názvov a značiek veličín: hustota látky = hmotnosť plného telesa : objem telesa ρ = m : V alebo m ρ = — V

12 Príklad: Zlatý náramok s objemom 2,4 cm 3 má hmotnosť 46,32 g. Vypočítajte hustotu zlata v jednotkách: g/cm 3 Výpočet:

13 ρ = m:V ρ= 46,32 g : 2,4 cm 3 ρ= 19,3 g/cm 3 Odpoveď: Hustota zlata je 19,3 g/cm 3

14 Otázky: Ako označujem fyzikálnu veličinu – hustota látky? Aké sú jednotky hustoty látky? Ako vypočítame hustotu látky?

15 Zdroje: Janovič, J. a kol.: Fyzika pre 6. ročník ZŠ. Bratislava: SPN, 2002. ISBN 80-08-03455-6 Rástocká, E.: Fyzikálny zošit pre 6. ročník ZŠ. Bratislava: MAPA Slovakia, 2001. ISBN 80- 8067-051-X Lapitková V. a kol.: Fyzika pre 6. ročník ZŠ.Bratislava:EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o 2010. ISBN 978-80-8091_173-7


Κατέβασμα ppt "Fyzika a chemie společně CZ/FMP/17B/0456 SOUBOR VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ FYZIKA + CHEMIE ZŠ A MŠ KAŠAVA ZŠ A MŠ CEROVÁ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google