Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

S.Despotis Universitaet von Athen. 1. Ton Psalm 140 Kατευθυνθήτω ἡ προσευχή μου ὡς θυμίαμα ἐνώπιόν σου ἔπαρσις τῶν χειρῶν μου θυσία ἑσπερινή εἰσάκουσόν.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "S.Despotis Universitaet von Athen. 1. Ton Psalm 140 Kατευθυνθήτω ἡ προσευχή μου ὡς θυμίαμα ἐνώπιόν σου ἔπαρσις τῶν χειρῶν μου θυσία ἑσπερινή εἰσάκουσόν."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 S.Despotis Universitaet von Athen

2 1. Ton Psalm 140 Kατευθυνθήτω ἡ προσευχή μου ὡς θυμίαμα ἐνώπιόν σου ἔπαρσις τῶν χειρῶν μου θυσία ἑσπερινή εἰσάκουσόν μου, Κύριε. Lass als Rauchopfer vor dir stehen mein Gebet, das Erheben meiner Hände als Speisopfer am Abend, Herr erhöre mich

3 Θοῦ, Κύριε, φυλακὴν τῷ στόματί μου, καὶ θύραν περιοχῆς περὶ τὰ χείλη μου. Μὴ ἐκκλίνῃς τὴν καρδίαν μου εἰς λόγους πονηρίας, τοῦ προφασίζεσθαι προφάσεις ἐν ἁμαρτίαις. Σὺν ἀνθρώποις ἐργαζομένοις τὴν ἀνομίαν, καὶ οὐ μὴ συνδυάσω μετὰ τῶν ἐκλεκτῶν αὐτῶν. Bestelle, HERR, eine Wache für meinen Mund! Wache über die Tür meiner Lippen! Laß mein Herz sich nicht neigen zur bösen Sache, gottlos Taten zu begehen mit Männern, die Übeltäter sind. Ich mag nicht kosten von ihren Leckerbissen!

4 Παιδεύσει με δίκαιος ἐν ἐλέει, καὶ ἐλέγξει με, ἔλαιον δὲ ἁμαρτωλοῦ μὴ λιπανάτω τὴν κεφαλήν μου. Ὅτι ἔτι καὶ ἡ προσευχή μου ἐν ταῖς εὐδοκίαις αὐτῶν κατεπόθησαν ἐχόμενα πέτρας οἱ κριταὶ αὐτῶν. Ἀκούσονται τὰ ῥήματά μου, ὅτι ἡδύνθησαν ὡσεὶ πάχος γῆς ἐῤῥάγη ἐπὶ τῆς γῆς, διεσκορπίσθη τὰ ὀστᾶ αὐτῶν παρὰ τὸν ᾅδην. Der Gerechte schlage mich - es ist Gnade. Er strafe mich - es ist Öl für das Haupt. Mein Haupt wird sich nicht weigern. Denn noch immer bete ich trotz des Unheils, das sie tun. Sind sie gefallen in die Hände ihrer Richter, so werden sie meine Worte hören, daß sie lieblich sind. Wie wenn ein Fels sich spaltet und die Erde aufreißt, so sind ihre Gebeine hingestreut für den Schlund des Scheols.

5

6 1. Vesper Bei dieser wird anfangs PS. 104 vorgelesen, bekannt als „ προοιμιακός ", anschließend das l. Kathisma, das aus 8 Psalmen besteht. Dann werden nach alter Tradition antiphonisch die PS. 141 142 (und 129 Lxx) gesungen, wobei Verse daraus den christlichen Hymnen vorangestellt werden. Gewöhnlich werden auch drei Lektionen aus verschiedenen Büchern des A. Testaments vorgelesen, hauptsächlich aus dem Pentateuch und den Propheten, den Sprüchen oder aus dem Buch Sirach und dem der Weisheit. Die Lektionen hängen zusammen mit dem Fest des folgenden Tages, dessen Vesper die Rolle der Vigil übernimmt.

7

8

9

10

11

12

13

14 Das Alte Testament in der liturgischen Praxis der orthodoxen Kirche 1. Die Psalmen und die Propheten in der „Grossen Woche“ (Μεγάλη Ἑβδομάς) 2. Manche Hymnen mit „antijüdischem“ Inhalt 3. Die Nichtverwendung der Torah 4. Die christologische Auslegung des AT 5. Die Popularität des Psalters

15 Psalm 135 (Auswahl) Lobt, ihr Knechte des HERRN. Halleluja! Die ihr steht im Hause des HERRN, in den Vorhöfen des Hauses unseres Gottes! Halleluja! Denn gut ist der HERR; Halleluja! Lobt seinen Namen, denn er ist lieblich. Halleluja! Aἰνεῖτε δοῦλοι κύριον, Ἀλληλούϊα Oἱ ἑστῶτες ἐν οἴκῳ κυρίου ἐν αὐλαῖς οἴκου θεοῦ ἡμῶν, Ἀλληλούϊα Aἰνεῖτε τὸν κύριον ὅτι ἀγαθὸς κύριος, Ἀλληλούϊα Ψάλατε τῷ ὀνόματι αὐτοῦ ὅτι καλόν, Ἀλληλούϊα

16 Das Alte Testament in der liturgischen Praxis der orthodoxen Kirche 1. Die Psalmen und die Propheten in der „Grossen Woche“ (Μεγάλη Ἑβδομάς) 2. Manche Hymnen mit „antijüdischem“ Inhalt 3. Die Nichtverwendung der Torah 4. Die christologische Auslegung des AT 5. Die Popularität des Psalters 6. Die Oden 7. Die AT-Bücher die nicht vorgelesen werden 8. Die Verwendung der prophetischen Bücher in der Vesper

17 Gott ist mit uns, hört es, ihr Völker, und beuget euch, - denn Gott ist mit uns! Höret alle bis an die Enden der Erde. - Denn Gott ist mit uns! Mächtige, beuget euch, - Denn Gott ist mit uns! Denn wiederum werdet ihr Kraft erhalten und wiederum gebeugt werden, Μεθ' ἡμῶν ὁ Θεός, γνῶτε ἔθνη καὶ ἡττᾶσθε. Ὅτι μεθ' ἡμῶν ὁ Θεός. Ἐπακούσατε ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς, Ὅτι μεθ' ἡμῶν ὁ Θεός. Ἰσχυκότες ἡττᾶσθε. Ὅτι μεθ' ἡμῶν ὁ Θεός. Ἐὰν γὰρ πάλιν ἰσχύσητε, καὶ πάλιν ἡττηθήσεσθε. Ὅτι μεθ' ἡμῶν ὁ Θεός.

18 Auch wenn ihr im Rate beschließt, wird es der Herr zerstreuen. - Denn Gott ist mit uns! Und das Wort, das ihr redet, es wird unter euch nicht von Dauer sein, - Denn Gott ist mit uns! Unter eurer Furcht, leiden wir nicht; ja, wir haben keine Angst. - Denn Gott ist mit uns! Den Herrn, unsern Gott, Ihn heiligen wir. Er ist es, den wir fürchten. Καὶ ἣν ἂν βουλὴν βουλεύσησθε, διασκεδάσει Κύριος. Ὅτι μεθ' ἡμῶν ὁ Θεός, Καὶ λόγον, ὃν ἐὰν λαλήσητε, οὐ μὴ ἐμμείνῃ ἐν ὑμῖν, Ὅτι μεθ' ἡμῶν ὁ Θεός. Τὸν δὲ φόβον ὑμῶν οὐ μὴ φοβηθῶμεν, ουδ' οὐ μὴ ταραχθῶμεν. Ὅτι μεθ' ἡμῶν ὁ Θεός. Κύριον δὲ τὸν Θεὸν ἡμῶν, αὐτὸν ἁγιάσωμεν, καὶ αὐτὸς ἔσται ἡμῖν φόβος. Ὅτι μεθ' ἡμῶν ὁ Θεός.

19 Das Alte Testament in der liturgischen Praxis der orthodoxen Kirche 1. Die Psalmen und die Propheten in der „Großen Woche“ (Μεγάλη Ἑβδομάς) 2. Manche Hymnen mit „antijüdischem“ Inhalt 3. Die Nichtverwendung der Torah 4. Die christologische Auslegung des AT 5. Die Popularität des Psalters 6. Die Oden 7. Die AT-Bücher die nicht vorgelesen werden 8. Die Verwendung der prophetischen Bücher in der Vesper Konsequenzen

20 Αἰνεῖτε τὸν Κύριον ἐκ τῶν οὐρανῶν, Ἀλληλούϊα


Κατέβασμα ppt "S.Despotis Universitaet von Athen. 1. Ton Psalm 140 Kατευθυνθήτω ἡ προσευχή μου ὡς θυμίαμα ἐνώπιόν σου ἔπαρσις τῶν χειρῶν μου θυσία ἑσπερινή εἰσάκουσόν."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google