Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

auf stehen mit kommen be kommen = σηκώνομαι = έρχομαι μαζί = λαμβάνω

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "auf stehen mit kommen be kommen = σηκώνομαι = έρχομαι μαζί = λαμβάνω"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 auf stehen mit kommen be kommen = σηκώνομαι = έρχομαι μαζί = λαμβάνω

2 aufstehen = σηκώνομαι Frau Alexiou steht um zwanzig nach sechs auf. mitkommen = έρχομαι μαζί Carmen, kommst du am Montag mit? bekommen = λαμβάνω Ich bekomme den Brief (το γράμμα) morgen.

3 Trennbare und untrennbare Verben

4 Trennbare Verben stehen stehen auf auf nehmen nehmen mit mit an an
σύνθετα χωριζόμενα ρήματα 1. Αποτελούνται από δύο λέξεις 1η λέξη 2η λέξη Συνήθως πρόθεση ρήμα stehen stehen auf auf nehmen nehmen mit mit an an fangen fangen = αρχίζω 2. Τονίζονται στην πρώτη λέξη aufstehen mitnehmen anfangen 3. Μέσα στην πρόταση: Το ρήμα στην δεύτερη θέση κανονικά και η πρόθεση στο τέλος της πρότασης. Ich nehme meine Schultasche mit.

5 mitnehmen = παίρνω μαζί
ich nehme …………………………………. mit. du nimmst ………………………………….mit. er sie nimmt …………………………………. mit. es wir nehmen ………………………………….mit. ihr nehmt ………………………………….mit. sie nehmen ………………………………….mit. Sie

6 Trennbare Verben stehen auf 1. Wir …………….. um 7:15 …………… kaufst ein
Übung Ergänzen Sie die Verben aufstehen= σηκώνομαι stehen auf 1. Wir …………….. um 7:15 …………… einkaufen = ψωνίζω kaufst ein 2. ……………… du im Supermarkt ………….? fernsehen = βλέπω τηλεόραση sieht fern 3. Er ……………… jeden Abend ……….. mitkommen = έρχομαι μαζί kommt mit 4. Sabine …………….. auch ………..

7 Trennbare Verben fängt an 1. Der Unterricht ………….. um 8:15 ……… räume
Übung Ergänzen Sie die Verben anfangen= αρχίζω / fangen κλίνεται σαν το fahren fängt an 1. Der Unterricht ………….. um 8:15 ……… aufräumen = συγυρίζω / das Zimmer = το δωμάτιο räume auf 2. Ich ..………….. mein Zimmer …………. anrufen = τηλεφωνώ ruft an 3.Tobias ………… jeden Abend Sabine ……….. zumachen = κλείνω / die Tür = η πόρτα zu macht 4. Der Vater ……………..die Tür ………..

8 Untrennbare Verben suchen suchen be be suchen suchen ver ver ver ver
σύνθετα μη χωριζόμενα ρήματα 1. Αποτελούνται από δύο λέξεις 1η λέξη 2η λέξη πρόθεμα ρήμα = επισκέπτομαι suchen suchen be be suchen suchen = προσπαθώ ver ver ver ver stehen stehen = καταλαβαίνω 2. Τονίζονται στην δεύτερη λέξη besuchen versuchen verstehen 3. Μέσα στην πρόταση: Η σύνθετη λέξη (σύνθετο μη χωριζόμενο ρήμα) κλίνεται κανονικά στην δεύτερη θέση Ich besuche meine Tante.

9 untrennbare Verben bekomme 1. Ich ……………….….. den Brief ……… versteht
Übung Ergänzen Sie die Verben bekommen = παίρνω / der Brief = το γράμμα bekomme 1. Ich ……………….….. den Brief ……… verstehen = καταλαβαίνω versteht 2.Peter ..……………… die Aufgabe nicht …………. versuchen = προσπαθώ versuchen 3.Wir …… … noch einmal ………….. besuchen = επισκέπτομαι besucht 4. Der Vater ………………...seine Eltern ……..

10 Was musst du mitnehmen? Ich kann die Aufgabe nicht verstehen.
Trennbare Verben und untrennbare Verben mit Modalverben Σύνθετα χωριζόμενα ρήματα και σύνθετα μη χωριζόμενα ρήματα με Modalverb. Τι πρέπει να πάρεις μαζί σου; Was musst du mitnehmen? Δεν μπορώ να καταλάβω την άσκηση (die Aufgabe) Ich kann die Aufgabe nicht verstehen. Το Modalverb κανονικά στην δεύτερη θέση και το σύνθετο χωριζόμενο ή μη χωριζόμενο ρήμα στο τέλος της πρότασης με τη μορφή απαρεμφάτου.

11 mitnehmen = παίρνω μαζί
ich muss ……………………………….. mitnehmen. du musst ………………………………..mitnehmen. er sie muss ………………………………..mitnehmen. es wir müssen ………………………………..mitnehmen. ihr müsst ………………………………..mitnehmen. sie müssen ………………………………..mitnehmen. Sie

12 2. ……………… du im Supermarkt ………………….?
Trennbare Verben und untrennbare Verben mit Modalverben Ergänzen Sie die Verben Übung aufstehen= σηκώνομαι / müssen müssen aufstehen 1. Wir …………….. um 7:15 ……….…………… einkaufen = ψωνίζω / können kannst einkaufen 2. ……………… du im Supermarkt ………………….? fernsehen = βλέπω τηλεόραση / dürfen darf fernsehen 3. Er ……………… jeden Abend ………….……….. mitkommen = έρχομαι μαζί / dürfen darf mitkommen 4. Sabine …………….. auch ..………………….

13 2.Peter ..……… die Aufgabe nicht ………………….
Trennbare und untrennbare Verben mit Modalverben Übung Ergänzen Sie die Verben verstehen = καταλαβαίνω / können kann verstehen 2.Peter ..……… die Aufgabe nicht …………………. versuchen = προσπαθώ / müssen versuchen müssen 3.Wir …… … noch einmal ………………….. besuchen = επισκέπτομαι / dürfen darf besuchen 4. Ich ………………...meine Freundin ………………..

14 Übung aussuchen = διάλεγω fernsehen = βλέπω τηλεόραση
Hausaufgaben: Arbeitsbuch Seite 86 Übung 15 aussuchen = διάλεγω fernsehen = βλέπω τηλεόραση einkaufen = ψωνίζω der Käse = τυρί die Wurst = λουκάνικο - αλλαντικά das Würstchen = λουκανικάκι das Abendbrot = το βραδινό nachmittags = κάθε απόγευμα nach = προς Übung

15 Trennbare und untrennbare Verben
Übung Ergänzen Sie die Verben aufstehen stehen auf 1. Wir …………….. um 7:15 …………… besuchen = επισκέπτομαι besucht 2. Der Vater ………………...seine Eltern …….. fernsehen sieht fern 3. Er ……………… jeden Abend ……….. verstehen = καταλαβαίνω / können kann verstehen 4.Peter ..……… die Aufgabe nicht ………………….

16 Trennbare und untrennbare Verben
Übung Ergänzen Sie die Verben bekommen = παίρνω / der Brief = το γράμμα bekomme 1. Ich ……………….….. den Brief ……… mitkommen = έρχομαι μαζί kommt mit 2. Sabine …………….. auch ..……… versuchen = προσπαθώ versuchen 3.Wir …… … noch einmal ………….. verstehen = καταλαβαίνω / können verstehen kann 4.Peter ..…………die Aufgabe nicht ………………….

17


Κατέβασμα ppt "auf stehen mit kommen be kommen = σηκώνομαι = έρχομαι μαζί = λαμβάνω"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google