Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Διδάσκοντες:Γιάννης Μαΐστρος Στάθης Ζάχος Νίκος Παπασπύρου

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Διδάσκοντες:Γιάννης Μαΐστρος Στάθης Ζάχος Νίκος Παπασπύρου"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Διδάσκοντες:Γιάννης Μαΐστρος (maistros@cs.ntua.gr) Στάθης Ζάχος (zachos@cs.ntua.gr) Νίκος Παπασπύρου (nickie@softlab.ntua.gr) http://www.softlab.ntua.gr/~nickie/Courses/progtech/ 1Νίκος ΠαπασπύρουΠρογραμματιστικές Τεχνικές Διαφάνειες παρουσίασης #1 (β) 4 Απλοί τύποι δεδομένων 4 Ορισμός μεταβλητών, αρχικοποίηση, σταθερές 4 Σχόλια 4 Εισαγωγή στις printf και scanf 4 Τελεστές και εκφράσεις

2 2Νίκος ΠαπασπύρουΠρογραμματιστικές Τεχνικές Τύποι δεδομένων (απλοί) u Ακέραιοι αριθμοί intchar u Καθορισμός προσήμανσης signedunsigned u Καθορισμός μεγέθους shortlong u Αριθμοί κινητής υποδιαστολής floatdouble

3 3Νίκος ΠαπασπύρουΠρογραμματιστικές Τεχνικές Πίνακας απλών τύπων δεδομένων char, signed char, unsigned char signed short int, unsigned short int signed int, unsigned int signed long int, unsigned long int float double long double u Με κόκκινο χρώμα όσα μπορούν να παραλειφθούν.

4 4Νίκος ΠαπασπύρουΠρογραμματιστικές Τεχνικές Ορισμός μεταβλητών int x; int x, y, z; double r; unsigned long abc;  Αρχικοποίηση int x = 1; int x, y = 0, z = 2; double r = 1.87; unsigned long abc = 42000000;

5 5Νίκος ΠαπασπύρουΠρογραμματιστικές Τεχνικές Σταθερές(i) u Ακέραιες 420-1 δεκαδικές 037 οκταδικές 0x1f δεκαεξαδικές 42U42L42UL unsigned & long u Κινητής υποδιαστολής 42.0-1.3 δεκαδικές 2.99e8 με δύναμη του 10 42.0F42.0L float & long double

6 6Νίκος ΠαπασπύρουΠρογραμματιστικές Τεχνικές Σταθερές(ii) u Χαρακτήρα 'a''0''$' u Ειδικοί χαρακτήρες \n αλλαγή γραμμής \' απόστροφος \\ χαρακτήρας \ (backslash) \t αλλαγή στήλης (tab) \" εισαγωγικό \0 χαρακτήρας με ASCII = 0 (null) \037 » με ASCII = 37 (οκταδικό) \0x1f » με ASCII = 1f (δεκαεξαδικό)

7 7Νίκος ΠαπασπύρουΠρογραμματιστικές Τεχνικές Σταθερές(iii) u Συμβολοσειρές "abc""Hello world!\n""a\"51\"" u Δηλώσεις σταθερών const int size = 10, num = 5; const double pi = 3.14159; const char newline = '\n'

8 8Νίκος ΠαπασπύρουΠρογραμματιστικές Τεχνικές Σχόλια  Μεταξύ /* και */ #include /* This simple program greets the world by saying "hello" */ void main () { printf( /* eh? */ "Hello world!\n"); } u Το παρακάτω είναι λάθος /* Nested /* comments */ are wrong! */

9 9Νίκος ΠαπασπύρουΠρογραμματιστικές Τεχνικές Εκτύπωση με την printf u Απλοί τύποι δεδομένων int %d char %c double %lf string %s u Παράδειγμα printf("%d, %lf, %c, %s\n", 42, 1.2, 'a', "hello"); u Αποτέλεσμα 42, 1.200000, a, hello

10 10Νίκος ΠαπασπύρουΠρογραμματιστικές Τεχνικές Εισαγωγή με την scanf u Ίδιοι κωδικοί για τους απλούς τύπους u Παράδειγμα int n; double d; char c; scanf("%d", &n); scanf("%lf", &d); scanf("%c", &c);

11 11Νίκος ΠαπασπύρουΠρογραμματιστικές Τεχνικές Ένα πιο σύνθετο παράδειγμα #include void main () { int celcius; double farenheit; printf("Give the temperature (C): "); scanf("%d", &celcius); farenheit = 9.0 * celcius / 5.0 + 32.0; printf("%d degrees Celcius ” "is %lf degrees Farenheit", celcius, farenheit); }

12 12Νίκος ΠαπασπύρουΠρογραμματιστικές Τεχνικές Τελεστές και εκφράσεις(i) u Αριθμητικοί τελεστές +-*/%+-*/% u Σχεσιακοί τελεστές ==!=<> = u Λογικοί τελεστές && λογική σύζευξη(και) || λογική διάζευξη(ή) ! λογική άρνηση(όχι)  π.χ. (x % 3 != 0) && !finished

13 13Νίκος ΠαπασπύρουΠρογραμματιστικές Τεχνικές Τελεστές και εκφράσεις(ii) u Τελεστές bit προς bit (bitwise) & σύζευξη bit(AND) | διάζευξη bit(OR) ^ αποκλειστική διάζευξη bit(XOR) ~ άρνηση(NOT) << ολίσθηση bit αριστερά >> ολίσθηση bit δεξιά u Παράδειγμα (0x0101 & 0xfff0) << 2  0x0400

14 14Νίκος ΠαπασπύρουΠρογραμματιστικές Τεχνικές Τελεστές και εκφράσεις(iii) u Τελεστής συνθήκης (a >= b) ? a : b u Τελεστής παράθεσης a-1, b+5 u Τελεστές ανάθεσης a = b+1 a += x ισοδύναμο με a = a + x u Τελεστές αύξησης και μείωσης a++a-- τιμή πριν τη μεταβολή ++a--a τιμή μετά τη μεταβολή


Κατέβασμα ppt "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Διδάσκοντες:Γιάννης Μαΐστρος Στάθης Ζάχος Νίκος Παπασπύρου"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google