Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΛΟΓ102: Τεχνολογία Λογισμικού Ι Διδάσκων: Νίκος Παπασπύρου 1Νίκος ΠαπασπύρουΛΟΓ102:

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΛΟΓ102: Τεχνολογία Λογισμικού Ι Διδάσκων: Νίκος Παπασπύρου 1Νίκος ΠαπασπύρουΛΟΓ102:"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΛΟΓ102: Τεχνολογία Λογισμικού Ι nickie@softlab.ntua.gr Διδάσκων: Νίκος Παπασπύρου http://www.softlab.ntua.gr/~nickie/TUC/log102/ 1Νίκος ΠαπασπύρουΛΟΓ102: Τεχνολογία Λογισμικού Ι Διαφάνειες παρουσίασης #10 4 Υλοποίηση ουράς 4 Υλοποίηση στοίβας 4 Ταξινομημένες λίστες 4 Κυκλικές λίστες

2 2Νίκος ΠαπασπύρουΛΟΓ102: Τεχνολογία Λογισμικού Ι Υλοποίηση ουράς(i) u Υλοποίηση με απλά συνδεδεμένη λίστα typedef struct list_tag { int data; struct list_tag * next; } ListNode; u Τύπος queue typedef struct { ListNode * first; ListNode * last; } queue;

3 3Νίκος ΠαπασπύρουΛΟΓ102: Τεχνολογία Λογισμικού Ι Υλοποίηση ουράς(ii) u Άδεια ουρά const queue queueEmpty = { NULL, NULL }; u Εισαγωγή στοιχείου void queueInsert (queue * qp, int t) { ListNode * n = (ListNode *) malloc(sizeof(ListNode)); if (n == NULL) { fprintf(stderr, "Out of memory\n"); exit(1); }

4 4Νίκος ΠαπασπύρουΛΟΓ102: Τεχνολογία Λογισμικού Ι Υλοποίηση ουράς(iii) u Εισαγωγή στοιχείου (συνέχεια) n->data = t; if (qp->last == NULL) qp->first = qp->last = n; else { qp->last->next = n; qp->last = n; } }

5 5Νίκος ΠαπασπύρουΛΟΓ102: Τεχνολογία Λογισμικού Ι Υλοποίηση ουράς(iv) u Αφαίρεση στοιχείου int queueRemove (queue * qp) { ListNode * n; int result; if (qp->first == NULL) { fprintf(stderr, "Nothing to remove" " from an empty queue\n"); exit(1); }

6 6Νίκος ΠαπασπύρουΛΟΓ102: Τεχνολογία Λογισμικού Ι Υλοποίηση ουράς(v) u Αφαίρεση στοιχείου (συνέχεια) n = qp->first; result = qp->first->data; qp->first = qp->first->next; free(n); if (qp->first == NULL) qp->last = NULL; return result; }

7 7Νίκος ΠαπασπύρουΛΟΓ102: Τεχνολογία Λογισμικού Ι Υλοποίηση ουράς(vi) u Εξέταση στοιχείου int queueHead (queue q) { if (q.first == NULL) { fprintf(stderr, "Nothing to see" " in an empty queue\n"); exit(1); } return q.first->data; }

8 8Νίκος ΠαπασπύρουΛΟΓ102: Τεχνολογία Λογισμικού Ι Υλοποίηση στοίβας(i) u Τύπος stack typedef ListNode * stack; u Άδεια στοίβα const stack stackEmpty = NULL; u Εισαγωγή στοιχείου void stackPush (stack * sp, int t) { ListNode * n = (ListNode *) malloc(sizeof(ListNode)); if (n == NULL) { fprintf(stderr, "Out of memory\n"); exit(1); }

9 9Νίκος ΠαπασπύρουΛΟΓ102: Τεχνολογία Λογισμικού Ι Υλοποίηση στοίβας(ii) u Εισαγωγή στοιχείου (συνέχεια) n->data = t; n->next = *sp; *sp = n; } u Αφαίρεση στοιχείου int stackPop (stack * sp) { ListNode * n; int result; if (*sp == NULL) { fprintf(stderr, "Nothing to remove" " from an empty stack\n"); exit(1); }

10 10Νίκος ΠαπασπύρουΛΟΓ102: Τεχνολογία Λογισμικού Ι Υλοποίηση στοίβας(iii) u Αφαίρεση στοιχείου (συνέχεια) n = *sp; result = (*sp)->data; *sp = (*sp)->next; free(n); return result; }

11 11Νίκος ΠαπασπύρουΛΟΓ102: Τεχνολογία Λογισμικού Ι Υλοποίηση στοίβας(iv) u Εξέταση στοιχείου int stackTop (stack s) { if (s == NULL) { fprintf(stderr, "Nothing to see" " in an empty stack\n"); exit(1); } return s->data; }

12 12Νίκος ΠαπασπύρουΛΟΓ102: Τεχνολογία Λογισμικού Ι Ταξινομημένες λίστες(i) u Τύπος slist typedef ListNode * slist; u Άδεια λίστα const slist slistEmpty = NULL; u Εισαγωγή στοιχείου void slistInsert (slist * lp, int t) { ListNode * n = (ListNode *) malloc(sizeof(ListNode)); if (n == NULL) { fprintf(stderr, "Out of memory\n"); exit(1); }

13 13Νίκος ΠαπασπύρουΛΟΓ102: Τεχνολογία Λογισμικού Ι Ταξινομημένες λίστες(ii) u Εισαγωγή στοιχείου (συνέχεια) n->data = t; while (*lp != NULL && (*lp)->data < t) lp = &((*lp)->next); n->next = *lp; *lp = n; }

14 14Νίκος ΠαπασπύρουΛΟΓ102: Τεχνολογία Λογισμικού Ι Ταξινομημένες λίστες (iii) u Αφαίρεση στοιχείου void slistRemove (slist * lp, int t) { ListNode * n; while (*lp != NULL && (*lp)->data < t) lp = &((*lp)->next); if (*lp == NULL) { fprintf(stderr, "The element was" " not found\n"); exit(1); }

15 15Νίκος ΠαπασπύρουΛΟΓ102: Τεχνολογία Λογισμικού Ι Ταξινομημένες λίστες (iv) u Αφαίρεση στοιχείου (συνέχεια) n = *lp; *lp = (*lp)->next; free(n); } u Εκτύπωση στοιχείων void slistPrint (slist l) { while (l != NULL) { printf("%d\n", l->data); l = l->next; } }

16 16Νίκος ΠαπασπύρουΛΟΓ102: Τεχνολογία Λογισμικού Ι Κυκλικές λίστες(i) u Τύπος clist typedef struct { ListNode * first; ListNode * last; } clist u Άδεια λίστα const clist clistEmpty = { NULL, NULL }; firstlast

17 17Νίκος ΠαπασπύρουΛΟΓ102: Τεχνολογία Λογισμικού Ι Κυκλικές λίστες(ii) u Εισαγωγή στοιχείου void clistInsert (clist * lp, int t) { ListNode * n = (ListNode *) malloc(sizeof(ListNode)); if (n == NULL) { fprintf(stderr, "Out of memory\n"); exit(1); } n->data = t;

18 18Νίκος ΠαπασπύρουΛΟΓ102: Τεχνολογία Λογισμικού Ι Κυκλικές λίστες(iii) u Εισαγωγή στοιχείου (συνέχεια) if (lp->first == NULL) { lp->first = lp->last = n; n->next = n; } else { n->next = lp->first; lp->last->next = n; lp->last = n; } }

19 19Νίκος ΠαπασπύρουΛΟΓ102: Τεχνολογία Λογισμικού Ι Κυκλικές λίστες(iv) u Αφαίρεση στοιχείου int clistRemove (clist * lp) { int result; if (lp->first == NULL) { fprintf(stderr, "Nothing to remove" " from empty list\n"); exit(1); } result = lp->first->data;

20 20Νίκος ΠαπασπύρουΛΟΓ102: Τεχνολογία Λογισμικού Ι Κυκλικές λίστες(v) u Αφαίρεση στοιχείου (συνέχεια) if (lp->first == lp->last) { free(lp->first); lp->first = lp->last = NULL; } else { lp->first = lp->first->next; free(lp->last->next); lp->last->next = lp->first; } return result; }

21 21Νίκος ΠαπασπύρουΛΟΓ102: Τεχνολογία Λογισμικού Ι Κυκλικές λίστες(vi) u Κυκλική κίνηση void clistMove (clist * lp) { if (lp->first != NULL) { lp->first = lp->first->next; lp->last = lp->last->next; } }

22 22Νίκος ΠαπασπύρουΛΟΓ102: Τεχνολογία Λογισμικού Ι Κυκλικές λίστες(vii) u Εκτύπωση στοιχείων void clistPrint (clist l) { ListNode * n; for (n = l.first; n != NULL; n = n->next) { printf("%d\n", n->data); if (n->next == l.first) break; } }


Κατέβασμα ppt "ΛΟΓ102: Τεχνολογία Λογισμικού Ι Διδάσκων: Νίκος Παπασπύρου 1Νίκος ΠαπασπύρουΛΟΓ102:"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google