Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μάθημα: Δίκτυα Υπολογιστών Remote MONitoring Copyright  Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 1 Remote MONitoring, RMON  Παρακολούθηση δικτύου (network monitoring):

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μάθημα: Δίκτυα Υπολογιστών Remote MONitoring Copyright  Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 1 Remote MONitoring, RMON  Παρακολούθηση δικτύου (network monitoring):"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μάθημα: Δίκτυα Υπολογιστών Remote MONitoring Copyright  Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 1 Remote MONitoring, RMON  Παρακολούθηση δικτύου (network monitoring):  Παρακολούθηση δικτύου (network monitoring): παρακολούθηση ενός υποδικτύου στο σύνολο του και όχι ξεχωριστά των συσκευών που είναι συνδεδεμένες σε αυτό.  Συσκευές παρακολούθησης δικτύου  Συσκευές παρακολούθησης δικτύου (network monitors):  Δημιουργία στοιχείων κίνησης συνολικά για το υποδίκτυο  Δημιουργία στοιχείων επίδοσης  Καθορισμός φίλτρων για τον προσδιορισμό πακέτων που αναλύονται  RMON MIB (RFC 1757)  RMON αντιπρόσωπος = RMON probe  RMON αντιπρόσωπος = RMON probe που αποτελείται από:  διεργασία SNMP αντιπροσώπου που υλοποιεί το πρωτόκολλο SNMP  διεργασία RMON που υλοποιεί την RMON MIB και τις σχετικές λειτουργίες  RMON probes ως:  Αυτόνομες (stand-alone) συσκευές με μοναδική λειτουργία την παρακολούθηση του δικτύου  Συσκευές που εκτελούν και άλλες λειτουργίες όπως σταθμοί εργασίες, δρομολογητές, κλπ.  Χρήση ενός RMON probe ανά υποδίκτυο

2 Μάθημα: Δίκτυα Υπολογιστών Remote MONitoring Copyright  Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 2 Η γενική αρχιτεκτονική RMON

3 Μάθημα: Δίκτυα Υπολογιστών Remote MONitoring Copyright  Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 3 RMON MIB rmon (mib-2 16) statistics (1) history (2) alarm (3) host (4) hostTopN (5) matrix (6) filter (7) capture (8) event (9) tokenRing (10)

4 Μάθημα: Δίκτυα Υπολογιστών Remote MONitoring Copyright  Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 4 Οι ομάδες αντικειμένων της RMON MIB  statistics :  statistics : διατηρεί στοιχεία κίνησης για το επίπεδο MAC που σχετίζονται με τη χρησιμοποίηση και τα λάθη μετάδοσης για κάθε υποδίκτυο που παρακολουθείται από τον αντιπρόσωπο   history : διατηρεί περιοδικά στατιστικά δείγματα από τις πληροφορίες που παρακολουθούνται από την ομάδα statistics   alarm : δίνει τη δυνατότητα καθορισμού του διαστήματος δειγματοληψίας και του κατωφλίου για την ενεργοποίηση ενός συναγερμού σε οποιοδήποτε μετρητή που υλοποιεί ο αντιπρόσωπος RMON   host : διατηρεί στοιχεία κίνησης προς και από τους διασυνδεδεμένους κόσμου στο υποδίκτυο   hostTopN : διατηρεί ταξινομημένα στοιχεία κίνησης για τους κόμβους με τις ανώτερες τιμές σε συγκεκριμένες παραμέτρους της ομάδας host   matrix : διατηρεί στοιχεία λαθών και χρησιμοποίησης σε μορφή πίνακα ανά ζεύγη διασυνδεδεμένων κόμβων   filter : επιτρέπει τον καθορισμό φίλτρων που περιορίζουν το είδος των πακέτων που παρακολουθεί ο αντιπρόσωπος RMON   packet capture : καθορίζει πως τα στοιχεία θα αποστέλλονται στο σταθμός διαχείρισης   event : περιέχει πίνακα με όλα τα γεγονότα (events) που δημιούργησε ο αντιπρόσωπος RMON   tokenRing : περιέχει στατιστικά στοιχεία και στοιχεία διάρθρωσης για δίκτυα τύπου token ring

5 Μάθημα: Δίκτυα Υπολογιστών Remote MONitoring Copyright  Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 5 Έλεγχος των RMON probes  Έλεγχος διάρθρωσης  Έλεγχος της διάρθρωσης των RMON probe με τον καθορισμό του τύπου και της μορφής των δεδομένων που συλλέγονται  Χρήση δύο τύπων πινάκων: Πίνακας ελέγχου (control table): περιέχει παραμέτρους που περιγράφουν τα δεδομένα που συλλέγονται στον πίνακα δεδομένων Πίνακας δεδομένων (data table): περιέχει τα δεδομένα που συλλέγει ο αντιπρόσωπος  Αλλαγή της διάρθρωσης με την εισαγωγή νέων γραμμών ή την αλλαγή υπαρχόντων γραμμών πινάκων ελέγχου  Εκτέλεση ενεργειών  Χρήση αντικειμένων διαχείρισης για την αναπαράσταση εντολών προς εκτέλεση  Ενεργοποίηση εντολών με τη χρήση της λειτουργίας set

6 Μάθημα: Δίκτυα Υπολογιστών Remote MONitoring Copyright  Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 6 Πίνακας ελέγχου και πίνακας δεδομένων της RMON MIB (1/2) etherHistoryTable historyControlTable

7 Μάθημα: Δίκτυα Υπολογιστών Remote MONitoring Copyright  Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 7 O xειρισμός πινάκων στην RMON MIB  Η δυνατότητα χειρισμού των δεδομένων της RMON MIB ενός αντιπροσώπου ταυτόχρονα από πολλαπλούς σταθμούς διαχείρισης δημιουργεί προβλήματα:  Ταυτόχρονες αιτήσεις για χρήση πόρων μπορεί να υπερισχύουν των δυνατοτήτων του RMON probe  Ένας σταθμός διαχείρισης μπορεί να διατηρεί τη χρήση των πόρων για μεγάλο χρονικό διάστημα αποτρέποντας την πρόσβαση σε άλλους σταθμούς διαχείρισης  Μπορεί ένας σταθμός διαχείρισης να βγει εκτός λειτουργίας ενώ έχει ήδη δεσμεύει την πρόσβαση στους πόρους του RMON αντιπροσώπου  Λύση: Χρήση ενός αντικειμένου στήλες σε κάθε πίνακα ελέγχου

8 Μάθημα: Δίκτυα Υπολογιστών Remote MONitoring Copyright  Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 8 Πίνακας ελέγχου και πίνακας δεδομένων της RMON MIB (2/2)  Τα σημαντικότερα αντικείμενα του historyControlTable  historyControlIndex : ένας ακέραιος που λειτουργεί ως το πρωτεύον κλειδί του πίνακα και αναγνωρίζει μοναδικά μια διαδικασία δειγματοληψίας. Η τιμή του αντικειμένου χρησιμοποιείται στον πίνακα δεδομένων για την αναγνώριση των δειγμάτων που συλλέχθηκαν από τη συγκεκριμένη δειγματοληψία.  historyControlDatasource : καθορίζει τη δικτυακή διεπαφή και κατά συνέπεια το υποδίκτυο στο οποίο συλλέγονται τα δείγματα.  historyControlBucketsRequested : ο ζητούμενος από το σταθμό διαχείρισης αριθμός των πιο πρόσφατων δειγμάτων που θα αποθηκευθούν στον πίνακα δεδομένων.  historyControlBucketsGranted : ο πραγματικός αριθμός των πιο πρόσφατων δειγμάτων που θα αποθηκευθούν στον πίνακα δεδομένων.  historyControlInterval : το διάστημα δειγματοληψίας  Τα σημαντικότερα αντικείμενα του etherHistoryTable  etherHistoryIndex : καθορίζει τη διαδικασία δειγματοληψίας της οποίας συλλέγεται η ιστορία, όπως αυτή αναγνωρίζεται από την τιμή του αντικειμένου historyControlIndex.  etherHistorySampleIndex : αναγνωρίζει μοναδικά ένα δείγμα μιας συγκεκριμένης δειγματοληψίας. Μαζί με το αντικείμενο etherHistoryIndex αποτελούν το πρωτεύον κλειδί του πίνακα.  etherHistoryIntervalStart : η τιμή του αντικειμένου sysUpTime στην αρχή του διαστήματος δειγματοληψίας κατά τη διάρκεια του οποίου συλλέχθηκε το συγκεκριμένο δείγμα.

9 Μάθημα: Δίκτυα Υπολογιστών Remote MONitoring Copyright  Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 9 RMON2  Δυνατότητα παρακολούθησης της κίνησης των OSI επιπέδων 3 έως 7:  Παρακολούθηση κίνησης με βάση διευθύνσεις IP  Παρακολούθηση κίνησης μεταξύ κόμβων για συγκεκριμένες εφαρμογές όπως SMTP, FTP, WWW  Δυνατότητα ανάκτησης από το σταθμό διαχείριση των δεδομένων που έχουν αλλάξει από την προηγούμενη ανάκτησή τους  Χρήση αντικειμένου τύπου TimeFilter (μετρητής χρόνου) ως τμήμα του κλειδιού (INDEX) των πινάκων rmon (mib-2 16) protocolDir (11) protocolDist (12) addressMap (13) nlhost (14) nlMatrix (15) alHost (16) alMatrixr (17) usrHistory (18) probeConfig (19)

10 Μάθημα: Δίκτυα Υπολογιστών Remote MONitoring Copyright  Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 10 Οι ομάδες αντικειμένων της RMON2 MIB   protocolDir (Protocol directory): ένας κεντρικός κατάλογος με όλα τα πρωτόκολλα που μπορεί να αναλύσει ο RMON αντιπρόσωπος   protocolDist (Protocol distribution): συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία για την κίνηση κάθε πρωτοκόλλου ανά υποδίκτυο   addressMap (address map): η αντιστοίχηση των διευθύνσεων επιπέδου δικτύου με τις διευθύνσεις MAC και τις φυσικές διευθύνσεις των κόμβων που είναι συνδεδεμένοι στο υποδίκτυο   nlHost (network-layer host): στατιστικά στοιχεία κίνησης προς και από τους κόμβους σύμφωνα με τις διευθύνσεις επιπέδου δικτύου   nlMatrix (network-layer matrix): στατιστικά στοιχεία για την κίνηση μεταξύ των κόμβων σύμφωνα με τις διευθύνσεις επιπέδου δικτύου   alHost (application-layer host): στατιστικά στοιχεία κίνησης προς και από τους κόμβους σύμφωνα με τις διευθύνσεις επιπέδου εφαρμογής   alMatrix (application -layer matrix): στατιστικά στοιχεία για την κίνηση μεταξύ των κόμβων σύμφωνα με τις διευθύνσεις επιπέδου εφαρμογής   usrHistory (user history collection): περιοδικά δείγματα αντικειμένων που έχουν οριστεί από το χρήστη   probeConfig (probe configuration): καθορίζει συγκεκριμένες παραμέτρους διάρθρωσης του RMON probe


Κατέβασμα ppt "Μάθημα: Δίκτυα Υπολογιστών Remote MONitoring Copyright  Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 1 Remote MONitoring, RMON  Παρακολούθηση δικτύου (network monitoring):"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google