Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Microsoft Excel 4.5 Μορφοποίηση Κίκα Χρυσοστόμου.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Microsoft Excel 4.5 Μορφοποίηση Κίκα Χρυσοστόμου."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Microsoft Excel 4.5 Μορφοποίηση Κίκα Χρυσοστόμου

2 Μορφοποίηση Κελιών Μορφοποίηση κελιών και περιεχομένων Αλλάζει το στυλ, το μέγεθος, το χρώμα και η ευθυγράμμιση κειμένου και αριθμών, καθώς και το στυλ των περιθωρίων και το χρώμα των κελιών ενός Φύλλου Εργασίας.

3 Πλαίσιο Διαλόγου Format Cells Καρτέλα Home, Format, Format Cells Καρτέλα Number: Ελέγχει τον τρόπο που εμφανίζονται οι αριθμοί στο Φύλλο Εργασίας συμπεριλαμβανομένων και των ημερομηνιών και ωρών. Καρτέλα Alignment: Επιτρέπει να ελέγξουμε τη θέση του κειμένου μέσα στα κελιά. Καρτέλα Font: Επιτρέπει να γίνουν αλλαγές στο κείμενο ( στυλ, μέγεθος και άλλα χαρακτηριστικά μορφοποίησης κειμένου ). Καρτέλα Borders: Περιέχει εντολές μορφοποίησης των περιγραμμάτων των κελιών ενός Φύλλου Εργασίας. Καρτέλα Fill: Μπορούμε να ελέγξουμε την εμφάνιση του φόντου ενός κελιού. Καρτέλα Protection: Μπορούμε να ελέγξουμε την πρόσβαση σε ένα Φύλλο Εργασίας για αποφυγή απώλειας δεδομένων.

4 Μορφοποίηση Παρουσίασης Αριθμών Αλλαγή εμφάνισης ενός αριθμού Καθορισμός Αριθμού Δεκαδικών Ψηφίων Αυξομείωση αριθμών δεκαδικών ψηφίων : Καρτέλα Home, ομάδα εντολών Number, Κουμπιά Increase Decimal ( Αύξηση Δεκαδικών Ψηφίων ) και Decrease Decimal ( Μείωση Δεκαδικών Ψηφίων ). Καθορισμός αριθμού δεκαδικών ψηφίων : Πλαίσιο διαλόγου Format Cells, καρτέλα Number, ένδειξη Number, πλαίσιο Decimal places, Ok. Π. χ. Αριθμός : 789 και Decimal Places: 2  789,00

5 Μορφοποίηση Παρουσίασης Αριθμών Παρουσίαση Αριθμών με Διαχωριστικό Χιλιάδων Επιλέγουμε το τμήμα του Φύλλου Εργασίας Καρτέλα Home, κουμπί Comma Style  Αλλάζει η μορφοποίηση των κελιών σε Accounting με διαχωριστικό χιλιάδων (.) και υποδιαστολή (,) με δύο δεκαδικά ψηφία. Εναλλακτικά : Format Cells, καρτέλα Number, Number, ενεργοποίηση Use 1000 Separator (.) Π. χ. Αρχικό : 12345,67 Τελικό : 12.345,67

6 Μορφοποίηση Παρουσίασης Αριθμών Εμφάνιση Νομισματικού Συμβόλου Π. χ. $, € Καρτέλα Home, κουμπί Accounting Number Format ( Μορφή Λογιστικού Αριθμού ). Εναλλακτικά : Format Cells, Number, Currency ( Νομισματική Μονάδα ). Έχουμε τη δυνατότητα να καθορίσουμε τον αριθμό δεκαδικών ψηφίων με τον οποίο θέλουμε να εμφανίζεται το χρηματικό ποσό. Διαφορά μορφής Currency και Accounting: Οι υποδιαστολές στη μορφή Accounting είναι ευθυγραμμισμένες για πιο εύκολη αναγνώριση των αριθμών και εκτέλεση πρόχειρων μαθημτικών πράξεων.

7 Μορφοποίηση Παρουσίασης Ημερομηνίας 1. Επιλέγουμε το κελί που περιέχει την ημερομηνία 2. Format Cells, Date 3. Type: διαθέσιμοι τύποι εμφάνισης της ημερομηνίας 4. Locale (Location): γλώσσα στην οποία θέλουμε να εφμανίζεται η ημερομηνία 5. Ok

8 Παρουσίαση Αριθμών ως Ποσοστά Καρτέλα Home, κουμπί Percentage Style ( Στυλ Ποσοστού ) Εναλλακτικά : Επιλέγουμε το κελί Format Cells, Number, Percentage Percentage: μπορούμε να καθορίσουμε τον αριθμό των δεκαδικών ψηφίων με τον οποίο θέλουμε να εμφανίζεται το ποσοστό.

9 Μορφοποίηση Δεδομένων Αλλαγή Εμφάνισης Κειμένου Αλλαγή Γραμματοσειράς : Επιλέγουμε το κελί, καρτέλα Home, πλαίσιο Font Εναλλακτικά : 1. Επιλέγουμε το τμήμα του Φύλλου Εργασίας 2. Format Cells, καρτέλα Font, πλαίσιο Font, Ok

10 Μορφοποίηση Δεδομένων Αλλαγή Μεγέθους Κειμένου : Καρτέλα Home, πλαίσιο Size Εναλλακτικά : 1. Επιλέγουμε το τμήμα του Φύλλου Εργασίας 2. Format Cells, καρτέλα Font, Size 3. Ok

11 Εφαρμογή Βασικής Μορφοποίησης Κειμένου Καρτέλα Home, ομάδα εντολών Font Bold ( Έντονα ), Italic ( Πλάγια ), Underline ( Υπογράμμιση )

12 Αλλαγή Χρώματος Αλλαγή Χρώματος Περιεχομένου Κελιών Επιλέγουμε το τμήμα του Φύλλου Εργασίας Καρτέλα Home, Κουμπί Font Color Αλλαγή Χρώματος Φόντου Κελιών Επιλέγουμε το κελί Καρτέλα Home, κουμπί Fill Color

13 Αντιγραφή Μορφοποίησης 1. Επιλέγουμε το κελί που έχει τη μορφοποίηση που θέλουμε να αντιγράψουμε 2. Καρτέλα Home, κουμπί Format Painter 3. Σύρουμε το ποντίκι και επιλέγουμε τα κελιά όπου θα εφαρμόσουμε τη μορφοποίηση 4. Απελευθερώνουμε το πλήκτρο του ποντικιού για να ολοκληρωθεί η αντιγραφή της μορφοποίησης. * Αντιγραφή μορφοποίησης σε περισσότερα από ένα μέρη του Φύλλου Εργασίας : Διπλό κλικ στο Format Painter * Απενεργοποίηση : Πατούμε ακόμα μια φορά το κουμπί Format Painter ή ESC ( πληκτρολόγιο ).

14 Αναδίπλωση Κειμένου Αναδίπλωση κειμένου (Wrap text): πολλές φορές δεν είναι ορατό ολόκληρο το περιεχόμενο ενός κελιού. Έτσι γίνεται διάσπαση του περιεχομένου του κελιού σε περισσότερες από μια γραμμές. 1. Επιλέγουμε το τμήμα στο οποίο θέλουμε να εφαρμόσουμε αναδίπλωση κειμένου 2. Καρτέλα Home, κουμπί Wrap text Εναλλακτικά : Format Cells, Alignment, Wrap text

15 Στοίχιση και Προσανατολισμός Κειμένου Κελιών 1. Επιλέγουμε το κελί που θέλουμε να αλλάξουμε τη στοίχιση ή τον προσανατολισμό του περιεχομένου 2. Καρτέλα Home, Ομάδα εντολών Alignment ( Στοίχιση ). Προσανατολισμός : Εναλλακτικά : Format Cells, Alignment Ε π ιλογές κάθετης στοίχισης Ε π ιλογές οριζόντιας στοίχισης

16 Στοίχιση και Προσανατολισμός Κειμένου Κελιών Προσανατολισμός : Angle Counterclockwise: Αριστερόστροφη περιστροφή κειμένου 45°. Angle Clockwise: Δεξιόστροφη περιστροφή κειμένου 45°. Vertical Text: Κάθετος προσανατολισμός. Ο κάθε χαρακτήρας εμφανίζεται κάτω από τον προηγούμενο. Rotate Text Up: Αριστερόστροφη περιστροφή κειμένου 90°. Rotate Text Down: Δεξιόστροφη περιστροφή κειμένου 90°. Format Cell Alignment: Εμφάνιση πλαισίου διαλόγου Format Cells, στην καρτέλα Alignment όπου υπάρχουν κάποιες επιπλέον ρυθμίσεις προσανατολισμού.

17 Συγχώνευση Κελιών και Στοίχιση στο Κέντρο. Συγχώνευση 2 ή περισσότερων κελιών : 1. Επιλέγουμε τα κελιά 2. Καρτέλα Home, ομάδα εντολών Alignment, κουμπί Merge and Center. * Εάν υπάρχουν δεδομένα σε κάποιο από τα κελιά θα εμφανιστεί ένα πλαίσιο διαλόγου για να επιβεβαιώσουμε ότι μονο το περιεχόμενο του πάνω αριστερού κελιού θα διατηρηθεί. 3. Ok

18 Περιγράμματα Κελιών - Οι γραμμές πλέγματος που ορίζουν το κάθε κελί δεν εμφανίζονται στο χαρτί όταν εκτυπώσουμε ένα φύλλο εργασίας. Δημιουργία Περιγραμμάτων με το κουμπί Borders Επιλέγουμε τα κελιά Πατούμε στο κάτω βέλος του κουμπιού Borders στη καρτέλα Home. Επιλέγουμε το περίγραμμα

19 Περιγράμματα Κελιών Δημιουργία Περιγραμμάτων – Πλαίσιο Διαλόγου Format Cells 1. Επιλέγουμε το τμήμα του Φύλλου Εργασίας 2. Format Cells, καρτέλα Border 3. Επιλέγουμε το στυλ γραμμής για το περίγραμμα που θέλουμε να εφαρμόσουμε 4. Επιλέγουμε το χρώμα της γραμμής περιγράμματος 5. Προσδιορίζουμε που στην ομάδα επιλεγμένων κελιών να εφαρμοστεί το περίγραμμα είτε με τη χρήση ενός από τα υποδείγματα περιγράμματος (Presets) είτε με τη χρήση των κουμπιών γύρω από το χώρο προεπισκόπησης του περιγράμματος. 6. Ok


Κατέβασμα ppt "Microsoft Excel 4.5 Μορφοποίηση Κίκα Χρυσοστόμου."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google