Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Τοιούτος γίγνου περί τούς γονείς,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Τοιούτος γίγνου περί τούς γονείς,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Τοιούτος γίγνου περί τούς γονείς,
οίους άν εύξαιο περί σεαυτόν γενέσθαι τούς σεαυτού παίδας.

2 τών περί τό σώμα γυμνασίων
Άσκει τών περί τό σώμα γυμνασίων μή τά πρός τήν ρώμην αλλά τά πρός τήν υγείαν.

3 Μήτε γέλωτα προπετή στέργε μήτε λόγον μετά θράσους αποδέχου.
τό μέν γάρ ανόητον, τό δέ μανικόν.

4 μή σκυθρωπόν αλλά σύννουν, δι' εκείνο μέν γάρ αυθάδης,
Έθιζε σεαυτόν είναι μή σκυθρωπόν αλλά σύννουν, δι' εκείνο μέν γάρ αυθάδης, διά δέ τούτο φρόνιμος είναι δόξεις.

5 Μηδέποτε μηδέν αισχρόν ποιήσας έλπιζε λήσειν. καί άν τούς άλλους λάθης
σεαυτώ συνειδήσεις.

6 άνευ δέ τούτου κάκιστον.
Τάς ηδονάς θήρευε τάς μετά δόξης. τέρψις γάρ σύν τώ καλώ μέν άριστον άνευ δέ τούτου κάκιστον.

7 ταύτα διαφύλαττε ταίς μελέταις, ά δέ μή μεμάθηκας ,
Εάν ής φιλομαθής, έσει πολυμαθής. Ά μέν επίστασαι, ταύτα διαφύλαττε ταίς μελέταις, ά δέ μή μεμάθηκας , προσλάμβανε ταίς επιστήμαις.

8 τά δέ πάντα τόν χρόνον παραμένει.
Ηγού τών ακουσμάτων πολλά πολλών είναι χρημάτων κρείττω. τά μέν ταχέως απολείπει, τά δέ πάντα τόν χρόνον παραμένει. σοφία γάρ μόνον τών κτημάτων αθάνατον.

9 μηδέ τάς κατά γήν πορείας υπομένειν
Μή κατόκνει μακράν οδόν πορεύεσθαι πρός τούς διδάσκειν τι χρήσιμον επαγγελλομένους. αισχρόν γάρ τούς μέν εμπόρους τηλικαύτα πελάγη διαπεράν ένεκα τού πλείω ποιήσαι τήν υπάρχουσαν ουσίαν, τούς δέ νεωτέρους μηδέ τάς κατά γήν πορείας υπομένειν επί τώ βελτίω καταστήσαι τήν αυτών διάνοιαν.

10 γίγνου φιλοπροσήγορος,
Τώ μέν τρόπω γίγνου φιλοπροσήγορος, τώ δέ λόγω ευπροσήγορος.

11 Ηδέως μέν έχε πρός άπαντας, χρώ δε τοίς βελτίστοις.

12 τό μέν γάρ χρυσίον εν τώ πυρί βασανίζομεν, τούς δέ φίλους εν ταίς ατυχίαις διαγιγνώσκομεν.

13 τά περί τήν εσθήτα φιλόκαλος, αλλά μή καλλωπιστής. Έστι δέ
Είναι βούλου τά περί τήν εσθήτα φιλόκαλος, αλλά μή καλλωπιστής. Έστι δέ φιλοκάλου μέν τό μεγαλοπρεπές, καλλωπιστού δέ τό περίεργον.

14 Στέργε μέν τά παρόντα, ζήτει δέ τά βελτίω.

15 Μηδενί συμφοράν ονειδίσεις. κοινή γάρ η τύχη
καί τό μέλλον αόρατον.

16 Μίσει τούς κολακεύοντας ώσπερ τούς εξαπατώντας.
αμφότεροι γάρ πιστευθέντες τούς πιστεύσαντας αδικούσιν.

17 Μηδέ παρά τά γελοία σπουδάζων,
μηδέ παρά τά σπουδαία τοίς γελοίοις χαίρων. τό γάρ άκαιρον πανταχού λυπηρόν.

18 αχαρίστως χαριζόμενος,
Μηδέ τάς χάριτας αχαρίστως χαριζόμενος, μηδέ φιλαίτιος ών, βαρύ γάρ, μηδέ φιλεπιτιμητής, παροξυντικόν γάρ.

19 τάς εν τοίς πότοις συνουσίας. Όταν γάρ ο νούς υπ' οίνου διαφθαρή
Μάλιστα μέν ευλαβού τάς εν τοίς πότοις συνουσίας. Όταν γάρ ο νούς υπ' οίνου διαφθαρή ταυτά πάσχει τοίς άρμασι τοίς τούς ηνιόχους αποβαλούσιν.

20 Ηγού τήν παιδείαν τοσούτω μείζον αγαθόν είναι τής απαιδευσίας, όσω τά μέν άλλα μοχθηρά πάντες κερδαίνοντες πράττουσιν , αύτη δέ μόνη καί προσεζημίωσε τούς έχοντας. πολλάκις γάρ ών τοίς λόγοις ελύπησαν, τούτων τοίς έργοις τήν τιμωρίαν έδοσαν.

21 τά παρεληλυθότα τών μελλόντων. τό γάρ αφανές εκ τού φανερού
Βουλευόμενος παραδείγματα ποιού τά παρεληλυθότα τών μελλόντων. τό γάρ αφανές εκ τού φανερού ταχίστην έχει τήν διάγνωσιν.

22 επιτέλει δέ ταχέως τά δόξαντα.
Βουλεύου μέν βραδέως, επιτέλει δέ ταχέως τά δόξαντα.

23 Παρασκεύαζε σεαυτόν πλεονεκτείν μέν δύνασθαι, ανέχου δέ τό ίσον έχων,
ίνα δοκής ορέγεσθαι  τής δικαιοσύνης μή δι' ασθένειαν αλλά δι' επιείκιαν.

24 Εκ τών κοινών επιμελειών απαλλάτου μή πλουσιώτερος αλλ' ενδοξότερος.
πολλών γάρ χρημάτων κρείττων ο παρά τού πλήθους έπαινος.

25 Μηδενί πονηρώ πράγματι
μήτε παρίστασο μήτε συνηγόρει. δόξεις γάρ καί αυτός τοιαύτα πράττειν, οία άν τοίς άλλοις πράττουσιν βοηθής.

26 Παρασκεύαζε σεαυτόν πλεονεκτείν μέν δύνασθαι, ανέχου δέ τό ίσον έχων,
ίνα δοκής ορέγεσθαι  τής δικαιοσύνης μή δι' ασθένειαν αλλά δι' επιείκιαν.

27 δικαίαν πενίαν ή πλούτον άδικον. τοσούτω γάρ κρείττων
Μάλλον αποδέχου δικαίαν πενίαν ή πλούτον άδικον. τοσούτω γάρ κρείττων δικαιοσύνη χρημάτων, όσω τά μέν ζώντας μόνον ωφελεί, τό δέ καί τελευτήσασι δόξαν παρασκευάζει, κακείνων μέν τοίς φαύλοις μέτεστιν, τούτου δέ τοίς μοχθηροίς αδύνατον μεταλαβείν.

28 τών εξ αδικίας κερδαινόντων αλλά μάλλον αποδέχου
Μηδένα ζήλου τών εξ αδικίας κερδαινόντων αλλά μάλλον αποδέχου τούς μετά δικαιοσύνης ζημιωθέντας. οι γάρ δίκαιοι τών αδίκων εί μηδέν άλλο πλεονεκτούσιν, αλλ' ούν ελπίσιν γε σπουδαίοις υπερέχουσιν.

29 πρότερον επισκόπει τή γνώμη. πολλοίς γάρ
Πάν  ό,τι άν μέλλης ερείν, πρότερον επισκόπει τή γνώμη. πολλοίς γάρ η γλώττα προτρέχει τής διανοίας.

30 τών ανθρωπίνων βέβαιον. ούτω γάρ ούτ' ευτυχών έσει περιχαρής
Νόμιζε μηδέν είναι τών ανθρωπίνων βέβαιον. ούτω γάρ ούτ' ευτυχών έσει περιχαρής ούτε δυστυχών περίλυπος.

31 Δύο ποιού καιρούς τού λέγειν, ή περί ών οίσθα σαφώς,
περί ών αναγκαίον ειπείν.

32 Ώσπερ γάρ τήν μέλιτταν ορώμεν
εφ' άπαντα μέν τά βλαστήματα καθιζάνουσαν, αφ' εκάστου δέ τά βέλτιστα λαμβάνουσαν, ούτω δεί καί τούς παιδείας ορεγομένους μηδενός μέν απείρως έχειν, πανταχόθεν δέ τά χρήσιμα συλλέγειν. Μόλις γάρ άν τις εκ ταύτης τής επιμελείας τάς τής φύσεως αμαρτίας επικρατήσειεν.

33 Άν γάρ τά παρεληλυθότα μνημονεύης,
άμεινον περί τών μελλόντων βουλεύσει.

34 περί καλών επιτηδευμάτων λέγειν, ίνα συνεθισθής
Μελέτα περί καλών επιτηδευμάτων λέγειν, ίνα συνεθισθής όμοια τοις ειρημένοις φρονείν.

35 Ών τάς δόξας ζηλοίς, μιμού τάς πράξεις.

36 περί τών μεγίστων λέγοντας.
Σοφούς νόμιζε μή τούς ακριβώς περί μικρών ερίζοντας, αλλά τούς εύ περί τών μεγίστων λέγοντας.

37 Μή τά σπουδαία τών πραγμάτων μηδέ τούς εύ φρονούντας τών ανθρώπων
ταίς ηδοναίς κρίνειν, αλλ' επί τών χρησίμων αυτούς δοκιμάζειν.

38 ως ο μηδέν ών αυτός χρήσιμος, ούδ' άν άλλον
Δήλον γάρ ως ο μηδέν ών αυτός χρήσιμος, ούδ' άν άλλον φρόνιμον ποιήσειεν.

39 Ά πάσχοντες υφ' ετέρων οργίζεσθε,
ταύτα τούς άλλους μή ποιήτε.

40 άν εν τοίς λόγοις κατηγορήτε, μηδέν τούτων εν τοίς έργοις επιτηδεύετε.
Περί ών άν εν τοίς λόγοις κατηγορήτε, μηδέν τούτων εν τοίς έργοις επιτηδεύετε.

41 Τοιαύτα προσδοκάτε πράξειν οί άν περί ημών διανοήσθε.

42 επαινείτε τούς αγαθούς,
Μή μόνον επαινείτε τούς αγαθούς, αλλά καί μιμείσθε.


Κατέβασμα ppt "Τοιούτος γίγνου περί τούς γονείς,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google