Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 Κεφάλαιο 9 Υπολογισμός του Δείκτη Συσχέτισης. 2 Ο Υπολογισμός του Δείκτη Συσχέτισης Οι δύο σημαντικότεροι και πιο συχνά χρησιμοποιούμενοι δείκτες συσχέτισης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 Κεφάλαιο 9 Υπολογισμός του Δείκτη Συσχέτισης. 2 Ο Υπολογισμός του Δείκτη Συσχέτισης Οι δύο σημαντικότεροι και πιο συχνά χρησιμοποιούμενοι δείκτες συσχέτισης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 Κεφάλαιο 9 Υπολογισμός του Δείκτη Συσχέτισης

2 2 Ο Υπολογισμός του Δείκτη Συσχέτισης Οι δύο σημαντικότεροι και πιο συχνά χρησιμοποιούμενοι δείκτες συσχέτισης είναι: Pearson r Δείκτης Pearson r Spearman rho Δείκτης Spearman rho

3 3 Προϋποθέσεις για τη χρήση του δείκτη Pearson r Διαφορές ή συσχέτιση; Συσχέτιση Κλίμακα Μέτρησης: Ίσων Διαστημάτων ή αναλογική Σχεδιασμός: Εξαρτημένα Δείγματα Σημειώσεις:Η συσχέτισης των δύο μεταβλητών να είναι ευθύγραμμη

4 4 Παράδειγμα σχετίζεται Ένας ερευνητής ενδιαφέρεται να μελετήσει εάν η δυσαρέσκεια του ατόμου για το σώμα του (X) σχετίζεται με τη γενικότερη αυτοπεποίθησή του (Υ) δύο ερωτηματολόγια 10 άτομα συμπλήρωσαν δύο ερωτηματολόγια που μετρούν αυτές τις μεταβλητές και συγκέντρωσε τα παρακάτω δεδομένα

5 5 Τα δεδομένα της Έρευνας Άτομα Τιμές Χ Τιμές Y 11518 22317 319 42216 52118 62117 72316 81520 91819 101320

6 6 Το διάγραμμα Σκεδασμού

7 7 Διατύπωση των Υποθέσεων Μηδενική Υπόθεση: δε συσχετίζεται Ο βαθμός δυσαρέσκειας που έχει το άτομο για το σώμα του δε συσχετίζεται με το βαθμό αυτοπεποίθησής του Εναλλακτική Υπόθεση: συσχετίζεται (διπλής κατεύθυνσης) Ο βαθμός δυσαρέσκειας που έχει το άτομο για το σώμα του συσχετίζεται με το βαθμό αυτοπεποίθησής του (διπλής κατεύθυνσης)

8 8 Ο Τύπος...

9 9 Ο Πίνακας υπολογισμών ΆτομαΤιμές Χ(Τιμές Χ) 2 Τιμές Y(Τιμές Y) 2 (Χ Ï Y) 11522518324270 22352917289391 31936119361 42248416256352 52144118324378 62144117289357 72352916256368 81522520400300 91832419361342 101316920400260 190 ΣΧ=190 3728 ΣΧ 2 =3728 180 ΣY=180 3260 ΣY 2 =3260 3379 ΣΧΥ=3379

10 10 Διατύπωση Αποτελεσμάτων r (10) = - 0.84, p=0.032 Αριθμός ατόμων Τιμή r Στατιστικά σημαντικό αποτέλεσμα

11 11 Τα αποτελέσματα από το SPSS

12 12 Πίνακας 1: Συσχέτιση Pearson’s Μεταξύ Δυσαρέσκειας με το Σώμα και Αυτοεκτίμησης XY X Y-.84** Χ: Δυσαρέσκεια με το Σώμα, Υ: Αυτοεκτίμηση. Ν= 10. **: Συσχέτιση σημαντική στο επίπεδο.01 (διπλής κατεύθυνσης). Παράδειγμα αναφοράς ‘Η ανάλυση έδειξε ότι μεγαλύτερα επίπεδα δυσαρέσκειας με το σώμα σχετίζονταν με χαμηλότερα επίπεδα αυτοεκτίμησης [r(10)= -.84, p<.01]’ Παράδειγμα

13 13 Προϋποθέσεις για τη χρήση του δείκτη Spearman rho Διαφορές ή συσχέτιση; Συσχέτιση Κλίμακα Μέτρησης: Ιεραρχική Σχεδιασμός:Εξαρτημένα Δείγματα Σημειώσεις:Η συσχέτιση των δύο μεταβλητών να είναι ευθύγραμμη

14 14 Παράδειγμα Γλώσσας και των Μαθηματικών Μια ερευνήτρια θέλει να μελετήσει εάν υπάρχει σχέση μεταξύ των επιδόσεων των μαθητών στα μαθήματα της Γλώσσας και των Μαθηματικών ιεραρχήσουν Ζητά από τους δασκάλους τους να ιεραρχήσουν τα παιδιά ανάλογα με την επίδοσή τους στην τάξη

15 15 Τα δεδομένα της Έρευνας Άτομα Σειρά κατάταξης στα μαθηματικά (Χ) Σειρά κατάταξης στη Γλώσσα (Y) 181 274 3310 428 517 652 793 849 9 6 65

16 16 Διατύπωση των Υποθέσεων Μηδενική Υπόθεση: Δεν υπάρχει συσχέτιση Δεν υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στους βαθμούς στη γλώσσα και στους βαθμούς στα μαθηματικά Εναλλακτική Υπόθεση: Υπάρχει συσχέτιση (διπλής κατεύθυνσης) Υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στους βαθμούς στη γλώσσα και στους βαθμούς στα μαθηματικά (διπλής κατεύθυνσης)

17 17 Ο Τύπος...

18 18 Ο Πίνακας υπολογισμών Άτομα Σειρά κατάταξης στα Μαθηματικά (Χ) Σειρά κατάταξης στη Γλώσσα (Y) Διαφορά d (X-Y) d2d2d2d2 181749 27439 3310-749 428-636 517-636 65239 7936 849-525 9106416 106511 266 Σd 2 = 266

19 19 Διατύπωση Αποτελεσμάτων rho (10) = - 0.61, ns Αριθμός ατόμων Τιμή rho Στατιστικά μή σημαντικό αποτέλεσμα

20 20 Τα αποτελέσματα από το SPSS

21 21 Πίνακας 2: Spearman’s rho Μεταξύ Επίδοσης Μαθηματικών και Γλώσσας Μαθηματικά Γλώσσα Μαθηματικά Γλώσσα-.61ns Παράδειγμα Παράδειγμα αναφοράς: ‘Η ανάλυση έδειξε ότι δεν υπήρχε σημαντική σχέση μεταξύ των επιδόσεων στα Μαθηματικά και στη Γλώσσα (ρ= -.61, p>.05)’.

22 22 Άλλοι δείκτες Συσχέτισης Ο δείκτης Biserial O δείκτης Φ Ο δείκτης Συμφωνίας ( Kendall W )

23 23 Ο δείκτης Biserial (r bis ) ποσοτική ποιοτική Χρησιμοποιείται όταν η μια μεταβλητή που θέλουμε να μελετήσουμε είναι ποσοτική και η άλλη ποιοτική (κατηγορική) με δύο επίπεδα (π.χ. ναι – όχι, σωστό - λάθος)

24 24 Ο δείκτης Φ (phi) ποιοτικές Χρησιμοποιείται όταν και οι δύο μεταβλητές που μελετάμε είναι ποιοτικές (κατηγορικές) και έχουν από δύο επίπεδα η καθεμία

25 25 Στο SPSS: Analyse- Descriptive Statistics- Crosstabs

26 26 Παράδειγμα ‘Η ανάλυση ανέδειξε μια σημαντική σχέση μεταξύ φύλου και στάσης αναφορικά με την έκτρωση, με τους άνδρες να παρουσιάζουν σημαντικά θετικότερη στάση σε σχέση με τις γυναίκες [φ(20)=.60, p<.01]’.

27 27 Ο δείκτης συμφωνίας (Kendall W) βαθμός συμφωνίας Χρησιμοποιείται για να καθοριστεί ο βαθμός συμφωνίας δύο ή περισσοτέρων κριτών αναφορικά με την κατάταξη δύο ή περισσοτέρων προσώπων/αντικειμένων ως προς κάποια μεταβλητή 1- απόλυτη συμφωνία μεταξύ κριτών, ίδιο pattern απαντήσεων 0- ουσιαστικά τυχαία κατάταξη

28 28 RaterDoctorLawyerPoliceTeacher 11234 21243 31243 41243 52143 61243 71243 81234 91243 102143 112143 122143 132143 141243 151243 161243 171243 181243 191243 201243 Παράδειγμα Κατάταξη τεσσάρων επαγγελμάτων από το κοινό (Ν=20) αναφορικά με το prestige που τους αποδίδεται

29 29 Στο SPSS: Analyse- Nonparametric tests- k related samples Παράδειγμα αναφοράς ‘Τα αποτελέσματα έδειξαν ένα υψηλό βαθμό συμφωνίας του κοινού αναφορικά με το prestige που αποδίδεται στα 4 επαγγέλματα [W(20)=.89, p<.001]’.

30 30 Πίνακας Δεικτών Συσχέτισης Μ ετ α β λ η τ ή Υ Μεταβλητή Χ ΠοσοτικήΚατηγορικήΤαξινόμηση ΠοσοτικήPearson rBiserial ΚατηγορικήBiserialphi ΤαξινόμησηSpearman rho

31 31 Ο δείκτης προσδιορισμού συνολικής διακύμανσης r 2 Είναι ο δείκτης που μας δείχνει τι ποσοστό της συνολικής διακύμανσης της μεταβλητής Χ οφείλεται στη μεταβλητή Υ, και συμβολίζεται με το γράμμα r 2. δείκτη συσχέτισης Τον υπολογίζουμε εάν υψώσουμε στο τετράγωνο το δείκτη συσχέτισης των δύο μεταβλητών που μελετάμε και στη συνέχεια πολλαπλασιάζοντάς τον με το 100.

32 32 Πώς τον υπολογίζουμε; Παράδειγμα: τότε r 2 64% Εάν r = 0,80, τότε r 2 = 0,80 2 = 0,64 x 100 = 64%


Κατέβασμα ppt "1 Κεφάλαιο 9 Υπολογισμός του Δείκτη Συσχέτισης. 2 Ο Υπολογισμός του Δείκτη Συσχέτισης Οι δύο σημαντικότεροι και πιο συχνά χρησιμοποιούμενοι δείκτες συσχέτισης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google