Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μέτρο 2.1: «Αναβάθμιση της Ποιότητας της Παρεχόμενης Εκπαίδευση»

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μέτρο 2.1: «Αναβάθμιση της Ποιότητας της Παρεχόμενης Εκπαίδευση»"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μέτρο 2.1: «Αναβάθμιση της Ποιότητας της Παρεχόμενης Εκπαίδευση»
2ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ” ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: “Προώθηση & Βελτίωση της Εκπαίδευσης & της Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης στο Πλαίσιο της δια Βίου Μάθησης” Μέτρο 2.1: «Αναβάθμιση της Ποιότητας της Παρεχόμενης Εκπαίδευση» Τίτλος Έργου: «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΤEXNOΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Τ.Π.Ε.) ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

2 « ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ »

3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
Να μπορούν οι επιμορφωμένοι εκπαιδευτικοί να αξιολογούν και να χρησιμοποιούν αποδοτικά τις δυνατότητες που προσφέρουν οι ΤΠΕ για: Ποιοτική βελτίωση της διαδικασίας της διδασκαλίας και της μάθησης. Ενεργή συμμετοχή τους σε κοινότητες μάθησης Επαγγελματική εξέλιξη και βελτίωση της απόδοσής τους Επιτυχή συμμετοχή στη διαδικασία πιστοποίησης που ακολουθεί το πρόγραμμα επιμόρφωσης

4 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΟΣΟ ΘΑ ΔΙΑΡΚΕΣΕΙ;
Προβλέπει την επιμόρφωση εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε πιστοποιημένα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης (ΚΣΕ), υπό το συντονισμό και την επίβλεψη των Επιτροπών Επιμόρφωσης (ΕΕ) σε τοπικό επίπεδο. ΠΟΣΟ ΘΑ ΔΙΑΡΚΕΣΕΙ; Τα προγράμματα επιμόρφωσης θα διαρκέσουν από το 2006 έως το 2008 θα υλοποιηθούν σε περιόδους επιμόρφωσης οι οποίες θα καθορίζονται κεντρικά

5 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ 2 ΦΑΣΕΙΣ Α΄ φάση έργου Διεξαγωγή του προγράμματος επιμόρφωσης Β΄ φάση έργου Πιστοποίηση των δεξιοτήτων των επιμορφωθέντων

6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
Εισαγωγικές έννοιες της Πληροφορικής Βασικά στοιχεία χρήσης προσωπικού Η/Υ Χρήση επεξεργαστή κειμένου Χρήση υπολογιστικών φύλλων Χρήση λογισμικού παρουσίασης Διαδίκτυο και Επικοινωνίες Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία -Εκπαιδευτικό Λογισμικό

7 ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΥπΕΠΘ Ε.Υ.Ε. ΚΕΕΤΠΕ ΙΙ Τεχν. & Επιστ. Σύμβουλος
ΚΕΕΤΠΕ ΙΙ Τεχν. & Επιστ. Σύμβουλος Π.Ι. - Ε.Α.Ι.Τ.Υ. Επιτροπή Επιμόρφωσης Σχολικές Μονάδες Επιμορφωτές Κ.Σ.Ε.

8 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΑΞΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Α1 ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ

9 Κ Ε Ε Τ Π Ε Ι Ι Πρόεδρος: Σ. Γκλαβάς, Αντιπρόεδρος του Π.Ι., Πρόεδρος του Τμήματος Ερευνών, Τεκμηρίωσης & Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας. Μέλη: Ι. Πισιμίσης, Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Προγραμμάτων Κ.Π.Σ/ Υπ.Ε.Π.Θ. Β. Νικολόπουλος, Προϊστάμενος Μονάδας Α1, Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Προγραμμάτων Κ.Π.Σ Χ. Ζαγούρας, Διευθυντής Τομέα Επιμόρφωσης και Κατάρτισης του ΕΑΙΤΥ Π. Νταβαρίνος, Προϊστάμενος Δ/νσης Σπουδών Δ.Ε. του Υπ.Ε.Π.Θ.

10 ΦΟΡΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΠΙ & ΕΑΙΤΥ)
Στις περιοχές ευθύνης τους συντονίζουν: Τις Επιτροπές Επιμόρφωσης (Ε.Ε.) Τα Προγράμματα Επιμόρφωσης και την παροχή Υπηρεσιών από Απόσταση Τη λειτουργία υποστηρικτικών μηχανισμών (Help Desk) μέσω ηλεκτρονικού κόμβου Την Προώθηση και Διάδοση του έργου.

11 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ
Επιτροπές Επιμόρφωσης (Ε.Ε.) Ολοκληρωμένο Πληροφορικό Σύστημα Διαχείρισης (MIS) Μητρώα Πιστοποιημένων Επιμορφωτών Μητρώα Πιστοποιημένων Κέντρων Στήριξης Επιμόρφωσης (ΚΣΕ).

12 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΔΥΟ ΕΠΙΠΕΔΑ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΔΥΟ ΕΠΙΠΕΔΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ: Σχεδιασμός - Διοίκηση - Οργάνωση - Εποπτεία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ: Αποκέντρωση δραστηριοτήτων Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων διοίκησης, οργάνωσης και εποπτείας σε τοπικό επίπεδο

13 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ (Ο συντονιστής, τα μέλη και οι καταχωριστές ορίζονται με Υπουργική Απόφαση) Αναλαμβάνει τη συνεχή ενημέρωση των Διευθύνσεων Α΄/Βάθμιας και Β΄/Βάθμιας Εκπαίδευσης για τα στάδια της διαδικασίας επιμόρφωσης. Σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ορίζει τις καταληκτικές ημερομηνίες για κάθε στάδιο της διαδικασίας επιμόρφωσης. Εισηγείται για την οριστικοποίηση του καταλόγου των ΚΣΕ με βάση τις προδιαγραφές του ΥΠ.Ε.Π.Θ. Εγκρίνει τον τελικό κατάλογο των προτεινόμενων προγραμμάτων επιμόρφωσης.

14 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
Σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης συντονίζει τη διαδικασία ενημέρωσης των εκπαιδευτικών, μέσω των σχολικών μονάδων, για τα προγράμματα επιμόρφωσης Συγκεντρώνει τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών, μέσω των σχολικών μονάδων τους, και φροντίζει για την εισαγωγή και επεξεργασία των απαραίτητων δεδομένων στο πληροφοριακό σύστημα του έργου. Διενεργεί τη δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση και ενημερώνει τις σχολικές μονάδες και τα ΚΣΕ για τα αποτελέσματά της.

15 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
Εκδίδει τις βεβαιώσεις εγγραφής των επιμορφούμενων. Διανέμει, μετά την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ ΚΣΕ και ΥΠΕΠΘ, το επιμορφωτικό υλικό, ενημερώνει τους υπευθύνους ΚΣΕ για τη διαδικασία υλοποίησης των προγραμμάτων, καθώς και τους Πιστοποιημένους Επιμορφωτές, για τη διδακτική χρήση του επιμορφωτικού υλικού.

16 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
Kατά τη διάρκεια των επιμορφωτικών προγραμμάτων, ελέγχει τα ΚΣΕ, ως προς την τήρηση των όρων των υπογεγραμμένων συμβάσεων και των ελάχιστων απαιτούμενων τεχνικών και διοικητικών προδιαγραφών. Μετά το τέλος κάθε κύκλου επιμορφωτικών προγραμμάτων εισηγείται : την έκδοση των βεβαιώσεων παρακολούθησης των επιμορφωμένων και τις συγκεντρωτικές καταστάσεις υλοποιηθέντων προγραμμάτων.

17 «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ»
ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (MIS) ΟΜΩΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΓΙΑ ΤΥΠΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ Η ΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

18 Το κάθε πρόγραμμα επιμόρφωσης αφορά μια ομάδα εκπαιδευτικών από δέκα (10) μέχρι δεκαπέντε (15) άτομα. Η διάρκεια κάθε προγράμματος είναι σαράντα οκτώ (48) ώρες, που κατανέμονται στο χρονικό διάστημα των οκτώ (8) εβδομάδων. Κάθε επιμορφωτική συνάντηση είναι τρίωρης διάρκειας. Γίνονται δύο τρίωρα την εβδομάδα.

19 Οι επιμορφωτικές συναντήσεις γίνονται εκτός σχολικού ωραρίου, ώστε να μην παρεμποδίζεται η κανονική λειτουργία των σχολείων. Εφαρμόζεται και εναλλασσόμενο πρόγραμμα για σχολεία με βάρδιες. Τα προγράμματα μπορούν να λειτουργήσουν από Δευτέρα μέχρι Σάββατο. Τμήματα αποτελούμενα από λιγότερους των 10 ή περισσότερους των 15 δε θα λειτουργήσουν.

20 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Ενημέρωση Διευθύνσεων Α’ Βάθμιας – Β’ Βάθμιας Εκπαίδευσης Πιστοποίηση Κέντρων Στήριξης Επιμόρφωσης (ΚΣΕ) Κατάρτιση & Έλεγχος Προγραμμάτων ΚΣΕ Ενημέρωση Υποψήφιων Επιμορφούμενων και Συμβούλου για τα Διαθέσιμα Προγράμματα Καταχώριση Αιτήσεων Εκπαιδευτικών Σχολικής Μονάδας και Αποστολή στην Ε.Ε. Κλήρωση Εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Επιμόρφωσης Εγγραφή Εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Επιμόρφωσης Έλεγχος Διεξαγωγής Προγραμμάτων Επιμόρφωσης Ολοκλήρωση Προγραμμάτων Επιμόρφωσης (Κ.Σ.Ε.) Ολοκλήρωση Προγραμμάτων Επιμόρφωσης Περιοχής Ευθύνης (Ε.Ε.)

21 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ
Η Ε.Ε. αναλαμβάνει την ενημέρωση των Διευθύνσεων Α΄/Βάθμιας και Β΄/Βάθμιας εκπαίδευσης της περιοχής ευθύνης της, ώστε να τεθούν σε πλήρη ετοιμότητα κατά λόγο αρμοδιότητας, για: Την ενημέρωση των Σχολικών Μονάδων της περιοχής ευθύνης τους. Την υποστήριξη της διαδικασίας διακίνησης των απαραίτητων εγγράφων όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικότερα στις επόμενες διαδικασίες.

22 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Κ.Σ.Ε.
Υπεύθυνος Ενέργειας: Η Επιτροπή Επιμόρφωσης της Περιοχής. Βήμα 1: Ενημερώνει τα ΚΣΕ. Βήμα 2: Διενεργεί τις πιστοποιήσεις των ΚΣΕ. Η πιστοποίηση γίνεται από δύο τουλάχιστον μέλη της Ε.Ε. Βήμα 3: Μετά τη διενέργεια του συνόλου των απαιτούμενων πιστοποιήσεων ακολουθεί συνεδρίαση της Ε.Ε. κατά την οποία αποφασίζεται η πιστοποίηση ή μη αιθουσών ή και ολόκληρης μονάδας ΚΣΕ. Βήμα 4: Στη συνέχεια συμπληρώνεται το Έντυπο Πιστοποίησης ΚΣΕ το οποίο κοινοποιείται και στο αντίστοιχο ΚΣΕ που αφορά. Βήμα 5: Συντάσσεται από την Ε.Ε. συγκεντρωτική κατάσταση για όλες τις πιστοποιημένες αίθουσες ανά ΚΣΕ και αποστέλλεται στον σύμβουλο ώστε να λάβει γνώση.

23 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Σ.Ε.
Υπεύθυνος Ενέργειας: Τα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης (ΚΣΕ). Κανόνες Κατάρτισης Προγραμμάτων Κάθε επιμορφωτικό σεμινάριο αποτελείται από 16 τρίωρα. Σε κάθε τρίωρο καθώς και σε κάθε ενότητα (π.χ. Word) αντιστοιχεί ακριβώς ένας επιμορφωτής (και ο αντίστοιχος αναπληρωματικός του). Για κάθε επιμορφωτικό σεμινάριο πρέπει να υπάρχουν και να προσκομίζονται οι αντίστοιχες δηλώσεις / βεβαιώσεις (έντυπο Ε20) των επιμορφωτών που συμμετέχουν. Λαμβάνονται υπόψη οι κανονισμοί που αφορούν στον πλαφόν αμοιβής των Επιμορφωτών. Δεν πραγματοποιούνται προγράμματα την Κυριακή.

24 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Σ.Ε.
Υπεύθυνος Ενέργειας: Τα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης (ΚΣΕ). Βήμα 1: Οι υπεύθυνοι των πιστοποιημένων ΚΣΕ παραλαμβάνουν από την ΕΕ τα έντυπα Ε3 και Ε3α καθώς και τους καταλόγους των πιστοποιημένων επιμορφωτών (έντυπο Ε17) της περιοχής τους και ακολούθως: Βήμα 2: Επιλέγουν τους επιμορφωτές που επιθυμούν να συνεργαστούν μαζί τους και οι οποίοι υπογράφουν δήλωση / βεβαίωση (έντυπο Ε20) και επιβεβαιώνουν τη μεταξύ τους συνεργασίας μέσω του MIS.

25 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Σ.Ε.
Βήμα 3: Συμπληρώνουν οι υπεύθυνοι των ΚΣΕ στο έντυπο αίτησης νέου προγράμματος (Ε3α), για κάθε προτεινόμενο πρόγραμμα, το αναλυτικό ωράριο ανά ημέρα, αίθουσα, ώρα και επιμορφωτή σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες συμπλήρωσης του εντύπου. Βήμα 4: Συμπληρώνουν οι υπεύθυνοι των ΚΣΕ την συγκεντρωτική κατάσταση Ε3 των προγραμμάτων που αιτούνται. Βήμα 5: Παραδίδουν τα σχετικά έντυπα (αφού κρατήσουν αντίγραφο) στην αρμόδια Ε.Ε. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία που έχει ορίσει η Ε.Ε.

26 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ
Υπεύθυνος Ενέργειας: Η Επιτροπή Επιμόρφωσης της Περιοχής. Βήμα 1: Η Ε.Ε. παραλαμβάνει το φάκελο των προτεινόμενων προγραμμάτων από τα Κ.Σ.Ε. της περιοχής ευθύνης της Βήμα 2: Η Ε.Ε. ελέγχει τα έντυπα Ε3, Ε3α και Ε20 που έχουν υποβληθεί για κάθε πρόγραμμα. Βήμα 3: Η Ε.Ε. καταρτίζει τον τελικό κατάλογο των προτεινόμενων προγραμμάτων E4.

27 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ
Βήμα 4: H E.E. καταρτίζει το φάκελο ενημέρωσης των σχολικών μονάδων ο οποίος αποτελείται από τα έντυπα: Ε2β κατάλογος ΚΣΕ, Ε4 κατάλογος προτεινόμενων προγραμμάτων, Ε5 φόρμα αίτησης εκπαιδευτικού, Ε6 συγκεντρωτική κατάσταση προτιμήσεων εκπαιδευτικών, Ε6α συνοδευτική επιστολή του Διευθυντή της σχολικής μονάδας.

28 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ
Βήμα 5: Η Ε.Ε. ελέγχει την πληρότητα των στοιχείων του εντύπου Ε19 και αφού τον οριστικοποιήσει τον χρησιμοποιεί ως πίνακα αποδεκτών του φακέλου ενημέρωσης. Βήμα 6: Αποστέλλει το φάκελο ενημέρωσης των σχολικών μονάδων σε όλες τις σχολικές μονάδες και ορίζει καταληκτική ημερομηνία για τη συλλογή των απαραίτητων εντύπων από τις σχολικές μονάδες.

29 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Υπεύθυνος Ενέργειας: ο Διευθυντής της Σχολικής Μονάδας. Βήμα 1: Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας παραλαμβάνει από την Ε.Ε. τον φάκελο ενημέρωσης. Βήμα 2: Κάθε εκπαιδευτικός που ανήκει στην σχολική μονάδα: α) ενημερώνεται ενυπογράφως για το περιεχόμενο του φακέλου ενημέρωσης, β) συμπληρώνει την αίτηση με τις προτιμήσεις του (έντυπο Ε5) και γ) παραδίδει το έντυπο Ε5 στον Διευθυντή της σχολικής μονάδας φροντίζοντας να διατηρήσει αντίγραφο που θα χρησιμοποιήσει κατά την εγγραφή του.

30 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Βήμα 3: Ο Διευθυντής του σχολείου συμπληρώνει τα έντυπα Ε6 (συγκεντρωτική κατάσταση προτιμήσεων των εκπαιδευτικών) και Ε6α (πληροφοριακά στοιχεία για τη σχολική μονάδα). Βήμα 4: Αποστέλλει το φάκελο απάντησης του σχολείου στην Ε.Ε. μέσα στις προκαθορισμένες ημερομηνίες.

31 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Υπεύθυνος Ενέργειας: η Επιτροπή Επιμόρφωσης. Βήμα 1: Η Ε.Ε. παραλαμβάνει τους φακέλους απάντησης από όλες τις σχολικές μονάδες της περιοχής και φροντίζει για την εισαγωγή των απαραίτητων δεδομένων στο πληροφοριακό σύστημα του έργου (MIS) για όσες Σχολικές Μονάδες δεν διαθέτουν πρόσβαση στο Internet. Βήμα 2: Ορίζει την ημερομηνία της ηλεκτρονικής κλήρωσης. Βήμα 3: Πραγματοποιείται η δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση.

32 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Βήμα 4: Μέσα από το πληροφοριακό σύστημα του έργου πραγματοποιούνται οι εκτυπώσεις των εντύπων Ε7 και Ε8 που περιέχουν τα αποτελέσματα της ηλεκτρονικής κλήρωσης. Βήμα 5: Η Ε.Ε. ορίζει την καταληκτική ημερομηνία εγγραφών των εκπαιδευτικών στα Κ.Σ.Ε. Βήμα 6: Η Ε.Ε. αποστέλλει το έντυπο Ε7 στις σχολικές μονάδες για να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα της κλήρωσης. Βήμα 7: Η Ε.Ε. αποστέλλει το έντυπο Ε8 στα ΚΣΕ των οποίων τα προγράμματα θα λειτουργήσουν σύμφωνα με τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών της περιοχής.

33 «ΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ»

34 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Κ.Σ.Ε.
Τα Έντυπα: Ε1, Ε2α, Ε2, Ε2β. Έντυπο Ε1: Ενημερωτική επιστολή προς τα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης από την Ε.Ε. για τον προγραμματισμό επιτόπιου ελέγχου και τις προδιαγραφές πιστοποίησης. Έντυπο Ε2: Πιστοποίηση Κ.Σ.Ε από την Ε.Ε. (συγκεντρωτικό) Έντυπο Ε2α: Πιστοποίηση Κ.Σ.Ε από την Ε.Ε. (αναλυτικό ανά αίθουσα) Έντυπο Ε2β: Συγκεντρωτική κατάσταση πιστοποιημένων ΚΣΕ-αιθουσών που αποστέλλεται από την ΕΕ στον φορέα επίβλεψης

35 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Τα Έντυπα: Ε3, Ε3α, Ε20. Έντυπο Ε3: (συγκεντρωτικό) Αποστέλλεται από το ΚΣΕ στην ΕΕ για να την ενημερώσει για τα προτεινόμενα προγράμματα επιμόρφωσης. Έντυπο Ε3α: (αναλυτικό) Αποστέλλεται από το ΚΣΕ στην ΕΕ για να την ενημερώσει για κάθε ένα προτεινόμενο πρόγραμμα επιμόρφωσης. Έντυπο Ε20: Βεβαίωση – Δήλωση αποδοχής συνεργασίας επιμορφωτή με ΚΣΕ.

36 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ
Τα Έντυπα: Ε4. Έντυπο Ε4: Αποστέλλεται από την ΕΕ στα σχολεία ευθύνης της και περιλαμβάνει τα προγράμματα επιμόρφωσης που θα πραγματοποιήσουν τα ΚΣΕ της περιοχής της.

37 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Τα Έντυπα: Ε5, Ε6, Ε6α. Έντυπο Ε5: Το συμπληρώνει ο εκπαιδευτικός και το υποβάλλει έντυπα ή ηλεκτρονικά στη Σχολική Μονάδα Απασχόλησής του. Με αυτό το έντυπο αιτείται ο εκπαιδευτικός τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα επιμόρφωσης. Έντυπο Ε6: Το αποστέλλει το σχολείο στην Ε.Ε. για να την ενημερώσει σχετικά με τις επιλογές των εκπαιδευτικών. Το σχολείο οφείλει να στείλει το έντυπο Ε6 σε διαφορετικές ΕΕ ανάλογα με τις προτιμήσεις των εκπαιδευτικών. Έντυπο Ε6α: Συνοδευτική επιστολή του Διευθυντή της σχολικής μονάδας για τα έντυπα Ε5 και Ε6.

38 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ & ΕΓΓΡΑΦΕΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ & ΕΓΓΡΑΦΕΣ Τα Έντυπα: Ε7, Ε8, Ε8α, Ε14α. Έντυπο Ε7: Περιλαμβάνει τα αποτελέσματα της ηλεκτρονικής κλήρωσης και το αποστέλλει η Ε.Ε. προς τις Σχολικές Μονάδες. Έντυπο Ε8: Περιλαμβάνει τα αποτελέσματα της ηλεκτρονικής κλήρωσης και το παραλαμβάνουν τα ΚΣΕ από την Ε.Ε. Έντυπο Ε8α: Συγκεντρωτική κατάσταση εγγεγραμμένων που αποστέλλει το ΚΣΕ στην Ε.Ε. Έντυπο Ε14α: Βεβαίωση Εγγραφής.

39 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Τα Έντυπα: Ε9, Ε10, Ε11. Έντυπο Ε9: Ημερήσιο Παρουσιολόγιο Επιμορφωτών. Συμπληρώνεται από τον συντονιστή προγράμματος του ΚΣΕ και υπογράφεται από τον Επιμορφωτή σε ημερήσια βάση. Έντυπο Ε10: Ημερήσιο Παρουσιολόγιο Επιμορφούμενων. Συμπληρώνεται από τον συντονιστή προγράμματος του ΚΣΕ και υπογράφεται από τους επιμορφούμενους σε ημερήσια βάση. Έντυπο Ε11: Φύλλο επίσκεψης Ε.Ε. σε ΚΣΕ.

40 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Τα Έντυπα: Ε12, Ε12α, Ε12β, Ε13, Ε14, Ε15. Έντυπο Ε12: Έκθεση ολοκλήρωσης προγράμματος για επιμορφούμενους. Από ΚΣΕ προς Ε.Ε. Έντυπο Ε12α: Έκθεση ολοκλήρωσης προγράμματος για επιμορφωτές. Από ΚΣΕ προς Ε.Ε. Έντυπο Ε12β: Έκθεση ολοκλήρωσης προγράμματος για βοηθούς επιμορφωτές. Από ΚΣΕ προς Ε.Ε. Έντυπο Ε13: Συγκεντρωτική Έκθεση περιοχής επιμόρφωσης που συντάσσει η Ε.Ε. και υποβάλλει στον Σύμβουλο με το πέρας της περιόδου. Έντυπο Ε14: Βεβαίωση Παρακολούθησης. Έντυπο Ε15: Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης. Συμπληρώνεται από τους επιμορφούμενους και υποβάλλεται το πρωτότυπο από τα ΚΣΕ στις Ε.Ε.

41 « ΑΛΛΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ »

42 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
Οι εκπαιδευτικοί που δεν ικανοποιήθηκαν οι προτιμήσεις τους, κατατάσσονται ως επιλαχόντες. Αν τελικά δεν επιλεγούν, θα μπορούν να υποβάλλουν εκ νέου αίτηση για τις επόμενες περιόδους επιμόρφωσης. Εκπαιδευτικός που έχει επιλεγεί, αν δεν προσέλθει αδικαιολογήτως, αντικαθίσταται από επιλαχόντα και δεν έχει δικαίωμα υποβολής αίτησης εκ νέου.

43 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
Κάθε εκπαιδευτικός που συμμετέχει σε πρόγραμμα επιμόρφωσης παίρνει «Βεβαίωση Παρακολούθησης» Η παρακολούθηση της επιμόρφωσης από τον εκπαιδευτικό είναι υποχρεωτική. Η παρουσία του ελέγχεται με παρουσιολόγιο. Δίνεται στους επιμορφούμενους το δικαίωμα απουσιών έως το 10% των διδακτικών ωρών, δηλαδή το ανώτερο 5 απουσίες.

44 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
Καταβάλλεται για την αγορά Η/Υ ή περιφερειακών στοιχείων ή εξαρτημάτων απαραίτητων για την αναβάθμιση υπάρχοντος Η/Υ ή και λογισμικών, στο πλαίσιο της πρακτικής τους άσκησης. Ανέρχεται στο ποσό των 587,00 € και καταβάλλεται σε δύο ισόποσες δόσεις. Η πρώτη όταν ολοκληρώσει την επιμόρφωση (293,50 €) και η δεύτερη με την πιστοποίησή του. Κατά την αγορά, απαιτείται να εκδοθεί “Δελτίο Αποστολής – Τιμολόγιο Πώλησης ή Απόδειξη Λιανικής Πώλησης”, στο οποίο αναγράφονται τα ατομικά στοιχεία του. Αποδείξεις Λιανικής Πώλησης από ταμειακή μηχανή δεν γίνονται δεκτές.

45 Επιτροπή Επιμόρφωσης Υπευθύνου Κ.Σ.Ε. είτε Συντονιστή Επιμορφωτής
Ασυμβίβαστο Υφίσταται ασυμβίβαστο μεταξύ της ιδιότητας μέλους της ΕΕ και Επιμορφωτή ή υπευθύνου ΚΣΕ, καθώς και μεταξύ της ιδιότητας υπευθύνου ΚΣΕ και Επιμορφωτή Επιτροπή Επιμόρφωσης Υπευθύνου Κ.Σ.Ε. είτε Συντονιστή Επιμορφωτής

46 Κόμβος Πληροφόρησης Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ) Γενική Πληροφόρηση ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ (Σύμβουλος Τεχνικής & Επιστημονικής Στήριξης) – Π.Ι.: Ενεργοποιείται προκειμένου να παρέχει Ειδική Πληροφόρηση για τις ανάγκες της περιοχής Υπηρεσίες Help-Desk Υλικό Πληροφόρησης – Ενημέρωσης Συμμετεχόντων

47 Πληροφοριακό σύστημα έργου
Με διαφορετικά επίπεδα πρόσβασης για όλους τους εμπλεκόμενους στο έργο: The System of Processes and the operation of MIS The MIS support different roles and security level for each entity providing corresponding information and level of operation.


Κατέβασμα ppt "Μέτρο 2.1: «Αναβάθμιση της Ποιότητας της Παρεχόμενης Εκπαίδευση»"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google