Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Η Ευαγγελική Σχολή σήμερα Ημερομηνία :22/01/2014 Μ άθημα : Θρησκευτικά Σχολ. Έτος :2013-14 Τμήμα.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Η Ευαγγελική Σχολή σήμερα Ημερομηνία :22/01/2014 Μ άθημα : Θρησκευτικά Σχολ. Έτος :2013-14 Τμήμα."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Η Ευαγγελική Σχολή σήμερα Ημερομηνία :22/01/2014 Μ άθημα : Θρησκευτικά Σχολ. Έτος :2013-14 Τμήμα : Α ’3 Επίβλεψη : κος Γ εώργιος Κ απετανάκης « ΙΟΥΔΑΪΚΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ » Σοφιανού Ήλις - Μαρία

2 Σαββατικό ή Σαββαταίο έτος. Κάθε έβδομο έτος ήταν, σύμφωνα με τον Μωσαϊκό Νόμο, έτος αγρανάπαυσης και η γη έπρεπε να μένει ακαλλιέργητη. Η καλλιέργεια της γης απαγορευόταν έτσι ώστε η γη και οι άνθρωποι που τη δουλεύουν να ξεκουράζονται. Ο νόμος αυτός ήταν μια έμπρακτη υπενθύμιση ότι η γη ανήκει στο Θεό. Εικ.1. Η Γη ανήκει στον Θεό

3 Έτσι έξι χρόνια οι Ισραηλίτες έσπερναν τη γη τους, κλάδευαν τ ' αμπέλια τους και μάζευαν τους καρπούς της γης. Ο έβδομος χρόνος όμως, ήταν σαββατικός, ένα έτος για ν ' αναπαυθεί η γη, προς τιμήν του Κυρίου. Κατά το έτος αυτό η γη έμενε ακαλλιέργητη για ν ' αναπαύεται. Όσα παράγονταν μόνα τους κατά το χρόνο αυτό, δεν τα μάζευαν, αλλά από αυτά τρέφονταν οι ίδιοι, τα παιδιά τους, οι δούλοι, οι εργάτες, οι ξένοι και οι φτωχοί. Και όσα από αυτά περίσσευαν, τα τρώγανε τ ' άγρια ζώα ( Έξοδος 23,10-11. Λευιτικόν 25,1- 7). Εικ.2. Έξι χρόνια οι Ισραηλίτες έσπερναν τη γη τους, κλάδευαν τ ' αμπέλια τους και μάζευαν τους καρπούς της γης.

4 Μνήσθητι την ημέρα των σαββάτων αγιάζειν αυτήν. εξ ημέρας εργά και ποιήσεις πάντα τα έργα σου · τη δε ημέρα τη εβδόμη σάββατα Κυρίω τω Θεω σου · ου ποιήσεις εν αυτη παν έργον, συ και ο υιος σου και η θυγάτηρ σου, ο παις σου και η παιδίσκη σου, ο βούς σου και το υποζύγιόν σου και παν κτήνός σου και ο προσήλυτος ο παροικών εν σοί. εν γαρ εξ ημέραις εποίησε Κύριος τον ουρανόν και την γην και την θάλασσαν και πάντα τα εν αυτοίς και κατέπαυσε τη ημέρα τη εβδόμη · δια τούτο ευλόγησε Κύριος την ημέραν την εβδόμην και ηγίασεν αυτήν. Εικ.3. Μνήσθητι την ημέρα των σαββάτων αγιάζειν αυτήν.

5 Κ άθε π εντηκοστό έ τος ή ταν έτος ά γιο. Σ ύμφωνα μ ε τ ο Μ ωσαϊκό Νόμο τ ο Ι ωβηλαίο έ τος ά ρχιζε τ ην ημέρα τ ου ε ξιλασμού κ αι αναγγελλόταν μ ε σ άλπιγγες. Τ ο έ τος α υτό, ή ταν έ τος ά γιο κ αι αφιερωμένο σ το Θ εό. Ή ταν έ τος αγρανάπαυσης κ αι α πελευθέρωσης όλων τ ων δ ούλων μ ε τ ις ο ικογένειές τους. Ε πιπλέον, γ ινόταν α πόσβεση χρεών κ αι α κυρώνονταν ό λες ο ι αγοραπωλησίες π ου έ γιναν τ α προηγούμενα 49 χ ρόνια κ αι ό λα τ α κτήματα έ πρεπε ν α ε πιστραφούν στους π αλιούς ι διοκτήτες τ ους χ ωρίς αποζημίωση. Κ ατά τ ο έ τος α υτό δ εν έσπερναν, ο ύτε θ έριζαν τ α χ ωράφια τους, ο ύτε τ ρυγούσαν τ ' α μπέλια τους. Τ ρώγανε μ όνο ό τι β λάσταινε από μ όνο τ ου σ τα χ ωράφια τ ους. Εικ.4. Κάθε πεντηκοστό έτος ήταν έτος άγιο.

6 Με τον τρόπο αυτό περιοριζόταν η απληστία των δυνατών και εξομαλύνονταν οι κοινωνικές αντιθέσεις, ώστε όλοι οι Ισραηλίτες να απολαμβάνουν τα αγαθά της γης που τους χάρισε ο Θεός. Ακόμη και η αξία της γης υπολογιζόταν ανάλογα με τα χρόνια της συγκομιδής μέχρι το επόμενο Ιωβηλαίο. Όσο περισσότερα χρόνια απόμεναν, τόσο μεγαλύτερη θα έπρεπε να ήταν η τιμή της αγοράς και όσο λιγότερα χρόνια απόμεναν τόσο μικρότερη θα έπρεπε να ήταν και η αξία της ( Λευιτικόν 25,8-17). Εικ.5. Με τον τρόπο αυτό περιοριζόταν η απληστία των δυνατών και εξομαλύνονταν οι κοινωνικές αντιθέσεις

7  https://encrypted- tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSkxcMBmsdX1Uq7kJAh5 8UJDPwZObN9-evi1NHDoS3o4hX9q9Fb https://encrypted- tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSkxcMBmsdX1Uq7kJAh5 8UJDPwZObN9-evi1NHDoS3o4hX9q9Fb  https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRD- jom38zv_hULOuiqkTukrcTeMmG3yM9iV4uW65jDhaKgPa_W https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRD- jom38zv_hULOuiqkTukrcTeMmG3yM9iV4uW65jDhaKgPa_W  http://users.sch.gr/aiasgr/Thrhskeiologia/Ioudaismos/Ioudaikes_ giortes_2.htm http://users.sch.gr/aiasgr/Thrhskeiologia/Ioudaismos/Ioudaikes_ giortes_2.htm  data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2w CEAAkGBxQSEhUUEhQWFhUXGBgYGRcYGBwdHBwcHBocGhocI R0cHCggGB0lHxwdITEhJSkrLi4uHR8zODMsNygtLiwBCgoKDg0O GxAQGywkICQvLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCws LCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLP data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2w CEAAkGBxQSEhUUEhQWFhUXGBgYGRcYGBwdHBwcHBocGhocI R0cHCggGB0lHxwdITEhJSkrLi4uHR8zODMsNygtLiwBCgoKDg0O GxAQGywkICQvLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCws LCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLP  https://encrypted- tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQRUSm_x0sZF4i1_pwOut Gz1bFE8l5Lpxs_0R5Q76PMHjbF2-NSbg https://encrypted- tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQRUSm_x0sZF4i1_pwOut Gz1bFE8l5Lpxs_0R5Q76PMHjbF2-NSbg


Κατέβασμα ppt "ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Η Ευαγγελική Σχολή σήμερα Ημερομηνία :22/01/2014 Μ άθημα : Θρησκευτικά Σχολ. Έτος :2013-14 Τμήμα."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google