Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εκπαιδευτικά σενάρια (educational scenarios) Μάθηση με νόημα (αποτελεσματική μάθηση)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εκπαιδευτικά σενάρια (educational scenarios) Μάθηση με νόημα (αποτελεσματική μάθηση)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εκπαιδευτικά σενάρια (educational scenarios) Μάθηση με νόημα (αποτελεσματική μάθηση)

2 Εκπαιδευτικό σενάριο (educational scenario) είναι η περιγραφή ενός μαθησιακού πλαισίου με εστιασμένο γνωστικό αντικείμενο συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς στόχους συγκεκριμένες παιδαγωγικές αρχές και σχολικές πρακτικές σχολικές πρακτικές σχεδιασμός μαθήματος με όρους δραστηριότητας

3 Τι δεν είναι ένα σενάριο μάθησης Τυποποιημένο σχέδιο μαθήματος Συνταγή για επανάληψη μιας μαθησιακής διαδικασίας Χρήση λογισμικού ως πορεία μαθήματος

4 Τι είναι ένα σενάριο μάθησης Ένα σενάριο μάθησης είναι ένα ταξίδι… Στο ταξίδι αυτό συμμετέχουν διδάσκοντες και διδασκόμενοι…

5 Η δραστηριότητα είναι το όχημα

6 Τι είναι ένα σενάριο μάθησης Ένα σενάριο μάθησης είναι οδηγίες προς ναυτιλόμενους …. Πού θέλουμε να πάνε οι μαθητές και οι μαθήτριες; Πώς θα πάνε εκεί; Πώς θα ξέρουμε ότι έχουν φτάσει; Τι θέλουμε να αποκομίσουν από αυτή τους τη δραστηριότητα;

7 Ο δρόμος έχει σημασία… Τα σενάρια μάθησης π αρέχουν στους μαθητές εμ π ειρίες για μάθηση με νόημα Τα σενάρια μάθησης συνδέουν και αξιο π οιούν τις συσχετιζόμενες δυνατότητες για μάθηση Η διδασκαλία βασίζεται σε εκ π αιδευτικές στρατηγικές π ου δίνουν έμφαση σε ερευνητικές κι άλλες εκ π αιδευτικές εφαρμογές

8 ΕΝΑ ΚΑΛΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΑΘΗΣΗΣ Θέτει μαθητές και δασκάλους « σε τροχιά » Ε π ιτυγχάνονται στόχοι Α π οφεύγονται δυσάρεστες εκ π λήξεις Εξασφαλίζει καθοδήγηση και ο π τικο π οιεί τα βήματα μιας λογικής ακολουθίας Παρέχει σκηνοθετική δυνατότητα για αντικατάσταση Ενδυναμώνει το στοχασμό, την κρίση και τη βελτίωση Προάγει την ε π ιτυχία των μαθητών

9 Αντίθετα ο ελλιπής σχεδιασμός αποτελεί Α π ογοήτευση για δάσκαλο και μαθητές Άσκο π η π ερι π λάνηση Ανε π ιτυχείς στόχοι Καμία συσχέτιση με τις π ροηγούμενες γνώσεις Α π οδιοργάνωση Ελλι π ές ε π ο π τικό υλικό Χάσιμο χρόνου Κακή διαχείριση

10 Εκπαιδευτικές δραστηριότητες (educational activities) πλάνο δραστηριότητας (activity plan) χρήση λογισμικού και υπολογιστικών εργαλείων εκ βαθέων διείσδυση στη διδακτική πρακτική οι ρόλοι του διδάσκοντα -μαθητών και η αλληλεπίδρασή τους με μέσα και υλικό Δημιουργική χρήση του σεναρίου στην τάξη

11 Η ανατομία ενός Σεναρίου Μάθησης 1. Ταυτότητα 2. Περίληψη και Σκεφτικό 3. Γνωστικό αντικείμενο 4. Παιδαγωγικό Σκεπτικό 5. Χρονισμός και Διάρκεια 6. Συνεργασία και Συντονισμός 7. Οργάνωση τάξης 8. Διαδικασία 9. Παραλλαγές 10. Υλικά 11. Βιβλιογραφία

12 Ταυτότητα Κοινό: σε ποια τάξη απευθυνόμαστε Γνωστικά αντικείμενα: με ποια μαθήματα συνδέεται το σενάριο Σύνδεση με το Αναλυτικό Πρόγραμμα: με ποιες προβλεπόμενες ενότητες του Α.Π. συνδέεται

13 Περίληψη και Σκεπτικό Σύντομη εισαγωγή που επιτρέπει στον αναγνώστη να αποφασίσει αν το σενάριο του είναι ενδιαφέρον και χρήσιμο Κεντρική ιδέα του σεναρίου (σε τι διαφοροποιείται από την παραδοσιακή διδασκαλία;) Αναφορά στα καινοτομικά στοιχεία του σεναρίου και των εργαλείων στη σχολική κοινότητα και στον αναμενόμενο ρόλο τους για τους συμμετέχοντες Αναφορά στο βαθμό αναγκαιότητας του σεναρίου

14 Γνωστικό αντικείμενο Το γνωστικό υπόβαθρο του σεναρίου:περιληπτικά το περιεχόμενο στο οποίο αναφέρεται Το εννοιολογικό υπόβαθρο: κατανόηση εννοιών και διασυνδέσεις μεταξύ των επιμέρους γνώσεων Οι στόχοι του σεναρίου: (γνώσεις, δεξιότητες, αξίες) Προαπαιτούμενες γνώσεις

15 Διδακτική διαδικασία Περιγραφή των διδακτικών μεθόδων που εμπλέκονται και απαιτούνται στα πλαίσια εφαρμογής του σεναρίου. Ανάλυση του τρόπου εργασίας των μαθητών (μόνοι, σε ομάδες, μετωπική ) και του βαθμού αυτενέργειας και αυτονομίας που παρέχεται. Αναφορά και επεξήγηση της τυχόν ανάγκης για αλλαγή του ρόλου των καθηγητών και των αντιλήψεων τους για την διδασκαλία του συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου μέσα από το προτεινόμενο σενάριο. Αναφορά στην ανάγκη νέων συνεργασιών είτε μεταξύ των καθηγητών του ιδίου σχολείου, είτε μεταξύ καθηγητών άλλων σχολείων ή ακόμη και με άλλους φορείς της κοινότητας. Πιθανή χρήση αξιολόγησης και αναλυτική περιγραφή της ποιότητας, είδους και στόχων της αξιολόγησης αυτής.

16 Παιδαγωγικό Σκεπτικό Σε κάθε διδασκαλία ενυπάρχει ένα παιδαγωγικό σκεπτικό, είτε το διατυπώνουμε με λόγια, είτε όχι Παραδοχές που αφορούν:  Τη φύση του μαθήματος  Τα κίνητρα των μαθητών  Το ρόλο του εκπαιδευτικού Παιδαγωγική προσέγγιση της οργάνωσης της δ/λίας και της μάθησης (θεωρίες από την έρευνα των επιστημών της αγωγής) Εξέλιξη και αναθεώρηση του παιδαγωγικού σκεπτικού

17 Χρονισμός και Διάρκεια Χρόνος ένταξης: ημερομηνία ή χρονισμός σε σχέση με άλλες δραστηριότητες διάρκεια: Η διάρκεια ενός σεναρίου δεν ταυτίζεται αναγκαστικά με τη διδακτική ώρα Ακολουθία: ανάλογα με το θέμα και τα άλλα χαρακτηριστικά του, το σενάριο μπορεί να διεξάγεται σε διαδοχικές διδακτικές ώρες, είτε σε ώρες που διαμοιράζονται κατά διαστήματα στη διάρκεια του έτους

18 Οργάνωση της Τάξης Εργασία με το σύνολο των μαθητών Ατομική εργασία Εργασία σε ομάδες  Ανάθεση ίδιας εργασίας  Καταμερισμός εργασιών  Ειδικοί ρόλοι Συνδυασμός τρόπων οργάνωσης της τάξης

19 Διαδικασία Πλαίσιο: Καθορίζουμε ποιες πληροφορίες θα δοθούν στους μαθητές ώστε:  Να μπορούν να κατανοήσουν τι τους ζητά το σενάριο και γιατί είναι σημαντικό  Να μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν ως αφετηρία για την εργασία τους  Ειδικοί ρόλοι Ερώτημα, πρόβλημα, αποστολή  Σαφής προσδιορισμός του τι ζητά το σενάριο στους μαθητές  Προσωπική νοηματοδότηση και εμπλοκή, όχι μηχανική διεκπεραίωση των δραστηριοτήτων  Ενθάρρυνση της αυτενέργειας Τελικό Προϊόν  κατασκευή  Γραπτή συνθετική εργασία  Παρουσίαση  Δράση  κ.ά

20 Παραλλαγές Προτάσεις για επεκτάσεις ή /και διαφοροποιήσεις Ερώτημα, πρόβλημα, αποστολή  Σαφής προσδιορισμός του τι ζητά το σενάριο στους μαθητές  Προσωπική νοηματοδότηση και εμπλοκή, όχι μηχανική διεκπεραίωση των δραστηριοτήτων  Ενθάρρυνση της αυτενέργειας Τελικό Προϊόν  κατασκευή  Γραπτή συνθετική εργασία  Παρουσίαση  Δράση  κ.ά

21 Μέσα και Υλικά Συνοδευτικά υλικά που επισυνάπτονται στο σενάριο:  Φύλλα εργασίας  Διευθύνσεις στο διαδίκτυο  Τεχνικά εγχειρίδια για το λογισμικό Άλλα υλικά και μέσα  λογισμικό  Έντυπες πηγές  Άλλα εργαλεία, χάρτες, συσκευές κλπ

22 Βιβλιογραφία Παράθεση πηγών:  έντυπες  ηλεκτρονικές  Συμπληρωματικές πηγές

23 Κριτική προσέγγιση του σεναρίου και της εφαρμογής του Τοποθέτηση του προτεινόμενου σεναρίου στο γενικότερο σύνολο διδακτικής της εν λόγω γνωστικής ενότητας (π.χ. αναφορά σε συγγενή ή διαφορετικά σενάρια ). Περιγραφή των σημείων που μένουν αμετάβλητα καθώς και εκείνων που δέχονται περαιτέρω αλλαγές, προσθέσεις και γενικότερα είναι περισσότερο ευλύγιστα για μετατροπές στα χέρια των καθηγητών και μαθητών τους. Κριτική των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων του σεναρίου ως προς τις προσδοκώμενες διδακτικές και μαθησιακές διαδικασίες. Αναφορά σε συγκεκριμένους στόχους ή διαδικασίες που δεν μπορούν να επιτευχθούν μέσω της συγκεκριμένης μορφής και εφαρμογής του σεναρίου.

24 ΑΣ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΜΕ … Η διάταξη του μαθήματος..  Κάθε φορά π ροχωράμε ένα βήμα  Έχουμε συνολική εικόνα για το κάθε στάδιο  Συγκεντρώνουμε το υλικό ( δομικά στοιχεία )

25 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Ποια τα χαρακτηριστικά των μαθητών στην τάξη ? Τι γνωρίζουν ήδη και κατανοούν οι μαθητές ? Πώς οι μαθητές μου μαθαίνουν καλύτερα ? Τι τρο π ο π οιήσεις στον εκ π αιδευτικό σχεδιασμό χρειάζεται ίσως να κάνω ?

26 ΣΤΟΧΟΙ Ακριβής π εριγραφή του τι οι μαθητές θα είναι ικανοί να κάνουν στο τέλος του μαθήματος Ιεράρχηση π αιδαγωγικών και διδακτικών στόχων ( μ π ορείς να συμβουλευτείς το ΑΠ )  Δώστε π ροσοχή στα ρήματα π ου θα π εριγράφουν τα αναμενόμενα α π οτελέσματα (  Α π οφύγεται τα : να μάθουν, να γνωρίσουν, να κατανοήσουν κλ π.

27 Η αφόρμηση… Τραβήξτε την π ροσοχή των μαθητών σας Παρέχετε ενδιαφέροντα κίνητρα Μια π ρώτη π ροσέγγιση του μαθήματος – π άντα συνδεδεμένη με τους στόχους - μ π ορεί να είναι :  Μια ερώτηση  Μια ιστορία  Ένα βίντεο  Ένα τραγούδι  Μια εικόνα  Μια δραστηριότητα  Η αρχή μιας συζήτησης

28 Χρειάζομαι 75 άλογα για να πάω στο περίπτερο;

29 ή… γιατί ανησυχούν οι πιγκουίνοι;

30 … πού να πάω;;;

31 Σχεδιάστε μία Βηματική Διαδικασία Δώστε μια γρήγορη σύνοψη της π ροηγούμενης γνώσης Παρέχετε συγκεκριμένες δραστηριότητες να βοηθήσετε τους μαθητές να αφομοιώσουν τη νέα γνώση Παρέχετε π ολλα π λά μοντέλα μιας νέας δεξιότητας ( αισθητηριακά κλ π)  Μια εικόνα … χίλιες λέξεις.  Ακούω, Βλέ π ω ……….. Κάνω ! ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

32 Μαθησιακές Δραστηριότητες Οργανωτικά γραφήματα Δημιουργικό παιχνίδι ΠαρουσίασηΠαράσταση Παίξιμο ρόλων DebatesProjects Ομαδοσυνεργατική μέθοδος Διερευνητική μάθηση Διαφορετικότητα Άμεση ανατροφοδότηση

33 Εφαρμόζοντας ότι έχει διδαχθεί Παροχή πολλαπλών μορφών δραστηριοτήτων Καθοδηγημένη εφαρμογή (teacher controlled)  Χρησιμοποιήστε κλιμακωτές ερωτήσεις για να διευκρινίσετε το επίπεδο της κατανόησης  Δημοσιογραφία, Παρουσίαση συνεδρίων Ανεξάρτητη εφαρμογή  Η εφαρμογή μπορεί να είναι διαφοροποιημένη

34 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Τρόποι αξιολόγησης  Τεστ φτιαγμένα από το δάσκαλο  Εννοιολογικοί χάρτες  Εργασίες για την τάξη ή το σχολείο  Τρόποι εφαρμογής σε πραγματικές συνθήκες της ζωής  Προφορικές αφηγήσεις και περιλήψεις  Εργασίες παρουσίασης  Επεξηγηματικά σχόλια  Portfolios  Εφημερίδα  Τυπική εργασία

35 Κριτική προσέγγιση του σεναρίου και της εφαρμογής του Τι π ήγε καλά στο μάθημα ? Τι π ροβλήματα αντιμετώ π ισα ? Υ π άρχουν π ράγματα π ου μ π ορούσα να κάνω με διαφορετικούς τρό π ους ? Πώς μ π ορώ να βασιστώ σ΄ αυτό το μάθημα για να σχεδιάσω σενάρια διδακτικά για άλλα μαθήματα ?

36 Συγγραφή multimedia σεναρίου webquest Εισαγωγή στη δραστηριότητα, ρόλος ή ένα σενάριο σχετικό με τη δικτυακή αποστολή Σαφής περιγραφή του αναμενόμενου τελικού αποτέλεσματος των δραστηριοτήτων των μαθητών Ποια βήματα πρέπει να ακολουθήσουν οι μαθητές για να φέρουν εις πέρας την δικτυακή αποστολή τους; Αναλυτική περιγραφή της διαδικασίας Αναλυτική περιγραφή του τρόπου αξιολόγησης των μαθητών/τριών Τα βασικά συμπεράσματα της αποστολής Περιγραφή της διαδικασίας με όρους δραστηριότητας και ανάλυση για τους εκπαιδευτικούς

37


Κατέβασμα ppt "Εκπαιδευτικά σενάρια (educational scenarios) Μάθηση με νόημα (αποτελεσματική μάθηση)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google