Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

0 ΔΕΗ / Δ/νση Περιβάλλοντος Παραγωγής - 04.04.2008 Ημερίδα: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΓΑΡΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ, 4 Απριλίου 2008 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "0 ΔΕΗ / Δ/νση Περιβάλλοντος Παραγωγής - 04.04.2008 Ημερίδα: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΓΑΡΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ, 4 Απριλίου 2008 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 0 ΔΕΗ / Δ/νση Περιβάλλοντος Παραγωγής - 04.04.2008 Ημερίδα: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΓΑΡΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ, 4 Απριλίου 2008 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. Βασιλική Τσάδαρη Χημικός Μηχ/κός ΕΜΠ, MSc. Διευθύντρια Περιβάλλοντος Παραγωγής

2 1 ΔΕΗ / Δ/νση Περιβάλλοντος Παραγωγής - 04.04.2008 Νέο Στρατηγικό Σχέδιο της ΔΕΗ και Περιβάλλον Απόσυρση παλαιών Μονάδων & αντικατάσταση με νέο παραγωγικό δυναμικό Αναβάθμιση περιβαλλοντικής λειτουργίας υφιστάμενων εγκαταστάσεων Ανάπτυξη ΥΗΣ & λοιπών ΑΠΕ   

3 2 ΔΕΗ / Δ/νση Περιβάλλοντος Παραγωγής - 04.04.2008 Υφιστάμενη Περιβαλλοντική Νομοθεσία Οδηγία 96/61/ΕΚ για τον ολοκληρωμένο έλεγχο και πρόληψη της ρύπανσης (IPPC). Λειτουργία όλων των υφιστάμενων εγκαταστάσεων με βάση τις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές (ΒΔΤ) από Νοέμβριο 2007. Οδηγία 2001/80/ΕΚ για τη μείωση των εκπομπών ρύπων από τις Μεγάλες Εγκαταστάσεις Καύσης. Οδηγία Πλαίσιο 96/62/ΕΚ για την ποιότητα της ατμόσφαιρας και οι Θυγατρικές Οδηγίες αυτής.    Οδηγίες 2003/87/ΕΚ & 2004/101/ΕΚ: Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας (ΕΣΕ) εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου & ευέλικτοι μηχανισμοί του πρωτοκόλλου του ΚΙΟΤΟ 

4 3 ΔΕΗ / Δ/νση Περιβάλλοντος Παραγωγής - 04.04.2008 Υφιστάμενη Περιβαλλοντική Νομοθεσία •Όλες οι νέες Μονάδες σχεδιάζονται και αδειοδοτούνται με βάση τις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές (ΒΔΤ), •Οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις πρέπει να λειτουργούν με βάση τις ΒΔΤ το αργότερο μέχρι το Νοέμβριο του 2007. ¨Οδηγία 96/61/ΕΚ για τον ολοκληρωμένο έλεγχο και πρόληψη της ρύπανσης (IPPC)¨ Η IPPC δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα: Η IPPC δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα: Επίπεδα ΒΔΤ π.χ. για στερεά καύσιμα στις εκπομπές SO 2 (20-200) mg/Nm 3 στις εκπομπές NOx (50-200) mg/Nm 3 στις εκπομπές αιωρούμενων σωματιδίων (5-20) mg/Nm 3 στην ενεργειακή απόδοση της εγκατάστασης (36-40 ή +3εκατ. μον.)    

5 4 ΔΕΗ / Δ/νση Περιβάλλοντος Παραγωγής - 04.04.2008 Ορισμός Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών (ΒΔΤ) κατά IPPC «το πλέον αποτελεσματικό και προηγμένο στάδιο εξέλιξης των δραστηριοτήτων και μεθόδων λειτουργίας που αποδεικνύει την πρακτική ικανότητα συγκεκριμένων τεχνικών να συνιστούν κατ’ αρχήν τη βάση των οριακών τιμών εκπομπής για την αποφυγή και, όταν αυτό δεν είναι πρακτικά εφαρμόσιμο, τη γενική μείωση των εκπομπών και των επιπτώσεων για το περιβάλλον στο σύνολό του» ΤεχνικέςΤεχνικές στις «τεχνικές» περιλαμβάνονται τόσο η τεχνολογία που χρησιμοποιείται όσο και ο τρόπος σχεδιασμού, κατασκευής, συντήρησης, λειτουργίας και παροπλισμού της εγκατάστασης. ΔιαθέσιμεςΔιαθέσιμες «διαθέσιμες» τεχνικές είναι οι αναπτυχθείσες σε κλίμακα που επιτρέπει την εφαρμογή τους εντός του οικείου βιομηχανικού κλάδου, υπό οικονομικώς και τεχνικώς βιώσιμες συνθήκες, λαμβανομένων υπόψη του κόστους και των πλεονεκτημάτων, ανεξαρτήτως του αν οι ως άνω τεχνικές χρησιμοποιούνται ή παράγονται εντός του οικείου κράτους μέλους, εφόσον εξασφαλίζεται η πρόσβαση του φορέα εκμετάλλευσης σ' αυτές με λογικούς όρους, «βέλτιστες» σημαίνει τις πλέον αποτελεσματικές τεχνικές, όσον αφορά την επίτευξη υψηλού γενικού επιπέδου προστασίας του περιβάλλοντος στο σύνολό του. ΒέλτιστεςΒέλτιστες

6 5 ΔΕΗ / Δ/νση Περιβάλλοντος Παραγωγής - 04.04.2008 Περιβαλλοντικές Παράμετροι που εξετάζονται ΒΔΤ για τις Μεγάλες Εγκαταστάσεις Καύσης (1/2) ΥδροχλώριοΥδροφθόριοΑμμωνία Διοξίνες (για καύση απορριμμάτων) . Εκπομπές στην ατμόσφαιρα Παράμετροι: pH, χρώμα, θερμοκρασία, TSS, TDS, BOD, COD, ελεύθερο χλώριο, ΝΗ 3, βαρέα μέταλλα, κ.λπ. Απόδοση εγκατάστασης Διοξείδιο του θείου Οξείδια του αζώτου Σκόνη Βαρέα Μέταλλα Μονοξείδιο του άνθρακα . Εκπομπές στο νερό ..

7 6 ΔΕΗ / Δ/νση Περιβάλλοντος Παραγωγής - 04.04.2008 Περιβαλλοντικές Παράμετροι που εξετάζονται Πηγές, επίπεδα, τεχνικές μείωσης στην πηγή. . Απόβλητα Καύσης και Παραπροϊόντα Υγρή τέφρα, τέφρα ρευστοποιημένης κλίνης, ιπτάμενη τέφρα, γύψος από συγκροτήματα αποθείωσης Ιλύες από συστήματα κατεργασίας νερού, ιλύες από συστήματα κατεργασίας υγρών αποβλήτων, απόβλητα που απαιτούν εναλλακτική διαχείριση – ορυκτέλαια, ελαστικά, κ.λπ. . Εκπομπές θορύβου ΒΔΤ για τις Μεγάλες Εγκαταστάσεις Καύσης (2/2)

8 7 ΔΕΗ / Δ/νση Περιβάλλοντος Παραγωγής - 04.04.2008 «Για τον περιορισμό των εκπομπών στην ατμόσφαιρα ορισμένων ρύπων από Μεγάλες Εγκαταστάσεις Καύσης» Νέες εγκαταστάσεις: Τήρηση οριακών τιμών εκπομπής Υφιστάμενες εγκαταστάσεις: Τήρηση οριακών τιμών εκπομπής, ή Τήρηση οριακών τιμών εκπομπής, ή Εθνικό Σχέδιο Μείωσης Εκπομπών Εθνικό Σχέδιο Μείωσης Εκπομπών Υφιστάμενη Περιβαλλοντική Νομοθεσία: Οδηγία 2001/80/ΕΚ Συμβατικοί ρύποι: SO 2, NOx, σκόνη Μεγάλες Εγκαταστάσεις Καύσης με Ονομαστική Θερμική Ισχύ τουλάχιστον ίση προς 50 MW  

9 8 ΔΕΗ / Δ/νση Περιβάλλοντος Παραγωγής - 04.04.2008 Εθνικό Σχέδιο Μείωσης Εκπομπών σε εφαρμογή της Οδηγίας 2001/80/ΕΚ  Όλες οι λιγνιτικές (εκτός από ΑΗΣ Μελίτης & ΑΗΣ Μεγαλόπολης I, II) (εκτός από ΑΗΣ Μελίτης & ΑΗΣ Μεγαλόπολης I, II)  Οι πετρελαϊκές Μονάδες του ΑΗΣ Λαυρίου & Αλιβερίου  Ο ΑΗΣ ΑΓ. Γεωργίου  Οι Νο 4,5,6 ατμοηλεκτρικές Μονάδες του ΑΗΣ Λινοπεραμάτων Εθνικό Σχέδιο Μείωσης Εκπομπών Το Εθνικό Σχέδιο Μείωσης Εκπομπών αποβλέπει στη: Περιλαμβάνονται οι υφιστάμενες κατά την Οδηγία εγκαταστάσεις: NOx, SO 2, σκόνης Oριακών Τιμών Εκπομπής σε κάθε μία χωριστά στα επίπεδα που θα είχαν επιτευχθεί με την εφαρμογή Oριακών Τιμών Εκπομπής σε κάθε μία χωριστά από τις εν λόγω εγκαταστάσεις που βρίσκονταν σε λειτουργία το έτος 2000. ΜΕΙΩΣΗ των συνολικών ετήσιων εκπομπών των υφιστάμενων εγκαταστάσεων

10 9 ΔΕΗ / Δ/νση Περιβάλλοντος Παραγωγής - 04.04.2008 Αναθεωρείται η Οδηγία 96/61 για τον ολοκληρωμένο έλεγχο και πρόληψη της ρύπανσης (IPPC). Επίπεδα εκπομπών ΒΔΤ νομικώς δεσμευτικά. Αναθεωρείται η Οδηγία 96/61 για τον ολοκληρωμένο έλεγχο και πρόληψη της ρύπανσης (IPPC). Επίπεδα εκπομπών ΒΔΤ νομικώς δεσμευτικά. Εξελίξεις Περιβαλλοντικού Θεσμικού Πλαισίου (1/4) Αναθεωρείται η Οδηγία 2001/80/ΕΚ για τη μείωση των εκπομπών ρύπων από τις Μεγάλες Εγκαταστάσεις Καύσης και εντάσσεται στην IPPC. Αναθεωρείται η Οδηγία 2001/80/ΕΚ για τη μείωση των εκπομπών ρύπων από τις Μεγάλες Εγκαταστάσεις Καύσης και εντάσσεται στην IPPC. Πράσινο πακέτο της Ε.Ε. για την αντιμετώπιση του φαινομένου της Κλιματικής Αλλαγής. Προτεινόμενοι Στόχοι για το 2020: Πράσινο πακέτο της Ε.Ε. για την αντιμετώπιση του φαινομένου της Κλιματικής Αλλαγής. Προτεινόμενοι Στόχοι για το 2020: - μείωση κατά 20% (ή 30% αν επιτευχθεί διεθνής δέσμευση) των εκπομπών αερίων του Θερμοκηπίου της Ε.Ε. σε σχέση με το 1990. * (ETS τομείς:-21% σε σχέση με 2005) - 20% της ενέργειας που καταναλώνεται στην Ε.Ε. από ανανεώσιμες πηγές (για την Ελλάδα 18% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας).

11 10 ΔΕΗ / Δ/νση Περιβάλλοντος Παραγωγής - 04.04.2008 Αναθεωρείται η Οδηγία 2003/87 Αναθεωρείται η Οδηγία 2003/87 για τη βελτίωση και επέκταση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Εμπορίας (ΕΣΕ) αερίων του θερμοκηπίου Εξελίξεις Περιβαλλοντικού Θεσμικού Πλαισίου (2/4)  ένα και μόνο πανευρωπαϊκό όριο εκπομπών αντί για 27 εθνικά όρια. Το ετήσιο όριο εκπομπών θα μειώνεται γραμμικά και θα συνεχιστεί η μείωσή του και μετά το πέρας της περιόδου 2013-2020.  Τα διαθέσιμα δικαιώματα θα δημοπρατηθούν σε μεγάλο ποσοστό αντί να κατανεμηθούν δωρεάν.  Για την ηλεκτροπαραγωγή απαγορεύεται η δωρεάν διάθεση δικαιωμάτων και επιβάλλεται η δημοπράτηση των προς κατανομή δικαιωμάτων στο τομέα.  Οι χώρες θα έχουν επίσης και έναν άλλο δεσμευτικό στόχο μείωσης των εκπομπών για τομείς που δεν συμμετέχουν στο ΕΣΕ, που για την Ελλάδα καθορίστηκε στο 4% το 2020 σε σύγκριση με τις εκπομπές των τομέων αυτών το 2005. Οι κυριότερες αλλαγές που προτείνονται είναι:

12 11 ΔΕΗ / Δ/νση Περιβάλλοντος Παραγωγής - 04.04.2008 Συνέπειες από την αναθεώρηση της Οδηγίας IPPC SO 2 Σήμερα Nέες* σκόνη Σήμερα Nέες* mg/Nm 3 Σήμερα Nέες* mg/Nm 3 ΝΟ X Αναθεώρηση IPPC 400ήΕΣΜΕ <200 150 100ήΕΣΜΕ <20 10 500ήΕΣΜΕ <200 150 * Μετά το 2016 Υφιστάμενες Αναθεώρηση IPPC Υφιστάμενες Αναθεώρηση IPPC Υφιστάμενες Η πρόταση της Ε.Ε. – Σχέδιο της νέας Οδηγίας για τις βιομηχανικές εκπομπές καθιστά τα επίπεδα εκπομπών των εγχειριδίων ΒΔΤ νομικώς δεσμευτικά εντός τριών ετών από την έκδοσή της Εξελίξεις Περιβαλλοντικού Θεσμικού Πλαισίου (3/4)

13 12 ΔΕΗ / Δ/νση Περιβάλλοντος Παραγωγής - 04.04.2008 Πράσινο Πακέτο: Πρόταση Οδηγίας της Ε.Ε. για την γεωλογική αποθήκευση του CO 2 Προώθηση τεχνολογιών CCS με o Ασφάλεια, Νομιμότητα και Οικονομικότητα o Ένταξη τεχνολογιών CCS στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Όλες οι νέες εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής με ορυκτά καύσιμα πρέπει να διαθέτουν υποδομή για υποδοχή τεχνολογιών δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα (capture ready) και κατάλληλους χώρους υπόγειας αποθήκευσης 12 επιδεικτικές Μονάδες παραγωγής μεγάλης κλίμακας με τεχνολογίες Δέσμευσης & Υπόγειας Αποθήκευσης (CCS) σε λειτουργία έως το 2015 Από το 2020, θα δρομολογηθεί προοδευτική εγκατάσταση τεχνολογιών CCS και στις παλιές Μονάδες Εξελίξεις Περιβαλλοντικού Θεσμικού Πλαισίου (4/4)

14 13 ΔΕΗ / Δ/νση Περιβάλλοντος Παραγωγής - 04.04.2008  την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από SO 2, NOx, σκόνη Συγκρότημα Αποθείωσης Οι νέες Μονάδες παραγωγής κατασκευάζονται και λειτουργούν με βάση τις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές  την ουσιαστικά πλήρη σύγκλιση της περιβαλλοντικής επίδοσης μονάδων διαφορετικών καυσίμων και με αποτέλεσμα: Δυνατότητες νέας τεχνολογίας

15 14 ΔΕΗ / Δ/νση Περιβάλλοντος Παραγωγής - 04.04.2008 Χρήση Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών (Συμβατικοί Ρύποι) Υφιστάμενη Λιγνιτική Νέα Λιγνιτική με Υπερσύχρονη Τεχνολογία Νέα Ανθρακική με Υπερσύχρονη Τεχνολογία Νέα Φυσικού Αερίου με Υπερσύχρονη Τεχνολογία NO 2 kg/MWh SΟ 2 kg/MWh Σκόνηkg/MWh

16 15 ΔΕΗ / Δ/νση Περιβάλλοντος Παραγωγής - 04.04.2008 Eκπομπή CO 2 (g/kWh) Μείωση εκπομπών CO 2 με Μονάδες σύγχρονης τεχνολογίας Υφιστάμενη Λιγνιτική Νέα Λιγνιτική με Υπερσύχρονη Τεχνολογία Νέα Ανθρακική με Υπερσύχρονη Τεχνολογία Νέα Φυσικού Αερίου με Υπερσύχρονη Τεχνολογία

17 16 ΔΕΗ / Δ/νση Περιβάλλοντος Παραγωγής - 04.04.2008 Στρατηγική Παραγωγής (1/2) Θερμοηλεκτρικές Μονάδες υψηλού βαθμού απόδοσης που πρόκειται να ενταχθούν Απόσυρση παλαιών και χαμηλής απόδοσης Μονάδων 750Μαζούτ 200 Ντήζελ και Μαζούτ στις Κυκλάδες 540Φυσικό αέριο 913Λιγνίτης Ισχύς (MW) Μονάδες Υδροηλεκτρικοί Σταθμοί που πρόκειται να τεθούν σε λειτουργία 29Μετσοβίτικο ΙΙ 125Συκιά (1) Ι, ΙΙ 157Ιλαρίωνας Ι, ΙΙ 160Μεσοχώρα Ι, ΙΙ Εγκατεστημένη Ισχύς (MW) Μονάδες 160Πευκόφυτο (1) Ι, ΙΙ Σημείωση (1) : Εάν η πολιτεία ολοκληρώσει τα φράγματα 2011 2013 2011 2010 Έτος λειτουργίας 2013ΜονάδεςΚαύσιμο Εγκατεστημένη Ισχύς (MW) Έτος λειτουργίας Αλιβέρι VΦυσικό αέριο4172010 Mεγαλόπολη VΦυσικό αέριο8002011 Φλώρινα IIΛιγνίτης4502013 Πτολεμαϊδα VΛιγνίτης4502013 Αλιβέρι VI *Λιθάνθρακας700-8002013 Λάρυμνα I *Λιθάνθρακας700-8002014 Σημείωση (1) :IΣε διαπραγματεύσεις για κατασκευή μαζί με δύο μειοψηφικούς εταίρους (έως 200MW ο καθένας)

18 17 ΔΕΗ / Δ/νση Περιβάλλοντος Παραγωγής - 04.04.2008 Στρατηγική Παραγωγής (2/2 ) Νέες θερμικές μονάδες Κρήτη : Αλλαγή του καυσίμου από πετρέλαιο σε φυσικό αέριο μετά το 2012 Ρόδος και Λέσβος Απόσυρση μη αποδοτικών και δαπανηρών μονάδων Μετατροπή των υπόλοιπων Μονάδων για καύση Φυσικού Αερίου Νέες θερμικές Μονάδες Απόσυρση μη αποδοτικών και δαπανηρών Μονάδων Διασύνδεση Κυκλάδων Σύνδεση με Ηπειρωτικό Σύστημα Παλαιές Μονάδες σε ψυχρή εφεδρεία (200 MW) Διάφορα μικρά νησιά Νέες θερμικές Μονάδες Απόσυρση μη αποδοτικών και δαπανηρών Μονάδων ΑΠΕ Προώθηση σημαντικών επενδύσεων

19 18 ΔΕΗ / Δ/νση Περιβάλλοντος Παραγωγής - 04.04.2008 Περιβαλλοντολογικές Επενδύσεις σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις Εκτεταμένο πρόγραμμα αναβάθμισης υφιστάμενων ηλεκτροστατικών φίλτρων και προσθήκης νέων Εγκατάσταση συγκροτημάτων αποθείωσης καυσαερίων Μείωση των εκπομπών NOx από τις λιγνιτικές Μονάδες Συστηματική παρακολούθηση ποιότητας ατμόσφαιρας Διαχείριση υγρών αποβλήτων Διαχείριση στερεών αποβλήτων Αύξηση βαθμού απόδοσης θερμικών Μονάδων με αντικατάσταση τμημάτων των μονάδων με νέας τεχνολογίας ή/και με την εγκατάσταση on-line συστημάτων παρακολούθησης της απόδοσης Πρόγραμμα τηλεθέρμανσης πόλεων        

20 19 ΔΕΗ / Δ/νση Περιβάλλοντος Παραγωγής - 04.04.2008 Πιστοποίηση Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης των Εγκαταστάσεων κατά ISO 14001 Πιστοποίηση των Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης δύο Σταθμών Παραγωγής (ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΑΗΣ ΧΑΝΙΩΝ) και του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας Συγκρότημα Νέστου: αναμένεται η πιστοποίηση του ΣΠΔ αμέσως μετά την έγκριση της νέας Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. Έντεκα (11) Σταθμοί Παραγωγής και το Λιγνιτικό Κέντρο Μεγαλόπολης έχουν αναπτύξει και εφαρμόζουν Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, που αναμένεται να πιστοποιηθούν εντός του 2008. Έχει προγραμματιστεί η επέκταση προγράμματος πιστοποίησης στους ΑΣΠ - Έχει αρχίσει η διαδικασία στον ΑΣΠ ΚΩ.

21 20 ΔΕΗ / Δ/νση Περιβάλλοντος Παραγωγής - 04.04.2008 Νέο Στρατηγικό Σχέδιο της ΔΕΗ Α.Ε Πορεία κατανάλωσης στερεών καυσίμων και αντίστοιχη ενέργεια μεταξύ 2006-2015 2006 2015 29.846 39.206 ΕΞΑΧΘΕΙΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (GWh) 2006 2015 ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ (kt) 63.697 57.524 μείωση κατανάλωσης κατά 9,7 % αύξηση ενέργειας κατά 21,9 % κατά 21,9 %

22 21 ΔΕΗ / Δ/νση Περιβάλλοντος Παραγωγής - 04.04.2008 Αποτελέσματα Στρατηγικού Σχεδίου ως προς το Περιβάλλον 2006201520062015 Για την απόδοση μιας kWh στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα από θερμικούς σταθμούς της ΔΕΗ

23 22 ΔΕΗ / Δ/νση Περιβάλλοντος Παραγωγής - 04.04.2008 Αποτελέσματα Στρατηγικού Σχεδίου ως προς το Περιβάλλον Η ηλεκτροπαραγωγή είναι ο κλάδος εκείνος, ο οποίος στηρίζει τη Χώρα για τη τήρηση των δεσμεύσεων του Πρωτοκόλλου του ΚΙΟΤΟ. 1990 25% 2006 Μείωση ειδικών εκπομπών CO 2 : 59,3% 40,7% Συμμετοχή ηλεκτροπαραγωγής στις εκπομπές CO 2 της χώρας Άλλοικλάδοι

24 23 ΔΕΗ / Δ/νση Περιβάλλοντος Παραγωγής - 04.04.2008 Στρατηγικό Σχέδιο: στην υπηρεσία της Βιώσιμης Ανάπτυξης Στρατηγικό Σχέδιο: στην υπηρεσία της Βιώσιμης Ανάπτυξης Η ΔΕΗ, με την τεράστια εμπειρία και συσσωρευμένη τεχνογνωσία της, πρωτοπόρα επιχείρηση στην Ελλάδα στην εισαγωγή και αφομοίωση σύγχρονων τεχνολογιών στις δραστηριότητες της, πιστεύει ότι η Στρατηγική Παραγωγής που ακολουθεί εξυπηρετεί το στόχο της βιώσιμης ανάπτυξης και απαντά: και Ανάπτυξη και Περιβάλλον Στο παραπλανητικό δίλημμα: ή Ανάπτυξη ή Περιβάλλον

25 24 ΔΕΗ / Δ/νση Περιβάλλοντος Παραγωγής - 04.04.2008 Απαραίτητη Προϋπόθεση Να προχωρήσει χωρίς καθυστερήσεις η υλοποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου της ΔΕΗ Α.Ε., που αποτελεί τη μεγαλύτερη περιβαλλοντική επένδυση στην ιστορία της χώρας Με στόχο την εκπλήρωση της αποστολής μας: H ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής ευημερίας, μέσω της παροχής αξιόπιστων ενεργειακών προϊόντων και υπηρεσιών, με σεβασμό στο περιβάλλον. Στρατηγικό Σχέδιο: στην υπηρεσία της Βιώσιμης Ανάπτυξης Στρατηγικό Σχέδιο: στην υπηρεσία της Βιώσιμης Ανάπτυξης

26 25 ΔΕΗ / Δ/νση Περιβάλλοντος Παραγωγής - 04.04.2008 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. Η μεγαλύτερη περιβαλλοντική επένδυση στην ιστορία της χώρας! Στρατηγική Παραγωγής ΔΕΗ Α.Ε.: Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.


Κατέβασμα ppt "0 ΔΕΗ / Δ/νση Περιβάλλοντος Παραγωγής - 04.04.2008 Ημερίδα: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΓΑΡΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ, 4 Απριλίου 2008 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google