Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κλείσιμο Τέλους Περιόδου σε Οικονομική Λογιστική SAP Best Practices Baseline Package SAP Best Practices.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κλείσιμο Τέλους Περιόδου σε Οικονομική Λογιστική SAP Best Practices Baseline Package SAP Best Practices."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κλείσιμο Τέλους Περιόδου σε Οικονομική Λογιστική SAP Best Practices Baseline Package SAP Best Practices

2 Επισκόπηση Σεναρίου – 1 Σκοπός  Το συστατικό διαδικασιών κλεισίματος σας βοηθάει στην προετοιμασία και στην εκτέλεση των απαραίτητων δραστηριοτήτων για το κλείσιμο τέλους ημέρας, μήνα και έτους.  Για αυτόν τον σκοπό, το σύστημα παρέχει μία σειρά με τυπικές αναφορές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την δημιουργία αξιολογήσεων και αναλύσεων απευθείας στα καταχωρισμένα υπόλοιπα λογ/σμού. Πλεονεκτήματα  Το σύστημα σας δίνει τη δυνατότητα να εκτελέσετε τα εξής: δημιουργία ισολογισμών και καταστάσεων Κ&Ζ και καταγραφή των δεδομένων καταχώρησης. Ροές βασικής διαδικασίας που καλύπτονται  κλείσιμο τέλους ημέρας,  κλείσιμο τέλους μήνα και  κλείσιμο τέλους έτους. Σκοπός και Πλεονεκτήματα:

3 Επισκόπηση Σεναρίου – 2 Απαιτείται  Το πακέτο βελτίωσης 4 του SAP για SAP ERP 6.0 Ρόλοι εταιρίας στις ροές διαδικασίας  Οικονομικός Δ/ντής  Διαχειριστής Πληρωτέων Λογ/σμών  Διαχειριστής Εισπρακτέων Λογ/σμών Εφαρμογές SAP που Απαιτούνται:

4 Επισκόπηση Σεναρίου – 3 Κλείσιμο τέλοςυ ημέρας σε Οικονομική Λογιστική  Ενημέρωση Συναλλαγματικής Ισοτιμίας  Διαστήματα σε Αντιστοίχιση Αριθμού Εγγράφου  Αρ.Τιμολογίου Κατανεμήθηκαν Δύο Φορές  Εμφάνιση Συνεπτυγμένου Ημ/γιο Παραστατικών. Λεπτομερής Περιγραφή Διαδικασίας:

5 Επισκόπηση Σεναρίου – 4 Κλείσιμο τέλους μήνα σε Οικονομική Λογιστική (I)  Ενημέρωση Συναλλαγματικής Ισοτιμίας  Διαστήματα σε Αντιστοίχιση Αριθμού Εγγράφου  Αρ.Τιμολογίου Κατανεμήθηκαν Δύο Φορές  Άνοιγμα και Κλείσιμο Περιόδων Καταχώρισης  Καταχώριση Επαναλαμβ.Καταχωρίσεων  Εκτέλεση Συνόδου Μαζ.Εισόδου  Αυτόματη Εκκαθάρ.Λογ/σμού GR/IR ειδικ.διαδικασία  Ανάλυση Λογ/σμών Εκκαθάρισης GR/IR  Αυτόματη Εκκαθάρ.Λογ/σμού GR/IR  Καταχώριση Καταχωρίσεων Προσαρμογής Λεπτομερής Περιγραφή Διαδικασίας:

6 Επισκόπηση Σεναρίου – 5 Κλείσιμο τέλους μήνα σε Οικονομική Λογιστική (II)  Αναπροσαρμογή σε Ξένο Νόμισμα  Καταχώρ.Πληρωτέου Φόρου  Εκ των Προτέρων Φορολογική Δήλωση για Πωλήσεις/Αγορές  Λίστα Πωλήσεων ΕΕ  Αναφορές Ζ4 Κανονισμού Εξωτερικού Εμπορίου  Αναφορές Ζ5Α Κανονισμού Εξωτερικού Εμπορίου  Σύγκριση Εγγράφων/ Ποσών Κίνησης  Ενημέρωση λογαριασμών αγορών  Αποτίμηση Υλικών και Ενημέρωση Βιβλίου Αποθήκης  Ενημέρωση Αναλυτικής Λογιστικής βάσει αποτελεσμάτων αποτίμησης  Κλείσιμο Προηγούμενης Λογιστικής Περιόδου  Κλείσιμο Προηγούμενης Περιόδου για Κινήσεις Αποθήκης  Υπολογισμός Τόκου Υπολοίπου  Εμφάνιση Ημερολόγιο Παραστατικών  Οικονομική Κατάσταση. Λεπτομερής Περιγραφή Διαδικασίας:

7 Επισκόπηση Σεναρίου – 6 Κλείσιμο τέλους έτους σε Οικονομική Λογιστική  Δημ.Εργοστασ.Ημ/γίου για Νέο Έτος  Μεταφορά Υπολοίπων ΛΠ/ΛΕ  Μεταφορά Υπολοίπων ΓΚ  Επανομαδοπ.Εισπρακτ./Πληρωτέων  Επιβεβαίωση Υπολοίπου Εισπρακτέων  Επιβεβαίωση Υπολοίπου Πληρωτέων  Τελικό Κλείσιμο και Έγκριση Οικονομ.Αναφοράς  Κλείσιμο Προηγούμενης Λογιστικής Περιόδου  Εμφάνιση Ημερολόγιο Παραστατικών  Ενημέρωση Βιβλίου Απογραφής (βλέπε BPD182 – Αποτίμηση Αποθέματος για Κλείσιμο Έτους) Λεπτομερής Περιγραφή Διαδικασίας:

8 Διάγραμμα Ροής Εργασιών Διαδικασία 1, Κλείσ.Τέλους Ημέρας Οικονομικός Δ/ντής Γεγονός Επεξεργ ασία Απόφασ ης Ενημέρωση Συναλλαγματικής Ισοτιμίας ΕνημέρωσηΑξιολόγησηΑναφορές Εμφάνιση Συνεπτυγμένου Ημ/γίου Παραστατικών Αρ.Τιμολογίου Κατανεμήθηκαν Δύο Φορές Διαστήματα σε Αντιστοίχιση Αριθμού Εγγράφου

9 Διάγραμμα Ροής Εργασιών Διαδικασία 2, Κλείσιμο Τέλους Μήνα (Ι) Οικονομικός Δ/ντής Γεγονό ς Επεξε ργασία Απόφ ασης Ενημέρωση Συναλλαγματ ικής Ισοτιμίας ΕνημέρωσηΑξιολόγησηΚαταχώριση Επεξε ργασία Απόφ ασης Άνοιγμα και Κλείσιμο Περιόδων Καταχώριση ς Κλείσιμο Προηγ. Λογιστικής Περιόδου Σύγκριση Εγγράφων/ Ποσών Κίνησης Διαστήματα σε Αντιστοίχιση Αρ.Εγγράφο υ Αρ.Τιμολογ. Κατανεμήθηκ αν Δύο Φορές Καταχώριση Καταχωρίσ. Προσαρμογή ς Αναπροσαρ μογή σε Ξένο Νόμισμα Καταχώρ.Πλ ηρωτέου Φόρου Εκ των Προτέρ.Φορ ολ.Δήλ.για Πωλήσ./Αγο ρές Καταχώριση Επαναλαμβ. Καταχωρίσε ων Εκτέλεση Συνόδου Μαζ.Εισόδου Υπολογισμό ς Τόκου Υπολοίπου 54632

10 Διάγραμμα Ροής Εργασιών Διαδικασία 2, Κλείσιμο Τέλους Μήνα (ΙΙ) Οικονομικός Δ/ντής Διαχ / στής Πληρωτέω ν Λογ/σμών Γεγονό ς ΕκκαθάρισηΑναφορές Ανάλυση Λογ/σμών Εκκαθάρισης GR/ IR Αυτόματη Εκκαθάρ.Λογ /σμού GR/IR Αναφορές Ζ5Α Κανονισμού Εξωτερικού Εμπορίου Αναφορές Ζ4 Κανονισμού Εξωτερικού Εμπορίου Λίστα Πωλήσεων ΕΕ Αυτόματη Εκκαθάρ.Λογ/σμ ού GR/IR Ειδικ.Διαδικασ. Εμφάνιση Ημερολόγιο Παραστατικ ών Οικονομική Έκθεση 56234

11 Διάγραμμα Ροής Εργασιών Διαδικασία 3, Κλείσ.Τέλους Έτους Οικονομικός Δ/ντής Διαχ /σ τής Πληρωτέων Λογ/σμών Γεγον ός Διαχειριστής Εισπρακτέων Λογ/σμών Επεξερ γασία Απόφα σης Επανομαδοπ.Ε ισπρακτέων/ Πληρωτέων Ενημέρωση ΓΚ = Γενικό Καθολικό Μεταφορά Υπολοίπων ΓΚ Μεταφορά Υπολοίπων ΛΠ/ΛΕ Δημ.Εργοστασ. Ημ/γίου για Νέο Έτος Εμφάνιση Ημερολόγιο Παραστατικών Τελικό Κλείσιμο και Έγκριση Οικονομ.Αναφο ράς Επιβεβαίωση Υπολοίπου Πληρωτέων Επιβεβαίωση Υπολοίπου Εισπρακτέων Αναφορές Κλείσιμο Προηγούμενης Λογιστικής Περιόδου

12 Λεζάντα ΣύμβολοΠεριγραφήΣχόλια Χρήσης Λωρίδα: Αναγνωρίζει ρόλο χρήστη, όπως Υπάλληλος Πληρωτέων Λογ/σμών ή Αντιπρόσωπος Πωλήσεων. Αυτή η λωρίδα μπορεί επίσης να αναγνωρίσει μία οργανωτική μονάδα ή ομάδα, παρά έναν συγκεκριμένο ρόλο. Τα άλλα σύμβολα ροής διαδικασίας σε αυτόν τον πίνακα τοποθετούνται σε αυτές τις σειρές. Έχετε όσες σειρές χρειάζονται για να καλύψετε όλους τους ρόλους στο σενάριο. Η λωρίδα ρόλων περιέχει εργασίες συνηθισμένες για αυτόν τον ρόλο. Εξωτ.Γεγονός: Περιέχει γεγονότα που ξεκινούν ή ολοκληρώνουν το σενάριο, ή επηρεάζουν την πορεία των γεγονότων στο σενάριο. Γραμ.ροής (ενιαία): Γραμμή υποδεικνύει την κανονική αλληλουχία των βημάτων και την κατεύθυνση της ροής στο σενάριο. Γραμ.ροής (διακεκομ.): Γραμμή υποδεικνύει τη ροή εργασιών χωρίς συχνή χρήση ή με προϋποθέσεις στο σενάριο. Γραμμή μπορεί επίσης να οδηγήσει σε έγγραφα που περιέχονται στη ροή διαδικασιών. Συνδέει δύο εργασίες στη διαδικασία σεναρίου ή ένα γεγονός χωρίς βήματα Εκδήλωση/Σεμινάριο: Αναγνωρίζει μία ενέργεια που είτε οδηγεί στο σενάριο είτε έξω από αυτό, ή μία εξωτερική Διαδικασία που πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια του σεναρίου. Δεν αντιστοιχεί σε ένα βήμα εργασίας στο έγγραφο Επεξεργ.Μονάδας: Αναγνωρίζει μία εργασία που καλύπτεται βήμα βήμα στο σενάριο Αντιστοιχεί σε κάποιο βήμα εργασίας στο έγγραφο Αναφ.Διαδικασίας: Αν το σενάριο αναφέρεται σε άλλο σενάριο συνολικά, τοποθετήστε τον αριθμό και το όνομα σεναρίου εδώ. Αντιστοιχεί σε κάποιο βήμα εργασίας στο έγγραφο Αναφορ.Δευτ.Διαδικ.:Αν το σενάριο αναφέρεται σε τμήμα άλλου σεναρίου, τοποθετήστε τον αριθμό, το όνομα και τους αριθμούς βήματος του σεναρίου εδώ Αντιστοιχεί σε κάποιο βήμα εργασίας στο έγγραφο Απόφαση Διαδικασίας: Αναγνωρίζει μία απόφαση / σημείο διακλάδωσης, υποδεικνύονταις μία επιλογή που έγινε από τον τελικό χρήστη. Οι γραμμές παρουσιάζουν διαφορετικές επιλογές που προκύπτουν από διαφορετικά τμήμα του ρόμβου. Συνήθως δεν αντιστοιχεί στο βήμα εργασίας του εγγράφου, Απεικονίζει μία επιλογή που θα γίνει μετά την εκτέλεση του βήματος ΣύβμολοΠεριγραφήΣχόλια Χρήσης Σε επόμενο / Από τελευταίο Διάγραμμα: Οδηγεί στην επόμενη / προηγούμενη σελίδα του Διαγρ/τος Γράφημα ροών συνεχίζεται στην επόμενη / προηγούμενη σελίδα Υλικό / Έγγραφο: Αναγνωρίζει ένα εκτυπωμένο έγγραφο, αναφορά ή φόρμα Δεν αντιστοιχεί σε ένα βήμα εργασίας του εγγράφου, αντίθετα, χρησιμοποιείται για να απεικονίσει ένα έγγραφο που δημιουργήθηκε από το βήμα εργασίας. Aυτό το σχήμα δεν έχει καμία εξερχόμενη γραμμή ροής Οικονομ.Δεδουλ.: Υποδεικνύει ένα έγγραφο οικομ.καταχώρισης Δεν αντιστοιχεί σε ένα βήμα εργασίας του εγγράφου, αντίθετα, χρησιμοποιείται για να απεικονίσει ένα έγγραφο που δημιουργήθηκε από το βήμα εργασίας, αυτό το σχήμα δεν έχει καμία γραμμή εξερχόμενης ροής Προγρ/σμός Προϋπ/σμού: Υποδεικνύει ένα έγγραφο προγρ/σμού προϋπ/σμού Δεν αντιστοιχεί σε ένα βήμα εργασίας του εγγράφου, αντίθετα, χρησιμοποιείται για να απεικονίσει ένα έγγραφο που δημιουργήθηκε από το βήμα εργασίας, αυτό το σχήμα δεν έχει καμία γραμμή εξερχόμενης ροής Μη Αυτ.Διαδικασία: Μετατρέπει μία εργασία που πραγματοποιείται μη αυτόματα Δεν αντιστοιχεί γενικά κάποιο βήμα εργασίας του εγγράφου, αντίθετα, χρησιμοποιείται για να απεικονίσει μία εργασία που εκτελέστηκε μη αυτόματα, όπως φόρτωση φορτηγού στην αποθήκη, που επηρεάζει τη ροή διαδικασιών. Υπάρχουσα Έκδοση / Δεδομένα: Αυτό καλύπτει τα δεδομένα που προέρχονται από μία εξωτερική διαδικασία Δεν αντιστοιχούν γενικά σε ένα βήμα εργασίας του εγγράφου, αντίθετα, αυτό το σχήμα απεικονίζει τα δεδομένα που προέρχονται από εξωτερική πηγή. Αυτό το βήμα δεν έχει καμία εισερχόμενη γραμμή ροής Απόφαση Επιτυχ./Αποτυχ.Συστήμ.: Αυτό καλύπτει μία αυτόματη απόφαση που έγινε από το λογισμικό Δεν αντιστοιχεί γενικά σε κάποιο βήμα εργασίας του εγγράφου, αντίθετα χρησιμοποιείται για να απεικονίσει μία αυτόματη απόφαση που πραγματοποίησε το σύστημα μετά την εκτέλεση του βήματος. Εξωτ.στ ο SAP Εκδήλωση/Σε μινάριο Επεξ.Μονάδας Αναφορ.σε Διαδικ. Αναφορ.σε Δευτ. Διαδικ. Επεξεγ Απόφα σης Σύνδεση Διαγρ/τος Υλικό / Έγγραφο Οικονομ. Δεδουλευμ. Προγρ. Προϋπολογ. Μη Αυτόμ. Διαδικ. Υπάρχ. Έκδοση / Δεδομ. Απόφ. Επιτυχ. /Αποτ. Συστ.

13 © 2010 SAP AG. All rights reserved.  No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice.  Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors.  Microsoft, Windows, Excel, Outlook, and PowerPoint are registered trademarks of Microsoft Corporation.  IBM, DB2, DB2 Universal Database, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z10, System z9, z10, z9, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, eServer, z/VM, z/OS, i5/OS, S/390, OS/390, OS/400, AS/400, S/390 Parallel Enterprise Server, PowerVM, Power Architecture, POWER6+, POWER6, POWER5+, POWER5, POWER, OpenPower, PowerPC, BatchPipes, BladeCenter, System Storage, GPFS, HACMP, RETAIN, DB2 Connect, RACF, Redbooks, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli and Informix are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation.  Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries.  Adobe, the Adobe logo, Acrobat, PostScript, and Reader are either trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.  Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation.  UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group.  Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, and MultiWin are trademarks or registered trademarks of Citrix Systems, Inc.  HTML, XML, XHTML and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C®, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology.  Java is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc.  JavaScript is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc., used under license for technology invented and implemented by Netscape.  SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, Clear Enterprise, SAP BusinessObjects Explorer, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and other countries.  Business Objects and the Business Objects logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius, and other Business Objects products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP France in the United States and in other countries.  All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary.  The information in this document is proprietary to SAP. No part of this document may be reproduced, copied, or transmitted in any form or for any purpose without the express prior written permission of SAP AG.  This document is a preliminary version and not subject to your license agreement or any other agreement with SAP. This document contains only intended strategies, developments, and functionalities of the SAP® product and is not intended to be binding upon SAP to any particular course of business, product strategy, and/or development. Please note that this document is subject to change and may be changed by SAP at any time without notice.  SAP assumes no responsibility for errors or omissions in this document. SAP does not warrant the accuracy or completeness of the information, text, graphics, links, or other items contained within this material. This document is provided without a warranty of any kind, either express or implied, including but not limited to the implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement.  SAP shall have no liability for damages of any kind including without limitation direct, special, indirect, or consequential damages that may result from the use of these materials. This limitation shall not apply in cases of intent or gross negligence.  The statutory liability for personal injury and defective products is not affected. SAP has no control over the information that you may access through the use of hot links contained in these materials and does not endorse your use of third-party Web pages nor provide any warranty whatsoever relating to third-party Web pages. 


Κατέβασμα ppt "Κλείσιμο Τέλους Περιόδου σε Οικονομική Λογιστική SAP Best Practices Baseline Package SAP Best Practices."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google