Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Human Computer Interaction JAVA APPLETS JAVA AWT Μελισσόβας Δημήτρης Owda Zaher.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Human Computer Interaction JAVA APPLETS JAVA AWT Μελισσόβας Δημήτρης Owda Zaher."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Human Computer Interaction JAVA APPLETS JAVA AWT Μελισσόβας Δημήτρης Owda Zaher

2 Περιορισμοί ασφάλειας Τα applets δε μπορούν: •Να διαβάσουν από τον τοπικό δίσκο του client –Μπορούν να παρουσιάσουν σελίδες διαθέσιμες στο Web •Να γράψουν στον τοπικό δίσκο του client –Ο browser μπορεί να αποφασίσει κάνει cache κάποια αρχεία σχετιζόμενα με τα applets. Δεν είναι στην δικαιοδοσία του applet να αποφασίσει ποια. •Να ανοίξουν άλλα connections, περα από από τον webserver –Περιορίζει τα applets να βλέπουν αρχεία πίσω από network firewalls

3 Δε μπορούν: •Να εκτελέσουν προγράμματα στο μηχάνημα του χρήστη –Η Java έχει τη δυνατότητα να εκτελέσει τοπικά εγκατεστημένα προγράμματα. –Αυτό δεν επιτρέπεται στα applets για λόγους ασφαλείας •Να ανακαλύψουν προσωπικά δεδομένα του χρήστη –Τα ευαίσθητα στοιχεία του χρήστη, όπως το username ή στοιχεία για το σύστημα (πχ filesystem ktlp) –Μπορούν ωστόσο να μάθουν το όνομα του host από το οποίο τρέχουν (αυτό το ξέρει ήδη ο HTTP server)

4 Applet Template Import java.applet.Applet; Import java.awt.*; Public class AppletTemplate extends Applet { // Variable declarations Public void init() { // Variable initialisations, image loading, etc. } Public void paint(Graphics g) { // Drawing operations }

5 HTML Template A Template for Loading Applets Hello World! Error!

6 Παράδειγμα: Applet Import java.applet.Applet; Import java.awt.*; Public class MyTest extends Applet { private Image My_Image; Public void init() { // constructor setBackground(Color.white); setFont(new Font(“Arial”, Font.BOLD, 14)); My_Image = getImage(getDoccumentBase(), “pictures/test.gif”); add(new Label(“Test!”)); } Public void paint(Graphics g) { //drawing g.drawImage(My_Image, 0, 50, this); }

7 Κάλεσμα My Test! My Image Error!

8 Ο κύκλος ζωής ενός Applet… •Public void init() –Καλείται μονάχα την πρώτη φορά που φορτώνεται το applet στον browser –Όχι κάθε φορά που εκτελείται αυτό •Public void start() –Καλείται αρχικά αμέσως μετά την init() –Ξανακαλείται κάθε φορά που ο χρήστης επιστρέφει στην σελίδα –Χρησιμοποιείται για να εκκινεί animations •Public void paint(Graphics g) –Καλείται αμέσως μετά από την start() –Ξανακαλείται όταν ο browser ξανασχεδιάζει την εικόνα. Συνήθως όταν καλύπτεται ένα μικρό μέρος και επανεμφανίζεται

9 Ο κύκλος ζωής ενός Applet… (Συνέχεια) •Public void stop() –Κάθε φορά που ο user φεύγει από την σελίδα –Χρήσιμο για να σταματάει τα animations •Public void destroy() –Όταν κλείνει το applet

10 Χρήσιμες συναρτήσεις •getCodeBase, getDocumentBase –Επιστρέφουν τα URL του •Applet file – getCodeBase() •HTML file – getDocumentBase() •getSize –Επιστρέφει τις διαστάσεις του applet (width, length) •getGraphics –Επιστρέφει το Graphics object για το applet –Το Graphics διαγράφεται μεταξύ διαδοχικών paint()

11 Χρήσιμες συναρτήσεις (Συνέχεια) •showDocument (ApplectContext method) getAppletContext().showDocument(…) –Ζητάει από τον browser να παρουσιάσει μία Web page –Μπορεί να είναι και FRAME •showStatus –Εμφανίζει ένα string στο status line του browser •getCursor, setCursor –Ορίζει τον τύπο του κέρσορα για το ποντίκι. Πχ: CROSSHAIR_CURSOR, HAND_CURSOR, WAIT_CURSOR

12 Χρήσιμες συναρτήσεις (Συνέχεια) ! •getAudioClip, play –Παίζει ένα αρχείο ήχου, από μια απομακρυσμένη τοποθεσία •getBackground, setBackground –Ρυθμίζει το χρώμα του background για το applet •getForeground, setForeground –Ρυθμίζει το τρέχον χρώμα της σχεδίασης

13 Embedding σε HTML … •Απαραίτητα δεδομένα –CODE •Ρυθμίζει το filename του αρχείου Java class, ώστε αυτό να φορτωθεί •Σχετικό path, με βάση το τρέχον HTML file, εκτός άμα οριστεί η παράμετρος CODEBASE κατάλληλα –WIDTH και HEIGHT •Ορίζει τις διαστάσεις του applet •Οι τιμές μπορεί να οριστούν τόσο σε pixels όσο και σε ποσοστό του browser window

14 Embedding σε HTML (Συνέχεια) •Άλλοι παράμετροι –ALIGN HSPACE και VSPACE •Ελέγχει την τοποθέτηση και τα borders. Παρόμοιο με το IMG της HTML –ARCHIVE •Ορίζει JAR file (zip file με.jar extention) το οποίο περιέχει όλες τις κλάσεις και εικόνες που χρησιμοποιούνται από τα applets •Η συμπίεση εξοικονομεί πάρα πολύ χρόνο, ειδικότερα σε περίπτωση αρκετών αρχείων –ΝΑΜΕ •Δίνει όνομα στο applet

15 Καθορισμός παραμέτρων Customizable ‘ello World applet Error! Error! Error!

16 Διάβασμα παραμέτρων •Χρήση της getParameter(name) • name: case sensitive Public void init() { Color backgrround = Color.gray; Color foreground = Color.darkGray; String backgroundType = getParameter(“BACKGROUND”); If (backgroundType != null) { If (backgroundType.equalsIgnoreCase(“LIGHT”)) { Background = Color.white; Foreground = Color.black; } else if (backgroundType.equalsIgnoreCase(“DARK”)) { background = Color.black; foreground = Color.white; } … }

17 Διάβασμα παραμέτρων (Αποτέλεσμα)

18 Μέθοδοι Graphics •drawString(string, left, bottom) –Ζωγραφίζει το string, στην τοποθεσία left, bottom •drawRect(left, top, width, height) –‘Άδειο’ ορθογώνιο •fillRect(left, top, width, height) –‘Γεμάτο’ ορθογώνιο •drawLine(x1, y1, y2, y2) –Γραμμή

19 Μέθοδοι Graphics •drawOval, fillOval –Σχεδιάζει ένα οβάλ σχήμα. Τα arguments καθορίζουν τα ορθογώνια borders •drawPolygon, fillPolygon –Τα points αποθηκεύονται σε array ή στην Polygon class. –By default κλειστή πολυγωνική γραμμή. Εναλακτικά drawPolyline •drawImage –Φορτώνει μία εικόνα –Υποστηρίζει JPG ή GIF format

20 Drawing Color •setColor, getColor –Καθορίζει το foreground color (χρώμα σχεδίασης) –Default: το foreground color του παραθύρου –Υπάρχουν προκαθορισμένα χρώματα (Color.red, Color.yellow κτλπ), ή new Color(r, g, b)

21 Graphics Font •setFont, getFont –Καθορισμός του font για strings

22 Άλλα modes •setXORMode –Χρήσιμο για selections •setPaintMode –Επιστροφή στο κανονικό mode

23 Παράθυρα •Containers –Τα περισσότερα παράθυρα θεωρούνται Containers. Μπορούν να κρατάνε αλλα παράυθρα ή GUI components. Δεν ισχύει για Canvas •Layout Managers –Για να ρυθμίζουν μεγέθη και θέσεις components πάνω στα παράθυρα •Events –Για input (mouse, keyboard etc)

24 Παράθυρα (Συνέχεια) •Σχεδιασμός –Subclass με δικιά της paint method •Popup Windows –(Frame και Dialog) έχουν δικιά τους μπάρα –(Canvas και Panel) πρέπει να γίνουν embed

25 Components •Χρήσιμες συναρτήσεις – getBackground/setBackground.. –Paint – setVisible (true, false) –List –getParent –…

26 Παράδειγμα Import java.applets.Applet; Import java.awt.* Public class ButtonTest extends Applet { public void init() { String[] labelPrefixes = { “Start”, “Stop”, “Pause”, “Resume” }; For (int = 0; I < 4; i++) { add(new Button(labelPrefixes[i] + “ Thread 1)); }

27 Παράδειγμα 2 (Confirmation Dialog) Class Confirm extends Dialog implements ActionListener { Private Button yes, no; Public Confirm(Frame parent) { super(parent, “Confirmation”, true); setLayout(new FlowLayout()); add(new Label(“Really quit?”)); yes = new Button(“Yes”); yes.addActionListener(this); no = new Button(“No”); no.addActionListener(this); add(yes); add(no); pack(); setVisible(true); }

28 Συνέχεια Public void actionPerformed(ActionEvent event) { if (event.getSource() == yes) { System.exit(0); } else { dispose(); }

29 Χρησιμοποίηση του Dialog Public class ConfirmTest extends Frame { public static void main(String[] args) { new ConfirmTest(); } public ConfirmTest() { super(“Confirming QUIT”); setSize(200, 200); addWindowListener(new ConfirmListener()); setVisible(true); } public ConfirmTest(String title) { super(title); } private class ConfirmListener extends WindowAdapter { public void windowClosing(WindowEvent event) { new Confirm(ConfirmText.this); }


Κατέβασμα ppt "Human Computer Interaction JAVA APPLETS JAVA AWT Μελισσόβας Δημήτρης Owda Zaher."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google