Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Πώς ξέρουμε ότι επιτυγχάνουμε τους στόχους μας; How do we know we are reaching our goals? You are here! Είσαι εδώ! Goal! Στόχος! CHANGE – ΑΛΛΑΓΗ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Πώς ξέρουμε ότι επιτυγχάνουμε τους στόχους μας; How do we know we are reaching our goals? You are here! Είσαι εδώ! Goal! Στόχος! CHANGE – ΑΛΛΑΓΗ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Πώς ξέρουμε ότι επιτυγχάνουμε τους στόχους μας; How do we know we are reaching our goals? You are here! Είσαι εδώ! Goal! Στόχος! CHANGE – ΑΛΛΑΓΗ

2 WSPA’s role, Monitoring & Evaluation Παρακολούθηση & Αξιολόγηση • Why M&E? – Donor requested WSPA management and M&E – Are we going to reach our goal? Are the animals benefiting? – Donor accountability – Show progress/success = get more funding • Γιατί Π&Α; – Παράκληση δότη από την WSPA – Θα φτάσουμε τον στόχο μας; Ωφελούνται τα ζώα; – Λογοδοσία προς χορηγό – Εμφάνιση προόδου/επιτυχίας = μεγαλύτερες χορηγείες

3 M&E after 6 months: findings Π&Α μετά από 6 μήνες: ευρύματα • Χαμηλή συμμετοχή από τα Μάλια • Μεγαλύτερη ζήτηση από το Ηράκλειο • Λογοδοσία προς χορηγό (στόχοι στειρώσεων) • Καταμέτρηση πληθυσμού σκύλων εμφάνισε χαμηλότερο αριθμό από το αναμενόμενο...! • Low uptake from Malia • More demand coming from Heraklion • Donor accountability (neutering targets) • Dog population survey revealed lower numbers than expected …!

4 M&E after 6 months: results Π&Α μετά από 6 μήνες: αποτελέσματα • Διεύρυνση περιοχής προγράμματος από τα Μάλια για να συμπεριληφθεί το Ηράκλειο • Συνεχής παρακολούθηση προόδου • Expanded project area from Malia to include Heraklion • Continue to monitor progress

5 M&E after 18 months: findings Π&Α μετά από 18 μήνες: ευρύματα • Αγώνας να καλυφθούν οι μηνιαίοι στόχοι στείρωσης • Ακόμα χαμηλά ποσοστά από τα Μάλια • Αρχικοί παράμετροι του έργου / στόχου (για τα Μάλια) δεν αφορούν πλέον το σχέδιο • Struggling to meet monthly neutering targets • Still low uptake from Malia • Original project parameters/goals (for Malia) no longer relevant to project

6 New problem analysis Νέα ανάλυση προβλήματος • Δέντρο προβλήματος • Δέντρο στόχος • Στρατηγικό σχέδιο • Problem tree • Objective tree • Log frame

7 New goal: RPO! Νέος στόχος: RPO! • Οι ιδιοκτήτες σκύλων στην Κρήτη (επικεντρώνοντας στα Μάλια και στην περιοχή του Ηρακλείου) είναι υπεύθυνοι ιδιοκτήτες • Dog owners on Crete (focusing on Malia and Heraklion area) are responsible owners

8 Comprehensive stakeholders analysis Ολοκληρωμένη ανάλυση ενδιαφερόμενων • ΜΚΟ • Κτηνίατροι • Τοπικές αρχές • Ιδιοκτήτες σκύλου (αστικών/αγροτικών περιοχών, κυνηγετικής κοινότητας, μελλοντικούς ιδιοκτήτες) • NGOs • Vets • Local Authorities • Dog owners (urban, rural, hunting community, future owners)

9 New stakeholder engagement plans Νέα δεσμευτικά σχέδια των εμπλεκομένων φορέων • Αναγνώριση των περιορισμων των πόρων (περιορισμοί σχετικά με το σχέδιο;) • Οι τοπικές αρχές (CAWG υφιστάμενο έργο) • Φέρνωντας την κτηνιατρική κοινότητα υπερ του σκοπού • Ιδιοκτήτες σκύλων: στοχευμένο κοινό x3 • Acknowledge resource restrictions (limitations on the project?) • Local authorities (CAWG existing work) • Bringing the veterinary community on board • Dog owners: target audiences x3

10 Acknowledge resource limitations Αναγνώριση περιορισμένων πόρων • Προγράμματα ανθρωπιστικής διαπαιδαγώγησης (μελλοντικοί ιδιοκτήτες) • Κτηνιατρική βιομηχανία – προσιτή και προωθεί την RPO • Κτηνιατρικές ικανότητες • Humane education programmes (future owners) • Veterinary industry -- affordable & promote RPO • Veterinary skills

11 Local authorities Τοπικές αρχές • Δεν είναι στο πλαίσιο του ΠΧΣ (δεν υπάρχουν οικονομικοί πόροι που θα δεσμευθούν σε αυτό) αλλά το παρών έργο της Φιλοζωικής Κρήτης με τους Δήμους του Ηρακλείου και Μαλίων παρακολουθείται. • Not within SNP remit (no financial resources to be committed to this) but existing CAWG work with Heraklion and Malia municipalities to be monitored

12 Engaging the veterinary community Συμμετοχή με την κτηνιατρική κοινότητα • Συναντήσεις και τακτική επικοινωνία • Προληπτική αντιμετώπιση των προβληματισμών τους: νέα υλικά αναπτύχθηκαν, προσλήφθηκε 2 ος κτηνίατρος • Τους συμβουλευτήκαμε στην ανάπτυξη νέου υλικού SNP/RPO • Meetings & regular communication • Pro actively addressing their concerns: new materials developed, recruited 2 nd vet • Consulted them in developing new SNP/RPO materials

13 Dog owners: target audience x3 Ιδιοκτήτες σκύλων: στοχευμένο κοινό x3 • Αστοί ιδιοκτήτες σκύλου - Ιδιοκτήτες σκύλων στην ύπαιθρο – Κυνηγετική κοινότητα • Συγκεκριμένα υλικά μάρκετινγκ και στρατηγική πρέπει να ερευνηθούν και να αναπτυχθούν για κάθε ένα • Urban dog owners; Rural dog owners; Hunting community • Specific marketing materials and strategy needed to be researched and developed for each

14 Stakeholder Engagement  Marketing becomes priority συμμετοχή των εμπλεκομένων  Το μάρκετινγκ γίνεται προτεραιότητα • Αυτό οδήγησε σε ανάθεση ρόλου για συντονιστή μάρκετινγκ • Επανεξέταση του υφιστάμενου υλικού μάρκετινγκ: Ξεκάθαρο RPO μήνυμα; Αποτελεσματικο; • Συνεργασία με επαγγελματική Media/PR εταιρία για ανάπτυξη νέων υλικών. • This led to appointment of marketing coordinator • Review existing marketing materials: clear RPO message? Effective? • Engaging professional Media/PR company to develop new materials

15 Introducing... Σας συστήνω… • Μαρσελ!  • MARCEL! 


Κατέβασμα ppt "Πώς ξέρουμε ότι επιτυγχάνουμε τους στόχους μας; How do we know we are reaching our goals? You are here! Είσαι εδώ! Goal! Στόχος! CHANGE – ΑΛΛΑΓΗ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google