Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εργαστήριο Δασοκομίας και Δασικής Οικολογίας

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εργαστήριο Δασοκομίας και Δασικής Οικολογίας"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εργαστήριο Δασοκομίας και Δασικής Οικολογίας
Εργασίες - Δομή

2 Μέρη που περιλαμβάνει μια μελέτη
Σκοπός Μελέτης Γενική Περιγραφή Περιοχής Μελέτης Γεωγραφική θέση Τοπογραφική διαμόρφωση ………………. Ειδική Περιγραφή Περιοχής Μελέτης Σχεδιασμός Οικονομοτεχνικά στοιχεία Προτάσεις - Συμπεράσματα Παράρτημα (χάρτες)

3 1. Σκοπός Μελέτης Εδώ περιγράφεται ο σκοπός της μελέτης.
Πρέπει να προσιοδιστούν απόλυτα ποιες είναι οι κύριες και δευτερεύουσες ανάγκες που θέλει να καλύψει, σήμερα και στο μέλλον, αυτός που μας αναθέτει τη μελέτη. Προσοχή: δεν περιγράφουμε το θέμα της εργασίας που μας ανατέθηκε στο πλαίσιο του εργαστηρίου! π.χ. σκοπός της εργασίας είναι να μελετηθεί και σχεδιαστεί η αναδάσωση μιας καμένης δασικής έκτασης. Γιατί? Ποιός μας αναθέτει τη μελέτη σε αυτή την περίπτωση? Ποιά ανάγκη/ες τον οδήγησαν στο να μας αναθέσει τη συγκεκριμένη μελέτη?

4 2. Γενική Περιγραφή Περιοχής Μελέτης
Εδώ αναλύεται το φυσικό περιβάλλον της προς μελέτη περιοχής. Περιγράφονται τα ακόλουθα: Γεωγραφική θέση Τοπογραφική διαμόρφωση Μετεωρολογικές - Κλιματικές συνθήκες Εδαφολογικές συνθήκες Οικολογία, Βλάστηση Χρήσεις γης Κοινωνικές, οικονομικές συνθήκες, υποδομές

5 3. Ειδική Περιγραφή Περιοχής Μελέτης
Εδώ δίνεται κάθε χρήσιμη πληροφορία για το μετέπειτα σχεδιασμό. π.χ. πλήρης λεπτομερειακή περιγραφή εδαφικών, σταθμικών κλπ συνθηκών της προς αναδάσωση περιοχής.

6 4. Σχεδιασμός Αυτό αποτελεί το πιο ουσιαστικό μέρος της μελέτης.
Εδώ σχεδιάζονται όλες οι ενέργειες που προτείνεται να γίνουν από το μελετητή, ανάλογα βέβαια με τη φύση και το σκοπό της μελέτης, και περιγράφονται με κάθε λεπτομέρεια. Πρέπει να έχουμε υπ’ όψη ότι ο μελετητής δεν είναι πάντα και ο εργολήπτης, οπότε η μελέτη πρέπει να είναι αρκετά σαφής και λεπτομερής.

7 Σχεδιασμός - μελέτη αποκατάστασης καμένης έκτασης
Μέρη που περιλαμβάνει ο σχεδιασμός σε μια μελέτη αποκατάστασης καμένης έκτασης: Α. Σχεδιασμός άμεσων έργων (αντιπλημμυρικά, αντιδιαβρωτικά) Περιγραφή έργου Υλικά που θα χρησιμοποιηθούν Διαστάσεις, Τεχνική κατασκευής έργου Β. Σχεδιασμός αναδάσωσης

8 Σχεδιασμός - μελέτη αναδάσωσης
Μέρη που περιλαμβάνει ο σχεδιασμός σε μια μελέτη αναδάσωσης: Εκλογή δασοπονικών ειδών Είδη φυταρίων που θα χρησιμοποιηθούν / σπόροι Προπαρασκευή εδάφους Τεχνικές φύτευσης / σποράς Φυτευτικός σύνδεσμος / ποσότητα φυταρίων Προμήθεια φυταρίων / σπόρων Περιποιήσεις - Καλλιεργητικές φροντίδες Προστασία Άλλα βοηθητικά έργα (οδοποιίας, φυτωρίων, αντιπυρικών λωρίδων κ.ά.)

9 Σχεδιασμός - μελέτη ίδρυσης/εγκατάστασης δασικού φυτωρίου
Σχεδιασμός - μελέτη ίδρυσης/εγκατάστασης δασικού φυτωρίου Μέρη που περιλαμβάνει ο σχεδιασμός σε μια μελέτη ίδρυσης/εγκατάστασης δασικού φυτωρίου: Εκλογή/καταλληλότητα θέσης ίδρυσης φυτωρίου Προσδιορισμός δασοπονικών ειδών που θα παραχθούν Είδη φυταρίων που θα παραχθούν Τεχνική/Μέθοδος παραγωγής φυταρίων Σχήμα και διαίρεση φυτωρίου Πίνακες επιφανειών Έργα υποδομής (άρδευση, αποστράγγιση, δεξαμενές, δρόμοι, περίφραξη, κτίρια) Μηχανολογικός εξοπλισμός

10 Σχεδιασμός - μελέτη ίδρυσης/εγκατάστασης λευκώνα
Σχεδιασμός - μελέτη ίδρυσης/εγκατάστασης λευκώνα Μέρη που περιλαμβάνει ο σχεδιασμός σε μια μελέτη ίδρυσης/εγκατάστασης λευκώνα: Εκλογή/καταλληλότητα θέσης ίδρυσης φυτείας Επιλογή κατάλληλου κλώνου Προπαρασκευή εδάφους (όργωμα, φρεζάρισμα) Τεχνικές φύτευσης Φυτευτικός σύνδεσμος / ποσότητα φυταρίων Προμήθεια φυταρίων Περιποιήσεις - Καλλιεργητικές φροντίδες (ποτίσματα, λιπάνσεις, κλαδεύσεις, προστασία) Συγκομιδή (τελική υλοτομία, χρήσεις ξύλου, υπολογισμός ξυλώδους όγκου)

11 Σχεδιασμός - μελέτη αποκατάστασης λατομείου
Μέρη που περιλαμβάνει ο σχεδιασμός σε μια μελέτη αποκατάστασης λατομείου: Διαμόρφωση/Προετοιμασία ορύγματος Προμήθεια/Μεταφορά υλικών επιχωμάτωσης Επιλογή δασοπονικών ειδών Επιλογή ειδών φυταρίων Τεχνικές φύτευσης/σποράς Φυτευτικός σύνδεσμος / ποσότητα φυταρίων Περιποιήσεις - Καλλιεργητικές φροντίδες (ποτίσματα, λιπάνσεις, προστασία) Βοηθητικά έργα (δρόμοι, τοίχοι αντιστήριξης, στραγγιστήρια κ.ά.)

12 5. Οικονομοτεχνικά στοιχεία
Προμέτρηση έργων/εργασιών π.χ. Ανάλυση Τιμών Εφαρμογής (ΑΤΕ)  τιμολόγιο εργασιών π.χ. Προϋπολογισμός δαπανών συνόλου έργου π.χ. α/α Περιγραφή εργασίας Μονάδα Μέτρησης Ποσότητα 1 Διάνοιξη λάκκων Τεμ. 20 α/α Περιγραφή εργασίας Μονάδα Μέτρησης Τιμή (€) 1 Διάνοιξη λάκκων Τεμ. 20 α/α Περιγραφή εργασίας Μονάδα Μέτρησης Ποσότητα Τιμή (€) Π/Ϋ (€) 1 Διάνοιξη λάκκων Τεμ. 20 400

13 5. Οικονομοτεχνικά στοιχεία (συνέχεια)
Αναμενόμενα αποτελέσματα Οικονομικότητα έργου - Σκοπιμότητα υλοποίησης

14 6. Προτάσεις - Συμπεράσματα
Συνοψίζετε τις προτάσεις σας. Υποστηρίζετε βάσιμα την εφαρμογή των προτάσεών σας. Καταγράφετε κάθε άλλη σχετική άποψη, γνώμη, πρόταση που αφορά την μελέτη σας και το προτεινόμενο για υλοποίηση έργο.

15 7. Παράρτημα Εδώ παραθέτετε σχετικούς χάρτες, διαγράμματα, φωτογραφικό υλικό. Χάρτης γενικού προσανατολισμού, κλίμακας 1: Εδαφοπονικός χάρτης, κλίμακας 1: (χρήσεις γης) Γεωλογικός-Πετρογραφικός χάρτης, κλίμακας 1:20.000 Εδαφολογικός χάρτης, κλίμακας 1:20.000 Δασοπονικός χάρτης, κλίμακας 1:20.000 Διάγραμμα κλίμακας 1:2.000 (π.χ. για τη θέση φυτωρίου με διαίρεση σε τμήματα - δρόμο, λευκώνα) Διάγραμμα κλίμακας 1:500 (π.χ. για αποτύπωση τμήματος φυτωρίου-ομάδες πρασιών, δευτερεύον οδικό δίκτυο, αρδευτικό/αποστραγγιστικό δίκτυο) Διάγραμμα κλίμακας 1:100 (π.χ. για αποτύπωση ομάδας πρασίας φυτωρίου, διαδρόμους, τμήματα αρδευτικού/αποστραγγιστικού δικτύου) Σχέδια βοηθητικών εγκαταστάσεων (π.χ. οίκημα προσωπικού, αποθήκη υλικών, αντλιοστάσιο) Διαγράμματα λάκκων, βαθμίδων, τεχνικών έργων κ.ά.


Κατέβασμα ppt "Εργαστήριο Δασοκομίας και Δασικής Οικολογίας"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google