Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΧΡΗΣΤΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΝ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΧΡΗΣΤΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΝ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΧΡΗΣΤΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΝ
ΧΡΗΣΤΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΕΥΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΥΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΕΡΡΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΙΣ ΔΕΥΑ

2 1.ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 8ΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ Ν.2190/94 άρθρο 21 παρ. 1
 1.Οι ΔΕΥΑ επιτρέπεται να απασχολούν προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για αντιμετώπιση εποχιακών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία των επόμενων παραγράφων. 2. Η διάρκεια της απασχόλησης του προσωπικού της παρ. 1 δεν μπορεί να υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες μέσα σε συνολικό χρόνο δώδεκα (12) μηνών. Στις περιπτώσεις προσωρινής πρόσληψης προσωπικού για αντιμετώπιση, κατά τις ισχύουσες διατάξεις κατεπειγουσών αναγκών, λόγω απουσίας προσωπικού ή κένωσης θέσεων, η διάρκεια της απασχόλησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες για το ίδιο άτομο. Παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης κατά το αυτό ημερολογιακό έτος ή μετατροπή σε σύμβαση αορίστου χρόνου είναι άκυρες.  Ο υπολογισμός του κατά το πρώτο εδάφιο δωδεκαμήνου γίνεται με αφετηρία το τέλος της απασχόλησης για την οποία ο υποψήφιος πρόκειται να προσληφθεί και προς τα πίσω.

3 Σε κάθε περίπτωση μπορούν να συμμετέχουν στη διαδικασία και υποψήφιοι που έχουν οκτώ (8) μήνες απασχόληση μέσα σε συνολικό χρόνο δώδεκα (12) μηνών. Οι υποψήφιοι αυτοί κατατάσσονται στους συντασσόμενους πίνακες μετά τους συνυποψήφιους τους που δεν έχουν καλύψει οκτώ (8) μήνες απασχόλησης σε συνολικό χρόνο δώδεκα (12) μηνών και προσλαμβάνονται μόνον εφόσον δεν είναι δυνατή η κάλυψη του απαιτούμενου αριθμού προσλήψεων από τους προηγούμενους υποψηφίους . ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Όπως σας είναι γνωστό, με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ.7 του ν.3833/2010 όπως ισχύει (εδαφ.2 της υποπαραγράφου Ζ5 της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012), προβλέπεται ότι οι εγκρίσεις για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στις ΔΕΥΑ για το έτος 2016 θα είναι μειωμένες κατά 10 % σε σχέση με το Από τον περιορισμό αυτό εξαιρείται το προσωπικό ανταποδοτικού χαρακτήρα, και οι απασχολούμενοι με σύμβαση έργου

4 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ α) Απόφαση του οικείου διοικητικού συμβουλίου, με την οποία θα περιγράφεται λεπτομερώς ο λόγος για τον οποίο απαιτείται η πρόσληψη τέτοιου είδους προσωπικού, κατά αριθμό, βαθμίδα εκπαίδευσης και ειδικότητα και με ακριβή αναφορά στην διάρκεια των συμβάσεων, με τις οποίες θα απασχοληθούν οι προσληπτέοι. β) Βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας των ΔΕΥΑ ότι έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό τους οι σχετικές πιστώσεις για το τρέχον έτος, καθώς και ότι θα εγγραφούν οι ανάλογες πιστώσεις και στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους, σε περίπτωση που η σύμβαση λήξει μετά την 31η γ) Τον πίνακα Β για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από τον προϋπολογισμό τους συμπληρωμένο. Η ορθή και επιμελής συμπλήρωση του παραρτήματος κρίνεται επιβεβλημένη. δ)Αποστολή αιτήματος στις αποκεντρωμένες Διοικήσεις έως με Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου(έγγραφο του Υπουργείου εσωτερικών Και διοικητικής ανασυγκρότησης υπ’αριθμ.5420/ ) .

5 ε)Έγκριση ΠΥΣ 33/2006(πράξη Υπουργικού Συμβουλίου) όπως ισχύει.
στ)Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου για την προκήρυξη των παραπάνω θέσεων Σύμφωνα με την ΠΥΣ 33/2006. ζ)Έγκριση από τις αποκεντρωμένες διοικήσεις (έλεγχος νομιμότητας). η)Διαδικασία προκήρυξης σύμφωνα με τον Ν.2190/94 άρθρο 21. θ)Κατάρτιση Πινάκων αποστολή στον ΑΣΕΠ για έλεγχο.

6 2.Ν.2190/94 Άρθρο 21 παρ.3 Για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο προγραμμάτων (άρθρο 21 παρ.3 του ν.2190/1994 όπως ισχύει): ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: α) Απόφαση του οικείου διοικητικού συμβουλίου, με την οποία θα περιγράφεται λεπτομερώς ο λόγος για τον οποίο απαιτείται η πρόσληψη τέτοιου είδους προσωπικού, κατά αριθμό, βαθμίδα εκπαίδευσης και ειδικότητα καθώς και με ακριβή αναφορά σε: -διάρκεια των συμβάσεων ΙΔΟΧ, με τις οποίες θα απασχοληθούν οι προσληπτέοι διάρκεια (έναρξη και λήξη) του φυσικού αντικειμένου του προγράμματος, στο πλαίσιο του οποίου προβλέπεται η πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις ΙΔΟΧ στις αιτούμενες ειδικότητες και - επιλεξιμότητα της δαπάνης που συνοδεύει τις εν λόγω προσλήψεις, στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος.

7 β) Βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας της ΔΕΥΑ ότι έχουν
εγγραφεί στον προϋπολογισμό τους οι σχετικές πιστώσεις για το τρέχον έτος, καθώς και ότι θα εγγραφούν οι ανάλογες πιστώσεις και στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους, σε περίπτωση που η σύμβαση λήξει μετά την 31η γ) Τον πίνακα Β για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο προγραμμάτων συμπληρωμένο. Η ορθή και επιμελής συμπλήρωση του παραρτήματος κρίνεται επιβεβλημένη. Για τα αιτήματα που αφορούν σε αρχική πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου των ΔΕΥΑ στο πλαίσιο προγραμμάτων, απαιτούνται τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Παράρτημα 4, με υποχρεωτική συμπλήρωση των υποδειγμάτων αυτών. Για να αξιολογηθούν τα αιτήματα που αφορούν σε αρχική πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου των ΔΕΥΑ στο πλαίσιο προγραμμάτων, πρέπει: α) να προκύπτει με σαφήνεια ότι η πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στις αιτούμενες ειδικότητες έχει προβλεφθεί στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος και β) η δαπάνη που τη συνοδεύει είναι επιλέξιμη.

8 Επισήμανση: Όπως γνωρίζουμε με την αριθμ. οικ.44835/ (ΑΔΑ: Ω62Φ465ΦΘΕ-ΚΦΡ) εγκύκλιό του Υπουργείου Εσωτερικών , με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 72 του ν.4342/2015 οι ανανεώσεις/παρατάσεις του προσωπικού που απασχολείται κατά τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ.3 του ν.2190/1994 όπως ισχύει, στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων ή έργων που χρηματοδοτούνται ή επιδοτούνται από διεθνείς οργανισμούς ή ερευνητικών προγραμμάτων ή προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας ή για την εκπλήρωση υποχρεώσεων από συμβάσεις με διεθνείς οργανισμούς , εξαιρέθηκαν από την έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει. Όμως ΔΕΥΑ υποχρεούνται σε κάθε περίπτωση να ενημερώνουν για κάθε πραγματοποιούμενη ανανέωση /παράταση τα μέλη της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, αλλά και τη Δ/νση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών. Κατά το σκέλος που αφορά τις πράξεις πρόσληψης και ανανέωσης, αυτές ισχύουν από την ημερομηνία πρόσληψης ή λήξης της ανανεούμενης σύμβασης, αντίστοιχα (άρθρο 3 ΠΝΠ , καθώς και άρθρο 9 ν.4350/2015).

9 Επίσης, οι ΔΕΥΑ δεν υποχρεούνται στη δημοσίευση των
ανανεώσεων/παρατάσεων των συμβάσεων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ειδικά για τις συμβάσεις μίσθωσης έργου σε συγχρηματοδοτούμενες πράξεις, με το άρθρο 30 του ν. 4314/2014 εισήχθη εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής του ν. 2527/1997 και της ΠΥΣ 33/2006 καθώς πρόκειται για συμβάσεις που διαρκούν όσο το χρηματοδοτούμενο έργο και για κάλυψη αναγκών που, επειδή συνδέονται με συγκεκριμένο και σαφώς προσδιορισμένο χρονικά έργο, δεν μπορούν να θεωρηθούν πάγιες και διαρκείς. Όπως προβλέπεται από το άρθρο 8 παρ. 3 του ν. 4325/2015 οι ανωτέρω συμβάσεις αναρτώνται υποχρεωτικά στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και αποστέλλονται εντός ενός (1) μηνός στη Δ/νση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών. Ως εκ τούτου για τα αιτήματα που εμπίπτουν στις ανωτέρω εξαιρέσεις δεν απαιτείται έγκριση της ΠΥΣ και η αποστολή τους στο Υπουργείο Εσωτερικών.

10 3.Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ) εκτός πλαισίου συγχρηματοδοτούμενων πράξεων
Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.4147/2013 παρέχεται η δυνατότητα στις ΔΕΥΑ να συνάπτουν συμβάσεις μίσθωσης έργου ακόμα και ειδικοτήτων αντίστοιχων με εκείνες που προβλέπονται στους Οργανισμούς ή στους Κανονισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας τους, για όσο χρόνο ισχύει ο περιορισμός των ετήσιων προσλήψεων και διορισμών τακτικού προσωπικού, δηλαδή μέχρι τις για να καλύψουν άμεσα τις ανάγκες τους. Με τις ίδιες διατάξεις, μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του ν.2527/1997, όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 2 του άρθρου 10 του ν.3812/2009 (βεβαίωση του ΑΣΕΠ), προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Η βεβαίωση (του ΑΣΕΠ) εκδίδεται κατόπιν αιτήματος του φορέα στο οποίο καθορίζεται απαραιτήτως το έργο που θα εκτελεστεί, ο αριθμός των προσώπων που θα το εκτελέσουν και οι ειδικότητες αυτών, η χρονική διάρκεια που απαιτείται για την ολική ή τμηματική παράδοση του έργου και ο τόπος εκτέλεσης αυτού. Στο αίτημα περιλαμβάνεται και εμπεριστατωμένη αιτιολογία ότι το έργο δεν ανάγεται στον κύκλο των συνήθων καθηκόντων των υπαλλήλων του οικείου φορέα και τους λόγους για τους οποίους δεν μπορεί να εκτελεστεί τούτο από αυτούς».

11 4. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΟΧ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Άρθρο 21 του Ν.2190/94 παρ.1 (άρθρο 48 του ν.4325/2015 ΦΕΚ 47/Α/2015) Όπως γνωρίζετε τα τέλη Ύδρευσης και Αποχέτευσης που εισπράττουν οι ΔΕΥΑ είναι ανταποδοτικά και ως εκ’ τούτου έχουν το δικαίωμα να προσλάβουν προσωπικό ΙΔΟΧ Ανταποδοτικού χαρακτήρα. Για την προώθηση έγκρισης αιτήματος που αφορά σε προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 10 του ν.4257/2014) σε ΔΕΥΑ. α) Απόφαση του οικείου διοικητικού συμβουλίου, με την οποία θα περιγράφεται λεπτομερώς ο λόγος για τον οποίο απαιτείται η πρόσληψη τέτοιου είδους προσωπικού, κατά αριθμό, βαθμίδα εκπαίδευσης και ειδικότητα και με ακριβή αναφορά στην διάρκεια των συμβάσεων, με τις οποίες θα απασχοληθούν οι προσληπτέοι. β) Βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας των ΔΕΥΑ ότι έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό τους οι σχετικές πιστώσεις για το τρέχον έτος, καθώς και ότι θα εγγραφούν οι ανάλογες πιστώσεις και στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους, σε περίπτωση που η σύμβαση λήξει μετά την 31η γ) Τον πίνακα Β για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από τον προϋπολογισμό τους συμπληρωμένο. Η ορθή και επιμελής συμπλήρωση του παραρτήματος κρίνεται επιβεβλημένη. (Παράρτημα 5β) Δεν χρειάζεται έγκριση ΠΥΣ ,παρά μόνο Υπουργική απόφαση.

12 5. Προσωπικό για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών
Με τις διατάξεις της παρ.1α του άρθρου 41 του ν.4325/2015 το προσωπικό που προσλαμβάνεται για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών (σεισμοί, πλημμύρες, παγετοί κ.λπ.) με συμβάσεις διάρκειας έως οκτώ μηνών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του ν.2190/1994 και το άρθρο212 του ν.3584/2007 όπως ισχύουν, εξαιρέθηκε από την έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει. Η εξαίρεση αυτή κρίθηκε επιβεβλημένη προκειμένου οι φορείς να μπορούν να Αντιμετωπίσουν άμεσα, χωρίς καμία χρονοτριβή, τις ανάγκες που προκύπτουν εξαιτίας των ανωτέρω έκτακτων γεγονότων. 6. Προσωπικό για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών δίμηνης διάρκειας Ν.2190/94 άρθρο 14 παρ.2  Το προσωπικό που προσλαμβάνεται για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών. Ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994. Παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης μέσα στο ανωτέρω δωδεκάμηνο διάστημα ή μετατροπή της σύμβασης σε αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρες. Ο φορέας που διενεργεί την πρόσληψη αποστέλλει τον πίνακα των προσληπτέων στο ΑΣΕΠ, καθώς και όλους τους πίνακες προσληπτέων κάθε έτους, το αργότερο μέχρι την 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Το ΑΣΕΠ διενεργεί έλεγχο για τη συνδρομή των όρων πρόσληψης της παρούσας περίπτωσης. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι απασχολείται ή απασχολήθηκε προσωπικό κατά παράβαση των πιο πάνω διατάξεων, εφαρμόζεται η παράγραφος 15 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 5 του ν. 2527/1997.

13 Το ΑΣΕΠ διενεργεί έλεγχο για τη συνδρομή των όρων πρόσληψης της παρούσας περίπτωσης.
Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι απασχολείται ή απασχολήθηκε προσωπικό κατά παράβαση των πιο πάνω διατάξεων, εφαρμόζεται η παράγραφος 15 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 5 του ν. 2527/1997. ως εξής: Οι υπηρεσίες και τα νομικά πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 14 κοινοποιούν υποχρεωτικώς στο Α.Σ.Ε.Π. κάθε ανακοίνωση κατά την παρ. 8 του παρόντος άρθρου και ακολούθως γνωστοποιούν το συνολικό αριθμό των αιτήσεων και αποστέλλουν τους πίνακες της παρ. 11 του παρόντος άρθρου που περιλαμβάνουν τους προσλαμβανόμενους με ένδειξη και της χρονικής διάρκειας της απασχόλησής τους. Το Α.Σ.Ε.Π. δύναται επίσης να ζητεί από τα υπουργεία και τα νομικά πρόσωπα κατάλογο των υπηρεσιών τους που απασχολούν προσωπικό του παρόντος άρθρου και να ενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους για την τήρηση από τους οικείους προϊσταμένους των διατάξεων αυτού. Τον έλεγχο διενεργούν οι επιθεωρητές του Α.Σ.Ε.Π. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 8 του παρόντος.

14 Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι απασχολείται ή απασχολήθηκε προσωπικό κατά παράβαση
των διατάξεων του παρόντος άρθρου γίνεται, πέραν των κυρώσεων που προβλέπονται από τις παρ. 4 και 5 του παρόντος άρθρου, και καταλογισμός του συνόλου των αποδοχών που καταβλήθηκαν στο παρανόμως απασχολούμενο ή απασχοληθέν προσωπικό. Αρμόδιο για τον καταλογισμό όργανο, βάσει της έκθεσης του Επιθεωρητή του ΑΣΕΠ είναι ο διατάκτης του φορέα στον οποίο έγινε η παράνομη πρόσληψη καταλογισμός γίνεται εις ολόκληρο εις βάρος των, κατά την έκθεση του επιθεωρητή του ΑΣΕΠ, υπευθύνων για τις παράνομες προσλήψεις και εις βάρος των λαβόντων εφόσον διαπιστωθεί ότι από δόλο ή βαρεία αμέλεια συνέπραξαν στη μη νόμιμη πρόσληψή τους. Τα ποσά των καταλογισμών παρακρατούνται από τις μηνιαίες αποδοχές των βαρυνομένων με αυτούς, σε ποσοστό όχι μείζον του μισού των αποδοχών αυτών, μέχρις ότου συμπληρωθεί το ποσό του καταλογισμού. Η πράξη καταλογισμού κοινοποιείται υποχρεωτικώς στο ΑΣΕΠ από το αρμόδιο για την έκδοσή της όργανο. Οι ανωτέρω καταλογιστέες αποφάσεις προσβάλλονται με έφεση ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

15 Σας Ευχαριστώ για την Προσοχή σας
Χρήστογλου Ιωαννης Οικονομολόγος Γεν.Δ/της ΔΕΥΑ Κατερίνης Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής της ΕΔΕΥΑ


Κατέβασμα ppt "ΧΡΗΣΤΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΝ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google