Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ/ΛΑΘΟΥΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ/ΛΑΘΟΥΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ/ΛΑΘΟΥΣ

2 1. Η κατεύθυνση της έντασης σε ένα σημείο «Σ» ηλεκτρικού πεδίου:
Α. Είναι ανεξάρτητη της θέσης του σημείου «Σ». Β. Είναι ανεξάρτητη της θέσης του σημείου «Σ» αν το πεδίο είναι ομογενές. Γ. Είναι ανεξάρτητη από δοκιμαστικό φορτίο που τοποθετείται στο σημείο «Σ». 2. Δοκιμαστικό φορτίο q είναι σε πεδίο που δημιουργεί σημειακό ηλεκτρικό φορτίο Q. Η δύναμη που δέχεται το φορτίο q: Α. Έχει μέτρο που εξαρτάται από τη θέση του φορτίου q μέσα στο πεδίο. Β. Έχει τη διεύθυνση της αντίστοιχης δυναμικής γραμμής. Γ. Έχει μέτρο που παραμένει σταθερό, για κάθε σημείο που βρίσκεται πάνω σε (νοητή) σφαιρική επιφάνεια, με κέντρο το σημειακό φορτίο Q. Δ. Έχει φορά που δεν εξαρτάται από τη φορά της έντασης του πεδίου. 3. Κάθε ηλεκτροστατικό πεδίο παριστάνεται από ένα πλήθος (νοητών) γραμμών οι οποίες: Α. Δεν τέμνονται έξω από τα φορτία. Β. Είναι πάντοτε ευθύγραμμες. Γ. Έχουν πάντοτε φορά από τα θετικά προς τα αρνητικά φορτία.

3 4. Ηλεκτρικό φορτίο q τοποθετείται μέσα σε ομογενές ηλεκτρικό πεδίο, που δημιουργείται μεταξύ δύο όμοιων παράλληλων και ετερώνυμα φορτισμένων πλακών. Η δύναμη που δέχεται το φορτίο q: Α. Εξαρτάται από τη θέση του φορτίου μέσα στο πεδίο. Β. Έχει κατεύθυνση που εξαρτάται από το είδος του φορτίου q. Γ. Έχει μέτρο σταθερό. Δ. Έχει διεύθυνση παράλληλη προς τις πλάκες. Ε. Έχει πάντοτε φορά από τη θετική πλάκα στην αρνητική. 5. Η ηλεκτρική δυναμική ενέργεια δύο σημειακών φορτίων είναι: Α. Αντίστροφα ανάλογη της μεταξύ τους απόστασης. Β. Είναι μέγεθος διανυσματικό. Γ. Είναι πάντοτε θετική. Δ. Η μονάδα μέτρησής της είναι: 1J/C. 

4 6. Φορτίο πηγή Q παράγει ηλεκτροστατικό πεδίο
6. Φορτίο πηγή Q παράγει ηλεκτροστατικό πεδίο. Όταν δίνεται η πληροφορία ότι «Το δυναμικό σε μια θέση “Σ” του ηλεκτρικού πεδίου είναι VΣ = +10V», αυτό σημαίνει ότι: Α. Η δυναμική ενέργεια δοκιμαστικού φορτίου είναι +10 Joule. Β. Δοκιμαστικό φορτίο -1C στη θέση «Σ» περιέχει δυναμική ενέργεια -10J. Γ. Δοκιμαστικό φορτίο +1C στη θέση «Σ» θα μετακινηθεί στο άπειρο από τη δύναμη του πεδίου. Δ. Το φορτίο πηγή είναι αρνητικό. 7. Θετικό φορτίο +q μετακινείται από τη θέση «Α» στη «Β». Α. Η κίνηση γίνεται κάτω από την επίδραση της δύναμης του πεδίου. Β. Το φορτίο στη θέση Β έχει μικρότερη δυναμική ενέργεια σε σχέση με την A. Γ. Η δύναμη που του ασκείται στη θέση Β είναι μικρότερη από τη δύναμη στη θέση A. Δ. Το δυναμικό στη θέση Α είναι μικρότερο από το δυναμικό στη θέση Β.

5 8. Η διαφορά δυναμικού μεταξύ δύο σημείων Α και Β ηλεκτρικού πεδίου είναι VAB = -10V. Αυτό σημαίνει ότι: Α. Αν αφήσουμε φορτίο +q στη θέση «Α», αυτό θα μετακινηθεί από τη θέση «Α» στη «Β». Β. Η διαφορά των δυναμικών VA- VB είναι ίση με -10V. Γ. Το δυναμικό VB > VA. Δ. Αν μετακινήσουμε φορτίο q = 1C από το «Α» στο «Β» η δυναμική του ενέργεια θα ελαττωθεί κατά 10 Joule. 9. Ο πυκνωτής είναι: Α. Μία συσκευή που αποθηκεύει ηλεκτρικά φορτία. Β. Μία συσκευή που παράγει ηλεκτρικά φορτία. Γ. Σύστημα δύο αγωγών σε επαφή. 10. Η χωρητικότητα πυκνωτή: Α. Είναι ανάλογη του ηλεκτρικού του φορτίου. Β. Είναι ανάλογη της διαφοράς δυναμικού μεταξύ των οπλισμών του. Γ. Είναι ίση με το σταθερό πηλίκο του φορτίου του Q προς τη διαφορά δυναμικού V των οπλισμών του.

6 11. Η χωρητικότητα επίπεδου πυκνωτή μεγαλώνει αν:
Α. Αυξήσουμε την απόσταση μεταξύ των οπλισμών του. Β. Αυξήσουμε το εμβαδόν των οπλισμών του. Γ. Αυξήσουμε το εμβαδόν των οπλισμών του και ελαττώσουμε την απόστασή τους.  12. Α. Η πραγματική φορά του ηλεκτρικού ρεύματος είναι η φορά κίνησης των ελευθέρων ηλεκτρονίων Β. Η ηλεκτρική πηγή παράγει ηλεκτρικά φορτία Γ. Η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος δίνεται από τον τύπο I = q · t και στο S.I. μετριέται σε Α Δ. Η ταχύτητα διολίσθησης ισούται με την ταχύτητα του φωτός 13. Α. Το βολτόμετρο έχει μεγαλύτερη αντίσταση από το αμπερόμετρο Β. Ο 1ος κανόνας του Kirchhoff είναι συνέπεια της αρχής διατήρησης της ενέργειας Γ. Το βολτόμετρο συνδέεται στο κύκλωμα παράλληλα, ενώ το αμπερόμετρο σε σειρά Δ. Ο 2ος Κανόνας τον Kirchhoff είναι συνέπεια της αρχής διατήρησης του φορτίου

7 14. Α. Οι όροι «αντιστάτης» και «αντίσταση» ταυτίζονται Β. Η αντίσταση ενός αγωγού εξαρτάται από τη θερμοκρασία του Γ. Η ειδική αντίσταση εξαρτάται από τα γεωμετρικά στοιχεία του αγωγού Δ. Ένας αντιστάτης έχει αντίσταση 10Ω 15. Α. Η μεταβλητή αντίσταση μπορεί να λειτουργήσει και ως ποτενσιόμετρο και ως ροοστάτης Β. Το ποτενσιόμετρο είναι ρυθμιστής τάσης Γ. Ο ροοστάτης είναι ρυθμιστής ηλεκτρικού ρεύματος Δ. Στο ροοστάτη όλη η μεταβλητή αντίσταση διαρρέεται από ρεύμα 16. Αν ένας αντιστάτης διαρρέεται από ρεύμα τότε. Α. R= 1/ V, Β. P = V · I, Γ. P= (V· I)/t, Δ. W = V · I · t 

8 17. Μια ηλεκτρική θερμάστρα διαρρέεται από ρεύμα.
Α. το ποσό θερμότητας που εκλύει η θερμάστρα στο περιβάλλον ισούται με το ποσό της ηλεκτρικής ενέργειας που απορροφά Β. το ποσό θερμότητας που εκλύει η θερμάστρα στο περιβάλλον είναι ανάλογο με την ένταση του ρεύματος που τη διαρρέει Γ. η ισχύς της θερμάστρας είναι ανάλογη της αντίστασής της. 18. Δύο αντιστάσεις συνδέονται σε σειρά. Α. Rολ = R1 + R2, Β. V = V1 · V2, Γ. I = I1 + Ι2, Δ. V = V1 + V2

9 19. Δύο αντιστάσεις συνδέονται παράλληλα.
Α. Rολ = (R1· R2)/( R1 + R2), Β. V = V1 · V2, Γ. I = I1 + Ι2, Δ. V = V1 + V2 20. Α. Όταν μια ηλεκτρική πηγή συνδέεται σε ηλεκτρικό κύκλωμα έχουμε παραγωγή ενέργειας από το μηδέν Β. Η τιμή της ΗΕΔ μιας ηλεκτρικής πηγής εξαρτάται από τα στοιχεία του κυκλώματος, που τροφοδοτεί Γ. Το γινόμενο Ɛ· I δίνει την ισχύ της πηγής Δ. Μέσα από την πηγή διέρχονται ηλεκτρικά φορτία 21. Η πολική τάση μιας πηγής είναι ίση με την ΗΕΔ της πηγής, όταν: Α. Η πηγή δε διαρρέεται από ρεύμα Β. Η εσωτερική αντίσταση της πηγής είναι αμελητέα Γ. Οι πόλοι της πηγής είναι βραχυκυκλωμένοι Δ. Η πηγή συνδέεται με αμπερόμετρο


Κατέβασμα ppt "ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ/ΛΑΘΟΥΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google