Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ST. MARKELLA GREEK ORTHODOX CHURCH 1960 JONES AVENUE NORTH ● WANTAGH NY 11793 REV. FATHER SARANTIS LOULAKIS Visit us at:

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ST. MARKELLA GREEK ORTHODOX CHURCH 1960 JONES AVENUE NORTH ● WANTAGH NY 11793 REV. FATHER SARANTIS LOULAKIS Visit us at:"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ST. MARKELLA GREEK ORTHODOX CHURCH 1960 JONES AVENUE NORTH ● WANTAGH NY REV. FATHER SARANTIS LOULAKIS Visit us at: Page 2 Page 7 ΑΓΓΕΛΙΕΣ - Upcoming Events and Announcements ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Κυριακή, 3 Ιουλίου- Κυριακή 2 α Ματθαίου. Ορθρος…8:30πμ.Θ. Λειτ....10:00πμ Τετάρτη, 6 Ιουλίου- Μέγας Εσπερινός της Αγίας ενδόξου Μεγαλομάρτυρας Κυριακής :00μμ Κυριακή, 10 Ιουλίου- Κυριακή 3η Ματθαίου. Όρθρος 8:30πμ..Θ. Λειτ….10:00πμ SUNDAY BULLETIN Our Sunday Bulletin may now be available to you by . If you wish to receive the Sunday Bulletin, please Fr. Sarantis at stating that you wish to receive the Bulletin and provide him with your address. Thank you. St. Markella Feast Raffle Please note that the drawing of the St. Markella raffle is on July 22 at the end of the Divine Liturgy. We kindly remind that you bring your raffles back to the church so there may be a smooth drawing. If you have not purchase your raffles yet, please see Mr. John Katsigiorgis or any member of the Parish Council. The prizes are great and the cost is ONLY $20.00 per raffle. Your purchase will give you a chance to win Cash and the church will pay its obligations properly. We thank you in advance. Voithia sas! Sunday, 3 July-2nd Sunday of Matthew. Orthros…....8:30am. Div. Lit...10:00am Wednesday, 6 July-*Great Vespers for St. Kyriaki Celebrated by the Society of St. Kyriaki, Amades Chios :00pm Sunday, 10 July- 3 rd Sunday of Matthew. Orthros…8:30am. Div. Lit…...10:00am ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρχίζοντας απο την Κυριακή, Ιουνίου 19, 2016, ο Ορθρος θα αρχίζει στις 8:45πμ και η Θεία Λειτουργία θα τελειώνει ΠΕΡΙΠΟΥ 11:30πμ έως την Κυριακή, 4 Σεπτεμβρίου, Παρακαλείστε όπως σημειώστε το πρόγραμμα σας. ♦♦♦♦♦♦♦♦ SUMMER DIVINE LITURGY SCHEDULE Starting with the Sunday of Pentecost on June 19 th, 2016 and every Sunday throughout the summer including Sunday, September 4, 2016, the Divine Liturgy Service will start at 8:45am and will finish AROUND 11:30AM. Kindly make a note in your calendars. Thank you. Πρόγραμμα Πανήγυρης Αγίας Μαρκέλλας Τετάρτη., 20 Ιουλίου * Ακολουθία Παράκλησης Αγ. Μαρκέλλας… ………….7:00μμ Πέμπτη, 21 Ιουλίου. * Πανηγυρικός Εσπερινός :00μμ Πρασκευή, 22 Ιουλίου * Πανηγυρική Θεία Λειτουργία………………………… :45πμ ST. MARKELLA FEAST SCHEDULE Wednesday, July 20 – Paraclesis Service to St. Markella ………………………… :00pm Thursday, 21 July- Great Vesper Service………….……………………………...…… …7:00pm Friday, 22 July- Orthros / Divine Liturgy………………………………………………… :45am

2 Page 3 Η συντροφιά των χρυσών χρόνων! Η ομάδα των ηλικιωμένων έχει ανασυνταχθεί. Η συνάντησης λαμβάνει χώρα κάθε Πέμπτη, από τις 12 μεσημέρι έως τις 2 το απόγευμα προς το παρόν στην αίθουσα της εκκλησίας.Παρακαλείσθε να έρθετε και να ενωθείτε μαζί μας! Senior Citizens - Golden Stars Our Senior Citizens Group has been regrouped and meets every Thursday at noon until 2pm for now, in the church hall. Please come and join us! CHURCH OFFICE HOURS Monday-Friday 9:00am-2:00pm Father Sarantis’ Office Hours Monday- OFFICE CLOSED FOR 4 TH OF JULY Tuesday – Wednesday- 9-2 Thursday- 9-2 Friday- 9-2 *If Pastoral assistance is needed outside of the posted office hours, kindly phone the Parish Office and your needs will be addressed in a timely fashion, Page 6 EPISTLE St. Paul's Letter to the Romans 2:10-16 Brethren, glory and honor and peace for every one who does good, the Jew first and also the Greek. For God shows no partiality. All who have sinned without the law will also perish without the law, and all who have sinned under the law will be judged by the law. For it is not the hearers of the law who are righteous before God, but the doers of the law who will be justified. When Gentiles who have not the law do by nature what the law requires, they are a law to themselves, even though they do not have the law. They show that what the law requires is written on their hearts, while their conscience also bears witness and their conflicting thoughts accuse or perhaps excuse them on that day when, according to my gospel, God judges the secrets of men by Christ Jesus The Gospel Reading according to Matthew 4:18-23 Zebedee and John his brother, in the boat with Zebedee their father, mending their nets, and he called them. Immediately they left their boat and their father, and followed him. And he went about all Galilee, teaching in their synagogues and preaching the gospel of the kingdom and healing every disease and every infirmity among the people. At that time, as Jesus walked by the Sea of Galilee, he saw two brothers, Simon who is called Peter and Andrew his brother, casting a net into the sea; for they were fishermen. And he said to them, "Follow me, and I will make you fishers of men." Immediately they left their nets and followed him. And going on from there he saw two other brothers, James the son of

3 Page 5 Ε ἰ σοδικόν - Δε ῦ τε προσκυνήσωμεν κα ὶ προσπέσωμεν Χριστ ῷ. Σ ῶ σον ἡ μ ᾶ ς Υ ἱὲ Θεο ῦ, ὁ ἀ ναστ ὰ ς ἐ κ νεκρ ῶ ν, ΧΟΡΟΣ - ψάλλοντάς σοι, Ἀ λληλούϊα. Come let us worship and bow down before Christ. Save us, O Son of God, who arose from the dead. Choir: We sing to You, Alleluia. Ὕ μνοι μετ ὰ τ ὴ ν Μικρ ὰ ν Ε ἴ σοδον - Ἀ πολυτίκιον Ἀ ναστάσιμον. Ἦ χος α ʹ. Α ὐ τ ό μελον Το ῦ λ ί θου σφραγισθ έ ντος ὑ π ὸ τ ῶ ν Ἰ ουδα ί ων, κα ὶ στρατιωτ ῶ ν φυλασσ ό ντων τ ὸ ἄ χραντ ό ν σου Σ ῶ μα, ἀ ν έ στης τρι ή μερος Σωτ ή ρ, δωρο ύ μενος τ ῷ κ ό σμ ῳ τ ὴ ν ζω ή ν· δι ὰ το ῦ το α ἱ Δυν ά μεις τ ῶ ν ο ὐ ραν ῶ ν ἐ β ό ων σοι ζωοδ ό τα. Δ ό ξα τ ῇ Ἀ ναστ ά σει σου Χριστ έ, δ ό ξα τ ῇ βασιλε ίᾳ σου, δ ό ξα τ ῇ ο ἰ κονομ ίᾳ σου, μ ό νε φιλ ά νθρωπε Του Αγίου Νεκταρίου - Ἀ πολυτ ί κιον Ἦ χος α’. (Τ ῆ ς ἐ ρήμου πολίτης.) Σηλυβρίας τ ὸ ν γόνον κα ὶ Α ἰ γίνης τ ὸ ν ἔ φορον, τ ὸ ν ἐ σχάτοις χρόνοις φανέντα ἀ ρετ ῆ ς φίλον γνήσιον, Νεκτάριον τιμήσωμεν πιστοί, ὡ ς ἔ νθεον θεράποντα Χριστο ῦ, ἀ ναβλύζει γ ὰ ρ ἰ άσεις παντοδαπ ὰ ς το ῖ ς ε ὐ λαβ ῶ ς κραυγάζουσι. Δόξα τ ῷ σ ὲ δοξάσαντι Χριστ ῷ, δόξα τ ῷ σ ὲ θαυματώσαντι, δόξα τ ῷ ἐ νεργο ῦ ντι δι ὰ σο ῦ π ᾶ σιν ἰ άματα. ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ – Μνήσθητι Κύριε......του δούλου σου... Της Αγίας Μαρκέλλας - Ἦ χος α ´. (Το ῦ λίθου σφαγισθ έ ντος) Το ῦ Κυρίου το ῖ ς νόμοις, κα ὶ το ῖ ς θείοις διδάγμασι, πειθομένη Μαρκέλλα, κα ὶ ἀ μέμπτως φυλάττουσα, τ ὴ ν βίαν πτοηθε ῖ σα το ῦ πατρ ὸ ς, ὦ Νύμφη ἀ κήρατε Χριστο ῦ, ἐ ν το ῖ ς ὄ ρεσιν η ὐ λίζου, ἐ ν ο ἷ ς διώκων ε ὑ ρίσκει κα ὶ ἐ κτείνει σε· δόξα τ ῷ δεδωκότι σοι ἰ σχ ὺ ν, δόξα τ ῷ σ ὲ στεφανώσαντι, δόξα τ ῷ ἐ νεργο ῦ ντι δι ὰ σο ῦ π ᾶ σιν ἰ άματα. Κοντάκιον. - Ἦ χος β ʹ. Προστασ ί α τ ῶ ν Χριστιαν ῶ ν ἀ κατα ί σχυντε, μεσιτε ί α, π ρ ὸ ς τ ὸ ν Ποιητ ὴ ν ἀ μετ ά θετε, μ ὴ π αρ ί δ ῃ ς, ἁ μαρτωλ ῶ ν δε ή σεων φων ά ς, ἀ λλ ὰ π ρ ό φθασον, ὡ ς ἀ γαθ ή, ε ἰ ς τ ὴ ν βο ή θειαν ἡ μ ῶ ν, τ ῶ ν π ιστ ῶ ς κραυγαζ ό ντων σοι· Τ ά χυνον ε ἰ ς π ρεσβε ί αν, κα ὶ σ π ε ῦ σον ε ἰ ς ἱ κεσ ί αν, ἡ π ροστατε ύ ουσα ἀ ε ί, Θεοτ ό κε, τ ῶ ν τιμ ώ ντων σε. Kontakion- O Protection of Christians unshamable, mediation with the Creator immovable, we sinners beg you, do not despise the voices of our prayers, but anticipate, since you are good, and swiftly come unto our aid as we cry out to you with faith: Hurry to intercession, and hasten to supplication, O Theotokos who defend now and ever those who honor you. Page 4 The Gospel Reading according to ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΚΑΤΑ Δ´ Ενώ δε περιπατούσε εις την παραλίαν της θαλάσσης της Γαλιλαίας, είδε δύο αδελφούς, τον Σιμωνα, τον οποίον αργότερα ο ίδιος ο Χριστός ωνόμασε Πετρον, και τον Ανδρέαν τον αδελφόν αυτού, οι οποίοι έριπταν το δίκτυον εις την θάλασσαν, διότι ήσαν ψαράδες· και λέγει εις αυτούς· “ακολουθήσατέ με και εγώ θα σας κάμω ικανούς να ψαρεύετε και να προσελκύετε ανθρώπους εις την βασιλείαν των ουρανών με το δίκτυον του κυρήγματος”. Αυτοί αμέσως εγκατέλειψαν τα δίκτυα και τον ηκολούθησαν. Και προχωρήσας από εκεί είδε δύο άλλους αδελφούς, τον Ιάκωβον τον υιόν του Ζεβεδαίου και τον Ιωάννην τον αδελφόν αυτού να ετοιμάζουν μαζή με τον πατέρα των τον Ζεβεδαίον τα δίκτυά των μέσα στο πλοίον· και τους εκάλεσεν. Αυτοί δε, χωρίς αναβολήν, άφησαν το πλοίον και τον πατέρα των και τον ηκολούθησαν. Ο δε Ιησούς περιήρχετο τότε όλην την Γαλιλαίαν, εδίδασκεν εις τας συναγωγάς (όπου κάθε Σαββατον εμαζεύοντο οι Εβραίοι) εκήρυσσε το χαρμόσυνον άγγελμα της πνευματικής βασιλείας, που θα εγκαθίδρυε, και εθεράπευε κάθε ασθένειαν και κάθε σωματικήν αδυναμίαν μεταξύ του λαού. Wednesday, 6 July-Great Vespers for St. Kyriaki………………..7:00pm The Annual Feast day of the Society "St. Κyriaki" of Amades, Chios. Let us all come and pray together for the health and prosperity in honor of St. Kyriaki. Τετάρτη, 6 Ιουλίου- ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ……….….…7:00μμ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Εορτάζει ο Σύλλογος Αμαδουσίων, Χίου, Αγία Κυριακή και π ροσκαλεί όλους τους π ιστούς στον εσ π ερινό Της Πολιούχου του. ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ


Κατέβασμα ppt "ST. MARKELLA GREEK ORTHODOX CHURCH 1960 JONES AVENUE NORTH ● WANTAGH NY 11793 REV. FATHER SARANTIS LOULAKIS Visit us at:"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google