Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΤΗΝΟ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Στις ποσοτικές παραμέτρους των παραγόμενων αποβλήτων περιλαμβάνονται Όγκος (V, m 3 )

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΤΗΝΟ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Στις ποσοτικές παραμέτρους των παραγόμενων αποβλήτων περιλαμβάνονται Όγκος (V, m 3 )"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΤΗΝΟ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Στις ποσοτικές παραμέτρους των παραγόμενων αποβλήτων περιλαμβάνονται Όγκος (V, m 3 ) Μάζα (W, kg) Η παραγωγή των αποβλήτων στις πτηνο-κτηνοτροφικές μονάδες υπολογίζεται σε ημερήσια βάση και διαρκεί, χωρίς διακοπή, όλο το χρόνο. Τα πτηνο-κτηνοτροφικά απόβλητα συνίστανται από κοπριά, ούρα και νερό. Το νερό προέρχεται από μία ή περισσότερες από τις παρακάτω πηγές:  Βροχοπτώσεις  Πλύσιμο των χώρων εκτροφής  Τυχόν διαρροές του συστήματος ύδρευσης

2 ΑΡΧΙΚΟΣ & ΤΕΛΙΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΡΧΙΚΟΣ ΟΓΚΟΣ : Ο όγκος των αποβλήτων, που παράγεται από τα ίδια τα ζώα (κοπριές και ούρα). Μπορεί να θεωρηθεί κοινός σε όλες τις ομοειδείς κτηνοτροφικές μονάδες ίδιας δυναμικότητας. ΤΕΛΙΚΟΣ ΟΓΚΟΣ : Είναι ο αρχικός όγκος προσαυξημένος με τον όγκο του νερού, με το οποίο αναμίχθηκαν τα απόβλητα μέχρι να καταλήξουν στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας τους. Ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΟΓΚΟΣ είναι πολλαπλάσιος του ΑΡΧΙΚΟΥ, ανάλογα με το βαθμό αραίωσης του τελευταίου με νερό. Κατά τη διαδικασία αυτή, το οργανικό φορτίο των αποβλήτων στον ΑΡΧΙΚΟ ΟΓΚΟ, εκφρασμένο σε kg/ημέρα, παραμένει το ίδιο και στον ΤΕΛΙΚΟ ΟΓΚΟ, ενώ εκφρασμένο σε mg/L, μειώνεται, ανάλογα με την αραίωση. Ισχύει : (mg/L )/1.000 = g/L ή kg/m 3 ή (kg/m 3 )x(m 3 /ημ) = kg/ημ

3 Ειδικό Βάρος Αποβλήτων Νωπή κοπριά με στρωμνή450 - 600 kg/m 3 Μετρίως ώριμη κοπριά με στρωμνή600 - 750 kg/m 3 Πλήρως ώριμη κοπριά με στρωμνή750 - 900 kg/m 3 Υγρά απόβλητα, χωρίς στρωμνή1000 kg/m 3 Μετά από την αναπόφευκτη ανάμιξη νερού στον αρχικό όγκο διαμορφώνεται ο τελικός όγκος, ο οποίος χαρακτηρίζει, σε αντίθεση με τον αρχικό όγκο, κάθε επί μέρους πτηνο- κτηνοτροφική μονάδα. Πολλές φορές στη πράξη, ιδιαίτερα στα χοιροστάσια, ο τελικός όγκος μπορεί να είναι μέχρι και δέκα φορές μεγαλύτερος από το αρχικό όγκο των αποβλήτων, ανάλογα με τη χρήση νερού στη μονάδα. Ο προσδιορισμός του τελικού όγκου προκύπτει από την τιμή των ολικών στερεών στα απόβλητα, που φτάνουν στον χώρο της συλλογής και επεξεργασίας.

4 Αγελάδες Γαλακτοπαραγωγής Μόσχοι Πάχυνσης ΧοίροιΠρόβατα Κόπρος69715550 Ούρα31294550 Σύνολο100 Ποσοστιαία Αναλογία Κόπρου & Ούρων στα Πτηνο-Κτηνοτροφικά Απόβλητα

5 Ενδεικτική Κατανομή Ζωικού Πληθυσμού & Βάρους Ζώων σε Χοιροστάσιο Υπολογισμός του Αρχικού Όγκου των Αποβλήτων Αριθμός ζώων Βάρος ζώου Συνολικό βάρος Συντελεστής (Πίνακα 4.3) Όγκος αποβλήτων (kg) (L/ημ)(%) Χοιρομητέρες600200,60 (*) 120.360 0,058 6.98032,06 - Έγκυες32421068.0403.946 18,13 - Ξηρής περιόδου14418025.9201.5036,90 - Θηλάζουσες13220026.4001.5317,03 Αντικατάσταση341304.4202561,18 Κάπροι342307.8204542,09 Χοιρίδια606640,01 (*) 242.71214,07764,67 - Α΄ ανάπτυξης25001435.0002.0309,33 - Προπάχυνσης16163251.7122.99913,78 - Πάχυνσης195080156.0009.04841,56 Σύνολο673455,73 (*) 375,31221.767100,00

6 Kατανομή ζωικού πληθυσμού Αριθμός ζώων Βάρος ζώου Συνολικό βάρος Συντελεστής (Πίνακας 4.3) Όγκος κοπριάς & ούρων (kg/ζώο)(kg) (L/ημέρα) Αγελάδες γαλακτο/γής210210650650136.5000,08411.466 Μοσχίδες & μοσχάρια (0 - 3 μηνών) 40 75 3.000 0,053 159 Μοσχίδες & μοσχάρια (3 - 6 μηνών) 40 150 6.000 0,053 318 Μοσχίδες (6 - 12 μηνών) 35352759.0750,053481 Μοσχίδες (12 - 18 μηνών) 353545015.7500,053835 Μοσχίδες αντικατάστασης (18 - 27 μηνών) 40 620 620 24.800 0,084 2.083 Μοσχίδες & μόσχοι πάχυνσης 78 78 400 31.200 0,053 1.654 ΣΥΝΟΛΟ478473,48 (*) 226.3250,07516.996 Ενδεικτική Κατανομή Ζωικού Πληθυσμού & Βάρους Ζώων σε Βουστάσιο Γαλακτοπαραγωγής Υπολογισμός του Αρχικού Όγκου των Αποβλήτων

7 Διαδικασία Υπολογισμού του Τελικού Όγκου των Αποβλήτων Χοιροστασίων και Βουστασίων Γαλακτοπαραγωγής με Αφετηρία τον Αρχικό Όγκο  ΑΡΧΙΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  1 η προσαύξηση όγκου και μείωση οργανικού φορτίου (mg/l) με τα νερά διαρροών και πλυσίματος χώρων και εξοπλισμού  (1 ος βαρυκεντρικός μέσος)  2 η προσαύξηση όγκου και μείωση οργανικού φορτίου με τα νερά πλυσίματος του αμελκτηρίου (βουστάσια μόνο)  (2 ος βαρυκεντρικός μέσος)  3 η προσαύξηση όγκου και μείωση οργανικού φορτίου με τυχόν υγρά αραίωσης από τελική ανοιχτή χωμάτινη αναερόβια δεξαμενή αποβλήτων (βουστάσια μόνο)  (3 ος βαρυκεντρικός μέσος)  ΤΕΛΙΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  [Με τις τιμές του τελικού όγκου (m 3 /ημ), των Ο.Σ., Π.Σ., (% κ.β.) και BOD 5 & COD (mg/L & kg/ημ) αρχίζουν οι υπολογισμοί σχεδιασμού των εγκαταστάσεων επεξεργασίας των αποβλήτων, σύμφωνα με το ανάλογο διάγραμμα ροής]

8 Υπολογισμός του Τελικού Όγκου των Αποβλήτων στις Πτηνο-Κτηνοτροφικές Μονάδες Στην περίπτωση των χοιροστασίων προτείνεται μια μέση τιμή Ο.Σ. στον τελικό όγκο 3,5% κ.β. με εύρος 2,0% κ.β. - 4,0% κ.β., από μια μέση αρχική τιμή 10% κ.β. (αρχικός όγκος), ανάλογα με το μέγεθος της μονάδας (μικρότερες τιμές σε μεγαλύτερες μονάδες με πολλές διαφυγές νερού ύδρευσης ή / και χρήση πολλών νερών πλυσίματος) για τις συνθήκες της χώρας μας. Στην περίπτωση των βουστασίων γαλακτοπαραγωγής προτείνεται μια μέση τιμή Ο.Σ. στον προσωρινό τελικό όγκο (αρχικός όγκος αραιωμένος μόνο με νερά πλυσίματος του στάβλου) 10,5% κ.β. με εύρος 10% κ.β. - 11% κ.β., από μια μέση αρχική τιμή 12% κ.β. (αρχικός όγκος). Ο τελικός όγκος προκύπτει με αραίωση του προσωρινού όγκου με απόνερα πλυσίματος του αμελκτηρίου (με εκτιμώμενη περιεκτικότητα σε Ο.Σ. της τάξης του 0,5% κ.β.), και όπου κρίνεται απαραίτητο, με επεξεργασμένα τελικά υγρά προς διάθεση, ανακυκλούμενα από την ανοιχτή χωμάτινη αναερόβια δεξαμενή (με εκτιμώμενη περιεκτικότητα σε Ο.Σ. της τάξης του 0,4% κ.β.), μέχρι το επίπεδο τιμών Ο.Σ. της τάξης του 7% κ.β. προκειμένου να διέλθουν από διαχωριστή τύπου κοχλία συμπίεσης. Στην περίπτωση των πτηνοτροφείων αβγοπαραγωγής, ο αρχικός όγκος συμπίπτει κατά κανόνα με τον τελικό, λόγω της στερεής μορφής των παραγόμενων αποβλήτων και την μη ανάμιξή τους με νερά. Αντίθετα, στην περίπτωση των πτηνοτροφείων κρεοπαραγωγής, ο αρχικός όγκος προσαυξάνεται ανάλογα, λόγω της προστιθέμενης θερμής στρωμνής (π.χ. αχύρου, πριονιδίου, ριζοφλοιού).

9 Η εφαρμογή μηχανικού διαχωρισμού τα τελευταία χρόνια και στα απόβλητα των βουστασίων γαλακτοπαραγωγής, προϋποθέτει σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις, διόρθωση της ρευστότητάς τους (ιξώδους) με αραίωση, για αριστοποίηση της απόδοσης του τελευταίου. Η επιθυμητή αραίωση επιτυγχάνεται μέσω του νερού πλύσης των χώρων του στάβλου ή με χρήση τελικών υγρών προς διάθεση. Το Εργ. Γ. Κατασκευών προσπάθησε να προσδιορίσει τον απαιτούμενο βαθμό αραίωσης (τιμή ΟΣ %κ.β.) των αποβλήτων δύο βουστασίων γαλακτοπαραγωγής στα Φάρσαλα Θεσσαλίας, τα οποία διέθεταν τελευταίου τύπου μηχανικούς διαχωριστές (γ’ γενιάς ). Οι μέσες τιμές των μετρήσεων των δύο βουστασίων παρατίθενται στον Πίνακα της επόμενης διαφάνειας. Από τον ίδιο Πίνακα προκύπτει μια μέση τιμή ΟΣ της τάξης του 7%κ.β. ή συνολική αραίωση 12/7 = 1,7 φορές (1,5-2,0) με νερά πλυσίματος και όπου χρειάζεται και με τελικά προς διάθεση υγρά. Βαθμός Αραίωσης Αποβλήτων Βουστασίων Γαλακτοπαραγωγής

10 Νωπά απόβληταΥγρά διαχωρισμούΣτερεά διαχωρισμού Μήνας % κ.β. Ο.Σ.% (Ο.Σ.) Π.Σ.% κ.β. Ο.Σ.% (Ο.Σ.) Π.Σ.% κ.β. Ο.Σ.% (Ο.Σ.) Π.Σ. 11 ος 20049,6480,857,2876,3223,4394,77 12 ος 20047,37 74,48 6,8974,4826,2994,15 1 ος 20058,8483,556,5781,1925,5492,72 2 ος 20057,5375,50 8,85 81,9526,7393,03 3 ος 20056,37 92,24 5,73 86,03 21,3394,81 4 ος 20057,3684,948,5276,3521,1994,01 5 ος 20057,8785,965,1476,9327,4095,30 6 ος 20054,5680,92 3,88 77,4132,0596,61 7 ος 2005 4,01 83,023,9783,3132,29 97,52 8 ος 20055,1880,865,5583,7131,3293,85 9 ος 20056,2881,314,4480,4731,6194,77 10 ος 20059,6980,947,1077,8731,4795,56 11 ος 20055,1880,864,7080,7222,0693,68 12 ος 20056,2881,314,8982,2231,6194,77 1 ος 20067,1384,885,0983,4735,2293,32 2 ος 20064,5081,825,7976,2025,8793,32 3 ος 20067,37 74,48 7,4377,8126,2994,15 4 ος 20069,6480,858,0678,5831,5294,01 5 ος 2006 11,41 83,848,8581,95 37,04 94,94 6 ος 20066,3686,164,6582,7632,5695,38 7 ος 20067,3684,928,3383,0931,1895,94 8 ος 20067,8784,025,1476,9333,7496,23 9 ος 20064,5680,92 3,88 77,4122,6695,21 10 ος 20066,8080,464,46 71,8619,1892,51 Μέσος όρος 7,0582,056,0579,5428,3194,61

11 Ποσοτικά και Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Αποβλήτων (χωρίς νερά αραίωσης) Παράμετροι υπολογισμού αρχικού όγκου αποβλήτων ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΖΩΟΥ Ειδικό βάρος kg/L Όγκος αποβλήτων L/kg Ζ.Β. Ο.Σ. % κ.β. Π.Σ. %Ο. Σ. (Παλιές) (1) (Νέες) (2) Αγελάδες1,0100,084 (0,088)12 (11)82 Μόσχοι0,9770,053 (0,068)14 (10)82 Χοίροι0,9770,058 (0,053)10 ( 6)80 Όρνιθες Αβγοπαραγωγής 1,0600,056 (0,053)27 (30)74 Πρόβατα0,9770,040 ( - )25 ( - )85 Κουνέλια0,650( - ) (0,089) (3) (43)86,5 (1) Εργαστήριο Γ. Κατασκευών, 1982, (2) Burton et al, 2003, (3) Εργαστήριο Γ. Κατασκευών, 2007

12 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟ.Σ. (1) Π.Σ.BOD 5 CODCOD/BOD 5 ΖΩΟΥ% αρχικού όγκου αποβλήτων (2) Αγελάδες129,92,210,85,0 /1 Μόσχοι1411,52,813,04,7 /1 Χοίροι108,03,19,63,0 /1 Πτηνά2720,06,825,13,7 /1 Αιγοπρόβατα2521,32,329,513,1 /1 Κουνέλια4337,2--- Παράμετροι Προσδιορισμού του Οργανικού Φορτίου των Πτηνο - Κτηνοτροφικών Αποβλήτων (1) Πίνακας 4.3, (2) Όπως παράγονται από τα ζώα, χωρίς νερά πλυσίματος - αραίωσης

13 Τελικός όγκος αποβλήτων62 m 3 / ημέρα Ολικά στερεά, (Ο.Σ.)3,50% κ.β. Πτητικά στερεά, (Π.Σ.)2,80% κ.β. ή 80% Ο.Σ. Βιοχημική ζήτηση Ο 2, (BOD 5 )10.900 mg/L ή 676 kg/ημέρα Χημική ζήτηση Ο 2, (COD)33.760 mg/L ή 2.093 kg/ημέρα Ποσοτικά και Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Κτηνοτροφικών Αποβλήτων Χοιροστάσιο Βουστάσιο Γαλακτοπαραγωγής Προσωρινός τελικός όγκος αποβλήτων18,7 m 3 /ημέρα Ολικά στερεά, (Ο.Σ.)10,90% κ.β. Πτητικά στερεά, (Π.Σ.)9,00% κ.β. ή 82,5% Ο.Σ. Βιοχημική ζήτηση Ο 2, (BOD 5 )20.000 mg/L ή 374 kg/ημέρα Χημική ζήτηση Ο 2, (COD)98.180 mg/L ή 1.836 kg/ημέρα


Κατέβασμα ppt "ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΤΗΝΟ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Στις ποσοτικές παραμέτρους των παραγόμενων αποβλήτων περιλαμβάνονται Όγκος (V, m 3 )"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google