Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ T SWOT ANALYSIS Μάθημα: Πολεοδομική και Οικιστική Ανάπτυξη και Πολιτική.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ T SWOT ANALYSIS Μάθημα: Πολεοδομική και Οικιστική Ανάπτυξη και Πολιτική."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ T SWOT ANALYSIS Μάθημα: Πολεοδομική και Οικιστική Ανάπτυξη και Πολιτική

2  Η ανάλυση SWOT είναι μία γενική τεχνική σχεδιασμού και οργάνωσης ενός συνεκτικού πλαισίου λήψης αποφάσεων, που μπορεί να αφορά ένα θεσμό, μια επιχείρηση, μια γεωγραφική περιοχή, μια δημόσια πολιτική κτλ.  τεχνική ιδιαίτερα διαδομένη στα πλαίσια της Διοίκησης Επιχειρήσεων – πάνω από 50 χρόνια.  Εργαλείο προγραμματισμού των δράσεων και των δημοσίων οργανισμών  Εργαλείο διαμόρφωσης αποφάσεων χωρικού σχεδιασμού Τι είναι η ανάλυση SWOT;

3 Εφαρμογές - χρήσεις της ανάλυσης SWOT  Κράτη  Επιχειρήσεις  Οργανισμοί  Ακαδημαϊκά Ιδρύματα  ΔΗΜΟΙ  Προώθηση προϊόντων  Επιχειρησιακός σχεδιασμός  Στρατηγικός προγραμματισμός  Αστικός και αναπτυξιακός σχεδιασμός

4 Τι είναι η ανάλυση SWOT; → Τρόπος οργάνωσης και ανάλυσης των δεδομένων βάσει διπλής ανάλυσης : 1. της εσωτερικής ανάλυσης (πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα ) 2. των εξωτερικών επιδράσεων (απειλές –ευκαιρίες). 2. των εξωτερικών επιδράσεων (απειλές –ευκαιρίες).

5 1. Strengths: Πλεονεκτήματα, δυνάμεις, οι πηγές ή η ικανότητα που μπορεί να χρησιμοποιήσει μια οργάνωση αποτελεσματικά για να πετύχει τους στόχους της. Στη περίπτωση του σχεδιασμού τα πλεονεκτήματα, οι δυνάμεις της περιοχής έτσι όπως εμφανίζονται στην παρούσα φάση σε διάφορους τομείς. 2. Weaknesses: Αδυναμίες, περιορισμοί, σφάλματα ή ελλείψεις στην οργάνωση που εμποδίζουν την επίτευξη των στόχων της. Στην περίπτωση του σχεδιασμού τα μειονεκτήματα ή αδυναμίες μιας περιοχής ενός τομέα σύμφωνα με την υπάρχουσα κατάσταση. Τι είναι η ανάλυση SWOT; ΠΑΡΟΝ

6 1. Opportunities: Ευκαιρίες, οποιαδήποτε ευνοϊκή συνθήκη στο ( εξωγενές ) περιβάλλον της οργάνωσης. Στη περίπτωση του σχεδιασμού παράγοντες ή εξελίξεις λ. χ. πολιτικές, οικονομικές και τεχνολογικές αλλαγές που αν αξιοποιηθούν θα διευκολύνουν την υλοποίηση της πολιτικής. 2. Threats: Απειλές, οποιαδήποτε ανεπιθύμητη κατάσταση στο ( εξωγενές ) περιβάλλον της οργάνωσης που είναι δυνητικά ζημιογόνος στη στρατηγική της. Στη περίπτωση του σχεδιασμού δυνητικά εμπόδια στην ομαλή πορεία υλοποίησης του Τι είναι η ανάλυση SWOT; ΜΕΛΛΟΝ

7 Τι είναι S W O T Ανάλυση; Ανάλυση Εξωτερικού περιβάλλοντος: τάσεις της αγοράς, κοινωνικές τάσεις, θεσμικό περιβάλλον, κρίση οικονομική ή άλλη, τεχνολογικές εξελίξεις Ανάλυση Εσωτερικού Περιβάλλοντος:πόροι, οργάνωση, δημογραφικά στοιχεία, πολιτισμικά στοιχεία, συνεργασίες /κοινές δράσεις..

8

9 Στόχοι της SWOT ANALYSIS  Συλλογή βασικών συμπερασμάτων της ανάλυσης του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος  Σύνθεση συμπερασμάτων έτσι ώστε ο φορέας να αποκτήσει ολοκληρωμένη εικόνα  Διαμόρφωση βασικών προτάσεων

10 SWOT or TOWS Analysis  TOWS Analysis είναι μια παραλλαγή της μεθόδου της, SWOT Analysis. TOWS and SWOT είναι οι συντμήσεις διαφορετικών κατηγοριοποιήσεων των λέξεων Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats.  Τ = threats  O=Opportunities  W= Weaknesses  S= Strengths. TOWS δίνει έμφαση στο εξωτερικό περιβάλλον ενώ SWOT δίνει έμφαση στο εσωτερικό.

11 SWOT or TOWS analysis αποτελεί σημαντικό εργαλείο για να κατανοήσετε τις στρατηγικές επιλογές που έχετε, απαντώντας στις εξής ερωτήσεις :  πώς θα εκμεταλλευτείς τις δυνάμεις σου ;  Πώς θα περιορίσεις ή παρακάμψεις τις αδυναμίες σου ;  Πώς θα εκμεταλλευτείς τις ευκαιρίες ;  Πώς θα διαχειριστείς τις απειλές ; ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ

12 μήτρα SWOT/ – Διαμόρφωση 4 τύπων στρατηγικών Εξωτερικό Περιβάλλον Απειλές Επιφυλακτικές στρατηγικές (S-T) εκμετάλλευση των ισχυρών σημείων για να αποφευχθούν ή να μειωθούν οι απειλές Αμυντικές στρατηγικές W-T αμυντικές τακτικές για να περιοριστούν τα αδύναμα σημεία και να αποφευχθούν οι απειλές Ευκαιρίες Δυναμικές Στρατηγικές (S-O) εκμετάλλευση των ισχυρών σημείων για να αξιοποιηθούν οι ευκαιρίες Προσεγμένων προσαρμογών και βελτιώσεων ( W-O) βελτίωση των αδύναμων σημείων που εμποδίζουν την αξιοποίηση των ευκαιριών ΔΥΝΑΜΕΙΣΑδυναμίες Εσωτερικό περιβάλλον Μήτρα SWOT – Διαμόρφωση 4 τύ π ων εναλλακτικών στρατηγικών

13 Άσκηση: SWOT Analysis Καλείστε να κατασκευάσετε τον πίνακα SWOT Analysis, να τον μετασχηματίσετε σε TOWS καθώς και να διαμορφώσετε την μήτρα των 4 στρατηγικών

14 Μελέτη περίπτωσης SWOT Analysis Δ/νης Υγιειονομικού 1. Ανά π τυξη νέων τεχνολογιών με αντικείμενο την π αροχή υ π ηρεσιών υγείας 2. έγκριση κονδυλίου π ρόσληψης ελεγκτών ιατρών και φαρμακο π οιών 3. ομόνοια σχέσεων διευθυντή – υ π αλλήλου 4. ευελιξία σε ζητήματα διαχείρισης νέων εργασιών και μη π ρογραμματισμένου όγκου εργασίας 5. Δυνατότητα α π όκτησης π ροσω π ικού μέσω ε π ιδοτούμενης ανεργίας 6. Πολυ π λοκότητα οργανωτικού σχήματος Δ / νσης με τομείς υγείας 1. Ανά π τυξη νέων τεχνολογιών με αντικείμενο την π αροχή υ π ηρεσιών υγείας 2. έγκριση κονδυλίου π ρόσληψης ελεγκτών ιατρών και φαρμακο π οιών 3. ομόνοια σχέσεων διευθυντή – υ π αλλήλου 4. ευελιξία σε ζητήματα διαχείρισης νέων εργασιών και μη π ρογραμματισμένου όγκου εργασίας 5. Δυνατότητα α π όκτησης π ροσω π ικού μέσω ε π ιδοτούμενης ανεργίας 6. Πολυ π λοκότητα οργανωτικού σχήματος Δ / νσης με τομείς υγείας 1. Εστίαση σε μηχανογραφημένες εφαρμογές 2. Η δημοσιονομική π ολιτική π εριορίζει τη δυνατότητα π ρόσληψης νέου ανθρω π ίνου δυναμικού 3. διαφορετικότητα εργασιακής κουλτούρας 4. κίνδυνος έλλειψης έμ π ειρου π ροσω π ικού λόγω συνταξιοδότησης 5. ε π ιτυχής εδραιωμένη συνεργασία και άτυ π ες διαδικασίες για την εκ π λήρωση των καθηκόντων

15 Ποιος είναι ο σκοπός της ανάλυσης SWOT στα πλαίσια του αστικού σχεδιασμού ; ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΡΙΣΤΑΤΩΜΕΝΗ ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙ : Αποτελεσματική και ταυτόχρονη Αποτελεσματική και ταυτόχρονη 1. ενίσχυση των θετικών στοιχείων της εσωτερικής ανάλυσης ( λ. χ τα πλεονεκτήματα της αστικής περιοχής για τη συγκεκριμένη δράση ) και των ευκαιριών που προσφέρει το εξωτερικό περιβάλλον, 1. ενίσχυση των θετικών στοιχείων της εσωτερικής ανάλυσης ( λ. χ τα πλεονεκτήματα της αστικής περιοχής για τη συγκεκριμένη δράση ) και των ευκαιριών που προσφέρει το εξωτερικό περιβάλλον, 2. με προσπάθειες εξάλειψης ή μείωσης των εσωτερικών αδυναμιών και αντιμετώπισης των απειλών που προέρχονται από το εξωτερικό περιβάλλον. 2. με προσπάθειες εξάλειψης ή μείωσης των εσωτερικών αδυναμιών και αντιμετώπισης των απειλών που προέρχονται από το εξωτερικό περιβάλλον. Α π ώτερος στόχος η λήψη α π οφάσεων και ανάληψης δράσεων

16 Βασικές διαστάσεις της ανάλυσης Εξωτερικό περιβάλλον Απειλές (-) Δράσεις αντιμετώπισης Προσπάθειες διαφυγής Ευκαιρίες Δράσεις αξιοποίησης Προσπάθειες διερεύνησης + Πλεονεκτήματα Αδυναμίες (-) Εσωτερικό περιβάλλον Richards, 2001 (τροποποιημένος)

17 Συναφείς Δράσεις ανά συνδυασμό από Βαγιανή κα (2003) βασισμένο στο Baser, 2001

18 Στόχος της ανάλυσης SWOT στο αστικό σχεδιασμό 1. Στη μείωση της αβεβαιότητας σε σχέση με την εφαρμογή μιας συγκεκριμένης αναπτυξιακής πολιτικής, δράσης ή προγράμματος, σε μια γεωγραφική ενότητα με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. 2. Στον εντοπισμό των κυρίαρχων και κρίσιμων προσδιοριστικών παραγόντων ( εσωτερικών και εξωτερικών ), που επηρεάζουν την επιτυχία της αναπτυξιακής πολιτικής, δράσης ή προγράμματος. 3. Στην τεκμηριωμένη υποστήριξη μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής σύνδεσης της αναπτυξιακής δράσης, με το ενδογενές δυναμικό της περιοχής εφαρμογής της, όπως και με το εξωτερικό περιβάλλον

19 Στάδια της ανάλυσης SWOT 1. Διερεύνηση του περιβάλλοντος του αναπτυξιακού προγράμματος, της παρέμβασης, της δράσης ή της πολιτικής. 2. Εσωτερική ανάλυση των πλεονεκτημάτων και των αδυναμιών. 3. Εξωτερική ανάλυση των ευκαιριών και των απειλών. 4. Διερεύνηση των πιθανών δράσεων 5. Κατηγοριοποίηση των πιθανών δράσεων. 6. Καταγραφή και κατηγοριοποίηση των χωρικών δρώντων σε φορείς + ( που ωφελούνται από τα μέτρα και κατά συνέπεια τα στηρίζουν) και φορείς – (που θίγονται από τα μέτρα και κατά συνέπεια αντιτίθενται σε αυτά)

20 « Ατέλειες » της ανάλυσης SWOT 1. Επικεντρώνεται στο χώρο και όχι στην οργάνωση που αναλαμβάνει την ανάλυση SWOT. 1. Έλλειψη αντικειμενικής διατύπωσης του σχεδιασμού. 2. Κατάρτιση εκτεταμένων καταλόγων παραγόντων χωρίς να αξιολογείται η χρησιμότητά τους.

21 Πλεονεκτεί: Το ισχυρότερο πλεονέκτημα της ανάλυσης SWOT: βοηθά στην ανάδειξη της σχέσης του εφαρμοζόμενου προγράμματος ή έργου με την περιοχή και το περιβάλλον υλοποίησης. Το ισχυρότερο πλεονέκτημα της ανάλυσης SWOT: βοηθά στην ανάδειξη της σχέσης του εφαρμοζόμενου προγράμματος ή έργου με την περιοχή και το περιβάλλον υλοποίησης. Επιτρέπει τη σύγκριση ανάμεσα στους παράγοντες του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος. Επιτρέπει τη σύγκριση ανάμεσα στους παράγοντες του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος. Είναι μια απλή και δημοφιλής τεχνική που μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα στάδια σχεδιασμού μιας πολιτικής. Είναι μια απλή και δημοφιλής τεχνική που μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα στάδια σχεδιασμού μιας πολιτικής.

22

23 N. M αραβά, e-mail: nmarava@gmail.com nmarava@gmail.com ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΑΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑΙΓΙΣΜΟΣ ΙΔΕΩΝ ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

24 Σημείωμα Αδειοδότησης Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό. Οι όροι χρήσης των έργων τρίτων επεξηγούνται στη διαφάνεια «Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων». Τα έργα για τα οποία έχει ζητηθεί άδεια αναφέρονται στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων». [1] http://creativecommons.org/licenses/ από -nc-sa/4.0/ Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση : που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος ( π. χ. διαφημίσεις ) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

25 Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, παρά μόνο εάν ζητηθεί εκ νέου άδεια από το δημιουργό. © διαθέσιμο με άδεια CC-BY διαθέσιμο με άδεια CC-BY-SA διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-SA διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου και η δημιουργία παραγώγων αυτού με απλή αναφορά του δημιουργού. Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού, και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια. Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού. Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου. Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια. Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου. διαθέσιμο με άδεια CC-BY-ND Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού. Δεν επιτρέπεται η δημιουργία παραγώγων του έργου. διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-ND Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού. Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου και η δημιουργία παραγώγων του. διαθέσιμο με άδεια CC0 Public Domain διαθέσιμο ως κοινό κτήμα Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού. χωρίς σήμανσηΣυνήθως δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου.

26 Διατήρηση Σημειωμάτων Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει :  το Σημείωμα Αναφοράς  το Σημείωμα Αδειοδότησης  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων ( εφόσον υπάρχει ) μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

27 Χρηματοδότηση  Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.  Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.  Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.


Κατέβασμα ppt "Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ T SWOT ANALYSIS Μάθημα: Πολεοδομική και Οικιστική Ανάπτυξη και Πολιτική."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google