Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

D. DINAMICA D.1. Principiul I (principiul inerției)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "D. DINAMICA D.1. Principiul I (principiul inerției)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 D. DINAMICA D.1. Principiul I (principiul inerției)
D.2. Principiul al II-a (principiul fundamental) D.3. Forța de greutate. Accelerația gravitațională D.4. Principiul al III-a (principiul acțiunii și reacțiunii) D.5. Forța de inerție D.6. Forța elastică. Legea lui Hooke D.7. Aplicație: Determinarea grafică a constantei elastice. Metoda celor mai mici pătrate D.8. Lucrul mecanic. Unitatea de masură D.9. Puterea. Unități de măsură D.10. Energia cinetică și potențială D.11. Legea conservării energiei D.12. Aplicație: Mișcarea unui punct în câmp gravitațional

2 Mecanica are 3 principii (enunțate de Isaac Newton pe baza experienței
acumulate din studiul mișcării mecanice și a Mașinilor simple: pârghii, scripeți, plane inclinate): I. Principiul I (al inerției) II. Principiul al II-lea (principiul fundamental al mecanicii) III. Principiul al III-lea (al acțiunii și reacțiunii)

3 Isaac Newton (1643-1727) matematician și fizician englez
a enunțat principiile în cartea sa fundamentală “Philosophiae Naturalis Principia Matematica”

4 D.1. Principiul I (principiul inerției)
Un corp își menține starea de repaus relativ sau de mișcare rectilinie uniformă atâta timp cât asupra lui nu se exercită influențe externe

5 Inerția La orice actiune exterioara care cauta să schimbe
starea de repaus sau de mișcare rectilinie și uniformă corpul se opune; proprietate numită inerție. O masură a inerției este masa

6 D.2. Principiul al II-lea (principiul fundamental al mecanicii)
O forță constantă, acționând asupra unui punct material, îi imprimă acestuia o accelerație constantă, proporțională cu forță F=ma Coeficientul de proportionalitate se numește masă Unitatea de masura pentru forță în SI

7 Forța este un vector Adunarea (superpoziția) forțelor F1 + F2 = F
se face conform regulii paralelogramului

8 Unitate de masură tolerată pentru forță:
D.3. Forța de greutate este produsul dintre masa și accelerația gravitațională unde accelerația gravitatională are valoare medie de g=9.8 m/s2 Unitate de masură tolerată pentru forță: kilogram-forța = greutatea unui kilogram 1kgf=9.8N

9 D.4. Principiul al III-lea (principiul actiunii si reactiunii)
Daca un corp A actionează asupra altui corp B cu o fortă , numită acțiune, corpul B reacționează asupra corpului A cu o forță egală în modul și de sens opus, numită reacțiune A B

10 este egală și de sens contrar
D.5. Forța de inerție este egală și de sens contrar forței de tracțiune Intr-un mijloc de transport: la acelerare ne simțim trași înapoi, iar la frânare ne simțim împinsi înainte

11 D.6. Forța elastică este forța de reacțiune a unui corp elastic la forța cu care care il deformează Deformarea elastică dispare o data cu dispariția forței care a provocat-o Deformarea care nu dispare dupa dispariția forței care a provocat-o se numeste deformare plastică

12 Legea lui Hooke Forța elastică este proportională cu deformarea ΔL

13 D.7. Aplicație: Determinarea grafică a coeficientului de elasticitate
Daca atârnăm de un resort greutăți diferite G, Dependența față de deformare ΔL este o linie dreapta G=-Fel tgα=k=G/ΔL α ΔL Tangenta unghiului dreptei (denumita panta dreptei) care determină dependența greutății de alungirea resortului este egală cu coeficientul de elasticitate

14 Metoda celor mai mici pătrate
Pentru a determina panta dreptei y care aproximează în mod optim distribuția rezultatelor masurătorilor din figura alaturată, minimizăm funcția definită de suma abaterilor patratice yn xn x Relația poate fi aplicată pentru determinarea constantei elastice: xk=ΔLk yk=Gk

15 D.8. Lucrul mecanic este egal cu forța inmulțită cu deplasarea
x Unitatea de masura în SI

16 Interpretarea geometrică a lucrului mecanic
In sistemul de coordonate (x,F) lucrul mecanic este aria de sub curba F(x) Forța constantă Forța variabilă Exemplu: forța elastică F Fel x x

17 D.9. Puterea este raportul dintre lucrul mecanic și intervalul
de timp în care acesta a fost efectuat Unitatea de masura în SI Unitate de masură tolerata 1CP≈735 W ridicarea unei mase de 75 de kg la înalțimea de 1 m în timp de 1 s

18 D. 10. Energia cinetică este energia unui corp care se deplasează
D.10. Energia cinetică este energia unui corp care se deplasează. Ea este egala cu lucrul mecanic efectuat pentru a imprima o viteză de deplasare v:

19 Energia potențială gravitatională Energia potențială a unui resort
este energia pe care o capată un corp ridicat la o anumita înalțime h Ea este egală cu lucrul mecanic efectuat: Energia potențială a unui resort este lucrul mecanic efectuat pentru a produce o alungire ΔL=x, adica aria triunghiului de sub dreapta F(x)=kx

20 D.11. Legea conservării energiei mecanice
Energia unui sistem de corpuri care nu interactioneaza între ele este egală cu suma energiilor cinetice și potentiale Intr-un sistem izolat de corpuri suma dintre energia cinetică și cea potentială este constantă

21 D.12. Aplicație: Mișcarea unui punct în câmp gravitațional
Energia potențială gravitatională la înalțimea h g se transformă în energie cinetică dupa parcurgerea distanței h


Κατέβασμα ppt "D. DINAMICA D.1. Principiul I (principiul inerției)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google