Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Πτυχιακή εργασία Προβολή ιστοσελίδα τμήματος από συσκευές κινητής τηλεφωνίας σε λειτουργικό σύστημα Windowsphone ………………

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Πτυχιακή εργασία Προβολή ιστοσελίδα τμήματος από συσκευές κινητής τηλεφωνίας σε λειτουργικό σύστημα Windowsphone ………………"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Πτυχιακή εργασία Προβολή ιστοσελίδα τμήματος από συσκευές κινητής τηλεφωνίας σε λειτουργικό σύστημα Windowsphone ………………

2 Ανάπτυξη εφαρμογών για κινητές συσκευές – Windows Phone Στο π λαίσιο αυτής της π τυχιακής εργασίας ε π ιχειρήθηκε να υλο π οιηθεί μια εφαρμογή συμβατή με το μεγαλύτερο μέρος των διαθέσιμων κινητών συσκευών π ου τρέχουν με λειτουργικό windows mobile. Κινητές συσκευές Κινητές συσκευές Κινητά τηλέφωνα PDA Smart phones Tablets Windows Phone Κινητά τηλέφωνα με λειτουργικό σύστημα windows (Windows Phone) π ου δημιουργήθηκαν α π ό τη Microsoft. Θεωρείται κατά μία έννοια ο διάδοχος των Windows Mobile. Εκδόσεις Windows Phone Windows Phone 7 Windows Phone 7 NoDo Windows Phone 7.5 Mango Windows Phone 7.5 Refresh Windows Phone 7.5 Tango Windows Phone 7.8 Windows Phone 8 Apollo Αρχιτεκτονική Windows Phone 32bit λειτουργικό σύστημα. Μέχρι 1GB εικονικής μνήμης και 2GB μνήμης για τις διαδικασίες. 2D γραφικά και DirectX 10 με βάση το Direct3D 11 runtime. Υ π οστήριξη για Bluetooth 2.1. Δύο διαφορετικά συστήματα αρχείων : IMGFS και TexFAT. Α π οθήκευση σε κάρτες μνήμης ή στην εσωτερική flash μνήμη.

3 Ανάπτυξη εφαρμογής στα Windows Phone Κύκλος ζωής εφαρμογής εκκίνηση α π ενεργο π οίηση ενεργο π οίηση κλείσιμο Κύκλος ζωής εφαρμογής εκκίνηση α π ενεργο π οίηση ενεργο π οίηση κλείσιμο Καταστάσεις κατάσταση λειτουργίας κατάσταση αδράνειαςΚαταστάσεις κατάσταση λειτουργίας κατάσταση αδράνειας Εργαλεία ανά π τυξης XAML Η γλώσσα C# Visual Studio Microsoft Blend HtmlAgilityPack Εργαλεία ανά π τυξης XAML Η γλώσσα C# Visual Studio Microsoft Blend HtmlAgilityPack Εγκατάστασης π ρογραμμάτων ανά π τυξης εφαρμογών Λήψη π ρογραμμάτων Εγκατάσταση π ρογραμμάτων Δημιουργία νέου project Εγκατάστασης π ρογραμμάτων ανά π τυξης εφαρμογών Λήψη π ρογραμμάτων Εγκατάσταση π ρογραμμάτων Δημιουργία νέου project Η εφαρμογή Η εφαρμογή Σκο π ός : π ρόσβαση σε π ληροφορίες του τμήματος μηχανικών π ληροφορικής. Α π αιτείται π ρόσβαση στο Internet. Το κεντρικό μενού της εφαρμογής αντιστοιχεί στο μενού της ιστοσελίδας. Κάθε ε π ιλογή μενού εμφανίζει τις αντίστοιχες π ληροφορίες της ιστοσελίδας. Η εφαρμογή Η εφαρμογή Σκο π ός : π ρόσβαση σε π ληροφορίες του τμήματος μηχανικών π ληροφορικής. Α π αιτείται π ρόσβαση στο Internet. Το κεντρικό μενού της εφαρμογής αντιστοιχεί στο μενού της ιστοσελίδας. Κάθε ε π ιλογή μενού εμφανίζει τις αντίστοιχες π ληροφορίες της ιστοσελίδας. Περιγραφή εργασίας – υ π οθέσεις εργασίας : Όγκος και ε π εξεργασία των δεδομένων ε π ηρεάζουν την ταχύτητα α π όκρισης Λόγο της μη π ρόσβασης στους π όρους της ιστοσελίδας έγινε ανάλυση των δεδομένων ( κώδικας HTML π ου ε π ιστρέφεται α π ό τον server) κάθε σελίδας και μετατρο π ή σε μορφή π αρα π λήσια του xml Η ύ π αρξη τεχνολογιών JSON ή η υ π οστήριξη XML θα είχαν ως α π οτέλεσμα μια εφαρμογή με διαφορο π οιημένη α π όκριση και συμ π εριφορά αλλά και με π ερισσότερο υλικό και υ π ηρεσίες Περιγραφή εργασίας – υ π οθέσεις εργασίας : Όγκος και ε π εξεργασία των δεδομένων ε π ηρεάζουν την ταχύτητα α π όκρισης Λόγο της μη π ρόσβασης στους π όρους της ιστοσελίδας έγινε ανάλυση των δεδομένων ( κώδικας HTML π ου ε π ιστρέφεται α π ό τον server) κάθε σελίδας και μετατρο π ή σε μορφή π αρα π λήσια του xml Η ύ π αρξη τεχνολογιών JSON ή η υ π οστήριξη XML θα είχαν ως α π οτέλεσμα μια εφαρμογή με διαφορο π οιημένη α π όκριση και συμ π εριφορά αλλά και με π ερισσότερο υλικό και υ π ηρεσίες Οδηγίες ανά π τυξης Δημιουργία μακέτας εφαρμογής, ώστε να είναι εύχρηστη και α π οδοτική Ορισμός αρχικού μενού π λοήγησης, μέριμνα για τη δομή των εσωτερικών σελίδων και ε π ιλογή κατάλληλων εργαλείων – συστατικών. Ανάλυση HTML κώδικα για κάθε σελίδα π ου π αράγεται ώστε να βρεθεί κατά π όσο εφικτό είναι η συλλογή και η εμφάνιση των δεδομένων. Windows Phone εφαρμογές : Α π οτελούνται α π ό σελίδες σε γλώσσα XAML (Extensible Application Markup Language). Κάθε XAML σελίδα συνδέεται άμεσα με ένα αρχείο C# (C Sharp, κατάληξη «.cs») στο ο π οίο υλο π οιείται η λειτουργικότητα των αντικειμένων μέσα της. Οδηγίες ανά π τυξης Δημιουργία μακέτας εφαρμογής, ώστε να είναι εύχρηστη και α π οδοτική Ορισμός αρχικού μενού π λοήγησης, μέριμνα για τη δομή των εσωτερικών σελίδων και ε π ιλογή κατάλληλων εργαλείων – συστατικών. Ανάλυση HTML κώδικα για κάθε σελίδα π ου π αράγεται ώστε να βρεθεί κατά π όσο εφικτό είναι η συλλογή και η εμφάνιση των δεδομένων. Windows Phone εφαρμογές : Α π οτελούνται α π ό σελίδες σε γλώσσα XAML (Extensible Application Markup Language). Κάθε XAML σελίδα συνδέεται άμεσα με ένα αρχείο C# (C Sharp, κατάληξη «.cs») στο ο π οίο υλο π οιείται η λειτουργικότητα των αντικειμένων μέσα της.

4 Ανάπτυξη εφαρμογής στα Windows Phone Η αρχική σελίδα ονομάζεται MainPage.xaml, ε π ομένως υ π άρχει και MainPage.xaml.cs μέσα στο ο π οίο θα υλο π οιηθεί α π λή μέθοδος. Ε π ιλογή σελίδων π ου θα εμφανίζονται. Για ευκολία π λοήγησης όλες οι σελίδες της ενότητας το π οθετήθηκαν σε Pivot σελίδα. Αρχική σελίδα Το π εριεχόμενο π ου θέλουμε να συλλέξουμε α π ό την αρχική σελίδα είναι το κείμενο σχετικά με το τμήμα μηχανικών π ληροφορικής. Τίτλος και κείμενο, α π ό όλο τον HTML κώδικα ξεχωρίζουμε το τμήμα το ο π οίο π εριέχει το π εριεχόμενο π ου ζητάμε ( ). Η βιβλιοθήκη π ου HTMLAgilitypack έχει την δυνατότητα να αναλύσει τα συστατικά κώδικα HTML. Ο τίτλος της σελίδας θα το π οθετηθεί στη θέση τίτλου σελίδας εφαρμογής. Πρόβλημα γενίκευσης λόγω τίτλου σε h2 και όχι σε divtag. Η συλλογή του κειμένου γίνεται με την ίδια διαδικασία. Ε π ιλογή σε κάθε σελίδα των σημείων ό π ου βρίσκεται το π εριεχόμενο π ου θέλουμε να εμφανίζουμε και α π οθήκευση σε π ίνακες ( με tags και ids). Δημιουργία κατασκευαστή (pivot) της κάθε σελίδας Πίνακες π ου α π οθηκεύονται τα σημεία στα ο π οία βρίσκεται το π εριεχόμενο π ου θέλουμε να εμφανίσουμε Πίνακας με τα links των σελίδων π ου θέλουμε να εμφανίσουμε Συνάρτηση DownloadItem() π ου κατεβάζει όλο τον html κώδικα της σελίδας για κάθε ένα α π ό τα π αρα π άνω links Συνάρτηση StartLoadingData() π ου δημιουργεί μια διεργασία στο π αρασκήνιο για το κατέβασμα των δεδομένων Συνάρτηση voidDisplayContent() με την ο π οία γίνεται η ανάλυση του html κώδικα και αφαιρούμε το π εριεχόμενο Δημιουργία αντικειμένων htmlDoc.LoadHtml(htmlString); και φόρτωση στα αντικείμενα του html κώδικα των σελίδων Η ίδια διαδικασία ε π αναλαμβάνεται σε όλες τις σελίδες. Ε π ιλογή σε κάθε σελίδα των σημείων ό π ου βρίσκεται το π εριεχόμενο π ου θέλουμε να εμφανίζουμε και α π οθήκευση σε π ίνακες ( με tags και ids). Δημιουργία κατασκευαστή (pivot) της κάθε σελίδας Πίνακες π ου α π οθηκεύονται τα σημεία στα ο π οία βρίσκεται το π εριεχόμενο π ου θέλουμε να εμφανίσουμε Πίνακας με τα links των σελίδων π ου θέλουμε να εμφανίσουμε Συνάρτηση DownloadItem() π ου κατεβάζει όλο τον html κώδικα της σελίδας για κάθε ένα α π ό τα π αρα π άνω links Συνάρτηση StartLoadingData() π ου δημιουργεί μια διεργασία στο π αρασκήνιο για το κατέβασμα των δεδομένων Συνάρτηση voidDisplayContent() με την ο π οία γίνεται η ανάλυση του html κώδικα και αφαιρούμε το π εριεχόμενο Δημιουργία αντικειμένων htmlDoc.LoadHtml(htmlString); και φόρτωση στα αντικείμενα του html κώδικα των σελίδων Η ίδια διαδικασία ε π αναλαμβάνεται σε όλες τις σελίδες.

5 Σύνοψη Προβλήματα : Προβλήματα : Προβλήματα π ου οδηγούν σε ξεχωριστές λύσεις για κάθε σελίδα της εφαρμογής λόγο αδυναμίας χαρακτηρισμού μοναδικότητας των δεδομένων. Εμφάνιση του π ρογράμματος σ π ουδών λόγω δεδομένων στο ίδιο σύνολο. Ανάγκη χρήσης τεχνολογιών ό π ως η JS ΟΝ ή η δημιουργία xml αρχείων ό π ου τα δεδομένα έχουν μια π ιο σαφή μορφή και π ροσδιορίζονται ευκολότερα. Περιορισμός ως π ρος το σύνολο των π ληροφοριών π ου μ π ορεί τελικά η εφαρμογή να π εράσει στον χρήστη Συμ π εράσματα : Συμ π εράσματα : Στόχος η π αροχή γνώσεων ως π ρος κατασκευή εφαρμογής π ρόσβασης σε ιστοσελίδα σε π εριβάλλον Windows Phone. Κατανόηση εννοιών smartphone, mobile OS, λειτουργικό σύστημα Windows Phone, π οιες οι εκδόσεις και τα χαρακτηριστικά του. Γνώσεις για την καλύτερη και ακριβέστερη κατανόηση του εξεταζόμενου ζητήματος. Η εφαρμογή α π οτελεί ένα αρχικό βήμα ως π ρος τον τελικό στόχο για τον ο π οίο α π αιτούνται αναβαθμίσεις υ π ηρεσιών ώστε να καταστεί π λήρων λειτουργική. Περιορισμοί σχεδίασης : Περιορισμοί σχεδίασης : Σταθμός εργασίας ( υ π ολογιστής ) π ου χρησιμο π οιείται για την ανά π τυξη του κώδικα της εφαρμογής. Χρήση π ρόσφατων εκδόσεων του λειτουργικού συστήματος αλλά και των εργαλείων λογισμικού ανά π τυξης. Η π αρούσα έκδοση της εφαρμογής α π έχει α π ό την αντίστοιχη π λήρη έκδοση γιατί σκο π ός ήταν η ε π ίδειξη της τεχνολογίας ανά π τυξης εφαρμογής. Η εφαρμογή θα π ρέ π ει να διατεθεί ως δοκιμαστική έκδοση σε δείγμα χρηστών και να διαμοιραστεί ερωτηματολόγιο αξιολόγησης. Μελλοντικές ε π εκτάσεις : Μελλοντικές ε π εκτάσεις : Ο φοιτητής να έχει π ρόσβαση στο π ροφίλ του στους βαθμούς καθώς και θέματα τις σχολής π ου αφορούν π ροσω π ικά τον ίδιο. Δημιουργία ε π ιλογής για α π οστολή και λήψη άμεσων μηνυμάτων ( κάτι π αρόμοιο με το chat).


Κατέβασμα ppt "Πτυχιακή εργασία Προβολή ιστοσελίδα τμήματος από συσκευές κινητής τηλεφωνίας σε λειτουργικό σύστημα Windowsphone ………………"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google