Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Δημόσια Οικονομικά Ιούνιος 2012. Εισαγωγή To δημοσιονομικό ισοζύγιο της π εριόδου Ιανουαρίου Μαΐου 2012 π αρουσίασε ουσιαστική βελτίωση σε σχέση με την.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Δημόσια Οικονομικά Ιούνιος 2012. Εισαγωγή To δημοσιονομικό ισοζύγιο της π εριόδου Ιανουαρίου Μαΐου 2012 π αρουσίασε ουσιαστική βελτίωση σε σχέση με την."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Δημόσια Οικονομικά Ιούνιος 2012

2 Εισαγωγή To δημοσιονομικό ισοζύγιο της π εριόδου Ιανουαρίου Μαΐου 2012 π αρουσίασε ουσιαστική βελτίωση σε σχέση με την αντίστοιχη π ερίοδο του π ροηγούμενου χρόνου. Το έλλειμμα π εριορίστηκε γύρω στα €358 εκ. την υ π ό αναφορά π ερίοδο σε σύγκριση με €498 εκ. την αντίστοιχη π ερίοδο του 2011. Ως π οσοστό του ΑΕΠ το έλλειμμα π εριορίστηκε στο 2% το 2012 σε σύγκριση με 2.8% τον π ροηγούμενο χρόνο.

3 Δα π άνες - Έσοδα Το σύνολο των δα π ανών π αρουσιάζει μείωση της τάξης του 1½%. Με βάση τις ε π οχιακές ανα π ροσαρμογές η εικόνα βελτιώνεται εφόσον η μείωση των δημοσίων δα π ανών βρίσκεται εντός των αρχικών π ροβλέψεων του π ροϋ π ολογισμού. Τα δημόσια έσοδα π αρουσιάζουν ε π ιτάχυνση και αυξάνονται με ρυθμό ύψους 4%. Όμως με βάσει τις ανάλογες ε π οχιακές ανα π ροσαρμογές η εικόνα ε π ιβαρύνεται εφόσον η π οσοστιαία αύξηση των εσόδων π εριορίζεται στο 2% αντικατο π τρίζοντας την υ π οτονική ανά π τυξη της οικονομίας. Υ π ολογίζεται ότι ο ρυθμός αύξησης των εσόδων θα κυμανθεί γύρω στο 3.5-4% π αρουσιάζοντας α π όκλιση α π ό τον αρχικό π ροϋ π ολογισμό κατά 2.5-3 π οσοστιαίες μονάδες. Σε α π όλυτους αριθμούς η α π όκλιση υ π ολογίζεται γύρω στα €150-200 εκ.

4 Συμ π εράσματα Δύσκολο οικονομικό π εριβάλλον. Φιλόδοξοι δημοσιονομικοί στόχοι - δέσμευση για μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος γύρω στο 2½% του ΑΕΠ το 2012. Για ε π ίτευξη του στόχου χρειάζονται μέτρα ύψους 1% του ΑΕΠ ή σε α π όλυτους αριθμούς γύρω στα €150-200 εκ. Δέσμευση μας για εντατικό διάλογο με κοινωνικούς εταίρους για άμεση λήψη μέτρων για διασφάλιση της ε π ίτευξη των στόχων.

5 Μέγεθ o ς και Σύνθεση Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης 2012 € εκ. Μέτρα μείωσης των Δαπανών 45.5 Μέτρα αύξησης των εσόδων 67.5 Άλλα Έσοδα/Δικαιώματα 75.0 ΣΥΝΟΛΟ 188.0 5

6 Μέτρα Δημοσιονομικής Εξυγίανσης – Μέτρα Μείωσης των Δα π ανών € εκ. 2012 Παγοποίηση των διαδικασιών πλήρωσης κενών θέσεων και μείωση του αριθμού των υπαλλήλων στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα με στόχο τη μείωση του αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων κατά πέντε χιλιάδες τα επόμενα πέντε χρόνια. - Επιδόματα: (α) Φορολόγηση των επιδομάτων των 129 αξιωματούχων και Γενικών Διευθυντών 0.8 (β) Φορολόγηση του επιδόματος φιλοξενίας που παραχωρείται σε 119 Ανώτερους Κρατικούς Λειτουργούς. (γ)(i) συνεισφορά ύψους 2% επί των συντάξιμων απολαβών για το ταμείο χήρων και ορφανών σε όσους αξιωματούχους λαμβάνουν σύνταξη και εφάπαξ με βάση σχετικές νομοθεσίες και (γ)(ii) συνεισφορά ύψους 6,8% των συντάξιμων απολαβών αξιωματούχων οι οποίοι δικαιούνται σε σύνταξη και εφάπαξ και δεν καλύπτονται από το κυβερνητικό σχέδιο συντάξεων ή σχέδιο όμοιο με αυτό (Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Πρόεδρος της ΕΔΥ, Πρόεδρος ΕΕΥ, Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Προεδρικός Επίτροπος, Επίτροπος Νομοθεσίας και Προστασίας Δικαιωμάτων του Παιδιού), έναντι των συνολικών συνταξιοδοτικών τους ωφελημάτων. Ο Πρόεδρος της Βουλής, οι Βουλευτές και οι Υπουργοί ήδη συνεισφέρουν 6,8%. (δ) Επιδόματα Κρατικών Υπαλλήλων Αναθεώρηση/ Κατάργηση/ Εξορθολογισμός των επιδομάτων 4.0 6

7 Μέτρα Δημοσιονομικής Εξυγίανσης – Μέτρα Μείωσης των Δα π ανών € εκ. 2012 Η χορηγία/αντιμισθία/αποζημίωση/μισθός των πολιτειακών αξιωματούχων να αναπροσαρμόζεται βάσει των γενικών αυξήσεων που παραχωρούνται στους κρατικούς υπαλλήλους. Ως εκ τούτου η αναπροσαρμογή της αποζημίωσης των Βουλευτών βάσει του Δείκτη της Στατιστικής Υπηρεσίας για την αύξηση των μισθών και ημερομισθίων των εργαζομένων - Μεταρρυθμίσεις στα υφιστάμενα Σχέδια Συντάξεων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα: αναλογιστική μείωση των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων για τις περιπτώσεις εθελοντικής πρόωρης αφυπηρέτησης. 0.7 Μείωση λειτουργικών δαπανών και χορηγιών προς ημικρατικούς οργανισμούς 40.0 7

8 Μέτρα Δημοσιονομικής Εξυγίανσης – Μέτρα Αύξησης των Εσόδων € εκ. 2012 Έμμεση Φορολογία - Φόροι κατανάλωσης 14.5 Άμεση Φορολογία 40.0 Ο περί Στοιχημάτων Νόμος 3.0 Αναθεώρηση των ανταποδοτικών τελών (τέλη έκδοσης τίτλων ιδιοκτησίας, τοπογραφικών σχεδίων, βεβαιώσεων Εφόρου Εταιρειών, και άλλων χρεώσεων. 10.0 Επανακατάθεση των τριών νομοσχεδίων που έχουν αποσυρθεί από την Κυβέρνηση μετά από εισήγηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού - Άλλα (i) Δικαιώματα - €40 εκ. (ii) Έσοδα - €35 εκ. 75.0 Συνολική Δημοσιονομική Επίπτωση Μέτρων Εξυγίανσης 188.0 8

9 Μέτρα Δημοσιονομικής Εξυγίανσης – Μέτρα Αύξησης των Εσόδων € εκ. 2012 Επανακατάθεση των τριών νομοσχεδίων που έχουν αποσυρθεί από την Κυβέρνηση μετά από εισήγηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού i. Η απόδοση προσωπικής ευθύνης στους διευθυντές οι οποίοι πραγματικά και ουσιαστικά ελέγχουν μία εταιρεία, σε περίπτωση μη καταβολής των οφειλόμενων φόρων της εταιρείας και η επιβολή ανάλογου προστίμου ii. Η απαγόρευση της αποξένωσης του τελευταίου ακινήτου που κατέχει ο φορολογούμενος, αν ο διαθέτης δεν καταβάλλει ή δε διασφαλίζει την καταβολή όλων των φορολογικών του υποχρεώσεων, πέραν τα ου φόρου κεφαλαιουχικών κερδών που προκύπτει από την αποξένωση/πώληση του τελευταίου ακινήτου iii. Η ρύθμιση της αποφυγής καταβολής φόρου κεφαλαιουχικών κερδών, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, αντί να πωλούνται μετοχές της εταιρείας που κατέχει τα ακίνητα, πωλούνται μετοχές ιθύνουσας εταιρείας που έχει δημιουργηθεί σε πιο ψηλό επίπεδο πάνω από την εταιρεία που κατέχει τα ακίνητα ή άλλης ανώτερου επιπέδου ιθύνουσας εταιρείας. 9


Κατέβασμα ppt "Δημόσια Οικονομικά Ιούνιος 2012. Εισαγωγή To δημοσιονομικό ισοζύγιο της π εριόδου Ιανουαρίου Μαΐου 2012 π αρουσίασε ουσιαστική βελτίωση σε σχέση με την."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google