Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Presentation of information/Παρουσίαση πληροφοριών

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Presentation of information/Παρουσίαση πληροφοριών"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Presentation of information/Παρουσίαση πληροφοριών
Γραφικές παραστάσεις πχ Γραμμικό διάγραμμα (Line graphs), Ραβδόγραμμο (Bar charts), Κυκλικό διάγραμμα (Pie charts), Ηλεκτρονικές Γραφικές (Computer graphics), Υπολογιστικά φύλλα (spreadsheets), Εξοπλισμός οπτικού ελέγχου.

2 Παρουσίαση πληροφοριών/Γραφικές παραστάσεις
Οι γραφικές παραστάσεις είναι ένας πολύ αποτελεσματικός τρόπος παρουσίασης ή μετάδοσης στατιστικών πληροφοριών, που μπορεί να αναφέρονται σε διάφορες δραστηριότητες της επιχείρησης, στα οικονομικά της αποτελέσματα, στην οικονομική της κατάσταση, στην οργανωτική της διάρθρωση κλπ. Η γραφική παράσταση δίνει μία απλή, παραστατική και άμεσα κατανοητή εικόνα ενός φαινομένου, διευκολύνει την σύγκριση διαφόρων αριθμητικών αντικειμένων , επιτρέπει την άμεση κατανόηση της εξέλιξης ενός φαινομένου μέσα στον χρόνο και αποκαλύπτει σχέσεις ή τάσεις που δύσκολα θα μπορούσαν να γίνουν αντιληπτές με την παράθεση μιας σειράς αριθμών.

3 Παρουσίαση πληροφοριών/Γραφικές παραστάσεις
Οι κυριότερες μορφές γραφικών απεικονίσεων είναι το γραμμικό διάγραμμα (Line graphs), το ραβδόγραμμο κάθετο ή οριζόντιο (Bar graphs) και το κυκλικό διάγραμμα (Pie charts).

4 Παρουσίαση πληροφοριών/Γραφικές παραστάσεις
Γραμμικό Διάγραμμα (Line Graph) Το γραμμικό διάγραμμα γίνεται σε ορθογώνιο σύστημα αξόνων και χρησιμοποιείται συνήθως για την παρουσίαση της εξέλιξης ενός φαινομένου μέσα στον χρόνο. Ο οριζόντιος άξονας χωρίζεται σε ισομήκη τμήματα που αντιπροσωπεύουν ίσα χρονικά διαστήματα (συνήθως μήνες ή χρόνια). Το στοιχείο στο οποίο αναφέρεται το διάγραμμα μετριέται στον κατακόρυφο άξονα. Για τον σκοπό αυτό, ο κατακόρυφος άξονας υποδιαιρείται επίσης σε ίσα τμήματα. Κάθε υποδιαίρεση αντιπροσωπεύει μια ορισμένη ποσότητα, που μπορεί να εκφράζει μονάδες προϊόντος, χρηματικό ποσό, αριθμό ατόμων κλπ. ανάλογα με το αντικείμενο του διαγράμματος.

5 Παρουσίαση πληροφοριών/Γραφικές παραστάσεις
Γραμμικό Διάγραμμα (Line Graph) Για μεγαλύτερη ευκολία στην κατασκευή διαγράμματος, χρησιμοποιείται συνήθως τετραγωνισμένο χαρτί. Αφού σημειωθούν οι υποδιαιρέσεις, τόσο στον οριζόντιο όσο και στον κατακόρυφο άξονα, σημειώνεται πάνω από κάθε υποδιαίρεση του οριζόντιου άξονα μια κουκκίδα στο ύψος που εκφράζει την ποσότητα που αντιστοιχεί σε αύτή την υποδιαίρεση. Στη συνέχεια κάθε κουκκίδα ενώνεται με την αμέσως επόμενη με ευθεία γραμμή. Με τον τρόπο αυτό σχηματίζεται μια πολυγωνική γραμμή που παρουσιάζει την εξέλιξη του φαινομένου στο οποίο αναφέρεται το διάγραμμα.

6 Παρουσίαση πληροφοριών/Γραφικές παραστάσεις
Γραμμικό Διάγραμμα (Line Graph) Στο ίδιο σύστημα είναι δυνατό να σχηματιστούν και δύο ή περισσότερες γραμμές, με σκοπό την παράλληλη παρουσίαση της εξέλιξης δύο ή περισσότερων μεταβλητών μεγεθών, νοουμένου ότι όλα μετρούνται με τις ίδιες μονάδες.

7 Παρουσίαση πληροφοριών/Γραφικές παραστάσεις
Ραβδόγραμμα ( Bar charts/graphs) Το ραβδόγραμμα μπορεί να έχει τη μορφή διαγράμματος, καθέτων στηλών ή διαγράμματος με οριζόντιες λωρίδες. Διάγραμμα καθέτων στηλών: Το διάγραμμα καθέτων στηλών σχηματίζεται όπως και το γραμμικό διάγραμμα, σε ορθογώνιο σύστημα αξόνων. Οι ποσότητες που αντιστοιχούν σε κάθε υποδιαίρεση του οριζόντιου άξονα παρουσιάζονται με κάθετες στήλες (ή λωρίδες) ίσου πλάτους. Το ύψος κάθε στήλης είναι ανάλογο με την ποσότητα που αντιπροσωπεύει και καθορίζεται με βάση τις υποδιαιρέσεις του κατακόρυφου άξονα.

8 Παρουσίαση πληροφοριών/Γραφικές παραστάσεις
Ραβδόγραμμα ( Bar charts/graphs) Για ταυτόχρονη παρουσίαση δύο ή περισσότερων μεταβλητών μεγεθών στο ίδιο διάγραμμα μπορούν να σχηματιστούν στήλες διαφορετικού χρώματος.

9 Παρουσίαση πληροφοριών/Γραφικές παραστάσεις
Ραβδόγραμμα ( Bar charts/graphs) Διάγραμμα με οριζόντιες λωρίδες Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και στην κατασκευή του διαγράμματος με οριζόντιες λωρίδες με την διαφορά ότι στην περίπτωση αυτή το μεταβλητό μέγεθος μετριέται στον οριζόντιο άξονα και οι διάφορες ποσότητες παριστάνονται με οριζόντιες λωρίδες ου ξεκινούν από τον κατακόρυφο άξονα. Το μήκος κάθε λωρίδας καθορίζεται με βάση τις υποδιαιρέσεις του οριζόντιου άξονα.

10 Παρουσίαση πληροφοριών/Γραφικές παραστάσεις
Κυκλικό Διάγραμμα (Pie Charts) Το κυκλικό διάγραμμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να παρουσιαστεί η αναλογία συμμετοχής διαφόρων ποσών στο γενικό σύνολο (πχ. Η αναλογία συμμετοχής των διαφόρων κοστών στο γενικό κόστος). Για τον σκοπό αυτό σχηματίζεται ένας κύκλος και χωρίζεται σε κυκλικούς τομείς, που το εμβαδόν του καθενός είναι ανάλογο με το ποσό που αντιπροσωπεύει. Ο διαχωρισμός του κύκλου σε τομείς γίνεται με την βοήθεια μοιρογνωμονίου, αφού προηγουμένως υπολογιστεί με την μέθοδο των τριών το μέγεθος κάθε τομέα σε μοίρες. Ολόκληρος ο κύκλος υποδιαιρείται σε 360 μοίρες.

11 Παρουσίαση πληροφοριών/Γραφικές παραστάσεις
Κυκλικό Διάγραμμα (Pie Charts) Ο αριθμός αυτός πρέπει να χωριστεί σε μέρη ανάλογα των επιμέρους ποσών που δίνονται και στην συνέχεια να καθοριστεί με την βοήθεια μοιρογνωμονίου πάνω στην περιφέρεια το μήκος του τόξου κάθε κυκλικού τομέα. Οι τομείς χωρίζονται με ευθείες που σύρονται από την περιφέρεια προς το κέντρο του κύκλου.

12 Παρουσίαση πληροφοριών/Γραφικές παραστάσεις
Κυκλικό Διάγραμμα (Pie Charts) Είναι φανερό ότι το κυκλικό διάγραμμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για παρουσίαση στοιχείων που αναφέρονται σε μια ορισμένη χρονική περίοδο ή σε μια ορισμένη χρονική στιγμή δηλ. δίνει μια στατική εικόνα του φαινομένου που εξετάζεται. Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι με την πρόοδο της τεχνολογίας, η δημιουργία γραφικών έχει γίνει πολύ εύκολη διαδικασία αφού μπορούμε απλά να εισχωρήσουμε τα δεδομένα μας στον υπολογιστή για να πάρουμε έτοιμες γραφικές (όλα τα είδη) και αποτελέσματα.

13 Παρουσίαση πληροφοριών/Ηλεκτρονικές Γραφικές
Ηλεκτρονικές Γραφικές/Computer Graphics Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές με πακέτα λογισμικών γραφικών προγραμμάτων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εύκολη και γρήγορη δημιουργία όλων των ειδών γραφικών.

14 Παρουσίαση πληροφοριών/Υπολογιστικά Φύλλα (Spreadsheets)
Τα υπολογιστικά φύλλα σε συνδυασμό με γραφικές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τακτικό υπολογισμό δεδομένων και να εκτυπωθούν υπό μορφή διαφόρων γραφικών. Με την χρήση των υπολογιστικών φύλλων, τα δεδομένα μπορούν να ανανεώνονται εύκολα και γρήγορα και να παρουσιάζονται μετά από εκτύπωση.

15 Παρουσίαση πληροφοριών/Εξοπλισμός οπτικού ελέγχου (Visual Control Equipment)
Καταστάσεις, πρόοδοι και σύγχρονες τάσεις μπορούν να παρακολουθούνται και να ελέγχονται εύκολα μέσω συστημάτων οπτικού ελέγχου όπως πίνακες ελέγχου και άλλα είδη εξοπλισμού τα οποία είναι ευπροσάρμοστα και εύκολα στην χρήση. Είναι ιδανικό για δεδομένα τα οποία αλλάζουν τακτικά δηλ. κάθε ώρα ώστε να παρακολουθούνται οι αλλαγές. Συνήθως και σε αυτούς τους πίνακες χρησιμοποιούνται ράβδοι διαφόρων χρωμάτων και ένας υπάλληλος είναι υπεύθυνος να αλλάζει τα δεδομένα.

16 Εργασία για το σπίτι Να παρουσιάσετε στο κατάλληλο διάγραμμα τα πιο κάτω στοιχεία. (Ποιός είναι ο αγαπημένος προορισμός για διακοπές) ΄Ατομα Χώρα 13 Αγγλία 20 Ιταλία 25 Ισπανία 30 Ελλάδα 12 Γερμανία


Κατέβασμα ppt "Presentation of information/Παρουσίαση πληροφοριών"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google