Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Υπολογισμός Πρότυπου Κόστους SAP Best Practices Baseline Package SAP Best Practices.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Υπολογισμός Πρότυπου Κόστους SAP Best Practices Baseline Package SAP Best Practices."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Υπολογισμός Πρότυπου Κόστους SAP Best Practices Baseline Package SAP Best Practices

2 Επισκόπηση Σεναρίου – 1 Σκοπός Απεικονίζει τις αλλαγές στις τιμές των αγορασμένων εξαρτημάτων, την αλλαγή στην εργασιά και στα γενικά έξοδα και την αλλαγή στους πίνακες υλικό και τις λειτουργίας που χρειάζονται για την παραγωγή ημικατεργασμένων και έτοιμων προϊόντων. Πλεονεκτήματα Οι τιμές ενημερώνονται ως μελλοντικά προγραμματισμένα κόστη στα αντίστοιχα βασικά αρχεία υλικών Αναπροσαρμογή υπάρχοντος αποθέματος στις νέες σταθερές τιμές Ροές βασικής διαδικασίας που καλύπτονται Δημιουργία εκτέλεσης κοστολόγησης Πραγματοποίηση εκτέλεσης κοστολόγησης Επανεξέταση λαθών Ανάλυση προτεινόμενων πρότυπων τιμών Επανάληψη σεναρίων του ετήσιου προγρ/τος λειτουργιών Επεξεργασία κοστολόγησης και εκτέλεση ΑΟΡ – μεταφορά κόστους πωλήσεων/εσόδων Δημιουργία δεσμευμένης εκτέλεσης κοστολόγησης Πραγματοποίηση εκτέλεσης κοστολόγησης Ένδειξη ως μελλοντική προγραμματισμένη τιμή Έγκριση εκτίμησης πρότυπου κόστους και αναπροσαρμογή αποθέματος στην αρχή νέας οικονομικής χρήσης Σκοπός και Πλεονεκτήματα:

3 Επισκόπηση Σεναρίου – 2 Απαιτείται Το πακέτο βελτίωσης 4 του SAP για SAP ERP 6.0 Ρόλοι εταιρίας στις ροές διαδικασίας Ελεγκτής Κόστους Ελεγκτής Δεδομένων Βασικού Αρχείου Εφαρμογές SAP που Απαιτούνται:

4 Επισκόπηση Σεναρίου – 3 Υπολογισμός Πρότυπου Κόστους Ετησίως, το πρότυπο κόστος για τα προϊόντα ενημερώνεται ως μέρος του ετήσιου προγρ/σμού λειτουργιών (AOP). Αυτό είναι απαραίτητο για να απεικονίζονται οι αλλαγές στις τιμές των αγορασμένων εξαρτημάτων, η αλλαγή στην εργασία και στα γενικά έξοδα και η αλλαγή στους πίνακες υλικών και στις λειτουργίες που απαιτούνται για την παραγωγή ημικατεργασμένων και έτοιμων προϊόντων. Οταν ενημερωθούν οι προγραμματισμένες τιμές για τα αγορασμένα αγαθά και υπολογιστούν οι προγραμματισμένες τιμές δραστηριοτήτων, εκτελείται μία κοστολόγηση για τον υπολογισμό των νέων πρότυπων προγραμματισμένων τιμών των υλικών. Τα υπολογισμένα πρότυπα ελέγχονται. Οι υπεύθυνοι θα πρέπει να προβούν στις απαραίτητες διορθώσεις, π.χ. στα δεδομένα βασικού αρχείου. Αφού θεωρηθούν σωστοί οι υπολογισμοί, οι τιμές ενημερώνονται ως μελλοντικά προγραμματισμένα κόστη στα αντίστοιχα βασικά αρχεία υλικών. Οταν κλείσει το τρέχον έτος, εκδίδονται οι ενδεδειγμένες εκτιμήσεις κόστους. Ετσι, προκύπτει μία αναπροσαρμογή του υπάρχοντος αποθέματος στις νέες σταθερές τιμές. Λεπτομερής Περιγραφή Διαδικασίας:

5 Διάγραμμα Ροής Εργασιών Υπολογισμός Πρότυπου Κόστους Ελεγκτής Δεδ.Βασ. Αρχείου Γεγονός Ελεγκτής Κόστους Λάθη; ΑΟΡ – Μεταφ.Κόστ ους Πωλήσ./Εσό δων (173) ΑΟΡ Προγρ. Κέντρου Κόστους (175) Έγκριση Μελλοντ.Προγρ αμ.Τιμής ως Τρέχ.Έκδ. και Αναπροσ.Αποθ. Έναρξη Νέας Οικ.Χρήσης AOP= Προγρ/σμός Ετήσιων Λειτουργιών ΠΑΓΩΜΑ Ετήσιου Προγρ/τος Λειτουργιών Ετήσιο Πρόγραμμα Λειτουργιών AOP – Προγρ. Τιμών Αγορασμ. Υλικού (174) Προγρ/σμός Κέντρου Κόστους Παραγωγής (176) Διόρθωση Λαθών, Επεξεργασία Κοστολόγησης και Εκτέλεση Επανάληψη Σεναρίων ΑΟΡ όπως Απαιτείται Επεξεργασία Κοστολόγησης και Εκτέλεση Αποστ.Μην.σε Ελεγκτή Κόστους μετά την Επίλυση Λαθών Εξέταση Λαθών και Διόρθωση Λαθών Δεδ.Βασ.Αρχ. Εξέταση Λαθών και Αποστ.Μηνύμ.Λαθ ών που Δεν Λύθηκαν στην Ομάδα Δεδομ.Βασ.Αρχ. Δημιουργ.Κοστ ολόγ.και Εκτέλεση Ενημέρ.Μελλον τ.Προγρ.Τιμής Δημιουργ.Δεσμ ευμ.Κοστολόγ.κ αι Εκτέλεση Κόστ.Π ροϊόντ. Σωστό; Λάθη; Ανάλυση Προτειν.Πρότυ πων Τιμών Ναι Όχι Απόθ.Χρέωσ./ Πίστ., Αναπροσαρμ.Χ ρέωσ./Πίστωσ.

6 Λεζάντα ΣύμβολοΠεριγραφήΣχόλια Χρήσης Λωρίδα: Αναγνωρίζει ρόλο χρήστη, όπως Υπάλληλος Πληρωτέων Λογ/σμών ή Αντιπρόσωπος Πωλήσεων. Αυτή η λωρίδα μπορεί επίσης να αναγνωρίσει μία οργανωτική μονάδα ή ομάδα, παρά έναν συγκεκριμένο ρόλο. Τα άλλα σύμβολα ροής διαδικασίας σε αυτόν τον πίνακα τοποθετούνται σε αυτές τις σειρές. Έχετε όσες σειρές χρειάζονται για να καλύψετε όλους τους ρόλους στο σενάριο. Η λωρίδα ρόλων περιέχει εργασίες συνηθισμένες για αυτόν τον ρόλο. Εξωτ.Γεγονός: Περιέχει γεγονότα που ξεκινούν ή ολοκληρώνουν το σενάριο, ή επηρεάζουν την πορεία των γεγονότων στο σενάριο. Γραμ.ροής (ενιαία): Γραμμή υποδεικνύει την κανονική αλληλουχία των βημάτων και την κατεύθυνση της ροής στο σενάριο. Γραμ.ροής (διακεκομ.): Γραμμή υποδεικνύει τη ροή εργασιών χωρίς συχνή χρήση ή με προϋποθέσεις στο σενάριο. Γραμμή μπορεί επίσης να οδηγήσει σε έγγραφα που περιέχονται στη ροή διαδικασιών. Συνδέει δύο εργασίες στη διαδικασία σεναρίου ή ένα γεγονός χωρίς βήματα Εκδήλωση/Σεμινάριο: Αναγνωρίζει μία ενέργεια που είτε οδηγεί στο σενάριο είτε έξω από αυτό, ή μία εξωτερική Διαδικασία που πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια του σεναρίου. Δεν αντιστοιχεί σε ένα βήμα εργασίας στο έγγραφο Επεξεργ.Μονάδας: Αναγνωρίζει μία εργασία που καλύπτεται βήμα βήμα στο σενάριο Αντιστοιχεί σε κάποιο βήμα εργασίας στο έγγραφο Αναφ.Διαδικασίας: Αν το σενάριο αναφέρεται σε άλλο σενάριο συνολικά, τοποθετήστε τον αριθμό και το όνομα σεναρίου εδώ. Αντιστοιχεί σε κάποιο βήμα εργασίας στο έγγραφο Αναφορ.Δευτ.Διαδικ.:Αν το σενάριο αναφέρεται σε τμήμα άλλου σεναρίου, τοποθετήστε τον αριθμό, το όνομα και τους αριθμούς βήματος του σεναρίου εδώ Αντιστοιχεί σε κάποιο βήμα εργασίας στο έγγραφο Απόφαση Διαδικασίας: Αναγνωρίζει μία απόφαση / σημείο διακλάδωσης, υποδεικνύονταις μία επιλογή που έγινε από τον τελικό χρήστη. Οι γραμμές παρουσιάζουν διαφορετικές επιλογές που προκύπτουν από διαφορετικά τμήμα του ρόμβου. Συνήθως δεν αντιστοιχεί στο βήμα εργασίας του εγγράφου, Απεικονίζει μία επιλογή που θα γίνει μετά την εκτέλεση του βήματος ΣύβμολοΠεριγραφήΣχόλια Χρήσης Σε επόμενο / Από τελευταίο Διάγραμμα: Οδηγεί στην επόμενη / προηγούμενη σελίδα του Διαγρ/τος Γράφημα ροών συνεχίζεται στην επόμενη / προηγούμενη σελίδα Υλικό / Έγγραφο: Αναγνωρίζει ένα εκτυπωμένο έγγραφο, αναφορά ή φόρμα Δεν αντιστοιχεί σε ένα βήμα εργασίας του εγγράφου, αντίθετα, χρησιμοποιείται για να απεικονίσει ένα έγγραφο που δημιουργήθηκε από το βήμα εργασίας. Aυτό το σχήμα δεν έχει καμία εξερχόμενη γραμμή ροής Οικονομ.Δεδουλ.: Υποδεικνύει ένα έγγραφο οικομ.καταχώρισης Δεν αντιστοιχεί σε ένα βήμα εργασίας του εγγράφου, αντίθετα, χρησιμοποιείται για να απεικονίσει ένα έγγραφο που δημιουργήθηκε από το βήμα εργασίας, αυτό το σχήμα δεν έχει καμία γραμμή εξερχόμενης ροής Προγρ/σμός Προϋπ/σμού: Υποδεικνύει ένα έγγραφο προγρ/σμού προϋπ/σμού Δεν αντιστοιχεί σε ένα βήμα εργασίας του εγγράφου, αντίθετα, χρησιμοποιείται για να απεικονίσει ένα έγγραφο που δημιουργήθηκε από το βήμα εργασίας, αυτό το σχήμα δεν έχει καμία γραμμή εξερχόμενης ροής Μη Αυτ.Διαδικασία: Μετατρέπει μία εργασία που πραγματοποιείται μη αυτόματα Δεν αντιστοιχεί γενικά κάποιο βήμα εργασίας του εγγράφου, αντίθετα, χρησιμοποιείται για να απεικονίσει μία εργασία που εκτελέστηκε μη αυτόματα, όπως φόρτωση φορτηγού στην αποθήκη, που επηρεάζει τη ροή διαδικασιών. Υπάρχουσα Έκδοση / Δεδομένα: Αυτό καλύπτει τα δεδομένα που προέρχονται από μία εξωτερική διαδικασία Δεν αντιστοιχούν γενικά σε ένα βήμα εργασίας του εγγράφου, αντίθετα, αυτό το σχήμα απεικονίζει τα δεδομένα που προέρχονται από εξωτερική πηγή. Αυτό το βήμα δεν έχει καμία εισερχόμενη γραμμή ροής Απόφαση Επιτυχ./Αποτυχ.Συστήμ.: Αυτό καλύπτει μία αυτόματη απόφαση που έγινε από το λογισμικό Δεν αντιστοιχεί γενικά σε κάποιο βήμα εργασίας του εγγράφου, αντίθετα χρησιμοποιείται για να απεικονίσει μία αυτόματη απόφαση που πραγματοποίησε το σύστημα μετά την εκτέλεση του βήματος. Εξωτ.στ ο SAP Εκδήλωση/Σε μινάριο Επεξ.Μονάδας Αναφορ.σε Διαδικ. Αναφορ.σε Δευτ. Διαδικ. Επεξεγ Απόφα σης Σύνδεση Διαγρ/τος Υλικό / Έγγραφο Οικονομ. Δεδουλευμ. Προγρ. Προϋπολογ. Μη Αυτόμ. Διαδικ. Υπάρχ. Έκδοση / Δεδομ. Απόφ. Επιτυχ. /Αποτ. Συστ.

7 © 2010 SAP AG. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice. Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. Microsoft, Windows, Excel, Outlook, and PowerPoint are registered trademarks of Microsoft Corporation. IBM, DB2, DB2 Universal Database, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z10, System z9, z10, z9, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, eServer, z/VM, z/OS, i5/OS, S/390, OS/390, OS/400, AS/400, S/390 Parallel Enterprise Server, PowerVM, Power Architecture, POWER6+, POWER6, POWER5+, POWER5, POWER, OpenPower, PowerPC, BatchPipes, BladeCenter, System Storage, GPFS, HACMP, RETAIN, DB2 Connect, RACF, Redbooks, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli and Informix are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries. Adobe, the Adobe logo, Acrobat, PostScript, and Reader are either trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation. UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group. Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, and MultiWin are trademarks or registered trademarks of Citrix Systems, Inc. HTML, XML, XHTML and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C®, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology. Java is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc. JavaScript is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc., used under license for technology invented and implemented by Netscape. SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, Clear Enterprise, SAP BusinessObjects Explorer, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and other countries. Business Objects and the Business Objects logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius, and other Business Objects products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP France in the United States and in other countries. All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary. The information in this document is proprietary to SAP. No part of this document may be reproduced, copied, or transmitted in any form or for any purpose without the express prior written permission of SAP AG. This document is a preliminary version and not subject to your license agreement or any other agreement with SAP. This document contains only intended strategies, developments, and functionalities of the SAP® product and is not intended to be binding upon SAP to any particular course of business, product strategy, and/or development. Please note that this document is subject to change and may be changed by SAP at any time without notice. SAP assumes no responsibility for errors or omissions in this document. SAP does not warrant the accuracy or completeness of the information, text, graphics, links, or other items contained within this material. This document is provided without a warranty of any kind, either express or implied, including but not limited to the implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement. SAP shall have no liability for damages of any kind including without limitation direct, special, indirect, or consequential damages that may result from the use of these materials. This limitation shall not apply in cases of intent or gross negligence. The statutory liability for personal injury and defective products is not affected. SAP has no control over the information that you may access through the use of hot links contained in these materials and does not endorse your use of third-party Web pages nor provide any warranty whatsoever relating to third-party Web pages.


Κατέβασμα ppt "Υπολογισμός Πρότυπου Κόστους SAP Best Practices Baseline Package SAP Best Practices."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google