Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Συγκρίνοντας τα Φορολογικά Συστήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Συγκρίνοντας τα Φορολογικά Συστήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Συγκρίνοντας τα Φορολογικά Συστήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Συγκρίνοντας τα Φορολογικά Συστήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση Κείμενο Τεκμηρίωσης Δεκέμβριος 2006 Κείμενο τεκμηρίωσης ΙΣΤΑΜΕ: Συγκρίνοντας τα φορολογικά συστήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση Κείμενο Τεκμηρίωσης ΙΣΤΑΜΕ: Συγκρίνονταςτα φορολογικά συστήματα στην Ε.Ε.

2 Σκοπός της μελέτης Η μελέτη στόχο έχει να συμβάλλει στη συζήτηση που γίνεται στη χώρα μας σχετικά με τις κατευθύνσεις των αλλαγών που χρειάζονται στο φορολογικό σύστημα με την όσο το δυνατό πληρέστερη συγκριτική καταγραφή των βασικών χαρακτηριστικών και τάσεων των φορολογικών συστημάτων στην ΕΕ στη βάση των στοιχείων της Eurostat. Τα στοιχεία, στην πλειοψηφία τους, καλύπτουν την περίοδο και προέρχονται από την Eurostat. Η ανάλυση συνίσταται σε μια διαστρωματική απεικόνιση των χαρακτηριστικών των φορολογικών συστημάτων των κρατών μελών το 2004 (έτος με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία) καθώς και σε μια διαχρονική απεικόνιση των μεταβολών που έχουν επέλθει κατά το διάστημα Έμφαση δίδεται στη σύγκριση μεταξύ φορολογικών συστημάτων Ελλάδας και κρατών μελών της Ε.Ε. Η σύγκριση βοηθά τόσο στη καταγραφή των βασικών παραμέτρων του Ελληνικού φορολογικού συστήματος αλλά και στο πως αυτό αναμένεται να επηρεαστεί από τις πρόσφατες φορολογικές μεταρρυθμίσεις. Κείμενο τεκμηρίωσης ΙΣΤΑΜΕ: Συγκρίνοντας τα φορολογικά συστήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση Κείμενο Τεκμηρίωσης ΙΣΤΑΜΕ: Συγκρίνονταςτα φορολογικά συστήματα στην Ε.Ε.

3 Πλαίσιο φορολογικής πολιτικής στην ΕΕ
Παράγοντες που οδηγούν σε αύξηση των φορολογικών εσόδων: Η δημοσιονομική πειθαρχία στα πλαίσια της ΟΝΕ Η γήρανση του πληθυσμού και επιβάρυνση συνταξιοδοτικών συστημάτων Το ύψος των δημοσίων δαπανών Παράγοντες που οδηγούν σε μείωση των φορολογικών εσόδων: Η ρευστότητα της φορολογικής βάσης Φορολογικός ανταγωνισμός μεταξύ των κρατών μελών Η ανάγκη απλοποίησης και διαφάνειας του φορολογικού συστήματος Κείμενο τεκμηρίωσης ΙΣΤΑΜΕ: Συγκρίνοντας τα φορολογικά συστήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση Κείμενο Τεκμηρίωσης ΙΣΤΑΜΕ: Συγκρίνονταςτα φορολογικά συστήματα στην Ε.Ε.

4 Επίπεδο συνολικής φορολογικής επιβάρυνσης στην ΕΕ
Οι χώρες με τη μεγαλύτερη φορολογική επιβάρυνση (άμεση φορολογία, έμμεση φορολογία και ασφαλιστικές εισφορές), όπως αυτή εκφράζεται ως ποσοστό του ΑΕΠ, σε επίπεδο ΕΕ είναι οι σκανδιναβικές. Τα νέα κράτη μέλη έχουν σαφέστατα ένα μικρότερο επίπεδο φορολογικής επιβάρυνσης. Μεταξύ των τριών μεγαλύτερων οικονομιών της ΕΕ-25, η Γαλλία έρχεται πρώτη με επίπεδο φορολογικής επιβάρυνσης κοντά στο 43% του ΑΕΠ, η Γερμανία δεύτερη (39%) και τρίτο το Ην. Βασίλειο (36% του ΑΕΠ). Η Ελλάδα συγκαταλέγεται μεταξύ των χωρών με χαμηλό επίπεδο συνολικής φορολογικής επιβάρυνσης (περίπου 35% του ΑΕΠ), σημαντικά χαμηλότερο του μέσου όρου της ΕΕ-15 (40% του ΑΕΠ) και παρόμοιο με το μέσο όρο των 10 νέων κρατών μελών. Η συνολική επιβάρυνση από το 32,6% του ΑΕΠ το 1995 αυξήθηκε στο 35% του ΑΕΠ το Αυτή η πορεία σύγκλισης προς το μέσο όρο της ΕΕ αντανακλά την ανάγκη χρηματοδότησης του αναπτυσσόμενου κοινωνικού κράτους. Δεν προήλθε από αύξηση συντελεστών αλλά από τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Κείμενο τεκμηρίωσης ΙΣΤΑΜΕ: Συγκρίνοντας τα φορολογικά συστήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση Κείμενο Τεκμηρίωσης ΙΣΤΑΜΕ: Συγκρίνονταςτα φορολογικά συστήματα στην Ε.Ε.

5 Επίπεδο συνολικής φορολογικής επιβάρυνσης ως % του ΑΕΠ, (άμεση, έμμεση φορολόγηση και ασφαλιστικές εισφορές) Πηγή: “Structures of the taxation systems in E.U.”, Eurostat. Κείμενο τεκμηρίωσης ΙΣΤΑΜΕ: Συγκρίνοντας τα φορολογικά συστήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση Κείμενο Τεκμηρίωσης ΙΣΤΑΜΕ: Συγκρίνονταςτα φορολογικά συστήματα στην Ε.Ε.

6 Σύγκριση φορολογικών συστημάτων στην Ε.Ε. βάσει των ειδών φορολόγησης
Σύγκριση φορολογικών συστημάτων στην Ε.Ε. βάσει των ειδών φορολόγησης Τύπος φορολόγησης Άμεση Φορολόγηση Έμμεση Φορολόγηση Ασφαλιστικές Εισφορές Σκανδιναβικές χώρες Υψηλή Χαμηλή Χαμηλές Αγγλοσαξονικές χώρες Κεντροευρωπαϊκές χώρες Υψηλές Μεσογειακές χώρες Κείμενο τεκμηρίωσης ΙΣΤΑΜΕ: Συγκρίνοντας τα φορολογικά συστήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση Κείμενο Τεκμηρίωσης ΙΣΤΑΜΕ: Συγκρίνονταςτα φορολογικά συστήματα στην Ε.Ε.

7 Η άμεση φορολόγηση στην Ελλάδα
Η Ελλάδα συγκαταλέγεται μεταξύ των χωρών που έχουν συγκριτικά χαμηλό επίπεδο άμεσης φορολογίας ως ποσοστό του ΑΕΠ, σημαντικά χαμηλότερο από το μέσο όρο της ΕΕ-15 και συγκρίσιμο με εκείνο των νέων κρατών μελών. Πηγή: “Structures of the taxation systems in E.U.”, Eurostat. Κείμενο τεκμηρίωσης ΙΣΤΑΜΕ: Συγκρίνοντας τα φορολογικά συστήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση Κείμενο Τεκμηρίωσης ΙΣΤΑΜΕ: Συγκρίνονταςτα φορολογικά συστήματα στην Ε.Ε.

8 Η άμεση φορολόγηση στην Ελλάδα
Ανώτατος οριακός συντελεστής φορολόγησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων στην ΕΕ-15 το 2004 Χώρα 2004 Φυσικά πρόσωπα Επιχειρήσεις Αυστρία 50% 34% Βέλγιο Δανία 59% 30% Φινλανδία 36% 29% Γαλλία 49,6% 35,4% Γερμανία 48,5% 38,3% Ελλάδα 40% 35% Ιρλανδία 42% 12,5% Ιταλία 45% 37,3% Λουξεμβούργο 38,95% 30,4% Ολλανδία 52% 34,5% Πορτογαλία 27,5% Ισπανία 48% Σουηδία 60% 28% Στην περίπτωση της άμεσης φορολόγησης φυσικών προσώπων, στην Ελλάδα καταγράφονται χαμηλοί ανώτατοι οριακοί συντελεστές φορολόγησης (40%) σε σχέση με τα λοιπά μέλη της ΕΕ. Στην περίπτωση των επιχειρήσεων ο ανώτατος συντελεστής φορολόγησης στην Ελλάδα βρίσκεται κοντά στο μέσο όρο της ΕΕ-15. Πηγή: European Commission, DG Taxation and Custom Κείμενο τεκμηρίωσης ΙΣΤΑΜΕ: Συγκρίνοντας τα φορολογικά συστήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση Κείμενο Τεκμηρίωσης ΙΣΤΑΜΕ: Συγκρίνονταςτα φορολογικά συστήματα στην Ε.Ε.

9 Η άμεση φορολόγηση στην Ελλάδα
Κατά την περίοδο στην Ελλάδα, το Ην. Βασίλειο καθώς και την Ιρλανδία παρατηρείται οριακή αύξηση της αναλογίας άμεσης προς συνολική φορολόγηση. Πηγή: “Structures of the taxation systems in E.U.”, Eurostat. Κείμενο τεκμηρίωσης ΙΣΤΑΜΕ: Συγκρίνοντας τα φορολογικά συστήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση Κείμενο Τεκμηρίωσης ΙΣΤΑΜΕ: Συγκρίνονταςτα φορολογικά συστήματα στην Ε.Ε.

10 Πως επιμερίσθηκε η αύξηση της άμεσης φορολόγησης στην Ελλάδα κατά την περίοδο 1995-2004;
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, η μικρή αύξηση της άμεσης φορολόγησης που προκύπτει για την Ελλάδα κατά την περίοδο , επιβάρυνε ισότιμα φυσικά αλλά και νομικά πρόσωπα. Μέσα από τα ίδια στοιχεία προκύπτει ότι κατά μέσο όρο στην Ε.Ε.-15, ο επιμερισμός από την αύξηση της άμεσης φορολόγησης έγινε εις βάρος των νομικών προσώπων. Πηγή: “Structures of the taxation systems in E.U.”, Eurostat. Κείμενο τεκμηρίωσης ΙΣΤΑΜΕ: Συγκρίνοντας τα φορολογικά συστήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση Κείμενο Τεκμηρίωσης ΙΣΤΑΜΕ: Συγκρίνονταςτα φορολογικά συστήματα στην Ε.Ε.

11 Η έμμεση φορολόγηση στην Ελλάδα
Tο μερίδιο της έμμεσης φορολόγησης στα συνολικά φορολογικά έσοδα στην Ελλάδα είναι το τρίτο υψηλότερο στην ΕΕ των 15. Πηγή: “Structures of the taxation systems in E.U.”, Eurostat. Κείμενο τεκμηρίωσης ΙΣΤΑΜΕ: Συγκρίνοντας τα φορολογικά συστήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση Κείμενο Τεκμηρίωσης ΙΣΤΑΜΕ: Συγκρίνονταςτα φορολογικά συστήματα στην Ε.Ε.

12 Η έμμεση φορολόγηση στην Ελλάδα
Κατά την περίοδο η Ελλάδα αποτελεί το κράτος μέλος με τη μεγαλύτερη μείωση της συνεισφοράς της έμμεσης φορολόγησης στα συνολικά φορολογικά έσοδα, με σημαντική βελτίωση στην αναλογία έμμεσων και άμεσων φόρων ενισχύοντας τον αναδιανεμητικό ρόλο του φορολογικού συστήματος. Πηγή: “Structures of the taxation systems in E.U.”, Eurostat. Κείμενο τεκμηρίωσης ΙΣΤΑΜΕ: Συγκρίνοντας τα φορολογικά συστήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση Κείμενο Τεκμηρίωσης ΙΣΤΑΜΕ: Συγκρίνονταςτα φορολογικά συστήματα στην Ε.Ε.

13 Η αναλογία έμμεσων προς άμεσους φόρους στην Ελλάδα κατά την περίοδο 1995-2007
Πηγή: Προϋπολογισμός 2007, (*) εκτίμηση, (**) πρόβλεψη Κείμενο τεκμηρίωσης ΙΣΤΑΜΕ: Συγκρίνοντας τα φορολογικά συστήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση Κείμενο Τεκμηρίωσης ΙΣΤΑΜΕ: Συγκρίνονταςτα φορολογικά συστήματα στην Ε.Ε.

14 Γ. Οι ασφαλιστικές εισφορές στην Ελλάδα
Γ. Οι ασφαλιστικές εισφορές στην Ελλάδα Ως ποσοστό των συνολικών φορολογικών εσόδων προσεγγίζουν το 35% και βρίσκονται κοντά στο μέσο όρο της ΕΕ-15. Στην Ελλάδα, οι ασφαλιστικές εισφορές ως ποσοστό του ΑΕΠ κυμάνθηκαν το 2004 στο 12,1%, χαμηλότερα από τον μέσο όρο της ΕΕ. Την περίοδο παρατηρείται η δεύτερη μεγαλύτερη αύξηση του μεριδίου των ασφαλιστικών εισφορών στα συνολικά φορολογικά έσοδα (μετά την Πορτογαλία). Πηγή: “Structures of the taxation systems in E.U.”, Eurostat. Κείμενο τεκμηρίωσης ΙΣΤΑΜΕ: Συγκρίνοντας τα φορολογικά συστήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση Κείμενο Τεκμηρίωσης ΙΣΤΑΜΕ: Συγκρίνονταςτα φορολογικά συστήματα στην Ε.Ε.

15 Επίπεδο συνολικής Φορολογικής επιβάρυνσης στην Ελλάδα κατά την περίοδο 1995-2004
Στην Ελλάδα η αύξηση των φορολογικών εσόδων κατά 2,5% του ΑΕΠ κατά την περίοδο αποδίδεται σε αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών και των άμεσων φορολογικών εσόδων κατά 1,7% και 1,2% του ΑΕΠ αντίστοιχα ενώ παρατηρείται μια μείωση της έμμεσης φορολόγησης κατά 0,4% του ΑΕΠ. Πηγή: “Structures of the taxation systems in E.U.”, Eurostat. Κείμενο τεκμηρίωσης ΙΣΤΑΜΕ: Συγκρίνοντας τα φορολογικά συστήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση Κείμενο Τεκμηρίωσης ΙΣΤΑΜΕ: Συγκρίνονταςτα φορολογικά συστήματα στην Ε.Ε.

16 Φορολογικά έσοδα στην κεντρική διοίκηση και αυτοδιοίκηση
Σε σχέση με το μερίδιο των φορολογικών εσόδων που αποδίδεται στην ΤΑ η Ελλάδα κατατάσσεται τελευταία στην ΕΕ: αποδίδει μόλις το 0,9% των εσόδων στην αυτοδιοίκηση, σε αντίθεση με τις σκανδιναβικές χώρες που αποδίδουν πάνω από το 20% των φορολογικών εσόδων στην TA. Πηγή: “Structures of the taxation systems in E.U.”, Eurostat. Κείμενο τεκμηρίωσης ΙΣΤΑΜΕ: Συγκρίνοντας τα φορολογικά συστήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση Κείμενο Τεκμηρίωσης ΙΣΤΑΜΕ: Συγκρίνονταςτα φορολογικά συστήματα στην Ε.Ε.

17 Σύγκριση φορολογικών συστημάτων βάσει οικονομικών λειτουργιών (κατανάλωση, εργασία και κεφάλαιο)
Η φορολόγηση της κατανάλωσης περιλαμβάνει: Φόρους προστιθέμενης αξίας, δασμούς επί των εισαγωγών, φορολογία επί της παραγωγής εκτός ΦΠΑ και δασμούς επί των εισαγωγών καθώς και λοιπούς φόρους παραγωγής (π.χ. φόροι ακίνητης περιουσίας και λοιποί εφάπαξ φόροι) κ.λ.π. Η φορολόγηση της εργασίας περιλαμβάνει: φόρους εισοδήματος από εργασία και υποχρεωτική ασφαλιστική εισφορά εργοδοτών και εργαζομένων. Η φορολόγηση του κεφαλαίου περιλαμβάνει: φόρους μερισμάτων, φόρους επί των κερδών τυχερών παιγνίων, υποχρεωτικές κοινωνικές εισφορές αυτοαπασχολούμενων και μη, φορολογία επί της παραγωγής (εκτός του ΦΠΑ και δασμών) καθώς και λοιπούς φόρους παραγωγής. Κείμενο Τεκμηρίωσης ΙΣΤΑΜΕ: Συγκρίνονταςτα φορολογικά συστήματα στην Ε.Ε.

18 Σύγκριση φορολογικών συστημάτων βάσει οικονομικών λειτουργιών: τεκμαρτός συντελεστής φορολόγησης κατανάλωσης, εργασίας, κεφαλαίου Οι τεκμαρτοί φορολογικοί συντελεστές μετρούν την συνολική πραγματική φορολογική επιβάρυνση (overall tax burden) άμεση και έμμεση επί διαφορετικών οικονομικών δραστηριοτήτων. Κρίνονται ως αξιόπιστοι για διαχρονική ανάλυση αλλά και συγκριτική ανάλυση μεταξύ διαφορετικών χωρών. Τεκμαρτός φορολογικός συντελεστής επί της κατανάλωσης (implicit tax rate on consumption): η αναλογία των φορολογικών εσόδων από την κατανάλωση προς τη συνολική καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών. Τεκμαρτός φορολογικός συντελεστής επί της εργασίας (implicit tax rate on labour): Προσεγγίζει τη συνολική φορολογική επιβάρυνση της εργασίας και ορίζεται ως η αναλογία του συνόλου έμμεσων και άμεσων φόρων επί της εργασίας, καθώς και των ασφαλιστικών εισφορών εργοδοτών και εργαζομένων προς την ακαθάριστη αμοιβή εργασίας. Τεκμαρτός συντελεστής φορολόγησης κεφαλαίου ((implicit tax rate on capital): περιλαμβάνει την φορολογία επί των τόκων καταθέσεων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, την φορολόγηση κερδών από ιδιωτικές επενδύσεις, την φορολόγηση των χρηματιστηριακών συναλλαγών, την φορολόγηση κατοχής περιουσιακών στοιχείων όπως ο φόρος ακίνητης περιουσίας κ.λ.π. Κείμενο Τεκμηρίωσης ΙΣΤΑΜΕ: Συγκρίνονταςτα φορολογικά συστήματα στην Ε.Ε.

19 Σύγκριση φορολογικών συστημάτων βάσει φορολόγησης οικονομικών λειτουργιών (κατανάλωση, εργασία και κεφάλαιο) Οι σκανδιναβικές χώρες φαίνεται πως επιλέγουν ένα μίγμα φορολογικής πολιτικής, το οποίο συνδυάζει σημαντική φορολογική επιβάρυνση επί της κατανάλωσης με σημαντική φορολόγηση της εργασίας (για εργοδότες και εργαζομένους). Οι αγγλοσαξονικές χώρες (Ην. Βασίλειο και Ιρλανδία) επιλέγουν επίσης σημαντική φορολογική επιβάρυνση της κατανάλωσης σε συνδυασμό με μέτρια φορολόγηση της εργασίας για τους εργαζομένους και χαμηλή φορολόγηση εργοδοτών. Οι κεντροευρωπαϊκές χώρες της ΕΕ συνδυάζουν χαμηλή φορολόγηση κατανάλωσης και υψηλή επιβάρυνση εργασίας προς όφελος των εργοδοτών. Εξαίρεση μπορεί να θεωρηθεί η Γαλλία, η οποία επιβάλλει υψηλή επιβάρυνση εργοδοτών. Οι μεσογειακές χώρες επιβαρύνουν συγκριτικά λιγότερο την κατανάλωση με την Ιταλία και την Ελλάδα να επιβαρύνουν συγκριτικά περισσότερο την εργασία σε σχέση με Ισπανία και Πορτογαλία. Κείμενο τεκμηρίωσης ΙΣΤΑΜΕ: Συγκρίνοντας τα φορολογικά συστήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση Κείμενο Τεκμηρίωσης ΙΣΤΑΜΕ: Συγκρίνονταςτα φορολογικά συστήματα στην Ε.Ε.

20 Η φορολόγηση της κατανάλωσης στην Ελλάδα
Η Ελλάδα συγκαταλέγεται μεταξύ των χωρών με χαμηλή τεκμαρτή φορολόγηση κατανάλωσης και είναι το κράτος μέλος με τη μεγαλύτερη μείωση της συνεισφοράς της κατανάλωσης στα συνολικά φορολογικά έσοδα κατά το διάστημα Πηγή: “Structures of the taxation systems in E.U.”, Eurostat. Κείμενο τεκμηρίωσης ΙΣΤΑΜΕ: Συγκρίνοντας τα φορολογικά συστήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση Κείμενο Τεκμηρίωσης ΙΣΤΑΜΕ: Συγκρίνονταςτα φορολογικά συστήματα στην Ε.Ε.

21 Η φορολόγηση της εργασίας στην Ελλάδα
Τα στοιχεία για το ύψος της τεκμαρτής φορολόγησης της εργασίας δείχνουν ότι οι σκανδιναβικές χώρες μαζί με τη Γερμανία, την Γαλλία, την Ελλάδα επιβαρύνουν φορολογικά την εργασία περισσότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Για την Ελλάδα η σύγκριση των επιμέρους παραγόντων φορολόγησης της εργασίας αποκαλύπτει πλησίον του μέσου όρου επίπεδα επιβάρυνσης των εργοδοτών, υψηλό επίπεδο επιβάρυνσης των εργαζομένων μέσω ασφαλιστικών εισφορών, και χαμηλότερη του μέσου όρου φορολόγηση εισοδήματος από εργασία εκτός ασφαλιστικών εισφορών. Διάρθρωση τεκμαρτού συντελεστή φορολόγησης της εργασίας στην Ε.Ε. κατά το 2004 Πηγή: “Structures of the taxation systems in E.U.”, Eurostat. Κείμενο τεκμηρίωσης ΙΣΤΑΜΕ: Συγκρίνοντας τα φορολογικά συστήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση Κείμενο Τεκμηρίωσης ΙΣΤΑΜΕ: Συγκρίνονταςτα φορολογικά συστήματα στην Ε.Ε.

22 Η φορολόγηση της εργασίας στην Ελλάδα
Στην περίπτωση της Ελλάδας, η συνολική τεκμαρτή φορολόγηση της εργασίας κατά το 2004 είναι κοντά στον μέσο όρο της Ε.Ε. Επίσης κατά το διάστημα η συνολική τεκμαρτή φορολόγηση της εργασίας σημειώνει αύξηση η οποία όμως χαρακτηρίζεται από την ισόποση κατανομή μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων. Πηγή: “Structures of the taxation systems in E.U.”, Eurostat. Κείμενο τεκμηρίωσης ΙΣΤΑΜΕ: Συγκρίνοντας τα φορολογικά συστήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση Κείμενο Τεκμηρίωσης ΙΣΤΑΜΕ: Συγκρίνονταςτα φορολογικά συστήματα στην Ε.Ε.

23 Γ. Η φορολόγηση του κεφαλαίου στην Ελλάδα
Σύμφωνα με τον τεκμαρτό συντελεστή φορολόγησης κεφαλαίου κατά το 2004, η Γαλλία, η Ελλάδα μαζί με την Αυστρία αποτελούν τα τρία κράτη μέλη με την χαμηλότερη φορολόγηση κεφαλαίου, πολύ χαμηλότερα από το μέσο όρο της ΕΕ. H Ελλάδα κατατάσσεται ως το κράτος μέλος της ΕΕ. με το χαμηλότερο συντελεστή φορολόγησης εισοδήματος από επενδύσεις χαρτοφυλακίου και επιχειρηματικών εσόδων. Πηγή: “Structures of the taxation systems in E.U.”, Eurostat. Κείμενο τεκμηρίωσης ΙΣΤΑΜΕ: Συγκρίνοντας τα φορολογικά συστήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση Κείμενο Τεκμηρίωσης ΙΣΤΑΜΕ: Συγκρίνονταςτα φορολογικά συστήματα στην Ε.Ε.

24 Η φορολόγηση του κεφαλαίου στην Ελλάδα
Κατά το 2004, η Δανία, η Γαλλία, το Ην. Βασίλειο φορολογούν το κεφάλαιο περισσότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ-15. Αντίθετα, η Γερμανία, η Ελλάδα μαζί με την Αυστρία αποτελούν τα τρία κράτη μέλη με την χαμηλότερη φορολόγηση κεφαλαίου, χαμηλότερα από το μέσο όρο της ΕΕ. Πηγή: “Structures of the taxation systems in E.U.”, Eurostat. Κείμενο τεκμηρίωσης ΙΣΤΑΜΕ: Συγκρίνοντας τα φορολογικά συστήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση Κείμενο Τεκμηρίωσης ΙΣΤΑΜΕ: Συγκρίνονταςτα φορολογικά συστήματα στην Ε.Ε.

25 Δ. Η φορολόγηση διανεμομένων και αδιανέμητων κερδών στην Ε.Ε.
Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα της ΕΕ-15 όπου τα ημεδαπά μερίσματα απαλλάσσονται από την φορολόγηση εισοδήματος φυσικών προσώπων. Η μετάβαση προς ένα σύστημα διαφορισμού φορολόγησης μερισμάτων αναμένεται να οδηγήσει σε ένα δικαιότερο σύστημα φορολόγησης. Κλασσικό σύστημα Σύστημα καταλογισμού φόρου διαφορισμού απαλλαγής Παλαιά Κράτη μέλη Ιρλανδία Ισπανία, Γαλλία Βέλγιο, Δανία, Γερμανία, Λουξεμβούργο, Κάτω Χώρες, Αυστρία, Πορτογαλία, Σουηδία Ελλάδα Νέα Κράτη μέλη Μάλτα Κύπρος, Τσεχική Δημοκρατία, Ουγγαρία, Λιθουανία, Πολωνία, Σλοβακική Δημοκρατία, Σλοβενία Εσθονία, Λετονία Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Φορολογία μερισμάτων φυσικών προσώπων στην Εσωτερική Αγορά, Κείμενο τεκμηρίωσης ΙΣΤΑΜΕ: Συγκρίνοντας τα φορολογικά συστήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση Κείμενο Τεκμηρίωσης ΙΣΤΑΜΕ: Συγκρίνονταςτα φορολογικά συστήματα στην Ε.Ε.

26 Συγκριτική αξιολόγηση (άμεση και έμμεση φορολόγηση κατά το 2004)
Συγκριτική αξιολόγηση (άμεση και έμμεση φορολόγηση κατά το 2004) Πηγή: “Structures of the taxation systems in E.U.”, Eurostat. Κείμενο τεκμηρίωσης ΙΣΤΑΜΕ: Συγκρίνοντας τα φορολογικά συστήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση Κείμενο Τεκμηρίωσης ΙΣΤΑΜΕ: Συγκρίνονταςτα φορολογικά συστήματα στην Ε.Ε.

27 Συγκριτική αξιολόγηση (φορολόγηση κεφαλαίου και εργασίας)
Συγκριτική αξιολόγηση (φορολόγηση κεφαλαίου και εργασίας) Πηγή: “Structures of the taxation systems in E.U.”, Eurostat. Κείμενο τεκμηρίωσης ΙΣΤΑΜΕ: Συγκρίνοντας τα φορολογικά συστήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση Κείμενο Τεκμηρίωσης ΙΣΤΑΜΕ: Συγκρίνονταςτα φορολογικά συστήματα στην Ε.Ε.

28 Οι μεταρρυθμίσεις της περιόδου 2005-2007
Άμεση φορολόγηση: Αντίθετα με την περίοδο , όπου η μικρή αύξηση της άμεσης φορολόγησης επιμερίσθηκε ισότιμα μεταξύ φυσικών και νομικών προσώπων, ύστερα από τις πρόσφατες μεταρρυθμίσεις η αύξηση των εσόδων από άμεση φορολόγηση επιβαρύνει υπέρμετρα τα φυσικά πρόσωπα εις βάρος των νομικών προσώπων. Έμμεση φορολόγηση: Η πορεία μείωσης της έμμεσης φορολόγησης στο σύνολο των συνολικών φορολογικών εσόδων, κατά την περίοδο αναμένεται να ανακοπεί ύστερα από τις πρόσφατες αυξήσεις της έμμεσης φορολόγησης. Τονίζεται ότι στο σύνολο της Ε.Ε.-15, η Ελλάδα κατατάσσεται ως η τρίτη χώρα με το υψηλότερο επίπεδο έμμεσης φορολόγησης. Κείμενο τεκμηρίωσης ΙΣΤΑΜΕ: Συγκρίνοντας τα φορολογικά συστήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση Κείμενο Τεκμηρίωσης ΙΣΤΑΜΕ: Συγκρίνονταςτα φορολογικά συστήματα στην Ε.Ε.

29 Οι μεταρρυθμίσεις της περιόδου 2005-2007
Η φορολόγηση του κεφαλαίου: Οι πρόσφατες αλλαγές στη φορολογία που στοχεύουν στη μείωση της φορολογίας του κεφαλαίου (π.χ. μείωση συντελεστών φορολόγησης κερδών) αγνοούν το γεγονός ότι η Ελλάδα το 2004 είχε ήδη το χαμηλότερο τεκμαρτό συντελεστή φορολόγησης κεφαλαίου. Ίσως δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία για την Ελλάδα η αδιάκριτη μείωση των συντελεστών φορολόγησης κεφαλαίου, όσο άλλοι παράγοντες (σταθερότητα και απλούστευση φορολογικού συστήματος, κατάργηση αυθαιρεσίας στο φορολογικό έλεγχο κλπ.) Φορολόγηση μερισμάτων: Η αδιάκριτη μείωση συντελεστών στα αδιανέμητα κέρδη και στα μερίσματα αγνοεί το γεγονός ότι η πλειοψηφία των κρατών μελών της Ε.Ε.-15 εφαρμόζει ένα σύστημα διαχωρισμού. Το εφαρμοζόμενο σύστημα απαλλαγής και η ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση των μερισμάτων είναι σαφώς αντίστροφα αναδιανεμητικό και εξηγεί εν μέρει το χαμηλό αριθμό φορολογουμένων που δηλώνουν υψηλά εισοδήματα φυσικών προσώπων. Κείμενο τεκμηρίωσης ΙΣΤΑΜΕ: Συγκρίνοντας τα φορολογικά συστήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση Κείμενο Τεκμηρίωσης ΙΣΤΑΜΕ: Συγκρίνονταςτα φορολογικά συστήματα στην Ε.Ε.


Κατέβασμα ppt "Συγκρίνοντας τα Φορολογικά Συστήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google