Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 1.1 ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ Παρουσιάζουν έντονη χρονική μεταβολή σε σχέση με τον χαρακτηριστικό χρόνο (ιδιοπερίοδο) της κατασκευής. Μπορούν να χωρισθούν σε κατηγορίες ανάλογα με: (α) την μορφή τους (περιοδικότητά – χρονική διάρκεια) (β) την προέλευσή τους (περιβαλλοντικά – ανθρώπινης δραστηριότητας) (γ) την τυχαιότητά τους (τυχαία – αιτιοκρατικά)

2 Μοναδιαίο πλήγμα f(t) 1/ε τ ε f(t) Επιταχυνσιόγραμμα Αρμονική διέγερση

3

4

5

6

7 1.2 ΔΙΑΚΡΙΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
Βαθμοί ελευθερίας (ΒΕ)  μετακινήσεις & στροφές που απαιτούνται για την περιγραφή της απόκρισης του φορέα y z x Σύστημα έξι βαθμών ελευθερίας (ΒΕ) Διακριτοποίηση φορέα με την τεχνική των συγκεντρωμένων μαζών

8 1.3 ΜΟΡΦΩΣΗ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ
Το απλούστερο δυναμικό σύστημα με ένα (1) ΒΕ, δηλαδή ο μονοβάθμιος ταλαντωτής Απαρτίζεται από μάζα, αποσβεστήρα, και ελατήριο m c k f(t) u(t) Μάζα m (tn= kN*sec2/m), ελατήριο δυστένειας k (kN/m) και ιξώδης αποσβεστήρας με συντελεστή απόσβεσης c (kN*sec/m).

9 Αδράνειας fI(t), Απόσβεσης fD(t) και Επαναφοράς fS(t)
Η εξωτερική δύναμη f(t) (kN) αναγκάζει τη μάζα να ταλαντωθεί. Ανά πάσα χρονική στιγμή, πέρα της f(t), αναπτύσσονται και πρόσθετες δυνάμεις που αντιτίθενται στην κίνηση. Αυτές είναι οι δυνάμεις: Αδράνειας fI(t), Απόσβεσης fD(t) και Επαναφοράς fS(t) f(t) fI(t) fD(t) fS(t) Εαν η χρονικά μεταβαλλόμενη απόκριση του φορέα είναι u(t) (σε m), η ταχύτητά του u’(t) (σε m/s) και η επιτάχυνσή του u’’(t) (σε m/s2) , τότε: fI(t) = m u’’(t) , fD(t) = c u’(t) , fS(t) = k u(t) .

10 Αρχή του D’Alembert Για κάθε χρονική στιγμή t, η εξωτερική δράση f(t) ισούται με το άθροισμα των δυνάμεων αδρανείας fI(t), απόσβεσης fD(t) , και επαναφοράς fS(t) = ku(t) . Είναι δηλαδή: mu’’(t)+cu’(t)+ku(t) = f(t) Στην περίπτωση στατικού φορτίου f(t) = f, η απόκριση είναι επίσης στατική. Οπότε η παραπάνω εξίσωση μεταπίπτει στην κλασσική στατική εξίσωση ισορροπίας: ku = f. Δυσκαμψία k ταυτίζεται με την στατική δύναμη f που απαιτείται για μοναδιαία μετατόπιση (για u = 1, k = f).

11 1.4 ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Ρεαλιστικές κατασκευές  συστήματα εκατοντάδων ή χιλιάδων βαθμών ελευθερίας. Θεώρηση μονοβάθμιων ταλαντωτών (1-ΒΕ)  μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Π.χ. υδατόπυργοι επίπεδα μονώροφα διατμητικά πλαίσια με αβαρή υποστυλώματα.

12 Επίπεδο διατμητικό πλαίσιο υπό δυναμική διέγερση f(t)
Επίπεδο διατμητικό πλαίσιο υπό δυναμική διέγερση f(t). Άκαμπτο ζύγωμα φέρει το σύνολο των φορτίων βαρύτητας w. Στύλοι αβαρείς. f(t) w c k u(t) fI fD fS

13 w = το συνολικό βάρος του συστήματος (σε kN) από το οποίο προκύπτει η μάζα m = w/g (όπου g = η επιτάχυνση της βαρύτητας σε m/s2). Οι μονάδες της μάζας είναι σε tn = kN*s2/m. fS k u 1 Η μεταφορική δυσκαμψία k του ταλαντωτή (σε kN/m), προκύπτει από την ΣΥΝΘΕΣΗ των μεταφορικών δυσκαμψιών των ΣΤΥΛΩΝ. Ο συντελεστής ιξώδους απόσβεσης c (σε kN*s/m) εξαρτάται κυρίως από το υλικό του φορέα και τον τρόπο θεμελίωσης. fD c u’ 1

14 Παράδειγμα 2.1 Tο διατμητικό πλαίσιο ΑΒΓΔ του σχήματος, φέρει άκαμπτο ζύγωμα και αβαρή υποστυλώματα κοινής διατομής τα οποία στηρίζονται με πάκτωση στο Α και άρθρωση στο Δ. Το διανεμημένο φορτίο q, περιλαμβάνει και τα ίδια βάρη, q h k A B Γ Δ l u Να υπολογισθούν: η συνολική μάζα m η συνολική δυσκαμψία k του μονοβάθμιου φορέα.

15 Υπολογισμός μάζας: m = w/g = (ql)/g
Υπολογισμός μεταφορικής δυσκαμψίας πλαισίου: k = kAB+kΔΓ όπου k = η στατική μεταφορική δύναμη fst που απαιτείται για μοναδιαία μετατόπιση. Από Στατική ΙΙ, για μοναδιαία διαφορική μετακίνηση βάσης – κορυφής, u = 1, τα υποστυλώματα αναπτύσσουν καμπτικές ροπές (M) και τέμνουσες (V), ανάλογα με τις συνθήκες στήριξής τους, ως ακολούθως: B Γ VΓΔ VΒΑ fst(u=1)

16 VBA = VAB = (MBA - MAB)/h = 12EI/h3
ΜΑΒ = -6EI/h2, MBA = +6EI/h2  VBA = VAB = (MBA - MAB)/h = 12EI/h3 MΓΔ = +3EI/h2, MΔΓ = 0  VΓΔ = (MΓΔ - ΜΔΓ)/h = 3EI/h3 Κατά συνέπεια, η μεταφορική δυσκαμψία του συστήματος ισούται με: k = fst(u=1) = VBA + VΓΔ = 15EI/h3 Σημείωση: Αν η μάζα των στύλων δεν θεωρηθεί αμελητέα, θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι ισοκατανέμεται στους κόμβους αρχής και τέλους των υποστυλωμάτων. Άρα στην μάζα ζυγώματος θα έπρεπε να προστεθεί και η ΜΙΣΗ μάζα των υποστυλωμάτων.


Κατέβασμα ppt "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google