Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Login Shell SunOS 5.6 login: ikantz Password: Last login: Sat Dec 2 17:26:36 from ppp16.ath.aegean Sun Microsystems Inc. SunOS 5.6 Generic August 1997.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Login Shell SunOS 5.6 login: ikantz Password: Last login: Sat Dec 2 17:26:36 from ppp16.ath.aegean Sun Microsystems Inc. SunOS 5.6 Generic August 1997."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Login Shell SunOS 5.6 login: ikantz Password: Last login: Sat Dec 2 17:26:36 from ppp16.ath.aegean Sun Microsystems Inc. SunOS 5.6 Generic August 1997 $cat.profile # @(#)local.profile 1.4 93/09/15 SMI # PATH=/usr/bin:/usr/ucb:/etc:. # Set path export PATH stty erase ‘^h’ # Set backspace character to erase HOME=/home/$LOGNAME TERM=vt100 # Set the terminal definition export TERM umask 022 # Set the user’s umask value msg –n# Refuse messages from other terminals calendar $exit

2 Standard Input and Output (I/O) Command Standard Output Standard Input File Screen Command File Keyboard Command Shell Redirection Operators ΣύμβολοΠαράδειγμαΛειτουργία <cmd < file Είσοδος από το file για την cmd >cmd > file Εξοδος από τη cmd στο file >>cmd >> file Προσθήκη εξόδου από τη cmd στο file |cmd1 | cmd2 Εξοδος από τη cmd1 ως είσοδος στη cmd2

3 Παραδείγματα Ανακατεύθυνσης Εισόδου - Εξόδου Ανακατεύθυνση εξόδου $ls –l > temp $cat conf > meetings $cat conf >> meetings Ανακατεύθυνση Εισόδου $cat < chap1ή$ cat chap1 Ανακατεύθυνση Εισόδου και Εξόδου $sort file2ή $ sort >file2 < file1 $ls –l | lp $ls –l | grep khr | lp

4 Μεταβλητές Κελύφους (Shell Variables)  Τηρούν πληροφορίες για τον καθορισμό χαρακτηριστικών που θα χρησιμοποιηθούν από τα προγράμματα του συστήματος.  Οι μεταβλητές που καθορίζουν χαρακτηριστικά του υπολογιστικού περιβάλλοντος του χρήστη καλούνται μεταβλητές περιβάλλοντος.  Τα ονόματα τους είναι με κεφαλαία (π.χ. PATH).  Η τιμή τους παρέχεται από το $ ακολουθούμενο από το όνομα της μεταβλητής (π.χ. $PATH).  Ορίζονται είτε απ’ευθείας στο shell prompt, είτε στο αρχείο.profile, είτε αυτόματα από το σύστημα.  Η εμφάνιση της τιμής μιας μεταβλητής γίνεται με χρήση της εντολής echo.

5 Μεταβλητές Περιβάλλοντος (Environmental Variables) ΜεταβλητήΠεριγραφήΠαράδειγμαΠαρατηρήσεις HOMEΜονοπάτι του login καταλόγου HOME=/users/students/ cs201999 Ορίζεται αυτόματα κατά το login PATHΛίστα καταλόγων που αναζητά το shell τις εντολές PATH=/bin:/home/you/b in: Ορίζεται αυτόματα κατά το login CDPATHΛίστα καταλόγων που αναζητά η cd CDPATH=/home/notes:/ home/you/Exercises Ορίζεται από το χρήστη PS1Πρωτεύον shell prompt PS1=$LOGNAME:Αρχικά είναι $ PS2Δευτερεύον shell prompt PS2=#Αρχικά είναι > LOGNAMEΤο login name του χρήστη LOGNAME=cs201999Ορίζεται αυτόματα κατά το login

6 Μεταβλητές Περιβάλλοντος (Environmental Variables) ΜεταβλητήΠεριγραφήΠαράδειγμαΠαρατηρήσεις MAILΤο αρχείο που περιέχει το mail MAIL=/var/cs201999/ Mail Χρησιμοποιείται από το shell για ειδοποίηση mail MAILFILEΤο αρχείο που περιέχει το νέο mail για τη mailx MAILFILE=/var/mail/ $LOGNAME Χρησιμοποιείται από τη mailx SHELLΤο μονοπάτι του shell του χρήστη SHELL=/bin/shΟρίζεται αυτόματα. Χρησιμοποιείται από προγράμματα όπως ο editor vi TERMΟρίζεται ο τύπος του τερματικού TERM=vt100Ορίζεται από το χρήστη. Δεν έχει αρχική τιμή TZΠληροφορίες για τη ζώνη χρόνου TZ=EST5EDTΟρίζεται από το σύστημα

7 Χρήση Μεταβλητών $echo hi there hi there $echo $PATH /bin:/home/you/bin:/var/add-on/bin: $mv notes $HOME/Stuff $set $PS1=“hi there:” $PROJ=“/home/you/eork/new/urgent” $mv file $PROJ $mv file PROJ $env $TERM=vt100 export TERM

8 Είσοδος-Εξοδος στον Προγραμματισμό στο Shell echo.Η εντολή echo. Εμφανίζει τις παραμέτρους στο standard output, άμεσα ή μέσα από script. $echo This is a test.$ cat > show_args This is a test.echo $0 $echo $PATH.echo $1 /bin:/usr/bin:/usr/lbin:/home/becca/bin:echo $* $echo `date`#Command substitution.^c $echo ‘date’$ sh show_args hi there echo Escape Sequencies \bBackspace\tTab \cNo newline\vVertical tab \fForm feed\\Backslash \nNewline\0nΤο οχταδικό ASCII code οποιουδήποτε χαρακτήρα \rReturn

9 read.Η εντολή read. Επιτρέπει την είσοδο δεδομένων του χρήστη στο script άμεσα. Διαβάζει μία μόνο γραμμή από τα δεδομένα εισόδου του χρήστη και εκχωρεί τιμές σε μία ή περισσότερες μεταβλητές του shell. Παράδειγμα 1Παράδειγμα 2 $cat > test1$ cat > test2 echo “Terminal type:\c”# test2 – break user input into separate fields read TERMecho “Type some stuff and see what happens:” export TERMread word1 word2 word3 word4 word5 echo $TERMecho $word1 ^cecho $word2 word3 echo $word4 echo $word5 ^c Είσοδος-Εξοδος στον Προγραμματισμό στο Shell

10 Εντολές του Shell Η εντολή if if command then commands fi Παράδειγμα if$OPTION –eq 1 then cat file fi Η εντολή if…elif…else if command; then command(s) elifcommand; then command(s) else command(s) fi

11 Εντολές του Shell Η εντολή case case string in pattern-list) command line … ;; pattern list) command line … ;; esac Παράδειγμα # # del # echo “Remove this file? \c readOK case$OK in y*) echo “Removing file.” rm $1 ;; n*) echo “File will not be removed” ;; esac

12 Εντολές του Shell Το for loop fori in list do commands done Παράδειγμα 1 $ fori in 1 2 3 4 5 6 7 8 9  do  echo “Hello World”  done Παράδειγμα 2 # # telno – takes numbers as # arguments, and looks up each # name in the phone/numbers file # for i do grep $1 $HOME/phone/numbers done $ telno fred jim ken lynne

13 Εντολές του Shell Η εντολή while while commands1 do commands2 done Η εντολή true while true do commands done Η εντολή until until commands1 do commands2 done Η εντολή false until false do commands done


Κατέβασμα ppt "Login Shell SunOS 5.6 login: ikantz Password: Last login: Sat Dec 2 17:26:36 from ppp16.ath.aegean Sun Microsystems Inc. SunOS 5.6 Generic August 1997."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google