Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΜΑΘ3122/106 Γλώσσα Προγραμματισμού

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΜΑΘ3122/106 Γλώσσα Προγραμματισμού"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΜΑΘ3122/106 Γλώσσα Προγραμματισμού
Πίνακες (Arrays)

2 Εισαγωγικά Έστω ότι θέλουμε να αποθηκεύσουμε 100 ονόματα φοιτητών και τους βαθμούς τους. Πως θα το κάναμε αυτό με μεταβλητές; Πως θα μπορούσαμε να πούμε με αυτό το τρόπο «ταξινόμησε τους βαθμούς και τύπωσε τους»; Πως θα μπορούσαμε να πούμε «τύπωσε μόνο εκείνους που πέρασαν το μάθημα»; ΛΥΣΗ: Πίνακες Συλλογή μεταβλητών ίδιου τύπου Σταθερό μέγεθος Ν στοιχεία: 0 … Ν-1 Στη C η αρίθμηση ξεκινάει από το 0

3 τύπος όνομα[πλήθος_στοιχείων];
Πίνακες Ένα σύνολο διατεταγμένων (συνήθως σχετιζόμενων) πραγματικών αριθμών π.χ. που καταγράφουν τη θερμοκρασία το μεσημέρι σε μία πόλη κατά τη διάρκεια του έτους αποθηκεύονται σε ένα μονοδιάστατο πίνακα (array) πραγματικών αριθμών με 365 στοιχεία παρά σε ισάριθμες ανεξάρτητες μεταβλητές. Η χρήση πίνακα διευκολύνει πολύ την αναζήτηση, ταξινόμηση και, γενικά, διαχείριση σχετιζόμενων ποσοτήτων. Η δήλωση ενός μονοδιάστατου πίνακα γίνεται ως εξής: τύπος όνομα[πλήθος_στοιχείων]; Το πλήθος_στοιχείων πρέπει να είναι μία ακέραιη σταθερά ή μία ακέραιη σταθερή ποσότητα, γνωστή κατά τη μεταγλώττιση του κώδικα.

4 Παράδειγμα Οι παρακάτω δηλώσεις ορίζουν τον πραγματικό πίνακα temperature με 365 στοιχεία και ένα πίνακα των τετραψήφιων εσωτερικών τηλεφώνων μιας εταιρίας (που χωρούν σε int ): double temperature[365]; int const N = 155; int telephone[N]; Η δήλωση του telephone έγινε με “παράμετρο” το πλήθος των στοιχείων ώστε μία αλλαγή του να μην απαιτεί εκτεταμένες τροποποιήσεις στον κώδικα.

5 Πίνακες Όλα τα στοιχεία του πίνακα έχουν όνομα c Πίνακας
-45 6 72 1543 -89 62 -3 1 6453 78 c[0] c[1] c[2] c[3] c[11] c[10] c[9] c[8] c[7] c[5] c[4] Πίνακας Σύνολο από συνεχόμενες θέσεις μνήμης Ίδιο όνομα και ίδιος τύπος Ορισμός : int c[12]; Για να πάρουμε ένα στοιχείο του πίνακα δίνουμε: Όνομα πίνακα Θέση c[1] = 6; Μορφή: arrayname[ position number ] Πρώτο στοιχείο στη θέση 0 Για έναν πίνακα n στοιχείων με όνομα c: c[ 0 ], c[ 1 ], ..., c[ n – 1 ]

6 Παράδειγμα Πρόσβαση στα στοιχεία ενός πίνακα, π.χ. του temperature, γίνεται βάζοντας σε αγκύλες μετά το όνομα του πίνακα ένα ακέραιο μεταξύ 0 και D-1 όπου D η διάσταση. Το πρώτο, δηλαδή, στοιχείο του πίνακα είναι στη θέση 0. Π.χ. temperature[0] = 14.0; temperature[1] = 14.5; temperature[2] = 15.5; temperature[3] = 13.0; temperature[4] = 15.0;

7 for (i=0;i<N;i++) { int foo; scanf(“%d”,&foo); scanf(“%d”,&(temperature[i])); temperature[i] = foo; printf(“%d\n”,temperature[i]); }

8 Πίνακες Δήλωση πολλών πινάκων ίδιου τύπου int b[ 100 ], x[ 27 ];
Όπως και μεταβλητές int b[ 100 ], x[ 27 ]; Τα στοιχεία του πίνακα χρησιμοποιούνται σαν συνηθισμένες μεταβλητές c[ 0 ] = 3; printf( "%d", c[ 0 ] ); Μπορούμε να κάνουμε πράξεις μέσα στο δείκτη. if (x[0] == 3) c[ ] == c[ 3 ] == c[ i ] Εμφωλιασμένοι δείκτες: c[c[c[1]]] ΠΡΟΣΟΧΗ: δείκτης πίνακα (index) c[i], index is i (int i;)

9 Πως θα τυπώσω τα στοιχεία ενός πίνακα?
for (i=0;i<N;i++) printf(“%d\n”,A[i]);

10 Στοιχεία του Πίνακα σε Εκφράσεις
έκφραση1  όνομα_πίνακα[έκφραση2] πρώτα υπολογίζεται η τιμή της έκφρασης2 η τιμή της έκφρασης2 πρέπει να είναι ακέραια (int) η τιμή της έκφρασης1 είναι το στοιχείο του πίνακα που αντιστοιχεί στην συγκεκριμένη θέση που δίνεται από την έκφραση2 ο τύπος της έκφρασης1 είναι ο τύπος των στοιχείων του πίνακα double array[100]; int i, x=5; for (i = 0; i < 100; ++i) scanf(“%lf”,&(array[i])); i = (int)(array[10*x]);

11 Δήλωση πινάκων Όταν δηλώνουμε πίνακες ως μεταβλητές καθορίζουμε:
Όνομα Τύπο Αριθμό στοιχείων arrayType arrayName[ numberOfElements ]; int c[ 10 ]; float myArray[ 3284 ]; Όταν δηλώνουμε πίνακες ως ορίσματα στον ορισμό συναρτήσεων καθορίζουμε: int myfunction(int c[]){ ... } Όταν δηλώνουμε πίνακες ως ορίσματα στη δήλωση συναρτήσεων καθορίζουμε: int myfunction(int []);

12 Παραδείγματα χρήσης Αρχικοποίηση
int n[ 5 ] = { 1, 2, 3, 4, 5 }; Αν δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία για αρχικοποίηση, τότε τα υπολοιπόμενα γίνονται 0 int n[ 5 ] = { 0 }; /* All elements 0 */ for (i = 0; i < 5; ++i) n[i] = 0; Αν βάλουμε πιο πολλά στοιχεία από όσα έχει ο πίνακας τότε θα πάρουμε λάθος Αν αρχικοποιούμε τον πίνακα μπορούμε να μη δώσουμε μέγεθος και ο πίνακας θα είναι όσος και τα στοιχεία που δίνουμε int n[ ] = { 1, 2, 3, 4, 5 }; 5 στοιχεία, οπότε πίνακας 5 στοιχείων

13 Πρόγραμμα : histogram.c
#include <stdio.h> // The size of the array storing the grades #define HIST_SIZE 11 #define STUDENTS 30 // The size of the array storing the histogram //Computes the histogram n of array a. //Array a has sizeA elements void computeHist(int n[],int a[],int sizeA) { int i; for (i = 0; i < sizeA; ++i) n[a[i]]++; } int main() { int hist[HIST_SIZE] = {0}; int ba8moi[STUDENTS],i,j; for (i = 0; i < STUDENTS; ++i) scanf("%d",&(ba8moi[i])); computeHist(hist,ba8moi,STUDENTS); for (i=0; i < HIST_SIZE; i++) printf("%7d%13d%8c", i, hist[i], ' '); for (j = 0; j < hist[i]; j++) putchar('*'); printf("\n"); } return 0;

14 C arrays have no bounds checking
Όρια C arrays have no bounds checking Προσέξτε ότι αν δώσετε δείκτη (index) εκτός των ορίων του πίνακα, δηλαδή κάτω από το 0 ή πάνω από D-1 δε θα διαγνωστεί ως λάθος από τον compiler. Στη C δεν υπάρχει έλεγχος ορίων! Τι γίνεται αν βγούμε έξω από τον πίνακα;

15 Προγράμματα (outofbounds.c)
#include <stdio.h> int main() { int c,b, n[10], a; a = 5; b = 6; printf("a = %d, b = %d\n", a, b); // Here we get out of bounds. What's going to happen depends on the system. for (c=-3; c < 10; c++) n[c] = 10; n[10] = 0; return 0; }

16 Size-of sizeof μπορεί να χρησιμοποιηθεί με sizeof Ονόματα μεταβλητών
Ονόματα τύπων Σταθερές sizeof Επιστρέφει το μέγεθος σε bytes Για πίνακες: μέγεθος του 1 στοιχείου * πλήθος Αν sizeof( int ) είναι 4 bytes, τότε int myArray[ 10 ]; printf( "%d", sizeof( myArray ) ); Θα τυπώσει 40

17 Υπολογισμός Διεύθυνσης Στοιχείων
Πού βρίσκεται στη μνήμη το στοιχείο a[index]; double a[100]; Έστω ο πίνακας αρχίσει στην διεύθυνση a Κάθε στοιχείο του πιάνει χώρο sizeof(double) Θέλουμε να προσπελάσουμε το στοιχείο με δείκτη index H διεύθυνση (σε Bytes) στη μνήμη είναι η … a + sizeof(double) * index

18 Τι Κρύβει το Όνομα Ενός Πίνακα
int a[100]; a[0] το 1ο στοιχείο του πίνακα &a[0] η διεύθυνση του 1ου στοιχείου του πίνακα &a[0] ισοδύναμο με το a (το όνομα του πίνακα) Αντί να γράφουμε &a[0] απλά γράφουμε a Άρα το a είναι διεύθυνση (δείκτης) στο πρώτο στοιχείο Ο τύπος του a είναι σταθερός δείκτης σε ακέραιο Μπορούμε να χρησιμοποιούμε το a όπως ένα δείκτη αργότερα θα δούμε ότι μπορούμε να χρησιμοποιούμε και δείκτες ως πίνακες! Το όνομα του πίνακα αντιστοιχεί σε μια σταθερή διεύθυνση

19 Πρόγραμμα - armemory.c #include <stdio.h> #define SIZE 10
int main() { int array[SIZE] = {5, 3,9, 123,0, 293, , 2,-1, -232}; int n; for (n=0; n < SIZE ; n++) printf("Element array[%2d] = %5d, memory address %d\n", n, array[n], &array[n]); } return 0;

20 Μπορούμε να δώσουμε αρχικές τιμές στα στοιχεία ενός πίνακα εάν κατά τον ορισμό του παραθέσουμε λίστα τιμών με ίδιο (ή μετατρέψιμο) τύπο με τα στοιχεία. Κατά τη δήλωση με αρχική τιμή μπορούμε να παραλείψουμε τη διάσταση του πίνακα οπότε υπολογίζεται από τον compiler με βάση το πλήθος των παρατιθέμενων τιμών. Αν υπάρχει και η διάσταση δεν επιτρέπεται να δίνονται περισσότερες αρχικές τιμές, ενώ, αν παρατίθενται λιγότερες, οι υπόλοιπες θεωρούνται 0 (μετατρεπόμενο στον αντίστοιχο τύπο): int primes[5] = {1,2,3,5,7}; int digits[] = {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}; // size is 10 char alphabet[5] = {'a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f'}; // Error int a[5] = {12, 5, 4}; // a == {12,5,4,0,0}

21 Πίνακες σαν ορίσματα συναρτήσεων
Ορίσματα: Δίνουμε το όνομα του πίνακα μόνο: int myArray[ 24 ]; float getMean(int myArray[],int length) { int i; float sum = 0; for (i = 0; i < length; i++) sum += myArray[i]; return sum/length; } getMean( myArray, 24 ); Συνήθως περνάμε μαζί και το μέγεθος του πίνακα Οι πίνακες πέρνιουνται call-by-reference Το όνομα του πίνακα είναι και δείκτης στο 1ο στοιχείο Η συνάρτηση έχει πρόσβαση στο σημείο αποθήκευσης του πίνακα Περνάμε στοιχεία του πίνακα call-by-value Περνάμε όνομα[θέση]: myArray[ 3 ]

22 Πρόγραμμα #include <stdio.h> void f(int a[], int size, int b);
int main() { int c[10] = {0}; int n; int q = 30; /* Print the values of the array before the function call */ for (n=0; n < 10; n++) printf("%2d, %3d\n", n, c[n]); printf("\nq = %d\n\n", q); f(c, 10, q); /* Print the values of the array AFTER the function call Notice: the values of the array elements have changed. The value of q has not changed.*/ for (n=0; n < 10; n++) printf("%2d, %3d\n", n, c[n]); printf("\nq = %d\n", q); return 0; } void f(int a[], int size, int b) { for (i=0; i<size; i++) a[i] = i; b = 100;


Κατέβασμα ppt "ΜΑΘ3122/106 Γλώσσα Προγραμματισμού"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google