Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Student: Marius Butuc Proiect I.A.C. pentru elevi, clasa a XI-a

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Student: Marius Butuc Proiect I.A.C. pentru elevi, clasa a XI-a"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Student: Marius Butuc Proiect I.A.C. pentru elevi, clasa a XI-a
Alchene Student: Marius Butuc Proiect I.A.C. pentru elevi, clasa a XI-a

2 Alchene Alchenele sunt hidrocarburi nesaturate care conţin în moleculă o dublă legătură. Numele de olefine provine din faptul ca derivaţii lor dicloruraţi sau dibromuraţi sunt lichide uleioase.

3 Nomenclatura Denumirea alchenelor provine de la numele alcanilor cu acelaşi număr de atomi de carbon, prin înlocuirea sufixului – an, cu – enă; de exemplu: etan  etenă propan  propenă butan  butenă Formula generala este CnH2n. Ca si hidrocarburile saturate, alchenele formează o serie omoloagă. Exemple: n=2 C2H4 CH2=CH2 etenă n=3 C3H6 CH2=CH-CH3 propenă

4 Structură Atomul de carbon implicat în dubla legătură are o configuraţie trigonală, cu unghiul dintre legături de 120o. Distanţa între doi atomi de carbon dublu legaţi este de 1,34 Å, iar energia legăturii duble 146 kcal/mol.

5 Izomerie Alchenele spre deosebire de alcani prezintă şi alte tipuri de izomerii, de exemplu: Izomeri de poziţie. Sunt substanţe cu aceeaşi formulă moleculară, dar diferă între ei prin locul unei legături multiple. CH2=CH-CH2-CH3; CH3-CH=CH-CH3 1 – butenă 2 – butenă Izomeri de catenă. De exemplu, izobutena, este izomer de catenă cu 1 – butena şi cu 2 – butena.

6 Izomerie (continuare)
Dicloretena (C2H2Cl2) prezintă trei izomeri (de poziţie şi geometrici) datorită poziţiei diferite a atomilor de clor din moleculă:

7 Prepararea alchenelor şi determinarea proprietăţilor lor
Se introduce parafină într-o eprubetă uscată. Separat, se pregăteşte o eprubetă cu o soluţie de Br2 în CCl4. Se realizează instalaţia de mai jos:

8 Proprietăţi chimice – reacţii de adiţie
Reacţiile de adiţie au loc cu ruperea legăturii π şi legarea celor doi atomi de carbon fragmentele provenite din reactanţi.

9 Reacţiile de adiţie Adiţia hidrogenului la alchene conduce la alcani:
Adiţia bromului: Adiţia acizilor halogenaţi (HX):

10 Proprietăţi chimice – reacţii de oxidare
Alchenele decolorează soluţia slab bazică de permanganat de potasiu cu formare de dioli: Prin arderea alchenelor se formează dioxid de carbon şi apă:

11 Proprietăţi chimice – reacţii de polimerizare
Prin polimerizarea tetrafluoretenei se obţine teflonul, după reacţia: Teflonul se utilizează la acoperirea interiorului vaselor de bucătărie, deoarece este un material inert.

12 Pe scurt … Etena este din punct de vedere chimic foarte reactivă;
Prin adiţie de acid clorhidric la etenă se obţine cloretanul (Kelen - anestezic); Prin adiţie de apă la etenă se obţine etanol la combinatul petrochimic din Piteşti; Prin polimerizarea etenei se obţine polietena care este folosită la obţinerea materialului plastic cu acelaşi nume.

13 Întrebări?


Κατέβασμα ppt "Student: Marius Butuc Proiect I.A.C. pentru elevi, clasa a XI-a"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google