Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ass. Alma Zildžić alm.bajric@gmail.com MAKROEKONOMIJA Poglavlje 9 „INFLACIJA, PRIVREDNA AKTIVNOST I NOMINALNI RAST NOVCA“ Ass. Alma Zildžić alm.bajric@gmail.com.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ass. Alma Zildžić alm.bajric@gmail.com MAKROEKONOMIJA Poglavlje 9 „INFLACIJA, PRIVREDNA AKTIVNOST I NOMINALNI RAST NOVCA“ Ass. Alma Zildžić alm.bajric@gmail.com."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ass. Alma Zildžić alm.bajric@gmail.com
MAKROEKONOMIJA Poglavlje „INFLACIJA, PRIVREDNA AKTIVNOST I NOMINALNI RAST NOVCA“ Ass. Alma Zildžić

2 U ovom poglavlju privredu opisujemo pomoću tri relacije:
Okunov zakon- pokazuje uticaj rasta domaćeg proizvoda na nezaposlenost. Phillipsova kriva- pokazuje uticaj nezaposlenosti na inflaciju. Relacija agregatne potražnje- pokazuje uticaj inflacije i nominalnog rasta novca na rast domaćeg proizvoda.

3 Okunov zakon Okunov zakon pokazuje povezanost između rasta domaćeg proizvoda i promjene stope nezaposlenosti: Rast domaćeg proizvoda iznad (ispod) normalne stope vodi ka smanjenju (povećanju) stope nezaposlenosti. gyt – stopa rasta domaćeg proizvoda u godini t gy – normalna stopa rasta domaćeg proizvoda

4 Obilježja Okunovog zakona
Inverzan odnos – Povećanje rasta proizvodnje uzrokovat će smanjenje stope nezaposlenosti (da bi se povećala proizvodnja preduzeća moraju povećati N, kada se N poveća, u će pasti): Povećanje stope rasta od 1% uzrokovat će da u padne za manje od 1%: Određeni br. radnika potreban bez obzira na nivo proizvodnje Gomilanje rada Povećanje zaposlenosti ne dovodi do smanjenja nezaposlenosti u omjeru 1:1, nego do manjeg smanjenja nezaposlenosti. Razlog je povećanje participacije u radnoj snazi. NORMALNA STOPA RASTA – stopa rasta potrebna da bi se održala nepromijenjena stopa nezaposlenosti: gyt > gy → ut < ut-1 gyt < gy → ut > ut-1 gyt = gy → ut = ut-1 gy = rast radne snage + rast produktivnosti SAD: gy = u prosjeku 3% godišnje

5 Zadatak 1 Pretpostavite da produktivnost rada raste 2% godišnje. S obzirom na to, za svaku navedenu vrijednost stope rasta u radnoj snazi, izračunajte koliki mora biti rast proizvodnje da bi stopa nezaposlensti bila konstantna: 0%, 1%, 2% i 3%. Kratko objasnite šta se događa sa normalnom stopom rasta kada se stopa rasta u radnoj snazi povećava. Pretpostavite da radna snaga raste svake godine za 1%. S obzirom na to, za svaku navedenu vrijednost stope rasta produktivnosti, izračunajte koliki mora biti rast proizvodnje da bi stopa nezaposlenosti bila konstantna: 0%, 1%, 2% i 3%. Kratko objasnite šta se događa sa normalnom stopom rasta kada se stopa rasta u produktivnosti povećava.

6 Zadatak 2 Upotrijebite sljedeću relaciju Okunovog zakona kako biste
odgovorili na pitanja: ut - ut -1= -0,4(gyt - 3% ) ut-1= 6% Izračunajte promjenu stope nezaposlenosti, u (ut-ut-1) za svaku od navedenih vrijednosti gyt: 4%, 5%, 6%. Šta se dešava sa promjenom nezaposlenosti za svako povećanje rasta proizvodnje za 1%? Izračunajte promjenu stope nezaposlenosti, u (ut- ut-1) za svaku od navedenih vrijednosti gyt: 2%, 1%, 0%. Šta se dešava sa promjenom nezaposlenosti za svako smanjenje rasta proizvodnje za 1%? Izračunajte promjenu stope nezaposlenosti, u (ut- ut-1) ako je rast proizvodnje gyt = 3%. Kolika mora biti stopa rasta proizvodnje, gyt koja bi stopu nezaposlenosti, ut zadržala nepromijenjenom?

7 Phillipsova kriva Nezaposlenost ispod prirodne stope dovodi do povećanja inflacije, nezaposlenost iznad prirodne stope dovodi do smanjenja inflacije.

8 Relacija agregatne potražnje
Relacija između stopa rasta domaćeg proizvoda, novca i cijena. gyt – stopa rasta domaćeg proizvoda gmt – nominalna stopa rasta novca πt – stopa rasta nivoa cijena (stopa inflacije) gmt > πt → gyt > 0 gmt < πt → gyt < 0 gmt = πt → gyt = 0 Ako nominalni rast novca premaši inflaciju, realni rast novca bit će pozitivan, a tako i rast proizvodnje. Ako je nominalni rast novca manji od inflacije, realni rast novca je negativan, pa tako i rast proizvodnje. EKSPANZIVNA MONETARNA POLITIKA – visok rast proizvodnje. RESTRIKTIVNA MONETARNA POLITIKA – nizak, vjerovatno negativan, rast proizvodnje

9 Zadatak 3 Upotrijebite AD relaciju kako biste odgovorili na sljedeća pitanja: Pretpostavite da je πt=3%. Izračunajte rast proizvodnje za svaku vrijednost nominalnog rasta novca, gmt : 7%, 5%, 3% i 1%. Šta se događa sa stopom rasta proizvodnje, gyt kako rast nominalnog novca pada? Pretpostavite da je nominalni rast novca, gmt = 6%. Izračunajte rast proizvodnje, gyt za svaku od sljedećih vrijednosti inflacije πt: 6%, 4%, 2%. Šta se događa s rastom proizvodnje kako stopa inflacije pada?

10 Učinci rasta novca Rast proizvodnje, nezaposlenost, inflacija i nominalni rast novca.

11 Srednji rok gyt = gy πt = gm – gy u = un
U srednjem roku domaći proizvod mora rasti po normalnoj stopi, gy gyt = gy U srednjem roku inflacija je jednaka prilagođenom nominalnom rastu novca. Prilagođeni nominalni rast novca je nominalni rast novca umanjen za normalni rast proizvodnje. πt = gm – gy U srednjem roku stopa nezaposlenosti mora biti jednaka prirodnoj stopi nezaposlenost. u = un Nominalni rast novca utiče samo na inflaciju.

12 Zadatak 4 Pretpostavite da je: gm = 7% gy = 2% un = 6%.
Koliko će u srednjem roku iznositi gyt, ut,πt i prilagođeni nominalni rast novca? Kratko objasnite. Pretpostavite da je CB odlučila smanjiti gm sa 7% na 3%. Šta se događa u srednjem roku sa gyt, ut, πt i prilagođenim nominalnim rastom novca kao posljedica smanjenja rasta novca? Krato objasnite. Pretpostavite da je CB odlučila povećati gm za 3%. Kakvi će biti efekti srednjeg roka na gyt, ut i πt?

13 Kratki rok U srednjem roku niži rast novca dovodi do niže inflacije i nepromijenjenog rasta proizvodnje i nezaposlenosti. U kratkom roku: Prema relaciji agregatne potražnje – uz datu početnu stopu inflacije niži nominalni rast novca dovodi do nižeg realnog rasta novca i prema tome do smanjenja rasta domaćeg proizvoda. Okunov zakon – rast domaćeg proizvoda ispod normalne stope dovodi do porasta nezaposlenosti. Phillipsova krivulja – nezaposlenost iznad prirodne stope dovodi do smanjenja inflacije. U kratkom roku monetarno stezanje dovodi do usporavanja rasta i privremenog povećanja nezaposlenosti. U srednjem roku rast proizvodnje vraća se na normalu, a stopa nezaposlenosti na nivo prirodne stope. Rast novca i inflacija trajno su niži.

14 DEFLACIJA – smanjenje nivoa cijena
DEFLACIJA – smanjenje nivoa cijena. DEZINFLACIJA – smanjenje inflacije – može se postići jedino uz trošak povišene nezaposlenosti, tj. stopa nezaposlenosti mora preći prirodnu stopu: (ut – un) > 0 POSTOTNI BOD PREKOMJERNE NEZAPOSLENOSTI – razlika između stvarne i prirodne stope nezaposlenosti od jednog postotnog boda za 1 godinu. STOPA ŽRTVOVANJA – broj postotnih bodova prekomjerne nezaposlenosti potrebnih da se ostvari smanjenje inflacije od 1%. Stopa žrtvovanja = 1/ α

15 Zadatak 5 Pretpostavite da je: un = 6% ut = 8% Izračunajte broj postotnih bodova prekomjerne nezaposlenosti za svaki navedeni broj godina, uz pretpostavku da ut ostaje 8%: 1, 2, 3, 4 i 5. Šta se događa sa brojem postotnih bodova prekomjerne nezaposlenosti kako se broj godina povećava?

16 Zadatak 6 Izračunajte stopu žrtvovanja za svaku od navedenih vrijednosti α: 1,5; 1,3; 1,15; 1 i 0,9. Objasnite šta se dešava sa stopom žrtvovanja kada se α smanjuje.

17 Zadatak 7 Procijenjena jednačina Okunovog zakona u ekonomiji je: ut - ut-1 = -0,4(gyt - 3%) Koja stopa rasta domaćeg proizvoda, gyt vodi povećanju stope nezaposlenosti za 1 % godišnje? Kako može stopa nezaposlenosti rasti čak i ako je stopa rasta domaćeg proizvoda pozitivna? Kolika mora biti stopa rasta domaćeg proizvoda, gyt ako želimo smanjiti nezaposlenost za 2% u sljedeće četiri godine?

18 Zadatak 8 Pretpostavite da se neka ekonomija može opisati slijedećim jednačinama: ut - ut-1 = -0,4(gyt - 3%) Okunov zakon πt - πt-1 = - (ut - 5%) Phillipsova krivulja gyt = gmt - πt Agregatna potražnja Kolika je prirodna stopa nezaposlenosti, un za ovu ekonomiju? Pretpostavite da je stopa nezaposlenosti jednaka prirodnoj stopi (un) i u godini t i u godini t-1 i da je stopa inflacije 8%. Kolika je stopa rasta domaćeg proizvoda, gyt? Kolika je stopa rasta novca, gmt? Pretpostavite da su uslovi kao pod b) kad u godini t vlasti iskoriste monetarnu politiku kako bi te godine snizili stopu inflacije, πt, na 4% i zadržali je na toj razini. Šta se mora dogoditi sa stopom inflacije u godini t, t+1, t+2 i t+3. Kolika mora biti stopa rasta proizvoda u godini t, t+1,t+2 i t+3? Kolika mora biti stopa rasta novca u godinama t, t+1, t+2 i t+3?

19 Zadatak 9 Pretpostavite da se u nultoj godini privreda nalazi u srednjoročnoj ravnoteži: gy = 2,5% un = 5% gm = 7% Pretpostavite da CB odluči da stegne monetarnu politiku tako što će u 1. godini smanjiti realni rast novca u odnosu trend za 2%, a u 2. godini ga povećati u odnosu na trend za 2%. Analizirati kretanje ut, gyt, gmt, i πt u godinama: 0, 1, 2 i 3. α = 1 β = 0,4

20 Zadatak 1 – zadaća Pretpostavite da se u nultoj godini privreda nalazi u srednjoročnoj ravnoteži: gy = 3,5% un = 7% gm = 8,5% Pretpostavite da CB odluči da stegne monetarnu politiku tako što će u 1. godini smanjiti realni rast novca u odnosu trend za 3%, a u 2. godini ga povećati u odnosu na trend za 3%. Analizirati kretanje ut, gyt, gmt, i πt u godinama: 0, 1, 2 i 3. α = 1 β = 0,4

21 Zadatak 2 – zadaća Pretpostavite da se neka ekonomija može opisati slijedećim jednačinama: ut - ut-1 = -0,4(gyt – 3,5%) Okunov zakon πt - πt-1 = - (ut - 6%) Phillipsova krivulja gyt = gmt - πt Agregatna potražnja Kolika je prirodna stopa nezaposlenosti, un za ovu ekonomiju? Pretpostavite da je stopa nezaposlenosti jednaka prirodnoj stopi (un) i u godini t i u godini t-1 i da je stopa inflacije 9%. Kolika je stopa rasta domaćeg proizvoda, gyt? Kolika je stopa rasta novca, gmt? Pretpostavite da su uslovi kao pod b) kad u godini t vlasti iskoriste monetarnu politiku kako bi te godine snizili stopu inflacije, πt, na 6% i zadržali je na toj razini. Šta se mora dogoditi sa stopom inflacije u godini t, t+1, t+2 i t+3. Kolika mora biti stopa rasta proizvoda u godini t, t+1,t+2 i t+3? Kolika mora biti stopa rasta novca u godinama t, t+1, t+2 i t+3?

22


Κατέβασμα ppt "Ass. Alma Zildžić alm.bajric@gmail.com MAKROEKONOMIJA Poglavlje 9 „INFLACIJA, PRIVREDNA AKTIVNOST I NOMINALNI RAST NOVCA“ Ass. Alma Zildžić alm.bajric@gmail.com."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google