Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ο Υπαλληλικός Κώδικας του 1951

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ο Υπαλληλικός Κώδικας του 1951"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ο Υπαλληλικός Κώδικας του 1951
Διάγραμμα του περιεχομένου του

2 Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

3 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons

4 Σκοπός Ο Υπαλληλικός Κώδικας αποβλέπει στην καθιέρωση ενιαίων νομικών αρχών για την υπηρεσιακή κατάσταση των πολιτικών υπαλλήλων. Πριν την καθιέρωσή του οι πολιτικοί υπάλληλοι δεν διέπονταν από ενιαίο υπηρεσιακό καθεστώς.

5 Οι πρώτες προσπάθειες Με τον νόμο 964/1917 συστήθηκε επιτροπή για την σύνταξη σχεδίου νόμων για την υπηρεσιακή κατάσταση των πολιτικών υπαλλήλων. Η επιτροπή εκπόνησε καταστατικό χάρτη των πολιτικών υπαλλήλων το 1923. Ωστόσο, το σχέδιο αυτό δεν κατέστη νόμος του κράτους αν και κατατέθηκε στην Βουλή τρεις φορές (1924, 1928 και 1930). Το 1931 συντάχθηκε νέο σχέδιο υπαλληλικού κώδικα

6 Οι πρώτες προσπάθειες Το 1934 και το 1936 συστάθηκαν νέες επιτροπές για την σύνταξη υπαλληλικού κώδικα (Ν. 5981/1934 και Ν. 219/1936) Το 1946 συγκροτείται νέα επιτροπή για την κατάρτιση υπαλληλικού κώδικα (Ν. 342/1946) Το 1949 εκδίδεται με αναγκαστικό νόμο ο υπαλληλικός κώδικας Επειδή όμως δεν είχε ψηφιστεί από την Βουλή, ο υπαλληλικός κώδικας κατατίθεται στην Βουλή και ψηφίζεται το 1951 (Ν. 1811/1951)

7 Οι πηγές του Υπαλληλικού Κώδικα
Τα σχέδια των επιτροπών του 1917 και 1931 Ο γαλλικός υπαλληλικός κώδικας του 1946 Ο γερμανικός υπαλληλικός κώδικας του 1937 Οι ιταλικοί υπαλληλικοί νόμοι του 1923 Ορισμένοι θεσμοί του αγγλικού υπαλληλικού δικαίου Η νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας

8 Τα περιεχόμενα του Υ.Κ. Τα πρόσωπα που υπάγονται στον Υ.Κ. Το Α.Σ.Δ.Υ.
Τα Υπηρεσιακά Συμβούλια Οι Υγειονομικές Επιτροπές Ο Διορισμός Οι κατηγορίες προσωπικού Καθήκοντα υπαλλήλων

9 Τα περιεχόμενα του Υ.Κ. Οι περιορισμοί των υπαλλήλων
Η αστική ευθύνη των υπαλλήλων Τα δικαιώματα των υπαλλήλων (μονιμότητα, αποδοχές, άδειες) Οι Υπηρεσιακές μεταβολές (Μεταθέσεις, μετακινήσεις, αποσπάσεις, μετατάξεις, προαγωγές, διαθεσιμότητα, αργία) Τα πειθαρχικό δίκαιο Η λύση της υπαλληλικής σχέσης (παραίτηση, απόλυση, έκπτωση [μετά από καταδίκη καθώς και στην περίπτωση λιποταξίας ή ανυποταξίας])

10 Επιλογή διατάξεων του Υ.Κ. Το Α.Σ.Δ.Υ.
Επιλογή διατάξεων του Υ.Κ. Το Α.Σ.Δ.Υ. Αποτελεί ανεξάρτητη υπηρεσία που υπάγεται στον πρόεδρο της Κυβέρνησης Αποτελείται από επτά ισόβια τακτικά μέλη, τέσσερα έκτακτα μέλη καθώς και από επτά ισόβια πάρεδρα μέλη με συμβουλευτική ψήφο.

11 Επιλογή διατάξεων του Υ.Κ. Το Α.Σ.Δ.Υ.
Επιλογή διατάξεων του Υ.Κ. Το Α.Σ.Δ.Υ. Οι αρμοδιότητες του Α.Σ.Δ.Υ είναι: Γνωμοδοτεί για κάθε πρόταση νόμου, κανονιστικό διάταγμα ή υπουργική απόφαση που αφορά την δημόσια διοίκηση Έκδίδει οδηγίες, διατυπώνσει συστάσεις και εκπονεί μελέτες για θέματα που αφορούν την δημόσια διοίκηση

12 Επιλογή διατάξεων του Υ.Κ. Το Α.Σ.Δ.Υ.
Επιλογή διατάξεων του Υ.Κ. Το Α.Σ.Δ.Υ. Τηρεί πίνακες οργανικής σύνθεσης των υπηρεσιών Συγκροτεί τις επιτροπές δινέργειας διαγωνισμών για την πρόσληψη υπαλλήλων Ασκεί χρέη υπηρεσιακού συμβουλίου για την προαγωγή στον 1ο βαθμό

13 Επιλογή διατάξεων του Υ.Κ. Κατηγορίες και Βαθμοί προσωπικού
Επιλογή διατάξεων του Υ.Κ. Κατηγορίες και Βαθμοί προσωπικού Κατηγορίες Α κατηγορία (απόφοιτοι Πανεπιστημίου) Β κατηγορία (απόφοιτοι Γυμνασίου) Γ κατηγορία (χωρίς τυπικά προσόντα) Βαθμοί (1ος – 13ος) Α κατηγορία (ο υπάλληλος διορίζεται με τον 9ο βαθμό και μπορεί να εξελιχτεί μέχρι τον 1ο) Β κατηγορία (ο υπάλληλος διορίζεται με τον 11ο βαθμό και μπορεί να εξελιχτεί μέχρι τον 4ο) Γ κατηγορία (ο υπάλληλος διορίζεται με τον 13ο βαθμό και μπορεί να εξελιχτεί μέχρι τον 8ο)

14 Επιλογή διατάξεων του Υ.Κ. Καθήκοντα υπαλλήλων
Επιλογή διατάξεων του Υ.Κ. Καθήκοντα υπαλλήλων «Ο υπάλληλος είναι υπεύθυνος δια την εκτέλεσιν των καθηκόντων του και την νομιμότητα των υπηρεσιακών του ενεργειών»

15 Επιλογή διατάξεων του Υ.Κ. Το καθήκον υπακοής
Επιλογή διατάξεων του Υ.Κ. Το καθήκον υπακοής Ο υπάλληλος οφείλει υπακοή στις εντολές των προϊσταμένων του. Αλλά εάν θεωρεί παράνομη μία εντολή, οφείλει να αναφέρει εγγράφως την διαφωνία του και στην συνέχεια να την εκτελέσει. Εάν πρόκειται για μία προδήλως παράνομη εντολή, ο υπάλληλος οφείλει να μην την εκτελέσει και να αναφέρει εγγράφως τους λόγους για τους οποίους η εντολή είναι προδήλως παράνομη. Εάν όμως η προϊσταμένη αρχή επικαλεστεί λόγους γενικοτέρου συμφέροντος, ή όταν μετά από άρνηση του υπαλλήλου σε μία πρώτη εντολή ο προιστάμενος επικαλεστεί λόγους γενικοτέρου συμφέροντος, ο υπάλληλος οφείλει να εκτελέσει την εντολή και να αναφέρει στην προϊσταμένη του διατάξαντος προϊσταμένου, αρχή.

16 Επιλογή διατάξεων του Υ.Κ. Η αστική ευθύνη του υπαλλήλου
Επιλογή διατάξεων του Υ.Κ. Η αστική ευθύνη του υπαλλήλου Ο υπάλληλος ευθύνεται έναντι του δημοσίου για πάσα θετική ζημιά που προξένησε από δόλο ή βαρεία αμέλεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων το, καθώς και για τυχόν αποζημιώσεις που κατέβαλε το δημόσιο από παραλείψεις του κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ένεκα δόλου ή βαρείας αμέλειας Το δικαίωμα του δημοσίου κατά του υπαλλήλου παραγράφεται μετά από τρία χρόνια.

17 Επιλογή διατάξεων του Υ.Κ. Υπηρεσιακές μεταβολές
Επιλογή διατάξεων του Υ.Κ. Υπηρεσιακές μεταβολές Μετακίνηση από θέση σε θέση της ίδιας υπηρεσίας (διενεργείται με απόφαση του προϊσταμένου της υπηρεσίας) Απόσπαση από μία υπηρεσία σε άλλη (διενεργείται με αποφάσεις των οικείων υπουργών και των υπηρεσιακών συμβουλίων) Μετάταξη (από θέση ενός κλάδου σε θέση σε κενή ομοιόβαθμη θέση άλλου κλάδου της ίδιας κατηγορίας)

18 Επιλογή διατάξεων του Υ.Κ. Υπηρεσιακές μεταβολές
Επιλογή διατάξεων του Υ.Κ. Υπηρεσιακές μεταβολές Διαθεσιμότητα (λόγω ασθένειας ή λόγω κατάργησης θέσης) Αργία (υποχρεωτική στην περίπτωση φυλάκισης, και δυνητική εάν εκκρεμεί ποινική ή πειθαρχική δίωξη καθώς και εάν υπάρχει υπόνοια κακοδιαχείρισης)

19 Επιλογή διατάξεων του Υ.Κ. Υπηρεσιακές μεταβολές
Επιλογή διατάξεων του Υ.Κ. Υπηρεσιακές μεταβολές Οι προαγωγές Κανείς δεν μπορεί να προαχθεί εάν δεν υπάρχει κενή θέση στον ανώτερο βαθμό. Η ποσόστωση των θέσεων σε κάθε βαθμό είναι συγκεκριμένη.

20 Επιλογή διατάξεων του Υ.Κ. Πειθαρχικές ποινές
Επιλογή διατάξεων του Υ.Κ. Πειθαρχικές ποινές Οι πειθαρχικές ποινές είναι: Έγγραφη επίπληξη Πρόστιμο Δυσμενής μετάθεση Διακοπή δικαιώματος προαγωγής Υποβιβασμός Οριστική παύση


Κατέβασμα ppt "Ο Υπαλληλικός Κώδικας του 1951"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google