Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Δραματική Τέχνη στην εκπαίδευση: Ερευνητικό Σχέδιο ΙΙ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Δραματική Τέχνη στην εκπαίδευση: Ερευνητικό Σχέδιο ΙΙ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Δραματική Τέχνη στην εκπαίδευση: Ερευνητικό Σχέδιο ΙΙ
Εργαλεία μέτρησης σε ποσοτικές έρευνες Ερευνητικές μελέτες Έγκυρα και αξιόπιστα ερευνητικά εργαλεία Έγκυρα αποτελέσματα Αξιοπιστία: Α. Επαναληπτικές μετρήσεις παράγουν το ίδιο αποτέλεσμα: 1. Έλεγχος-επανέλεγχος 2. Συντελεστή συσχέτισης r≥0.70

2 Δραματική Τέχνη στην εκπαίδευση: Ερευνητικό Σχέδιο ΙΙ
Εργαλεία μέτρησης σε ποσοτικές έρευνες Β. Αξιοπιστία εναλλακτικών τύπων: Αποφυγή της επίδρασης πράξης Αλλαγή της σειράς επιλογής των απαντήσεων σε κάθε πρόταση του εργαλείου μέτρησης Αλλάζει η διατύπωση και όχι το νοηματικό περιεχόμενο κάθε πρότασης

3 Δραματική Τέχνη στην εκπαίδευση: Ερευνητικό Σχέδιο ΙΙ
Εργαλεία μέτρησης σε ποσοτικές έρευνες Αξιοπιστία των ημίκλαστων: 1. Όλες οι προτάσεις του εργαλείου μέτρησης χωρίζονται σε δύο ομάδες δεδομένων 2. Συνολική βαθμολογία κάθε συμμετέχοντα στην έρευνα διαιρείται τυχαία σε δύο ομάδες ερωτήσεων (μονές-ζυγές) 3. Παρόμοια τιμή του συντελεστή συσχέτισης στα δύο ημίσεα

4 Δραματική Τέχνη στην εκπαίδευση: Ερευνητικό Σχέδιο ΙΙ (Παραδείγματα)
Εργαλεία μέτρησης σε ποσοτικές έρευνες Αξιοπιστία εσωτερικής συνοχής: Δείκτης που εφαρμόζεται σε μέρος ή στο σύνολο του εργαλείου Συντελεστής Cronbach’s alpha δείχνει την ομοιογένεια μιας κλίμακας μέτρησης >0.7 Εάν μια κλίμακα εμφανίζει μικρού βαθμού εσωτερική συνοχή, βελτιώνεται με την προσθήκη προτάσεων ή με την επανεξέταση της σαφήνειας των προτάσεών της

5 Δραματική Τέχνη στην εκπαίδευση: Ερευνητικό Σχέδιο ΙΙ (Παραδείγματα)
Εργαλεία μέτρησης σε ποσοτικές έρευνες Αξιοπιστία μετρήσεων του ίδιου παρατηρητή/αξιοπιστία μετρήσεων μεταξύ παρατηρητών/βαθμολογητών: Πρόκειται για εργαλεία που βασίζουν τη μέτρησή τους στην παρατήρηση Επαναληπτική μέτρηση από τον παρατηρητή/ βαθμολογητή μετά από μικρό χρονικό διάστημα (2−3 εβδομάδες) Η συσχέτιση που προκύπτει μεταξύ των δύο ομάδων δεδομένων, ονομάζεται επανέλεγχος αξιοπιστίας του ίδιου παρατηρητή Ο βαθμός που συμφωνούν οι μετρήσεις ή οι παρατηρήσεις μεταξύ των διαφορετικών βαθμολογητών/παρατηρητών

6 Δραματική Τέχνη στην εκπαίδευση: Ερευνητικό Σχέδιο ΙΙ (Παραδείγματα)
Εργαλεία μέτρησης σε ποσοτικές έρευνες Εγκυρότητα: Ένα εργαλείο μέτρησης μπορεί να είναι αξιόπιστο αλλά όχι έγκυρο Ένα εργαλείο μέτρησης είναι πράγματι έγκυρο, όταν «αντανακλά» την έννοια (τη μεταβλητή) που προτίθεται ότι μετράει Ένα εργαλείο μέτρησης θεωρείται έγκυρο όταν έχει χρησιμοποιηθεί επανειλημμένα με επιτυχία σε πληθυσμό για τον οποίο έχει σχεδιαστεί ερευνητικά

7 Δραματική Τέχνη στην εκπαίδευση: Ερευνητικό Σχέδιο ΙΙ (Παραδείγματα)
Εργαλεία μέτρησης σε ποσοτικές έρευνες Προσεγγίσεις ερευνητικής εγκυρότητας: Α. Εγκυρότητα περιεχομένου 1. Αναφέρεται στο κατά πόσο ένα εργαλείο μέτρησης καλύπτει εννοιολογικά το εύρος της μεταβλητής που μετράει 2. Ορίζεται η έννοια η οποία θα μετρηθεί και γίνεται προσπάθεια εντοπισμού των διαστάσεων που συνθέτουν την προς μέτρηση μεταβλητή, ώστε να περιλαμβάνονται στις προτάσεις (items) του εργαλείου μέτρησης που θα κατασκευαστεί. Στη συνέχεια δοκιμάζεται στον κατάλληλο πληθυσμό.

8 Δραματική Τέχνη στην εκπαίδευση: Ερευνητικό Σχέδιο ΙΙ (Παραδείγματα)
Εργαλεία μέτρησης σε ποσοτικές έρευνες Β. Φαινομενική εγκυρότητα Ο ερευνητής προσδιορίζει «με μια πρώτη ματιά» εάν το περιεχόμενο των ερωτήσεων-προτάσεων είναι εννοιολογικά σχετικό με ό,τι προτίθεται να μετρήσει Η φαινομενική εγκυρότητα είναι περισσότερο «επιφανειακή» λόγω της εμπλοκής σε μεγαλύτερο βαθμό της υποκειμενικής κρίσης

9 Δραματική Τέχνη στην εκπαίδευση: Ερευνητικό Σχέδιο ΙΙ (Παραδείγματα)
Εργαλεία μέτρησης σε ποσοτικές έρευνες Γ. Εγκυρότητα κριτηρίου Λαμβάνεται υπόψη ένα κριτήριο βάσει του οποίου θα αποδειχθεί ότι ένα εργαλείο μέτρησης μετράει την έννοια-μεταβλητή που προτίθεται να μετρήσει Οι δύο υπότυποι εγκυρότητας κριτηρίου είναι η συντρέχουσα εγκυρότητα και η προβλεπτική εγκυρότητα

10 Δραματική Τέχνη στην εκπαίδευση: Ερευνητικό Σχέδιο ΙΙ (Παραδείγματα)
Εργαλεία μέτρησης σε ποσοτικές έρευνες Συντρέχουσα εγκυρότητα Φανερώνει το βαθμό συμφωνίας στο αποτέλεσμα, μετά από τη χρήση στην ίδια έρευνα και στην ίδια χρονική στιγμή δύο διαφορετικών εργαλείων μέτρησης της ίδιας μεταβλητής, το ένα από τα οποία έχει ήδη σταθμιστεί και αποδεδειγμένα διαθέτει αξιοπιστία και εγκυρότητα Όταν ελέγχεται η συντρέχουσα εγκυρότητα, είναι σημαντικό να επιλέγονται ισοδύναμα εργαλεία μέτρησης που έχουν επιδείξει παρόμοιες ιδιότητες

11 Δραματική Τέχνη στην εκπαίδευση: Ερευνητικό Σχέδιο ΙΙ (Παραδείγματα)
Εργαλεία μέτρησης σε ποσοτικές έρευνες Προβλεπτική εγκυρότητα Δείχνει τη δυνατότητα ενός εργαλείου μέτρησης να προβλέψει μελλοντικά γεγονότα, συμπεριφορές, στάσεις ή αποτελέσματα Η προβλεπτική εγκυρότητα αναφέρεται στο βαθμό συσχέτισης, από τη μέτρηση μιας μεταβλητής, με άλλες μελλοντικές μετρήσεις της ίδιας εννοιολογικά μεταβλητής

12 Δραματική Τέχνη στην εκπαίδευση: Ερευνητικό Σχέδιο ΙΙ (Παραδείγματα)
Εργαλεία μέτρησης σε ποσοτικές έρευνες Δ. Εγκυρότητα εννοιολογικής κατασκευής 1. Είναι πολύτιμη αλλά, ταυτόχρονα, και η πιο δύσκολη στην εκτίμηση των εργαλείων μέτρησης 2. Ισχύει σε ένα εργαλείο μέτρησης μετά από τη χρησιμοποίηση και τη βελτίωσή του σε πολλές έρευνες, σε διαφορετικό πληθυσμό και σε μεγάλο χρονικό διάστημα 3. Εκφράζει το βαθμό που ένα εργαλείο μέτρησης αποτυπώνει τις ιδέες ενός θεωρητικού πλαισίου ή μιας θεωρίας 4. Στο πλαίσιο αναζήτησης της εγκυρότητας εννοιολογικής κατασκευής χρησιμοποιούνται διάφορες προσεγγίσεις: Η παραγοντική εγκυρότητα, η μέθοδος των γνωστών ομάδων, η συγκλίνουσα εγκυρότητα και η αποκλίνουσα εγκυρότητα

13 Δραματική Τέχνη στην εκπαίδευση: Ερευνητικό Σχέδιο ΙΙ (Παραδείγματα)
Εργαλεία μέτρησης σε ποσοτικές έρευνες Η παραγοντική εγκυρότητα Είναι μια σύνθετη στατιστική διαδικασία που χρησιμοποιείται για να αναζητήσει τις υποκείμενες διαστάσεις ενός εργαλείου μέτρησης Εάν η παραγοντική ανάλυση καταδεικνύει τις διαστάσεις που συμφωνούν με τον εννοιολογικό προσδιορισμό της κλίμακας, τότε θεωρείται ότι υπάρχουν ενδείξεις εγκυρότητας εννοιολογικής κατασκευής ή δομικής εγκυρότητας της κλίμακας

14 Δραματική Τέχνη στην εκπαίδευση: Ερευνητικό Σχέδιο ΙΙ (Παραδείγματα)
Εργαλεία μέτρησης σε ποσοτικές έρευνες Μέθοδος των γνωστών ομάδων Χορηγείται ένα όργανο μέτρησης σε δύο ομάδες, οι οποίες είναι γνωστό ότι διαφέρουν αναφορικά με το προς μέτρηση χαρακτηριστικό Αν από τα αποτελέσματα των μετρήσεων αποδειχθεί ότι οι δύο ομάδες εμφανίζουν διαφορά στην εκτίμηση του χαρακτηριστικού που μετράται, όπως αρχικά ήταν γνωστό, τότε θεωρείται ότι το όργανο μέτρησης έχει δομική εγκυρότητα

15 Δραματική Τέχνη στην εκπαίδευση: Ερευνητικό Σχέδιο ΙΙ (Παραδείγματα)
Εργαλεία μέτρησης σε ποσοτικές έρευνες Συγκλίνουσα εγκυρότητα Αν οι μετρήσεις της ίδιας έννοιας (μεταβλητής) από δύο διαφορετικά εργαλεία μέτρησης που αξιολογούν εννοιολογικά την ίδια μεταβλητή, αποφέρουν τα ίδια αποτελέσματα, τότε υπάρχει συγκλίνουσα εγκυρότητα Η θετική συσχέτιση των βαθμολογιών μεταξύ των εργαλείων μέτρησης επιβεβαιώνει τη συγκλίνουσα εγκυρότητα και εξασφαλίζει ότι το όργανο μέτρησης που θα χρησιμοποιηθεί έχει εγκυρότητα εννοιολογικής κατασκευής

16 Δραματική Τέχνη στην εκπαίδευση: Ερευνητικό Σχέδιο ΙΙ (Παραδείγματα)
Εργαλεία μέτρησης σε ποσοτικές έρευνες Αποκλίνουσα εγκυρότητα 1. Το κύριο εργαλείο μέτρησης μιας έννοιας χρησιμοποιείται παράλληλα με ένα άλλο, το οποίο μετράει μια εννοιολογικά αντίθετη μεταβλητή (Π.χ. φιλία-έχθρα) 2. Η συνολική βαθμολογία (score) των δύο κλιμάκων συσχετίζεται και αν υπάρχει αρνητική συσχέτιση τότε το κύριο εργαλείο μέτρησης διαθέτει αποκλίνουσα εγκυρότητα.


Κατέβασμα ppt "Δραματική Τέχνη στην εκπαίδευση: Ερευνητικό Σχέδιο ΙΙ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google